Hotărârea nr. 372/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 372 din 05.12.2018 privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de către Poliția Locală a Sectorului 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Resurse Umane, Direcția Management Economic, Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe local, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților instituțiilor publice locale de la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile restabilirii numărului maxim de posturi;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 - privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017-privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilității fiscal - bugetare, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor art. 41. alin. (2) din Hotărârea Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice coroborat cu prevederile art.3 alin.(2) din Procedura internă privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Poliției Locale Sector 1, aprobată prin Decizia nr.1216/25.07.2018;

Având în vedere prevederile art. 101, alin. (1) din Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 11 din 31.01.2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Poliției Locale Sector 1;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 297 din 12.10.2018 privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1;

Potrivit prevederilor art. 2 al Dispoziției Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 3258 din 28.09.2018 privind stabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2018, la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București, conform căruia se stabilește numărul maxim de posturi de 305 pentru Poliția Locală Sector 1;

în virtutea obligației Poliției Locale Sector 1 de a respecta numărul maxim de posturi de 304 stabilit în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 228 din 31.07.2017;

Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competență vizând administrația publică locală, Poliția Locală Sector 1 trebuie să răspundă unor noi cerințe ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuții sau îndeplinirii unor noi atribuții, de natură a asigura un serviciu public calitativ și competent orientat către cetățean și nevoile acestuia;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit.e) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Statul de funcții al Poliției Locale Sector 1, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Aplicarea procedurilor legale privind modificările și completările stabilite în noua structură organizatorică se realizează de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în termenele reglementate de legislația în vigoare.

Art. 3. - Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data comunicării. Celelalte prevederi ale hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1 își încetează valabilitatea de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri.

Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1, Poliția Locală a Sectorului 1 și Direcția Management Resurse Umane vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,RETAR

’oleta Cefalan


Nr:   372

Data: 05.12.2018

Anexa nr.l

la Hotărârea Consiliului Local nr. 372/05.12.2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Marian Cristian

STAT DE FUNCȚII

POLIȚIA LOCALĂ SECTOR 1 BUCUREȘTI


Numele, prenumele/vacant temp./vacant

STRUCTURA

Funcție de demnitate

publică

Funcția publică

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treapta

profesională/Grad

Nivelul studiilor

Observații

Nr. crt.

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

POLIȚIA LOCALĂ

SECTOR 1

1

VACANT

director general (polițist local)

I

S

Serviciul Dispecerat

1

temporar ocupat

șef serviciu (polițist local)

I

S

2

OCUPAT

polițist local

I

superior

S

3

OCUPAT

polițist local

I

superior

S

4

OCUPAT

polițist local

I

superior

s


5

OCUPAT

polițist local

I

asistent

S

6

OCUPAT

polițist local

I

asistent

S

7

OCUPAT

polițist local

I

asistent

S

8

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

9

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

10

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

11

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

12

OCUPAT

polițist local

III

asistent

M

Serviciul Monitorizare, Documentare și Analiza Informației

1

VACANT

șef serviciu [polițist local)

I

S

2

OCUPAT

polițist local

I

principal

S

3

OCUPAT

polițist local

I

asistent

S

4

OCUPAT

polițist local

I

asistent

S

5

OCUPAT

polițist local

1

asistent

S

6

OCUPAT

polițist local

I

asistent

s

7

OCUPAT

polițist local

I

asistent

s

8

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

9

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

10

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

11

OCUPAT

polițist local

III

asistent

M

Biroul Control

1

VACANT

șef birou [polițist local)

I

S

2

OCUPAT

polițist local

I

superior

s

3

OCUPAT

polițist local

I

asistent

s

4

temporar vacant

polițist local

I

asistent

s

5

OCUPAT

polițist local

1

principal

s

6

temporar vacant

polițist local

I

principal

s

7

OCUPAT

polițist local

I

principal

s


Compartiment Audit Intern

1

OCUPAT

auditor

I

superior

S

2

OCUPAT

auditor

I

superior

S

Serviciul Juridic, Proceduri, Managementul Calității

1

temporar ocupat

șef serviciu

S

examen promovare 30.10.2 018

2

temporar vacant

consilier juridic

I

superior

S

3

OCUPAT

consilier juridic

I

debutant

S

Biroul Proceduri

1

OCUPAT

șef birou (polițist local)

1

S

2

OCUPAT

polițist local

I

superior

S

3

OCUPAT

polițist local

I

superior

S

4

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

5

temporar vacant

polițist local

III

asistent

M

6

OCUPAT

polițist local

III

asistent

M

7

OCUPAT

polițist local

I

principal

S

Serviciul Situații de Urgență

1

VACANT

șef serviciu (polițist local)

s


Biroul Prevenire Situații de Urgență

1

OCUPAT

șef birou (polițist local)

I

S

2

OCUPAT

polițist local

I

principal

S

3

OCUPAT

polițist local

I

superior

s

4

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

5

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

6

OCUPAT

polițist local

I

asistent

S

7

OCUPAT

referent

IA

M

8

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

1

VACANT

director general adjunct (polițist local)

I

S

DIRECȚIA ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

1

OCUPAT

director executiv (polițist local)

I

s

Serviciul Ordine și Liniște Publică

1

temporar ocupat

șef serviciu (polițist local)

I

s

2

OCUPAT

polițist local

I

superior

s

3

OCUPAT

polițist local

I

superior

s

4

OCUPAT

polițist local

I

asistent

s

5

OCUPAT

polițist local

I

asistent

s

6

OCUPAT

polițist local

I

asistent

s61

62

 • 63

 • 64

 • 65

 • 66

 • 67

 • 68

 • 69

 • 70

 • 71

 • 72

 • 73

 • 74

 • 75

 • 76

 • 77

 • 78

 • 79

 • 80

81

82

 • 83

 • 84

 • 85

 • 86

 • 87

 • 88

 • 89

 • 90

 • 91

 • 92

 • 93

 • 94

 • 95

 • 96

 • 97


7

OCUPAT

polițist local

I

asistent

S

8

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

9

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

10

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

11

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

12

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

13

OCUPAT

polițist local

111

superior

M

14

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

15

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

16

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

17

OCUPAT

polițist local

III

principal

M

18

OCUPAT

polițist local

III

asistent

M

19

OCUPAT

polițist local

III

principal

M

20

OCUPAT

polițist local

III

asistent

M

21

OCUPAT

polițist local

III

asistent

M

22

OCUPAT

polițist local

III

asistent

M

23

OCUPAT

polițist local

III

asistent

M

24

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

25

OCUPAT

polițist local

III

asistent

M

26

OCUPAT

polițist local

III

asistent

M

27

OCUPAT

polițist local

III

asistent

M

28

temporar ocupat

polițist local

I

superior

S

29

OCUPAT

polițist local

I

superior

S

30

OCUPAT

polițist local

I

principal

s

31

OCUPAT

polițist local

I

asistent

s

32

OCUPAT

polițist local

I

superior

s

33

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

34

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

35

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

36

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

37

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

38

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

39

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

40

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

41

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

42

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

43

OCUPAT

polițist local

III

superior

M


 • 98

 • 99

100

101

102

 • 103

 • 104

 • 105

 • 106

 • 107

 • 108

 • 109

 • 110

111

112

 • 113

 • 114

 • 115

 • 116

 • 117

 • 118

 • 119

 • 120

121

122

 • 123

 • 124

 • 125

 • 126

 • 127

 • 128

 • 129

 • 130

 • 131

 • 132

 • 133

 • 134


44

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

45

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

46

OCUPAT

polițist local

III

principal

M

47

OCUPAT

polițist local

III

asistent

M

48

temporar ocupat

polițist local

III

asistent

M

49

OCUPAT

polițist local

III

principal

M

50

OCUPAT

polițist local

III

principal

M

51

OCUPAT

polițist local

III

principal

M

52

OCUPAT

polițist local

III

asistent

M

53

OCUPAT

polițist local

I

principal

S

54

OCUPAT

polițist local

I

principal

S

55

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

56

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

57

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

58

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

59

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

60

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

61

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

62

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

63

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

64

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

65

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

66

OCUPAT

polițist local

III

principal

M

67

OCUPAT

polițist local

III

principal

M

68

OCUPAT

polițist local

III

asistent

M

69

OCUPAT

polițist local

III

asistent

M

70

OCUPAT

polițist local

III

principal

M

71

OCUPAT

polițist local

III

asistent

M

72

OCUPAT

polițist local

I

superior

S

73

OCUPAT

polițist local

I

superior

s

74

OCUPAT

polițist local

I

asistent

s

75

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

76

OCUPAT

polițist local

1

asistent

s

77

OCUPAT

polițist local

I

superior

s

78

OCUPAT

polițist local

1

asistent

s

79

OCUPAT

polițist local

I

debutant

s

80

temporar vacant

polițist local

I | principal

s


 • 135

 • 136


 • 137

 • 138

 • 139

 • 140

 • 141

 • 142

 • 143

 • 144

 • 145

 • 146

 • 147

 • 148

 • 149

 • 150

 • 151

 • 152

 • 153

 • 154

 • 155

 • 156

 • 157

 • 15881

OCUPAT

polițist local

1

debutant

S

82

OCUPAT

polițist local

I

debutant

S

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice, Mopede

1

OCUPAT

șef serviciu [polițist local)

1

S

2

OCUPAT

polițist local

I

superior

S

3

OCUPAT

polițist local

1

superior

s

4

OCUPAT

polițist local

I

superior

s

5

OCUPAT

polițist local

I

principal

s

6

OCUPAT

polițist local

I

asistent

s

7

OCUPAT

polițist local

I

superior

s

8

OCUPAT

polițist local

I

asistent

s

9

OCUPAT

polițist local

I

asistent

s

10

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

11

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

12

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

13

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

14

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

15

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

16

VACANT

polițist local

I

superior

S

17

OCUPAT

polițist local

III

principal

M

18

OCUPAT

polițist local

III

principal

M

19

OCUPAT

polițist local

III

asistent

M

20

OCUPAT

polițist local

III

principal

M

21

temporar vacant

polițist local

III

asistent

M

22

OCUPAT

polițist local

I

asistent

S

Biroul Auto Abandonate și

Fără Stăpân

1

temporar vacant

șef birou [polițist local)

I

S160

161

162

 • 163

 • 164

 • 165


166

 • 167

 • 168

 • 169

 • 170

 • 171

 • 172

 • 173

 • 174


 • 175

 • 176


 • 177

 • 178

 • 179

 • 180

181

182


2

OCUPAT

polițist local

I

asistent

S

3

VACANT

polițist local

I

debutant

S

4

OCUPAT

polițist local

III

asistent

M

5

VACANT

polițist local

III

asistent

M

6

OCUPAT

polițist local

I

asistent

S

7

OCUPAT

polițist local

I

superior

S

Biroul Relații cu Asociațiile de Proprietari și Evidența Persoanelor

1

OCUPAT

șefbirou (polițist local)

I

S

2

temporar vacant

polițist local

I

principal

S

3

OCUPAT

polițist local

I

asistent

S

4

OCUPAT

polițist local

I

asistent

S

5

OCUPAT

polițist local

I

asistent

S

6

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

7

OCUPAT

polițist local

I

superior

S

8

OCUPAT

polițist local

I

asistent

S

9

OCUPAT

referent

IA

M

Compartiment Armament

1

OCUPAT

polițist local

I

superior

S

2

OCUPAT

polițist local

I

asistent

S

Serviciul Intervenții Rapide

1

OCUPAT

șef serviciu (polițist local)

I

S

2

OCUPAT

polițist local

I

superior

S

3

OCUPAT

polițist local

I

asistent

s

OCUPAT

polițist local

I

principal

s

5

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

6

OCUPAT

polițist local

III

superior

M • 183

 • 184

 • 185

 • 186

 • 187

 • 188

 • 189

 • 190

 • 191

 • 192

 • 193

 • 194

 • 195

 • 196

 • 197

 • 198

 • 199


200

201

202

 • 203

 • 204

 • 205

 • 2067

OCUPAT

polițist local

111

superior

M

8

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

9

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

10

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

11

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

12

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

13

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

14

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

15

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

16

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

17

OCUPAT

polițist local

III

asistent

M

18

OCUPAT

polițist local

III

principal

M

19

OCUPAT

polițist local

III

asistent

M

20

OCUPAT

polițist local

III

asistent

M

21

OCUPAT

polițist local

I

principal

S

22

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

23

OCUPAT

polițist local

I

asistent

S

Biroul însoțire și Protecție

1

OCUPAT

șef birou (polițist local)

I

S

2

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

3

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

4

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

5

OCUPAT

polițist local

III

asistent

M

6

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

7

OCUPAT

polițist local

1

debutant

S

Compartiment Bunuri Confiscate

1

OCUPAT

inspector de specialitate

IA

S

DIRECȚIA INSPECȚIE • 209

 • 210

211

212

 • 213

 • 214

 • 215

 • 216

 • 217

 • 218

 • 219

 • 220


221

222

 • 223

 • 224

 • 225

 • 226

 • 227

 • 228


1

temporar ocupat

director executiv (polițist local)

1

S

Serviciul Disciplina în Construcții și Afișai Stradal

1

temporar ocupat

șef serviciu (polițist local)

I

S

2

OCUPAT

polițist local

I

superior

s

3

OCUPAT

polițist local

I

superior

s

4

OCUPAT

polițist local

I

superior

s

5

OCUPAT

polițist local

I

superior

s

6

OCUPAT

polițist local

I

superior

s

7

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

8

OCUPAT

polițist local

I

superior

s

9

OCUPAT

polițist local

I

superior

s

10

OCUPAT

polițist local

I

superior

s

11

temporar vacant

polițist local

I

superior

s

12

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

Biroul Protecția Mediului

1

temporar ocupat

șef birou (polițist local)

I

S

2

OCUPAT

polițist local

I

superior

S

3

OCUPAT

polițist local

I

superior

S

4

temporar vacant

polițist local

I

superior

S

5

OCUPAT

polițist local

I

superior

s

6

OCUPAT

polițist local

I

principal

s

7

OCUPAT

polițist local

I

superior

s

8

OCUPAT

polițist local

I

principal

s

Biroul Activități Comerciale


229

1

OCUPAT

șef birou (polițist local)

I

S

230

2

temporar ocupat

polițist local

I

asistent

S

231

3

OCUPAT

polițist local

II

superior

SSD

232

4

OCUPAT

polițist local

III

asistent

M

233

5

OCUPAT

polițist local

III

principal

M

234

6

temporar vacant

polițist local

I

asistent

S

235

7

OCUPAT

polițist local

I

asistent

S

236

8

OCUPAT

polițist local

I

asistent

S

237

9

OCUPAT

polițist local

I

asistent

S

DIRECȚIA SUPORT OPERAȚIONAL

238

1

OCUPAT

director executiv (polițist local)

I

S

Serviciul Managementul Documentelor,

Protecția Documentelor Clasificate, Registratură, Petiții

239

1

OCUPAT

șef serviciu

I

S

Biroul Relații cu Publicul și Mass Media

240

1

VACANT

șef birou (polițist local)

I

S

241

2

OCUPAT

polițist local

I

asistent

S

242

3

OCUPAT

inspector de specialitate

IA

S


 • 254

 • 255

 • 256

 • 257

 • 258

 • 259


4

OCUPAT

inspector de specialitate

IA

S

5

OCUPAT

referent

IA

M

6

temporar ocupat

referent

I

M

7

OCUPAT

referent

II

M

8

OCUPAT

polițist local

I

principal

S

Serviciul Management Resurse Umane

1

VACANT

șef serviciu

I

S

Biroul Resurse Umane, Pregătire

Profesională și Protecția Muncii

1

OCUPAT

șef birou

I

S

2

OCUPAT

consilier

I

superior

S

3

OCUPAT

consilier

I

superior

S

4

OCUPAT

consilier

I

superior

S

5

OCUPAT

referent

III

superior

M

6

OCUPAT

inspector de specialitate

I

S

7

OCUPAT

consilier

I

superior

S

8

OCUPAT

consilier

I

superior

S

9

OCUPAT

referent

IA

M

10

OCUPAT

referent

IA

M

11

OCUPAT

consilier

I

superior

s

12

OCUPAT

inspector de specialitate

IA

S

13

OCUPAT

consilier

I

superior

s

Serviciul Logistic și Urmărire Contracte

!262

 • 263

 • 264

 • 265


266


267


268


269


 • 270

 • 271

 • 272

 • 273

 • 274

 • 275

 • 276


277


278


 • 279

 • 280

281

2821

OCUPAT

șef serviciu

S

2

OCUPAT

referent

IA

M

3

OCUPAT

referent

IA

M

4

OCUPAT

referent

IA

M

5

OCUPAT

muncitor calificat

I

G

6

OCUPAT

muncitor calificat

I

G

7

OCUPAT

muncitor calificat

I

G

8

OCUPAT

muncitor calificat

IV

G

Serviciul Economic

1

OCUPAT

șef serviciu

I

S

2

OCUPAT

consilier

I

superior

S

3

temporar vacant

inspector

1

principal

S

4

OCUPAT

inspector

I

principal

s

5

OCUPAT

consilier

I

principal

s

6

OCUPAT

consilier

I

principal

s

7

OCUPAT

referent

IA

M

8

temporar vacant

consilier juridic

I

asistent

s

Biroul Licitații Contracte

1

OCUPAT

șef birou

I

s

2

OCUPAT

inspector de specialitate

II

S

3

OCUPAT

inspector

I

asistent

s

4

OCUPAT

inspector

I

asistent

s

5

OCUPAT

referent

IA

M • 284

 • 285

 • 286

 • 287

 • 288

 • 289

 • 290

 • 291

 • 292

 • 293

 • 294


6

OCUPAT

inspector de specialitate

1

s

Serviciul Poliția Animalelor

1

OCUPAT

șef serviciu (polițist local)

I

S

2

OCUPAT

polițist local

I

superior

S

3

OCUPAT

polițist local

I

superior

s

4

OCUPAT

polițist local

I

superior

s

5

OCUPAT

polițist local

I

superior

s

6

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

7

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

8

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

9

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

10

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

11

OCUPAT

referent

IA

M

12

OCUPAT

muncitor calificat

II

G

13

OCUPAT

muncitor calificat

II

G

14

OCUPAT

polițist local

III

principal

M

15

OCUPAT

polițist local

I

superior

S

Biroul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân

1

OCUPAT

șef birou (polițist local)

I

s

2

OCUPAT

polițist local

I

superior

s

3 OCUPAT

muncitor calificat

III

G

4

OCUPAT

muncitor calificat

IV

G

5

temporar vacant

muncitor calificat

IV

G
6

OCUPAT

muncitor calificat

IV

G


*Totalul funcțiilor publice ocupate include și funcțiile publice temporar vacante și cele temporar vacante ocupate pe durată determinată **Totalul funcțiilor publice vacante include și funcțiile publice vacante ocupate temporar.


Număr de posturi

Ocupate

Vacante

Total

Funcția

Nr.total de demnitari

0

0

0

Nr.total de înalți funcționari publici

0

0

0

Nr.total de funcții publice de conducere

19

10

29

Nr.total de funcții publice de execuție

240

4

244

Nr.total de funcții contractuale de conducere

1

0

1

Nr.total de funcții contractuale de execuție

30

0

30

Nr.total de posturi din cadrul Poliției Locale Sector 1

290

14

304

Nr. total de posturi potrivit art.III alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privinfinanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.13/2011, cu modificările ulterioare

304


DIRECTOR GENERAL,

SORIN BĂLOI


Page 15 of 15