Hotărârea nr. 371/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 371 din 05.12.2018 pentru completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 5/31.01.2018 privind stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administraţie" din cadrul Complexului Multifuncțional Caraiman a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți în sala de ședință 26 de consilieri locali

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 5/31.01.2018 privind stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din cadrul Complexului Multifuncțional Caraiman

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de către Complexul Multifuncțional Caraiman Sector 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Resurse Umane, Direcția Management Economic, Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe local, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților din cadrul Complexului Multifuncțional Caraiman Sector 1 și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile apariției Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilității fiscal - bugetare, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii ni’. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.5/31.01.2018 privind stabilirea începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționâle “Administrație”, din cadrul Complexului Multifuncțional Caraiman;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 212/31.07.2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Complexului Multifuncțional Caraiman;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. - Se aprobă completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 5/31.01.2018 privind stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” din cadrul Complexului Multifuncțional Caraiman, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 5/31.01.2018 privind stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” din cadrul Complexului Multifuncțional Caraiman rămân nemodificate.

Art.III. (1) Primarul Sectorului 1, Complexul Multifuncțional Caraiman Sector 1 și Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr:   371

Data: 05.12.2018

Anexa nr.l

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 371/05.12.2018


PREȘEDINTE DE Marian


Salariile de bază pentru funcționarii publici de execuție și personalul contractual

Complexului Multifuncțional Caraiman stabilite conform art.ll alin. (1),

precum și art.38 alin. (3) lit. e din legea nr.153/2017


(...)

Funcția

Gradul/ treapta profesională

Nivelul studiilor

Coeficient gradafia 0

Salariul de bază gradația 0

Salariul de bază gradația 1

Salariul de bază gradația 2

Salariul de bază gradația 3

Salariul de bază gradația 4

Salariul de bază gradația 5

0

1

2

3

4=3*1.900 Ici

5=

4+t4*7.5)

6=

5+(5*5%)

7=

6+(6*5%)

8=

7+(7*2,5)

9=

8+(8*2.5)

MAGAZINER

M;G

1.90

3610

3881

4076

4280

4387

4497

MAGAZINER

DEBUTANT

M;G

1.80

3420

3677

3861

4055

4157

4261