Hotărârea nr. 365/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 365 din 05.12.2018 privind aprobarea subprogramului de investiții “Modernizarea parcului de ascensoare din blocurile reabilitate termic ca măsură de îmbunătățire a eficienței energetice în Sectorul 1 al Municipiului București”, parte a programului local pentru creșterea performanței energetice în Sectorul 1 al Municipiului București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea subprogramului de investiții “Modernizarea parcului de ascensoare din blocurile reabilitate termic ca măsură de îmbunătățire a eficienței energetice în Sectorul 1 al Municipiului București”, parte a programului local pentru creșterea performanței energetice în Sectorul 1 al Municipiului București

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate comun al Direcției Investiții, Direcția Management Economic, Direcția Juridică, Serviciul Cabinet Primar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe local, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare amendamentul formulat de doamna Ramona Porumb - consilier local al Sectorului 1, avizat de Direcția Investiții și adoptat de Consiliul Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare ;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local a Sectorului 1 nr. 310/12.10.2018 pentru aprobarea Programului de îmbunătățire a Eficienței Energetice (PIEE);

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81, coroborat cu art. 115 alin.(l) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă subprogramul de investiții “Modernizarea parcului de ascensoare din blocurile reabilitate termic ca măsură de îmbunătățire a eficienței energetice în Sectorul 1 al Municipiului București”, parte a programului local pentru creșterea performanței energetice în Sectorul 1 al Municipiului București.

Art. 2. - Se aprobă documentația tehnico-economică pentru realizarea subprogramului de investiții “Modernizarea parcului de ascensoare din blocurile reabilitate termic ca măsură de îmbunătățire a eficienței energetice în Sectorul 1 al Municipiului București” și indicatorii tehnico-economici, conform Anexelor 1, la și lb, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Se aprobă schema de finanțare pentiu implementarea subprogramului de investiții “Modernizarea parcului de ascensoare din blocurile reabilitate termic ca măsură de îmbunătățire a eficienței energetice în Sectorul 1 al Municipiului București” ce cuprinde următoarele:

 • (1) categoriile de beneficiari eligibili sunt asociațiile de proprietari de pe raza Sectorului i;

 • (2) categoriile de clădiri eligibile sunt clădirile ce sunt dotate cu ascensor, clădiri ce au fost reabilitate termic prin programele de reabilitare termică derulate de către Sectorul 1 al Municipiului București pentru care a fost încheiat procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

 • (3) categoriile de activități eligibile conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 18/2009, cu modificările și completările ulterioare;

 • (4) cotele de cofinanțare care revin beneficiarilor eligibili se vor prelua integral de către Consiliul Local al Sectorului 1;

 • (5) finanțarea se asigură integral pentru toate categoriile de lucrări de intervenție din bugetul local și alte fonduri legal constituite cu această destinație de către Sectorul 1 al Municipiului București.

Art,4. - Se aprobă modelul de contract de mandat prin care asociațiile de proprietari mandatează Sectorul 1 al Municipiului București să stabilească și să efectueze, în numele și pentru mandant implementarea subprogramului de investiții “Modernizarea parcului de ascensoare din blocurile reabilitate termic ca măsură de îmbunătățire a eficienței energetice în Sectorul 1 al Municipiului București”. Modelul de contract de mandat este cuprins în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Management Economic, Direcția Juridic și Serviciul Cabinet Primar vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Nr:   365

Data: 05.12.2018

Anexa nr.l

la Hotărârea Consiliului Local nr. 365/05.12


PREȘEDINTE D

Marian

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți subprogramului de in


“Modernizarea parcului de ascensoare din blocurile reabilitate termic ca măsură de

îmbunătățire a eficienței energetice în Sectorul 1 al Municipiului București”, parte a programului local pentru creșterea performanței energetice în

Sectorul 1 al Municipiului București

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Deviz General - Implementare pachet soluții privind cheltuielile necesare investiției:

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

TOTAL GENERAL

90,689,683

17,201,022

107,890,705

Din care C+M (1.2 + 1.3 +1.4 +

2 + 4.1 + 4.2+ 5.1.1)

14,362,620

2,728,898

17,091,518

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Număr de ascensoare modernizate: 901

Număr scări blocuri de locuințe: 833

Reducerea consumului de energie primară: 40%.

 • c) Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții:

Număr de ascensoare modernizate: 901

Număr scări blocuri de locuințe: 833

Reducerea consumului de energie primară: 40%

Reducerea emisiilor de CO2;

Asigurarea unor condiții sporite de siguranță în exploatare și confort;

 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni:

Durata de execuție este reprezentată de 30 luni.

în conformitate cu prevederile Codului civil român;

Ținând seama de dispozițiile art. 10 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 cu modificările și completările ulterioare privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 540/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 163/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe și ale Ordinului Ministerului Administrației și Internelor nr. 23/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.__/____________

privind aprobarea subprogramului de investiții “Modernizarea parcului de ascensoare din blocurile reabilitate termic ca măsură de îmbunătățire a eficienței energetice în Sectorul 1 al Municipiului București” parte a programului local pentru creșterea performanței energetice în Sectorul 1 al Municipiului București.

în baza înștiințării Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr.__          din

data___________și a Hotărârii Adunării Generale a Proprietariilor nr._____din data_____

CAPITOLUL I

Părțile contractului

Prezentul contract se încheie între următoarele părți:

1. SECTORUL 1 AL MUNICIPIUL BUCUREȘTI, cu sediul în Municipiul București, Bulevardul Banu Manta nr. 9, telefon 021/319.10.13, reprezentat de d-nul Daniel Tudorache, Primar (coordonator local), în calitate de mandatar,

Și

2. ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI cu sediul în localitatea București, Sectorul 1,

Str.___Nr.___Bl.

telefon

cont IBAN___, deschis la

fiscal_________

reprezentată prin dna/dnul____, în calitate de președinte,

posesoare/posesor a/al

actului de identitate tip____, seria____, nr.          ___________, eliberat de la

de

domiciliată/domiciliat în (localitatea)___, str.___ , nr.

bl.___

sc.______,et.___, ap.______, Sectorul/județul____, fiica/fiul lui______________și a/al

numeric

personal__în calitate de mandant.

Capitolul II

Obiectul contractului

Art. 1. - (1) Obiectul prezentului contract îl constituie mandatarea de către asociația de proprietari (mandant), beneficiar al investiției, a coordonatorului local (mandatar) să stabilească și să efectueze, în numele și pentru mandant, cu titlu gratuit, măsurile și acțiunile ce se impun, în condițiile și cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 cu modificările și completările ulterioare, pentru creșterea performanței energetice a blocului de locuințe prin modernizarea ascensorului din imobilul situat în București

(2) Cheltuielile ce revin asociației de proprietari, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2009, vor fi preluate integral de către Consiliul Local al Sectorului 1 conform HCL......../.............

CAPITOLUL III

Obligațiile părților contractante

Art. 2. - Obligațiile mandatarului (coordonator local) sunt următoarele:

 • a)   să elaboreze documentația de atribuire a contractelor de proiectare și execuție a lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice a imobilului prin componenta de modernizare a ascensoarelor;

 • b)    să organizeze procedurile de achiziție publică, să semneze și să gestioneze contractele de achiziție publică pentru prestarea serviciilor de proiectare și execuție a lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice prin componenta de modernizare a ascensoarelor;

 • c)   să asigure întocmirea documentației tehnice de specialitate și să supună aprobării, conform legii, indicatorii tehnico-economici pentru lucrările de intervenție pentru creșterea performanței energetice a imobilului prin componenta de modernizare a ascensoarelor;

 • d)   să notifice mandantului documentația de avizare pentru lucrările de intervenție și indicatorii tehnico-economici aprobați care stau la baza completării contractului de mandat, prin act adițional, cu valorile și durata lucrărilor de intervenție;

 • e)   să transmită mandantului actul adițional la prezentul contract de mandat, cuprinzând valoarea lucrărilor de intervenție și durata de execuție a lucrărilor de intervenție;

 • f)    să contracteze, în condițiile legii, executarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice a imobilului prin componenta de modernizare a ascensoarelor după semnarea actului adițional la contractul de mandat;

 • g)   să emită ordinul de începere a lucrărilor;

 • h)   să organizeze recepția la terminarea lucrărilor, sa asigure avizarea echipamentelor de către autoritatile competente în condițiile legii, sa organizeze recepția finală după expirarea garanției de bună execuție;

 • i)    să predea mandantului documentația legală pentru completarea cărții tehnice a ascensorului;

 • j)    să deschidă un cont separat în numele Sectorului 1 al Municipiului București, la Trezoreria Sectorului 1 pentru finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice a imobilului prin modernizarea ascensoarelor, în condițiile legii;

 • k)   să efectueze plata lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice a

imobilului, pentru componenta de modernizare a ascensoarelor, executate, în cotele și în condițiile prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18/2009, Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr......./..........conform documentelor de plată;

j) să desfășoare orice acțiuni necesare executării în condiții de eficiență a lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice a imobilului la blocul de locuințe;

k) să înștiințeze mandantu! asupra existenței oricărei situații de natură să îi prejudicieze interesele, precum și asupra acțiunilor întreprinse.

Art. 3. - Actele juridice încheiate de către mandatar, în limitele mandatului, sunt opozabile terților.

Art. 4. - Obligațiile mandantului (asociația de proprietari) sunt următoarele:

A. Obligațiile membrilor asociației de proprietari sunt:

 • a)    să își însușească durata de execuție a lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice a imobilului pentru componenta de modernizare a ascensoarelor cuprinsa în documentația tehnica de specialitate.

 • b)   să împuternicească președintele asociației de proprietari să semneze contractul de mandat și actul adițional la contractul de mandat;

 • c)   să desemneze un reprezentant pentru recepția la terminarea lucrărilor și pentru recepția finală.

 • d)    sa permită desfășurarea lucrărilor de intervenție pentru modernizare a ascensorului în conformitate cu contractul de execuție și cu prevederile documentației tehnice de specialitate. în cazul în care membri ai asociației de proprietari refuză să permită desfășurarea lucrărilor de intervenție, aceștia vor suporta costurile datorate întârzierii executării acestor lucrări precum și daunele cauzate mandatarului în relațiile cu terții.

 • e)  să pună la dispoziția executantului frontul de lucru ce urmează a face obiectul lucrărilor de intervenție pentru modernizarea ascensoarelor liber.

 • f)  să nu efectueze în perioada de garanție a lucrării nici o intervenție, de orice natură la lucrările efectuate. Persoanele care se fac vinovate de încălcarea acestei prevederi vor suporta contravaloarea pagubelor aduse asociației precum și celorlalți proprietari.

 • g)  după implementarea soluțiilor de modernizare, concomitent cu perioada de garanție, Asociațiile de proprietari trebuie să se asigure că lifturile modernizate fac obiectul unor contracte de mentenanță ce se vor încheia cu societățile care au executat lucrările de modernizare sau cu societăți acreditate de producătorul echipamentelor și ISCIR. Costul abonamentelor de mentenanță pentru perioada de garanție va fi cel pe care constructorul îl va propune în oferta financiară în cadrul procedurii de achiziție pentru execuția lucrărilor de modernizare a ascensoarelor. Asociațiile de proprietari vor fi informate de către coordonatorul local cu privire la costurile aferente contractului de mentenanță.

 • h)  să achite contravaloarea contractului de mentenanță pe perioada de garanție a lucrărilor.

B. Obligațiile președintelui asociației de proprietari, ca reprezentant împuternicit de aceasta, sunt:

 • a)  să informeze membrii asociației de proprietari, prin afișarea la avizierul asociației a tuturor documentelor primite/transmise de la/la mandatar;

 • b)  să semneze și să transmită coordonatorului local, în maximum 30 de zile lucrătoare, actul adițional la prezentul contract, în care se prevede valoarea lucrărilor de intervenție;

 • c)  să supună aprobării adunării generale a proprietarilor lucrările de intervenție fundamentate în documentația de avizare a lucrărilor de intervenție;

Art. 5.   -   (1) Mandantul nu poate solicita modificări ale documentației tehnice de

specialitate;

Art. 6.  - (1) în cazul în care adunarea generală a asociației de proprietari nu aprobă

executarea lucrărilor de intervenție pentru lucrările de intervenție privind modernizarea ascensoarelor, hotărârea motivată a adunării generale a proprietarilor va fi transmisă mandatarului.

(2) în cazul menționat la alin (1), mandatarul nu va proceda la executarea lucrărilor, iar asociația de proprietari respectivă nu va fi inclusă în subprogramul de modernizare al ascensoarelor.

Capitolul IV

Termenul contractului

Art. 7. - (1) Prezentul contract de mandat intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți.

(2) Contractul are valabilitate până la data procesului-verbal de recepție finală.

CAPITOLUL V încetarea contractului

Art. 8. - Prezentul contract încetează de plin drept, fără somație și fără îndeplinirea altor formalități, în cazul în care:

 • a)  în urma raportului tehnic de specialitate se prevede necesitatea executării unor lucrări de consolidare/reparații care condiționează executarea lucrărilor de intervenție, iar coordonatorul local dispune încetarea contractului;

 • b)  mandantul hotărăște că nu este de acord cu executarea lucrărilor de intervenție, după luarea la cunoștință a documentației de avizare pentru lucrările de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici aprobați;

 • c)  la data semnării procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor de intervenție la blocul de locuințe.

 • d)

CAPITOLUL VI

Forța majoră

Art. 9. - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

Art. 10. - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract de mandat, pe toată perioada în care aceasta acționează.

Art. 11. - îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

Art 12. - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

Art. 13. - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune- interese.

CAPITOLUL VII

Notificări

Art. 14. - în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi depusă la adresa/sediul prevăzută/prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

Art. 15. - în cazul în care notificarea se face prin poștă, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

Art. 16. - Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în ziua expediată, dacă aceasta a fost zi lucrătoare și dacă transmiterea s-a făcut până la ora 17, sau în prima zi lucrătoare, dacă ziua expedierii faxului era nelucrătoare.

Art. 17. - Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la articolele precedente.

CAPITOLUL VIII

Litigii

Art. 18. - în cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente din România.

CAPITOLUL IX

Clauze finale

Art. 19. - (1) în prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

(2) Termenul zi ori zile sau orice referire la zile reprezintă zile lucrătoare, dacă nu se specifică în mod diferit.

Art. 20. - Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art. 21. - Fac parte integrantă din prezentul contract următoarele anexe:

anexa nr. 1 - Hotărârea adunării generale a proprietarilor nr...................

din data de......................................în original;

anexa nr. 2 - Lista proprietarilor din blocul de locuințe în original.

Art. 22. - Prezentul contract, împreună cu anexele care fac parte integrantă din acesta, reprezintă voința părților.

Art. 23. -Limba care guvernează contractul este limba română.

Art. 24. - Contractul va fi inteipretat conform legilor din România.

Art. 25. - (1) Asociațiile de proprietari care, anterior intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 au încheiat cu Consiliul Local al Sectorului 1 convenții- cadru, urmează să semneze contracte de mandat în conformitate cu prevederile legale în vigoare, condițiile-cadru semnate constituind anexe la contractele de mandat în măsura în care nu contravin acestuia.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică numai acelor convenții-cadru pentru care nu au fost demarate procedurile legale de achiziție a contractelor de prestări servicii și/sau execuție de lucrări.

Art. 26. - Prezentul contract de mandat a fost încheiat astăzi,.................., în două

exemplare.

MANDANT ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

Prin,

PREȘEDINTE,


MANDATAR

Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

DIRECȚIA DE INVESTIȚII

Director Executiv,

SERVICIUL LEGISLAȚIE SI SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE DECÂT CEA DE LOCUINȚE

Consilier Juridic,

ANEX^TRÂREAC0Ns'tM °£AL AL RECTORULUI

Ș)&r ' °5. DEC. 2018
Anexa la - Cunli .tlkalui UvLiitat h nivel de udfvr.j pcmiru consumuri do vnpfgp- după aphcurc mațuNlnt de iiihrlniiil/.’iHMU ccH4|t,rl 0_ch2I1,,,lull1l!' ‘-iirtoritiij

nr cri.

Regim de înălțime

Nr

ascensoare

Tip structura put

Reabilitai/

REDUCERE

energie

REDUCERE energic finala electrica

RLDUCLRL total onergio

REDUCERE CO;

Cosii ir

Ascensor 1

xnfiifii (echipAmenle .ni monlQj -

ara TVA)

Ascensor 2

Coduri calulii (echipamente si montaj

fara TVA)

Ascensor 1+2

Costuri soluții (crhipamenle. si montaj -

tara IVA)

Adresa scara

pe scara

ncrcohilitnt

finala iormica

primara

Cost Si

Coci 82

Cosi S3

Pachet S1*S2<S3

Cost S1

Cosi y?

Cosi S3

Pachet

S1+S2+S3

Cosi SI

Cosi S2

Cosi S3

Pachet

SHS2+S3

buc

MWtkj’i

MWI i/.ui

MWIi/an

| . t/lvhrVhx J! t

4oi

lin

lei

lf>r

lei

tel

lei

lei

tai

tei

tai.

Ml

Ui 12U !?  1 Sil Al.iHH? Fir î.?l’

S+P+IDEhE Ih

1

Ebituii Arm.ii

DA

303

A i.

357

70

22 400

21 500

40 365

64 255

22 400

21 500

•10 JG5

tal .,1?-

Iii ’.'l.; Nr .■ Su Arirudnj 1411

SiP< IOE<E lh

1

Bulon Annat

DA

509

2

472

104

22 400

21 500

40 365

84 765

-

ZZ 400

21 500

40 365

C4 JG5

SI 1 Sc A B - dul Mareșal A'ex.Avnrescu nr l

s»P‘7E-e m

ț

Balon Armat

DA

254

2

238

53

21 976

21 393

33 120

76 469

21 976

21 393

.'1 ’ i 0

rd 489

•1

Bl 1 Su B B • dul          Altrx Avfenw&vu 10 ’

ÎJiri7£i£ th

1

Bfclnr» Armnt

DA

25-1

2

290

53

71 !l/K

21 39.3

33 120

76 459

21 970

21 393

33 120

76 489

5

HI », Sc A B • dul MaiGcal A-’gk Avnrer.ni nr *1

S+P+7E+E (h

1

Oetnn Armar

DA

130

2

124

20

21 976

21 393

33 120

7o 489

21 97S

21 393

33 120

76 •U19

6

Bl 6. Sc B. B - dul Mareșal Alux.Avuiuscu rit 11

S*P+7E+Elh

1

Delon Armat

DA

130

2

124

28

21 976

21 3^

33 170

76.489

-

21 976

21 393

33 1.70

76 489

7

0I. BOA Sc A B-dul Alexandru Avwuscu im 12

SH'+klt+h ih

1

Deton Armai

DA

32U

2

29U

CC

10.017

IR ?.R?

3h 636

73.014

10 017

1R 30?

?F} 535

73 814

B

91 8OA Sc B B-dul Alexandru Avercscu nr, 12

S*P+0E*E Ih

1

Belon Armai

DA

390

1

3B3

uu

19 917

IO 302

35 535

73 814

10017

18 362

nr,

73 814

ci

Bl 7 Se A P. -M M.itf-. ii Avrvw.m nr 1.1

S+P-»7E*E »|

1

Hf4nn Armiri

DA

129

2

122

27

21 976

21 393

33 120

76 4B9

21 976

21 393

33 120

76 409

10

IU 7 Su H i-i «Iul MmcMt 7’.vorflî'i| nr. t.i

SITI7EIE Ih

1

Rillrrri

DA

129

2

122

77

21 976

21 393

33 120

76 489

21.976

2 I 393

32 I20

76 489

11

HI fir A 1»-nui Miumnni Avcrucou nr 3

r-P+7F*F ih

1

Bvtuii Ainikil

DA

177

A

167

37

21 y/u

?l j?J

33 120

76 489

21 976

21 333

33 120

76 489

12

01,2 Su h B-dul Mareșal Averusc^ rtf 3

S«P*iL *L Ih

Beton Armat

DA

177

2

167

37

21 97E

21 293

33 120

76 489

71 M/h

7‘ hh;i

.1.1 1 ?Ci

76 409

13

Rl 3 Sr A R-dul Mareșal Atax Ave tt? ti tu fir. 5

S<P*7E*E Iii

î

Beton Armat

DA

181

2

170

30

21 97G

21 393

33 120

7H 409

21.976

21 393

33 120

7fi 489

1-1

Dl 3,3 c 11 D < dul Mareșal Aliix A WiiitiU ri) 5

£«P+7E+Etti

i

Balon Armat

DA

1R1

7

170

3(1

21 976

?1 3A3

33 120

70.489

21 976

71 393

33 120

76 485

15

Bl 4, Sc A B dul Mmrc.nl Ata> Amwiii tunt 7

5<P«7E*E II.

1

Beton Armat

DA

159

2

188

42

21.976

21.393

33 120

76 489

2i 97G

2 393

33 120

75 489

16

Rl    flj h K.dnl          AlfW Avortai*,|r M 7

SiPî7£iE Ih

1

Baton Armat

DA

199

2

188

47

21 976

21 393

33 120

76 489

21 976

21 393

23 12.0

76 469

17

Bl 5, Sc A B-dUC Mareșal Alo* Averoccu nr 9

S'P‘7E*E tl

1

Balon Armai

DA

186

2

175

39

21 976

21 363

33 120

7F 4IW

2'1 976

21 393

33 120

78 489

18

UI b Sc. ijr B-dul M7<rp<al Atait Ăvnrnsnu nr 9

S+P+7F.+E in

j

Bwlwii Alinul

DA

106

2

175

30

21 U?6

21 ’JW

33J7O

4»n

21 97G

21 393

33120

76.46'.:'

19

Bl 1’jH*U, Sl t Str Mi C.nni?nJ)runr 1

S»P»yf.*E th

1

Sltuul MultlIlLiJ

DA

229

2

215

40

19.917

l H 362

42 76fl

01 059

19 917

1 fl 362

42.780

81 050

20

Ol I^CIr Avjutar PopiîUcanu nr 1

S‘P'10E*E th

1

R«*lnn Armat

DA

751

.

696

154

22 400

21 ftlW

40 365

04 2G5

22 400

21 500

40.36-5

84 205

21

Hl 2. 5u AvkiIw Foni «cri nu nr 3

S«P<in£+E ih

1

Baton Armat

DA

538

2

49U

110

22 400

21 500

40 365

R-1 265

22 400

21 500

40 365

04 2L:5

22

Bl 3 Slr Aviator Pcpiclcany nr 5

S»P«1CIE+E ih

1

Balon Armai

DA

446

2

415

9?

22 400

21 50C

40 365

84 265

22 400

21 500

40 365

84 265

23

Hi . Sti Ammiun ni 3

S«P*7E-E th

î

Sa’Gii Armat

DA

301

o

282

C2

21 976

21 393

33 120

76 409

21 976

21 393

33.120

76-189

24

Bl 4 Sc A Str Amman nr 4

S.p*10E4E Ih

1

flaion Armat

NU

3G7

♦t

343

76

22 40U

Jl.bUU

40 365

84 265

22 400

21 f-OC'

4l);MS

M 265

25

Bl 4 Gc U Str Arnmta'f*t 4

S»P* tflE^E Ih

I

Batem Ajii-j!

NU

368

2

344

76

22 400

21 500

40 3G5

84 255

22 400

21.500

40 365

e-42155

28

Bl 12 sir Arnrmlîrw nr 2

yP4<d:’.lO8H

1

Balon Armat

DA

252

12

263

CC

19 876

ie293

33120

71 2A9

1'1 R7B

1A 7,93

33 120

71 289

2/

UI. A17     A *?b A<iii*        nr 2-14

S+P-H0F4F ih

1

Bțiijn Arnml

DA

210

2

198

44

22 400

21 500

40.305

h4 VKS

22.400

21 503

40 385

IM. 205

20

Bl AU. S< B $b A-io-l B '• nr 7 l-t

îî«Pi wt*r th

t

priori Armat

DA

210

2

198

44

/*? 400

71500

40 365

84 285

22 4LXJ

ZI î»uu

4u;j-;)5

C 4.2-55

29

Bl j Sc A, Str Axinle Uncoriui nr. 1

N«P'HUk*bth

1

Balon Armat

NU

465

2

437

DO

21' 400

21 MO

40 3G5

84 265

? J dCM )

21 MO

40 365

84.265

30

Rl 3 Ed 0 Str Axmto llncariul nr l

S-P‘ICt-1 1l>

t

Rmnii At tivit

NU

469

2

437

96

22 400

21 500

40 365

84 26$

22400

21 500

4-J 365

84 Z'5

31

Bl A13. Sc A Slr Biliari 0 5tl nr II

S+P+9E+E th

1

□elan Armat

DA

301

2

281

67

22 459

21 531

37 950

81 940

7? 459

21 531

37.950

81 94U

32

Hi AU Sc U Mir           n-‘ 11

S^PrOE+EU»

I

Bulon Ai mul

DA

301

2

281

62

22.450

21 531

37 950

81 940

27 459

21 531

37 950

81 94()

33

Elf 09. Sc  Slr Bnlrtric-st) ni *3

s«f'-i9F<r ih

t

BDlan Armat

DA

2HG

2

268

59

22.45Jj

21 531

37 950

81 940

22 453

21 531

37 953

81 940

34

'Bl 09, Sc 0. Slr Bai cui asii nr, t?

S-Pt'JkH: Ih

t

Beton Armat

DA

233

2

219

49

22 459

21 531

37 950

81 9-10

22 4!/)

•Ji s:ti

:iZ ^"tii

81 D40

35

01 B9. Sc C. SW tocidăMi nr 13

b‘P<yE*Eih

I

Rolnn Annat

UA

233

2

219

40

22 4brJ

21 531

3/950

01 040

7? 45»

.■ l Ml

37 8»

81.940

3G

(11 no țr [i Qfr nwrniB.'i nr i?.

S*P+aE< ih

1

Balon Armat

DA

7«R

7

:ti»

bV

22.459

2l 531

37 950

81 940

22 459

21 531

37 950

81 940

37

Bl 013 St A Slr Fnirnta-.li rv 15

S’PHJIM: th

1

Boton Armai

DA

176

6

1 H

4fl

22 459

21 531

37.950

81 940

22 459

21 531

37 950

Bl 94D

38

Bl 013 Sc B Slr Hniculesu nr, U

st+P+nF+F ih

l

□clon Anual

DA

Î7C

6

176

4C-.

22,459

21 ‘A1

.1/ M5II

81 940

22459

?t 531

37.950

01 9-10

30

Bl C13 Sc. A. Str Bnimtaril qr 17

S«p4&E4Elli

1

Afina'

DA

200

2

262

58

22 459

21 531

37 950

81 940

. . -159

21 531

37 950

01 940

40

Bt C13 Sc B, Slr Bu-uutovh m 17

5+Pt9IZ+C in

1

Bulon Aiinm

DA

280

2

262

58

22. 459

71 531

37 950

01 940

22 459

2t 531

37 950

01 94CI

41

Bl D9 Sc A, Sfr Da-culesli nr 19

SfP49E4(- ih

1

licicn Armat

DA

480

2

446

W

22 459

7I£3I

37 OM

m y-io

22 450

21.531

37 950

81 A40

47

Ăl 09 Șr 0 Slr Raiculasli nr 19

S«P<SE*E th

t

Balon Auriul

DA

391

2

36b

ăl

22 <59

21.531

37,950

81 940

2? 459

?1 531

37 050

01 940

43

Bl D9 Sc C. Slr BaiculH.il. nr 10

S«P490+E th

1

Be’an Armai

DA

391

2

36 b

ui

22 4by

21 531

37 950

«I 940

21.531

37 D50

81 040

44

Bl DO Sc Od Slr Bolailr?*di nr 19

S+P+9E+E th

1

Rmon Af firii

DA

490

2

446

99

22 455

21 531

37 950

81 940

22 459

21 531

37 950

81.940

45

Bl 013 So.A Elt. Bu.rjluuiilu 21

s-*p*er ih

1

flninn Arrnnl

PA

230

2

216

4H

22 459

21 531

37 950

81 940

22 450

21 531

37 950

81 940

4G

Dl D13 Sc 0 Gir Da<eulB3li nr 21

S*P+OE*E th

Beton Armai

DA

730

2

216

48

22 459

21 531

37 950

01 940

22 459

21 531

37.950

hi y-w

47

Bl E9, Sc. A. Str Baicuicstt nr 23

S‘P+9E+E th

1

Bolon Armai

DA

363

2

339

75

22 459

21 531

37 950

01 940

22 459

21.531

37 950

81 940

48

Bl E9 Sc 0, Str Balcuietl' nr 23

S*P*9E+E Ih

1

Bolun Armai

DA

29U

2

277

61

22 4 59

21 531

37 650

O l 940

7? 459

21 M1

37 950

81.040

49

Bl E9, Sc C, Str BsîcuIqsIi nr 23

S»P49E*E Ih

1

Bolan Arma!

DA

296

2

277

61

22.459

21 531

37 950

81 940

22459

21.531

37 950

81 940

50

Bl £9. Sc D Str. Baiailmil nr 23

0*p49E*£th

t

Bolon Armai

DA

3G3

2

339

76

22 459

21 531

37 950

81 940

Z2 459

21 531

37 950

81 940

51

Ăl £13. Sc 1. Slr. Baiculctisi or 25

S*P-»9E*E ih

1

Baton Armai

DA

326

2

305

67

22.459

21 531

37 350

81 940

22 459

21 531

37.950

81 940

52

Bl E13. Sc, 2 Slr Bel culeșii nr 25

S*P*9E*Elh

f

Beton Armai

DA

326

2

305

67

22 459

21 531

37 950

ai S40

22 459

21.531

37.950

81.940

53

Bl A3, Sc. Ă, Str Balculcg.il nr. 5

S+P+BE+E Ih

1

Bulon Armai

DA

294

2

275

61

22.453

21531

37 950

81.940

22 459

21.531

37.950

B1.940

54

01 A3 Sc B Str. (Jaldutasil nr 5

StP^QE+E Ih

1

Bolon Arm^l

DA

294

7

775

61

22.459

21 531

37 950

81.940

22 459

21.531

37.950

81 940

55

■Bl. A2, Sc A, Str BaLulystr nr. 7

5+P*9C+£ th

1

Bolon Armai

UA

'435

2

220

40

22 459

21.531

37 950

01 040

32 459

21 531

37 050

81.940

56

Hl A2, Sc B. Str, Bniculesitl nr.. 7

S<P.9F*F Ih

1

Balon Armai

DA

235

2

22U

49

22.459

2I.53I

37 950

81 940

22 450

îl B31

37.050

B1 010

£7

01. Al. Gc. A. Str DaieuIcsU nr. fl

S*P+QE*E ih

1

Uaten Armai

DA

7 IA

7

205

45

22.459

21 531

37 050

81 040

Z2 489

21.531

37.950

81 9.10

HI Al. Sc. H. Str ttatcular.il nr 9

S*P*9E*EUi

1

Ftatai> Ai mal

DA

218

n

205

45

22.459

21 531

37 9Sb

61 A40

ÎM» .

31 531

37 050

A1 940

59

ei W Sc A. B-dul Banu Mama ru 1

S.p.țHii irz

1

Boton Armai

DA

27

2

30

7

22.359

21 431

37.950

B1.74U

22 359

21.431

37 95(1

B1./4U

60

8I 18 Sc B B dul Banu Mania <u 1

3+P*10E*11R

1

Uulwi Arinul

DA

18

2

23

5

22 GOO

2? fXW

•10 365

84.934

27 500

22 069

40.365

81 r«34

31

Bl. 26. 8u A. B-Uul Pj"u Mânia 12

blI'HULiL th

1

Strua Motaltca

DA

422

2

nq.h

II/

2? 400

21 600

40.220

93.120

22 400

71 50(1

40 220

93 120

32

Bl 28 Se B B-dul Bunu Mania iii. 12

Stpiionrih

f

Boton Armat

UA

2^4

z

775

Al

7? 400

71 MO

•10 305

04 2GS

22 400

21 500

40.365

84,255

63

Bl 27 Sc A 0 ital Banu Mania nr. 1G

S'P'IOE’E Ih

î

Sfriicf Malnlinn

DA

272

2

255

57

22 400

21,500

49 220

93120

22 400

21 500

49 220

93 120

64

Bl 27 Sc B. B-dul Banu Manta nr 16

S*P«10EiE «h

1

Slfiid Metalica

DA

274

2

258

b/

22.4UU

21 500

49 220

93 I20

22400

21.500

4UJ2Q

U3 120

65

Rl 27 Sc C R-dul Banu Mania nr IC

S+P-»8E+E ih

1

Struci Metalica

DA

245

2

230

S1

19917

18 362

42 780

81 059

19 917

10 362

42 /BU

ai 059

fifl

fiiriioririh

1

Bclori Alinul

DA

253

2

238

4.3

2? 400

21 fif)O

40.36 b

«4.255

22.400

21 500

40 3G5

84.265

67

Bl 78 Sc B B Uul     !           1B

5tp4lOOE !h

t

Rnlnn Armol

DA

278

2

262

50

?? 400

71 500

4U 365

84 265

22 4UU

21 MU

■IU MS

04X5

btl

ui jh sg L H-dbl BonU Monta nr.

S*P*lflF^r- Ih

1

De bx. Annal

nA

?7fl

2

262

50

22.400

71

jn w

84 2fifi

22.400

21 500

40 365

B4 265

uy

UI J3 bt 0, ludul lianu Mnnta nr ?J

$«P*8E*0R

1

Butiuii AjiimI

DA

306

7

?H5

63

’ll.AV!

21.4bZ

79 414

ZZ.4K

21W

JG gug

79.414

70

0|. 29 Sc. 1 & dut Bonu Mantii nr 2?

S-P»1(U;*I- Hl

1

sirud Metalica

DA

277

2

260

5D

22400

21 MO

40.220

120

22.400

21.500

4h?2n

Q3 i?n

71

01 29 Sfi 2 B-dut 0anu Manta .nr. 22

S«P*10E+Eth

1

Struct Molatica

DA

320

2

299

66

22.400

21 500

49 220

țj 120

Z2.-4UU

Z1 boii

n.u.ZZO

93 i;-u

72

UI 7U Sc 3, B-dul Bariu Mania hr Z*

5+P+0E+E th

1

Sltuui Mtriuliua

DA

210

2

204

4t»

19.017

10 362

41780

10017

18.362

42.78Q

81 059

73

UI tja u-dLil Bonu Mama nr 26

SvPrBEtE Ui

1

Dulcii’t Armai

DA

240

2

226

50

1W 917

1 *? 362

IR GAG

73 014

1? uir

18 362

35.535

73 814

7/1

01 34 Sa 1. 0 dLrl Baru Manta nr 27

S+P+8E+E Ih

1

PlRlnn Armat

DA

168

2

159

35

19.317

18 362

35 535

73 014

'9 917

16 382

35.535

73 814

75

01 34 St 2 B-dul Bai iu Mai1U nr 27

SO'ilUEib lh

1

Staict Mntnlkj

DA

233

2

270

49

22 400

21 MO

46.220

93 120

7? 400

21 MW

44 22II

V3 120

76

Bl 34, Sc 3, B-dul Bariu Manta nr 27

Bl 32, Sc 1, B-dul Banu Mania nr 29

S+P+10E+E ih

1

Struni Metalica

DA

223

2

220

40

?2 400

31 600

49.220

93 120

27 41Y1

1 5<xi

49 220

93 120

77

S+P+HL4E lh

1

ȘlHJCl M',ihil[t>i

DA

246

2

k'3l

ti

JU U17

10 382

42 780

8) 059

10 917

1R3fi2

4? 780

81 050

7R

Bl 32 Sc 7 B-dul Hpnu Manta nr ?9

s-p<0E*e tn

1

Struci Metalica

DA

2B2

2

ZbJ

58

19917

115 382

47 780

01 033

10 017

18 362

>12 780

01 O5fi

79

Rl 32 Sc 3 B-dul Banu Mania nr 29

S*P*10E‘E th

1

Struci Molatica

DA

772

2

256

57

22 ^oo

21 50D

49 220

93 120

-

22 400

21 500

49 220

93 120

HO

fll 31 R.Hi ii Bariu Manta nr 3f»

S+P+8E«E th

;

Baton Armat

DA

101

2

97

77

19 31?

18 362

35 535

7331.1

-

*

19.917

18 367

35 535

73 Al4

01

Dl 30 D-dul Danu MhhUi 113 33

U«-P*U£<Lth

i

noian Armol

DA

131

8

144

1-3 .917

1R 357

35 535

/3.814

19 fi 17

10 362

35 535

73 814

A?

Rl ?i fir, A Slr Rîirhn 1 nirtani nr 7

tj*p*8r:*Etl1

1

Struct Metalica

DA

221

2G

Z72

6b

19 917

18,362

42 780

81.059

19 917

18 3G2

42 780

H1 059

03

fii 21 3r h ’ik Harbu Latiliary nr. 2

S+p+RF+F th

t

Șfrucl Metalica

DA

771

272

65

19 917

IU 3GZ

•12 /8U

81 lAii'

I00I7

.12 700

oi c:.8

04

01 14. Sc. 1 Slr. Ăarbu l.iHitani r»

S+PilfiF+F th

1

Struni Metalica

NU

445

3

414

92

22 4U0

21 500

49 220

9’4 120

72 4(iO

1 5UU

49 22U

•Ji 120

95

El 24, Sc 2, Slr Bart-j Lautani nr S

S+P+IOE+E Ih

1

Struci Metalica

NU

468

436

96

22 400

21 500

.5U ’.'/U

93 120

7.2 40U

21 bUU

4y.22U

L20
Sectorul 1 al Municipiului București


nr crt.

Adresa scara

Regim de inallime

Nr

ascensoare

Tip structura put

Reabilitat/

REDUCERE energie

REDUCERE energie finala electrica

REDUCERE loial energie

REDUCERE

Ascensor 1

Costuri soluții (echipamente si montaj - fara TVA)

Ascensor 2

Costuri soluții (echipamente si montaj

fara TVA)

Ascensor 1+2

Costuri soluții (echipamente si montaj -

i (J '(

Fara TVA)

pe scara

nereabilitat

finala termica

primara

Cost S1

Cost S2

Cost S3

Pachet

S1+S2+S3

Cost S1

Cosi S2

Cosi S3

Pachet

S1+S2+S3

Cost S1

Cost S2

Cosi S3

Pachet S1+S2+S3

buc

MWh/an

MWh/an

MWh/an

kg/MWh/an

Ici

lei

io»

lei

lei

lei

lei

lei

lei

lei

lei

lei

86

Bl 23, Sc A Str Barbu Lautaru nr 8

S+P+10E+E th

1

Slruct Metalica

NU

389

2

363

80

22.400

21.500

49 220

93 120

-

-

-

22 400

21.500

49.220

93.120

87

Bl. 23, Sc B. Str Barbu Lautaru nr 8

S+P+10E+E th

1

Struct Metalica

NU

296

2

278

62

22 400

21 500

49 220

93 120

*

-

22 400

21 500

49.220

93 120

88

Bl 330, Str Barbu Delavrancea nr 2B

.S+P+10F+F th

2

Beton Armat

DA

681

2

632

139

22 400

21.500

40 365

84 265

22 400

21 500

40 365

84 265

44 800

43 000

80 730

168 530

89

Bl 33C Str Barbu Delavrancea nr 2C

S+P+10E+E Ih

2

Beton Armat

DA

373

2

348

77

22400

21.500

40 365

84 265

22 400

21 500

40 365

84 265

44 800

43 000

80 730

168 530

90

Rl 35 Sc, A Str G-ral Barbu Vladoianu nr 2

S+P+10E+E th

1

Beton Armat

DA

324

2

303

67

22 400

21 500

40 365

84.265

-

*

22.400

21.500

40.365

84.265

91

Bl 36, Sc. A. Str. G-ral Barbu Vladoianu nr 4

S+P+8E+E th

1

Beton Armat

DA

287

2

268

59

19917

18.362

35 535

73 814

-

-

19-917

18 362

35.535

73.814

92

Bl 36 Sc. B, Str G-ral Barbu Vladoianu nr 4

S+P+8E+E th

1

Beton Armat

DA

229

2

215

48

19 917

18 362

35.535

73.814

19 917

18 362

35.535

73 814

93

Bl 25A Str Berzei nr 33

S+P+Mez+7E+8R

1

Beton Armat

DA

111

2

107

24

22.376

21.393

33 120

76 889

*

22.376

21 393

33.120

76 889

94

Bl - Str Biserica Amzei nr 25

S+P+8E+9R+E th

1

Beton Armat

NU

271

2

254

56

22.459

21 531

37 950

81 940

22 459

21 531

37 950

81 940

95

Bl Dunarea 2, Sc. 1. Str Biserica Enel nr 2

S+P+6E+7R+E th

1

Beton Armat

DA

129

1

123

27

21 976

21.393

33 120

76 489

-

-

21.976

21.393

33.120

76 489

96

Bl Dunarea 2, Sc 2, Str Biserica Enel nr 2

S+P+6E+7R+E th

1

Beton Armat

DA

129

1

123

27

21 976

21 393

33 120

76 489

*

-

21 976

21 393

33.120

76 489

97

Bl XX II /1, Sc. A. str Horia Macelariu nr 2

S+P+Mez+3E+4R+6

1

Beton Armat

DA

273

1

254

56

19 834

18.224

30 705

68 763

*

*

19 834

18 224

30 705

68 763

98

Bl XX 11/1 Sc B. Sos București - Ploiești nr 10

S+P+Mez+5E+6R+M

1

Beton Armat

DA

204

1

191

42

19 834

18.224

30 705

68 763

-

19 834

18 224

30 705

68 763

99

Bl XX II /1 Sc C, str Elena Vacarescu nr 3

S+P+Mez+5E+6R+N

1

Beton Armat

DA

260

1

243

54

19 834

18,224

30 705

68 763

-

-

-

19.034

18.224

30.705

68.763

100

Bl Bl. Sc. A, B-dul Bucureștii Noi nr 51 - 61

S+P+10E+E th

1

Beton Armat

DA

284

2

266

59

22.400

21 500

40 365

84 265

-

-

22400

21.500

40.365

84 265

101

Bl B1, Sc C B-dul Bucureștii Noi nr 51 - 61

S+P+10E+E th

1

Beton Armat

DA

284

2

266

59

22 400

21 500

40 365

84.265

-

22 400

21 500

40,365

84 265

102

Bl B1 Sc B B-dul Bucureștii Noi nr 51 -61

S+P+10E+E th

1

Beton Armat

DA

268

2

252

56

22 400

21.500

40 365

84 265

-

-

22 400

21 500

40 365

84 265

103

Bl A11 Sc A. B-dul Bucureștii Noi nr 74

S+P+10E+E th

1

Beton Armat

DA

294

2

277

61

22.400

21 500

40 365

84 265

22 400

21 500

40 365

84.265

1Q4

Bl A11.Sc B. B-dul Bucureștii Noi nr 74

S+P+10E+E ih

1

Beton Armat

DA

294

2

277

61

22.400

21.500

40 365

84 265

-

-

22.400

21.500

40.365

84.265

105

Bl A12. Sc A. B-dul Bucureștii Noi nr 76

S+P+10E+E th

1

Beton Armat

DA

322

2

301

67

22 400

21 500

40 365

84 265

-

22 400

21 500

40.365

B4 265

106

Bl A12, Sc. B. B-dul Bucureștii Noi nr 76

S+P+10E+E th

1

Beton Armat

DA

322

2

301

67

22 400

21 500

40.365

84 265

*

22 400

21 500

40 365

84 265

107

Bl B3 Sc A B-dul Bucureștii Noi nr 93 -97

S+P+10E+E th

1

Beton Armat

DA

209

2

197

44

22 400

21 500

40 365

84 265

-

-

22 400

21 500

40 365

84 265

108

Bl, B3 Sc B B-dul Bucureștii Nni nr. 93 ■ 97

S+P+10E+E th

1

Beton Armat

DA

179

2

170

38

22.400

21.500

40 365

84 265

22.400

21.500

40.365

84.265

109

Bl B3. Sc C. B-dul Bucureștii Noi nr 93 - 97

S+P+10E+E th

1

Beton Armat

DA

209

2

197

44

22 400

21 500

40 365

84 265

-

-

*-

22 400

21.500

40.365

84 265

110

Bl A5, Str Buzesti nr 59

S+P+7E+8R

1

Beton Armat

NU

156

2

147

33

19 876

18.293

33 120

71 289

19 876

18 293

33.120

71 289

111

Bl A6 Str Buzesti nr 61

S+P+9E+10R+11R+

2

Beton Armat

NU

495

2

461

102

22 541

22 138

-

44.679

22.541

22 138

42 780

87 459

45 083

44 276

42 780

132.139

112

Bl SCALA Sc A Str C A ROSETTI nr 14

S+P+9E+10R+E th

1

Beton Armat

DA

230

10

239

55

22 400

21 500

-

43 900

-

22.400

21.500

-

43,900

113

Bl SCALA, Sc B, Str CA ROSETTI nr 14

S+P+9E+1OR+E th

1

Beton Armat

DA

341

16

356

B'i

22.400

21.500

43 900

-

22 400

21 500

43 900

114

Bl - Str C A. R’OSETTI nr 15

S+P+7E+8R

1

Beton Armat

NU

325

2

304

67

19 876

18.293

33 120

71 289

-

19 876

18 293

33.120

71 289

115

Bl 20, Str C A ROSETTI nr 20

S+P+7E

1

Beton Armat

NU

236

1

221

49

21 934

21 324

30 705

73 963

-

*

21 934

21 324

30.705

73 963

116

Bl 18A, Str Chiscani nr. 3

S+P+8E+E th

1

Slruct Metalica

NU

352

2

328

73

19.917

18,362

42 780

81 059

-

19 917

18 362

42 780

81 059

117

Bl 49, Str Clucerului nr 11-15

S+P+8E+E th

1

Beton Armat

DA

379

3

356

79

19 917

18 362

35 535

73 814

19.917

18 362

35.535

73 814

118

Bl 36, Str Clucerului nr 2

S+P+Mez+6E+E th

1

Beton Armat

DA

211

2

198

44

21 934

21.324

30 705

73 963

21.934

21.324

30.705

73,963

119

Bl 9, Sc 1, Str Clui nr. 81

S+P+8E+E th

1

Belon Armat

DA

242

3

231

51

19 917

18 362

35 535

73 814

-

19 917

18 362

35 535

73 814

120

Bl 9 Sc. 2. Str Cluj nr 81

S+P+8E+E th

1

Belon Armai

DA

208

3

199

44

19.917

18 362

35 535

73 814

-

19917

18 362

35 535

73 814

191

Rl A Sr 3 Str Clui nr 81

S+P+8E+E th

1

Beton Armai

DA

242

3

231

51

19 917

18.3G2

35 535

73 814

*

-

19.917

18.362

35.535

73.R14

199

Rl 8R Str Clui nr 8?

S+P+8E+E th

1

Beton Armai

DA

318

4

303

68

19917

18 362

35 535

73 814

-

19.917

18 362

35 535

73.814

123

Bl 20-22, Sli Stnhi D C - tin Pictor nr 20

S+P+7E+E th

1

Beton Armat

NU

112

1

107

24

21 976

21,393

33.120

76 489

■*

-

21 976

21 393

33.120

76 489

124

Bl A4, Sc A, Str Crinului nr 20 - 24

S+P+10E+F th

1

Beton Armat

DA

363

2

339

75

22.400

21.500

40 365

84 265

-

-

-

22,400

21 500

40.365

84 265

125

Bl A4 Sc B. Str Crinului nr 20-24

S+P+10E+E th

1

Beton Armat

DA

363

2

339

75

22 400

21 500

40 365

84 265

-

22.40Q

21.500

4Q.365

84.265

126

Rl A5, Sc. A, Si.r Crinului nr 26 - 32

S+P+10E+E th

1

Beton Armat

DA

245

2

230

51

22.400

21 500

40.365

84 265

-

-

22 400

21.500

40.365

84 265

127

Bl A5, Sc. B, Str Crinului nr 26 - 32

S+P+10E+E th

1

Beton Armat

DA

244

2

230

51

22 400

21 500

40 365

84 265

-

22 400

21 500

40 365

84 265

128

Bl A3 Sc. A, Str Crinului nr 5-15

S+P+10E+E th

1

Beton Armat

DA

210

2

199

44

22 400

21.500

40 365

84 265

*

-

-

22 400

21 500

40.365

84 265

129

Bl A3, Sc B, Str Crinului nr 5-15

S+P+10E+E th

1

Beton Armat

DA

210

2

1S9

44

22.400

21.500

40 365

84 265

22 4QQ

21 500

4QJ365

84.265

130

Rl - str Crisana nr 20-22

S+P+6E+7R+Pod

2

Beton Armat

NU

641

2

594

131

19 876

18 293

33 120

71 289

19 876

18.293

33 120

71 289

39 752

36 586

66.24Q

149 578

131

Bl - B-dul Dacia nr 26

S+P+5e+6r+7r

1

Rpfnn Armat

DA

150

1

141

31

22 834

22.324

47 610

92 768

-

-

22 834

22 324

47,610

92 768

132

Bl E B-dul Dinicu Golescu nr 15

S+P+10E+11R

1

Beton Armat

DA

566

6

535

119

22 500

22.069

40 365

84 934

*

-

22 500

22 069

40 365

84 934

133

Bl F B-dul Dinicu Golescu nr. 17

D+P+10F+11R

1

Beton Armat

DA

566

6

535

119

22.541

22.138

42 780

87 459

*

-

22 541

22 138

42,780

87 459

134

Bl. G, B-dul Dinicu Golescu nr 19

S+P+10E+11R

1

Beton Armat

DA

506

2

470

104

22.500

22 069

40 365

84 934

-

22.500

22 069

40365

84 934

135

Bl H B-dul Dinicu Golescu nr 21

D+P+10e+11R

1

Rplnn Armat

DA

268

2

252

56

22. 541

22 138

42 780

87 459

-

-

22.541

22 138

42.780

87 459

136

Bl B Sa 1. B-dul Dinicu Golescu nr 23 - 25

S+P+Mez+AF+F țh

2

ReLon Armat

DA

606

2

563

124

22 400

21 500

40 365

84 265

22 400

21.500

40 365

84 265

44 800

43 000

80,730

168 530

137

Bl B Sc 3 B-dul Dinicu Golescu nr 23-25

Ș+P+Me7+9F+F fh

2

Belon Armat

DA

310

2

291

64

22.359

21.431

37 950

81 740

22 359

21 431

37 950

81 740

44 717

42 862

75,900

163 479

13R

Rl R Sn 4 R-dul Dinicu Golescu nr 23-25

S+P+Mez+9E+E th

2

Belon Armai

DA

661

2

614

135

22.359

21.431

37 950

81 740

22 359

21 431

37 950

81 740

44-717

42.862

75,900

163 479

139

Bl B1. Sc. 2. B dul Dinicu Golescu nr 23 - 25

S+P+Mez+9E+E th

2

Belon Armai

DA

297

11

303

69

22.359

21 431

37 950

81 740

22 359

21 431

37 950

81 740

44 717

42 862

75.900

163 479

140

Bl 1. Sc 1, B-dul Dinicu Golescu nr 31

S+P+7E+E th

1

Beton Armat

DA

287

2

268

59

21 976

21.393

-

43 369

21 976

21 393

43 369

141

Bl 1 Sc 3 B-dul Dinicu Golescu nr 31

S+P+7F+RR

1

Beton Armai

DA

263

2

246

54

19 876

18 293

-

38 169

-

-

19 876

18 293

-

38 169

142

Rl 1 Sr. 9 R-dul Dinicu Qnlescu nr 31

S+P+7E+8R

1

Beton Armai

DA

232

2

217

48

19 876

18.293

33 120

71 289

-

19.876

18 293

33 1 90

71 989

143

Rl 9 R-dul Dinicu Golescu nr. 33

S+P+7E+E th

1

Beton Armat

DA

215

2

202

45

21 976

21 393

43 369

*

-

21 976

21 393

-

43 369

144

Bl 3, Sc 1. B-dul Dinicu Golescu nr 35

S+P+7E+8R

1

Beton ArmaL

DA

210

2

197

44

19 876

18.293

33.120

71 289

-

19 876

18 293

33 120

71.289

145

Bl 3, Sc 2 B-dul Dinicu Golescu nr 35

S+P+7F+RR

1

Beton Armat

DA

185

2

174

39

19.876

18 293

33 120

71 289

19.876

18 293

33.120

71.289

146

Rl 3 Sc 3 R-dul Dinicu Golescu nr 35

S+P+7E+8R

1

Beton Armat

DA

210

2

197

44

19 876

18 293

33 120

71 289

19 R76

18 293

33.120

71.289

147

Rl 4 Sc A R-dul Dinicu Golescu nr 37

S+P+7E+8R

1

Beton Armat

DA

260

2

243

54

19 876

18 293

33 120

71 289

-

19.876

18 293

33 120

71 289

148

Bl 4, Sc. B, B-dul Dinicu Golescu nr 37

S+P+7E+8R

1

Retori Armat

DA

229

2

214

47

19 876

18 293

33 120

71 289

-

-

19 876

18 293

33,120

71 289

149

Bl 4 Sc C B-dul Dinicu Golescu nr 37

R+P+7F+8R

1

Beton Armat

DA

260

2

243

54

19 876

18.293

33 120

71 289

*

-

-

19 876

18 293

33 120

71 289

150

Bl 5 Sc 1 B-dul Dinicu Golescu nr 39

S+P+7E+8R

1

Beton Armat

DA

252

2

236

52

19.876

18,293

33 120

71 289

-

-

19,876

18.293

33.120

71 289

151

Rl 5 Sc 2 R-dul Dinicu Golescu nr 39

S+P+7E+8R

1

Beton Armat

DA

221

2

208

46

19 876

18 293

33 120

71 289

*

1.9 @76

18.293

33.120

71 289

152

Bl 5 Sc. 3. B-dul Dinicu Golescu nr 39

S+P+7E+8R

1

Beton Armat

DA

252

2

236

52

19 876

18 293

33 120

71 289

-

-

19 876

18 293

33.120

71 289

153

Bl 6 Sc. 1 B-dul Dinicu Golescu nr 41

R+P+7F+RR

1

Beton Armat

DA

177

2

167

37

19 876

18293

33 120

71 289

-

-

19 876

18 293

33,120

71 289

154

Bl 6 Sc. 2. B-dul Dinicu Golescu nr 41

S+P+7F+8R

1

Beton Armat

DA

156

2

147

33

19 876

18.293

33 120

71 289

*

19 876

18 293

33 120

71 289

155

Rl 6 Sc 3 R-dul DjniCu Golescu nr 41

S+P+7E+8R

1

Belon Armat

DA

177

2

167

37

19 876

18 293

33 120

71 289

*

*

-

19.876

18.293

33.120

71 989

156

Bl 7 Sc. 1, B-dul Dinicu Golescu nr 43

S+P+7E+8R

1

Belon, Armat

DA

282

2

264

50

19 876

18 293

33 120

71.280

19 876

18 293

33.120

71 289

157

Bl 7. Sc. 2, B-dul Dinicu Golescu nr 43

S+P+7F+RR

1

Beton Armat

DA

248

2

232

51

19 876

18.293

33 120

71 289

-

*

19 876

18 293

33 120

71 289

158

Bl 7 Sc 3, B-dul Dinicu Golescu nr 43

S+P+7E+8R

1

Belon Ai mal

DA

202

2

264

58

19876

18,293

33’ 120

71 289

-

-

19 876

18 293

33,120

71 289

159

Bl 2. Sc. A, Calea Dorobanților nr 102-110

S+P+6E+7R+8R

1

Belon Armai

DA

217

2

204

45

19 876

18 293

33 120

71 289

-

-

19 876

18.293

33,120

71.289

160

Bl 2. Sc B, Calea Dorobanților nr 102-110

S+P+7E+8R

1

Rplnn Armai

DA

1.85

2

174

39

19 876

18,293

33 120

71.289

19 876

18 293

33.120

71 289

161

Bl 2. Sc. C, Calea Dorobanților nr. 102-110

S+P+7F+RR

1

Relon Armai

DA

185

2

174

39

19 876

18.293

33 120

71 289

19 876

18.293

33.120

71 289

162

Bl 2 Sc D Calea Dorobanților nr 102-110

S+P+6F+7R+8R

1

Beton Armai

DA

228

2

214

47

19 876

18.293

33 120

71 289

-

19 876

18 293

33.120

71.289

163

Bl 9 Sc. D, Calea Dorobanților nr 111 -131

S+P+10F+F th

1

Beton Armai

DA

219

2

206

46

22 400

21 500

40 365

84 265

22 400

21 500

40 365

84 265

164

Bl 9, Sc E, Calea Dorobanților rv. 111 -131

S+P+10E+E th

1

Rptnn Armai

DA

226

2

213

47

22 400

21 500

40 365

84 265

-

22 400

21 500

40.365

84 265

165

Bl 9B Sc F Calea Dorobanților nr 111 -131

S+P+MP7+14F+F th

2

Beton Armat

DA

371

3

348

77

22 216

21 826

50 025

94 067

22.216

21 826

50.025

94 067

44 431

43 652

100.050

188 133

16b

Ml Ml- sr. H (:alp« I Jnrnhanîiinr nr *11’1

S+P+/E+8R+E Th

I

Beton Armat

DA

2I0

2

'203

45

19.917

10.3C2

35 535

73 014

10 017

10 3G2

35,535

73.814

167

Rl 9F Sc C Calea Dorobanților nr 111 -131

S+P+8E+9R+E th

1

Beton Armat

DA

175

2

165

37

22.459

21,531

37 950

81 940

-

-

22 459

21 531

37.950

81 940

168

Bl 9F Sc A, Calea Dorobanlilor nr 111 -131

S+P+6F+F Ih

1

Beton Armat

DA

228

1

214

47

22 120

21.666

30 705

74 491

-

-

-

22 120

21 666

30 705

74 491

169

Bl 9A Sc G, Calea Dorobanților nr 111 -131

S+P+8F+F Ih

1

Beton Armat

DA

208

2

195

43

19.917

18.362

35 535

73 814

-

*

-

19 917

18 362

35 535

73 814

170

Bl 6. Sc A, Calea Dorobanților nr 116 -122

S+P+6E+E th

1

Beton Armat

DA

195

1

183

41

22 120

21.666

30 705

74.491

-

*

-

22 120

21 666

30.705

74 491
Sectorul 1 al Municipiului Bucureștinr crt.

Adresa scara

Regim de inaltime

Nr ascensoare pe scara

Tip structura put

Reabilitat/ nereabilitat

REDUCERE energie finala termica

REDUCERE energie finala electrica

REDUCERE total energie primara

REDUCERE

CO2

Ascensor 1

Costuri soluții (echipamente si montaj - fara TVA)

Ascensor 2

Costuri soluții (echipamente si montaj - fara TVA)

Ascensor 1+2                     '

Costuri soluții (echipamente si montaj - fara TVA^V\

Cost S1

Cost S2

Cost S3

Pachet

S1+S2+S3

Cost S1

Cost S2

Cost S3

Pachet

S1+S2+S3

Cost S1

Cost S2

Cost S3

Pachetx-

S1+S2+S3^

buc

MWh/an

MWh/an

MWh/an

ka/MWh/an

lei

lei

tei

lei

lei

lei

lei

lei

lei

lei

jet

lei

171

Bl 6. Sc B. Calea Dorobanților nr 116 -122

S+P+6E+E th

1

Beton Armat

DA

195

1

183

41

22.120

21.666

30.705

74 491

-

*

-

22 120

21 666

30.705

74 491

172

Bl 8 Calea Dorobanților nr 126-130

S+P+Mez+8E+9R+E

2

Beton Armat

DA

262

5

255

57

22.359

21.431

37 950

81 740

22 359

21 431

37.950

81.740

44,717

42 862

75.900

163.479

173

Bl 11. Sc A, Calea Dorobanților nr 134-138

S+P+10E

1

Beton Armat

DA

378

2

351

78

22 359

21 431

37 950

81 740

*

22.359

21 431

37.950

81.740

174

Bl 11 Sc B, Calea Dorobanlilor nr 134-138

S+P+Mez+8E+9R+1

2

Beton Armat

DA

502

2

467

103

22 459

22 000

37 950

B2409

22 459

22 000

37 950

82 409

44 917

44 000

75.900

164 817

175

Bl 11, Sc C, Calea Dorobanților nr 134-138

S+P+Mez+8E+9R+1

2

Beton Armat

DA

502

2

467

103

22 459

22.000

37 950

82 409

22 459

22 000

37 950

82 409

44 917

44 000

75 900

164 817

176

Bl 10, Sc. A, Calea Dorobanților nr 135 - 145

S+P+Mez+7E+9R+E

1

Beton Armat

DA

756

2

701

155

22 359

21,431

37 950

81 740

22,359

21 431

37.950

81 740

177

Bl 10, Sc. B1, Calea Dorobanților nr 135-145

S+P+8E

0

Belon Armat

DA

196

180

40

-

-

-

*

178

Bl. 10. Sc. B2, Calea Dorobanților nr 135 -145

S+P+Mez+9E+F th

1

Beton Armat

DA

352

2

329

73

22.359

21 431

37.950

81 740

22.359

21.431

37 950

81 740

179

Bl 10, Sc. C Calea Dorobanților nr 135-145

S+P+Mez+7E+9R+E

1

Belon Armat

DA

756

2

701

155

22.359

21.431

37 950

81 740

22 359

21 431

37.950

81 740

180

Bl 10, Sc. D Calea Dorobanților nr 135-145

S+P+6E+E lh

1

Beton Armat

DA

127

1

120

27

22 120

21 666

30 705

74 491

22.120

21 666

30.705

74.491

181

Bl 14, Sc. A. str Școala Floreasca nr 2

S+P+8E+E th

1

Beton Armat

DA

133

2

127

28

19 917

18.362

35 535

73 814

19,917

18 362

35,535

73.814

182

Bl 14. Sc. B str. Școala Floreasca nr 2

S+P+8E+10R+E th

1

Beton Armat

DA

168

2

159

35

22 400

21 500

40 365

84 265

22.400

21 500

40.365

84 265

183

Bl 14, Sc C. Calea Dorobanților nr 152

S+P+8E+E th

1

Beton Armat

DA

140

2

133

30

19 917

18 362

35 535

73 814

19 917

1B 362

35.535

73 814

184

Bl 15 Sc A Calea Dorobanților nr 168

S+P+10E+E th

1

Beton Armat

DA

379

2

355

79

22.400

21.500

40 365

84 265

-

22,400

21 500

40 365

84 265

185

Bl. 15, Sc. B Calea Dorobanților nr 168

S+P+9E+E th

1

Beton Armat

DA

357

2

335

74

22 459

21 531

37 950

81 940

22 459

21 531

37 950

81 940

186

Bl 15. Sc. C, Calea Dorobanților nr 168

S+P+8E+E th

1

Beton Armat

DA

268

2

2S3

56

19917

18 362

35 535

73 814

19.917

18.362

35.535

73 814

187

Bl 15. Sc D. Calea Dorobanților nr 168

S+P+8E+E th

1

Beton Armat

DA

517

3

483

107

19 917

18 362

35 535

73 814

19.917

18 362

35.535

73 814

188

Bl 11 Sc A Calea Dorobanților nr 20-28

S+P+8E+9R

2

Struct Metalica

DA

401

12

401

91

22 417

21.462

42.780

86 659

22 417

21 462

35 535

79 414

44 834

42 924

78 315

166 073

189

Bl 11 Sc B. Calea Dorobanților nr 20-28

S+P+8E+9R+10R+E

1

Struct Metalica

DA

521

16

520

118

22.400

21.500

49 220

93 120

22 400

21 500

49.220

93 120

190

Bl 55 - 57. Calea Dorobanților nr. 55 - 57

S+P+6E+8R+E th

1

Beton Armat

DA

147

2

139

31

19 917

18 362

35 535

73.814

-

19.917

18.362

35.535

73814

191

Bl 59 Calea Dorobanților nr 59

S+P+8E+E th

1

Beton Armat

DA

139

2

131

29

19917

18 362

35 535

73 814

-

19.917

18 362

35.535

73 814

192

Bl 61 - 63, Sc A, Calea Dorobanților nr 61 - 63

S+P+8E+9R+E lh

2

Belon Armat

DA

248

2

233

52

22 459

21.531

37 950

81 940

22 459

21 531

37 950

81 940

44 917

43 062

75 900

163 879

193

Bl 61 - 63. Sc B Calea Dorobanților nr 61 - 63

S+P+6E+7R+E lh

1

Beton Armat

DA

173

2

163

36

21 976

21.393

33120

76 489

*

21 976

21 393

33 120

76 489

194

Bl, 13, Sc C. Calea Dorobanților nr 74

S+P+8E+E th

1

Belon Armat

NU

231

1

217

48

19 917

18 362

35 535

73 814

-

19917

18 362

35 535

73 814

195

Bl 12B Sc C, Calea Dorobanților nr 89-91

S+P+8E+E th

1

Beton Armat

NU

87

1

84

19

19 917

18 362

35 535

73.814

-

19.917

18.362

35.535

73 814

196

Bl 12B, Sc D. Calea Dorobanlilor nr 89 - 91

S+P+7E+8R

1

Beton Armat

NU

102

1

97

22

19 876

18 293

33.120

71.289

19.876

18 293

33.120

71 289

197

Bl 12B, Sc E, str Grigore Alexandrescu nr 105

S+P+6E+E th

1

Struct Melalica

NU

116

1

111

25

22.120

21.666

36 340

80 126

-

-

22.120

21 666

36.340

80 126

198

Bl, F13 Sc A, Intr. Dridu nr 7

S+P+9E+E th

1

Beton Armat

DA

377

2

351

78

22 459

21,531

37.950

81 940

22.459

21 531

37.950

81 940

199

Bl. F13. Sc. B. Intr Dridu nr 7

S+P+9E+E th

1

Beton Armat

DA

377

2

351

78

22 459

21.531

37 950

81 940

-

22,459

21.531

37.950

81 940

200

Bl F13.Sc. C, Intr Dridu nr 7

S+P+9E+E th

1

Beton Armat

DA

377

2

351

78

22 459

21.531

37 950

81 940

-

22.459

21 531

37.950

81 940

201

Bl F13, Sc D Intr Dridu nr 7

S+P+9E+E th

1

Beton Armat

DA

377

2

351

78

22 459

21.531

37 950

81 940

22,459

21 531

37,950

81 940

202

Bl E. Sc 1, Str Episcop Vulcan nr. 26

S+P+10E+E th

1

Beton Armat

DA

364

2

340

75

22 400

21.500

43 900

-

22 400

21 500

-

43 900

203

Bl E, Sc 2. Str Episcop Vulcan nr 26

S+P+10E+E th

1

Beton Armat

DA

249

2

235

52

22 400

21 500

40 365

84.265

22.400

21.500

40.365

84 265

204

Bl P11 Sc A, Str Faurei nr. 1

S+P+9E+E th

2

Beton Armat

DA

463

4

437

97

22 459

21,531

37 950

81 940

22.459

21 531

37 950

81 940

44.917

43 062

75.900

163 879

205

Bl P11 Sc B, Str Faurei nr. 1

S+P+9E+E th

2

Belon Armat

DA

463

4

437

97

22 459

21 531

37 950

81 940

22.459

21 531

37 950

81 940

44 917

43 062

75 900

163 879

206

Bl C9 Sc A Str Faurei nr 5

S+P+9E+E th

1

Belon Armat

DA

126

22

174

43

22.459

21,531

37 950

81 940

-

-

22459

21 531

37 950

81 940

207

Rl C9 Sr. R Slr Faurei nr 5

S+P+9E+E th

1

Belon Armat

DA

1Q3

18

143

35

22 459

21,531

37 950

81 940

22.459

21.531

37.950

81.940

208

Rl C9 Sc C Str Faurei nr 5

S+P+9E+E th

1

Rplnn Armat

DA

103

18

143

35

22 459

21 531

37 950

81 940

22.459

21.531

37.950

81 940

209

Bl C9. Sc D, Str. Faurei nr 5

S+P+9E+E th

1

Beton Armat

DA

126

22

174

43

22 459

21.531

37 950

81 940

22,459

21 531

37.950

81 940

210

Bl 33 Sc A Str Frosa Sarandv nr 1

Ș+P+8F+E th

1

Struct Metalica

NU

320

2

299

66

19.917

18.362

42.780

81 059

19 917

18 362

42 780

81 059

211

Bl 33, Sc. B, Str Frosa Sarandy nr 1

S+P+8E+E th

1

Strucl Melalica

NU

320

2

299

66

19 917

18 362

42 780

81 059

19917

18 362

42.780

81 059

212

Rl C Sc 1 Str. Gării de Nord nr 2

S+P+Mez+9E+E th

2

Rptnn Armat

DA

366

2

343

76

22 400

21.500

40.365

84 265

22.400

21.500

40.365

84 265

44.800

43.000

80.730

168 530

213

Bl C, Sc 2. Str. Gării de Nord nr 2

S+P+Mez+9E+E th

2

Beton Armat

DA

366

2

343

76

22.400

21.500

40.365

84.265

22 400

21 500

40.365

84 265

44.800

43 000

80.730

168 530

214

Bl C. Sc 3, Str Gării de Nord nr 2

S+P+Mez+9E+E th

2

Beton Armat

DA

366

2

343

76

22.4QQ

21.500

40 365

84 265

22 400

21 500

40 365

84 265

44 800

43 000

80.730

168 530

215

Rl AA Rc 1 Str Gpnrnp FnesciJ nr 42

S+P+Moz+8E+9R+E

1

Beton Armat

DA

253

5

246

55

22 359

21.431

37.950

81 740

22.359

21.431

37.950

81 740

216

Bl 6B.Sc 1. Str George Enescu nr 36

S+P+Mez+7E+8r+E

1

Beton Armat

DA

403

6

387

B6

22.417

21.462

35 535

79 414

-

22.417

21 462

36 636

79414

217

Bl 6B,Sc 2. Str George Enescu nr 36

S+P+7E+E lh.

1

Beton Armat

DA

202

4

197

44

21 976

21 393

33 120

76 489

21.976

21 393

33 120

76 489

218

Bl 6C. Slr George Enescu nr 40

S+P+8E+E th

1

Beton Armat

DA

403

6

387

87

19 917

18.362

35.535

73 814

19 917

18 362

35 535

73 814

219

Rl ĂD Rtr Georqe Fneșnij nr 38

S+P+8E+E lh

1

Beton Armat

DA

202

4

197

44

19 917

18 362

35 535

73 814

-

19917

18 362

35 535

73 814

220

Bl. 1, Sc A, Aleea Av.Gh.Slalpeanu nr 1

S+P+10E

1

Beton Armat

NU

327

2

305

68

22 359

21 431

37 950

81 740

22.359

21 431

37.950

81 740

221

Bl 1, Sc B. Aleea Av Gh Stalpoanu nr 1

S+P+10E

1

Beton Armai

NU

327

2

306

68

22 359

21 431

37 950

81 740

22.359

21 431

37 950

81 740

222

Bl 1 Sc. 1 B-dul Ina . Gh Duca nr 10-22

S+P+5E+6R+E Lh

1

Beton Armat

DA

275

10

279

63

22 120

21.666

30.705

74 491

-

22,120

21 666

30705

74 491

223

Bl - Sc. 2. B-dul Inq Gh. Duca nr 10 - 22

S+P+5E+6R+E th

1

Beton Armat

DA

272

8

270

61

22 120

21.666

30.705

74 491

22,120

21 666

30.705

74 491

224

Bl -. Sc. 3. B-dul Ing Gh. Duca nr 10-22

S+P+5E+6R+E th

1

Beton Armat

DA

272

8

270

61

22 120

21 666

30 705

74.491

-

22.120

21.666

30.705

74.491

225

Bl -. Sc 4, B-dul Inq Gh. Duca nr 10-22

S+P+5E+6R+E th

1

Beton Armat

DA

272

8

270

61

22 120

21 666

30 705

74.491

22.120

21.666

30.7Q5

74 491

226

Bl -, Sc A B-dul Ina Gh Duca nr 3-11

S+P+5F+6R+7R+F |

1

Beton Armat

□A

192

2

181

40

21 934

21.324

30.705

73 963

21.934

21 324

30.705

73 963

227

Bl -, Sc B1 B-dul Ina Gh Duca nr 3-11

Ș+P+6E+7R

1

Beton Armat

DA

311

2

291

65

21 934

21 324

30.705

73 963

21 934

21.324

30.705

73 963

228

Bl -. Sc. B2 B-dul Ing Gh Duca nr. 3 - 11

S+P+6E+7R

1

Beton Armat

DA

311

2

291

65

21 934

21 324

30 705

73 963

*

21.934

21.324

30.705

73.963

229

Rl Grădiniță Tronson 1, Sc A, B-dul Gheorahe Maaheru nr 24

S+P+Mez+6E+8R

1

Rptnn Armat

DA

151

3

146

33

22 376

21 393

33 120

76.889

22.376

71 393

33.120

76 889

230

Bl Casata, B-dul Gheorghe Magheru nr 26

S+P+RE+9R+10R+E,

1

Beton Armat.

DA

216

2

203

45

22 400

21,500

40 365

84 265

22,400

21 500

40 365

84 265

231

Bl - str Gheorahe Mânu nr 14

S+P+8F+9R

I

Beton Armat

NU

410

2

381

84

22 417

21.462

35 535

79414

-

22,417

21.462

35.535

79 414

232

Bl 16B+C, Sc A, Str Grigore Manolescu nr. 2

S+P+10E+E th

1

Beton Armat

DA

187

1

176

39

22 400

21.500

40 365

84 265

22.400

21.500

40.365

84.265

233

Rl - Sc A Calea Grivitei nr 134-136

S+P+6E+7R

1

Belon Armat

DA

194

1

182

40

21 934

21 324

30 705

73 963

21.934

21.324

30.705

73 963

234

Bl -, Sc B. Calea Grivitei nr 134-136

S+P+6E+7R

1

Beton Armat

DA

181

1

170

38

21.934

21 324

30 705

73.963

21.934

21 324

30 705

73 963

235

Bl -, Sc C, Calea Grivitei nr 134-136

S+P+7E

1

Beton Armat

DA

207

1

194

43

21 934

21.324

30,705

73 963

21 934

21 324

30 705

73 963

236

R| . Calea Grivitei nr 139

S+P+Mez+7E+E th

2

Belon Armat

DA

424

10

416

93

19 917

18 362

35 535

73 814

19 917

18 362

35 535

73 814

39 834

36 724

71 070

147.628

237

R|    Sc A Calea Grivitei nr 142

S+P+6E+7R+E th

1

Beton Armat

DA

115

2

110

25

21 934

21 324

30 705

73 963

-

21.934

21 324

30.705

73 963

238

Bl -. Sc B, Calea Grivitei nr 142

S+P+6E+7R+E th

1

Beton Armat

DA

115

2

110

25

2I 934

2I 324

30 705

73.963

21.934

21.324

30 705

73 963

239

Bl 146, Calea Grivitei nr 146

S+P+6F

1

Beton Armat

DA

476

2

443

98

22 079

21 597

28.290

71 966

-

22 079

21.597

28 290

71 966

240

Bl B1 Sc 1. Calea Grivitei nr 148

S+P+7E+8r

1

Beton Armat

DA

333

2

311

69

19 876

18 293

33 120

71 289

-

19 876

18 293

33 120

71 289

241

Rl R1 Sr. 2 Calea Grivitei nr 148

S+P+7E+8r

1

Beton Armat

DA

251

2

235

52

19 876

18 293

33 120

71 289

*

19.876

18.293

33.120

71.289

242

Bl Bi. Sc 3. Calea Grivitei nr 148

S+P+7E+8r

1

Beton Armat

DA

251

2

235

52

19 876

18 293

33 120

71.289

-

19.876

18 293

33120

71 289

243

Bl B1, Sc 4, Calea Grivitei nr 148

S+P+7E+Ar

1

Beton Armat

DA

251

2

235

52

19 876

18.293

33 120

71 289

*

19 876

18 293

33120

71 289

244

Bl B1, Sc 5, Calea Grivitei nr 148

S+P+7E+8r

1

Beton Armat

DA

333

2

311

69

19 876

18 293

33.120

71 289

19 876

18 293

33 120

71 289

245

Bl • Calea Grivitei nr150

S+P+6E

1

Beton Armat

DA

302

2

282

62

22 120

21 666

30 705

74 491

*■

22,120

21.666

30.705

74.491

246

Bl 152, Calea Gnvitei nr 152

S+P+6E+E th

1

Beton Armat

DA

210

2

197

44

22 120

21 666

30.705

74491

22.120

21 666

30705

74 491

247

Bl B3, Sc A, Calea Grivitei nr 156

S+P+/h+Hr

1

Beton Armat

DA

310

2

289

64

19 876

18 293

33 120

71 289

19.076

18 293

33.120

71 289

248

Rl R3 Sc B Calea Grivitei nr 156

S+P+7E+8r

1

Beton Armat

DA

234

2

219

49

19.876

18 293

33 120

71.289

19.876

18 293

33 120

71 289

249

Rl R3 Sc C Calea Grivitei nr 156

S+P+7E+8r

1

Beton Armat

DA

234

2

219

49

19 876

18 293

33 120

71 289

*

19.876

18,293

33.120

71 289

250

Bl B3 Sc D. Calea Grivitei nr 156

S+P+7E+8r

1

Beton Armat

DA

234

2

219

49

19 876

18 293

33 120

71.289

-

19 876

18 293

33 120

71 289

251

Bl B3 Sc E Calea Grivitei nr 156

S+P+7F+8r

1

Beton Armat

DA

310

2

289

64

19 876

18 293

33 120

71 289

-

19 876

18 293

33 120

71 289

252

Bl 4, Sc A, Calea Grivitei nr 158

S+P+7E+E th

1

Beton Armat

DA

140

2

133

30

21 976

21 393

19 320

62 689

-

21.976

21 393

19.320

62 689

253

Bl 4 Sc B Calea Grivitei nr 150

S+P+7E+E th

1

Beton Armat

DA

183

2

173

38

21 976

21 393

19 320

62 689

-

21.976

21 393

19.320

62 689

254

Bl 4 Sc C Calea Grivitei nr 158

S+P+7E+E th

1

Beton Armat

DA

183

2

173

38

21 976

21 393

19 320

62 689

-

21,976

21 393

19 320

62 689

255

Bl B Calea Grivitei nr 160

Ș+P+Mez+9E+10R+

2

Beton Armat

DA

533

2

497

110

22 500

22 069

40 365

84 934

22 500

22 069

40 365

84 934

45.000

44 138

80 730

169 868
Sectorul 1 al Municipiului București

nr crt

Adresa scara

Regim de inaltime

Nr ascensoare pe scara

Tip structura put

Reabilitat/ nereabilital

REDUCERE energie finala termica

REDUCERE energie finala eleclrica

REDUCERE tolal energie primara

REDUCERE

CO2

Ascensor 1

Costuri solulii (echipamente si montaj - fara TVA)

Ascensor 2

Costuri solulii (echipamente si montaj - fara TVA)

Ascensor 1+2             ’• x

Costuri solulii (echipamente si montaj - fara 7 VA) O <

Cost S1

Cost S2

Cost S3

Pachet

S1+S2+S3

Cost S1

Cost S2

Cost S3

Pachet

S1+S2+S3

Cost S1

Cost S2

Cost S3

Pachet

S1+S2+S3

buc

MWh/an

MWh/an

MWh/an

kg/MWh/an

lei

lei

lei

lei

lei

lei

lei

lei

Ici

lei

lei

lei

256

Bl J Sc A Calea Grivitei nr 163

S+P+7E+E th

1

Beton Armat

DA

201

2

188

42

21 976

21 393

33 120

76 489

-

-

21 976

21 393

33.120

76 489

257

Bl J Sc B Calea Grivitei nr 163

S+P+7E+E lh

1

Belon Armat

DA

201

2

188

42

21 976

21 393

33 120

76 489

-

21.976

21.393

33.120

76 489

258

Bl K Sc A Calea Grivitei nr 164

S+P+7E+8R

1

Belon Armat

DA

245

2

229

51

19 876

18 293

33 120

71 289

*

-

19.876

18.293

33.120

71 289

259

B|, K Sc B Calea Grivitei nr 164

S+P+7E+8R

1

Beton Armat

DA

245

2

229

51

19 876

18 293

33 120

71.289

-

-

19 876

18,293

33.120

71 289

260

Bl K Sc C Calea Grivitei nr 164

S+P+7E+8R

1

Beton Armat

DA

245

2

229

51

19 876

18 293

33.120

71 289

-

*

-

19 876

18 293

33 120

71.289

261

Bl J sc A. Calea Grivitei nr 168

S+P+7E+8R

1

Beton Armai

DA

257

2

241

53

19.876

18.293

33 120

71 289

-

-

19 876

18 293

33 120

71 289

262

Bl J sc. B Calea Grivitei nr 168

S+P+7E+8R

1

Beton Armai

DA

226

2

212

47

19 876

18.293

33 120

71 289

-

-

19.876

18,293

33.120

71.289

263

Bl J, sc C, Calea Grivitei nr 168

S+P+7E+8R

1

Beton Armai

da

257

2

241

53

19 876

18 293

33 120

71 289

*.

19 876

18.293

33.120

71 289

264

Bl. I. Sc A Calea Grivitei nr 170

S+P+7E+E th

1

Beton Armat

DA

318

2

297

66

21 976

21 393

33.120

76 489

21 976

21 393

33.120

76 489

265

Bl S, Calea Grivitei nr, 174

S+P+10E+11R

1

Beton Armat

333

2

311

69

22 500

22 069

40 365

84 934

-

-

-

22.500

22 069

40.365

84 934

266

Bl P, Calea Grivitei nr 178

S+P+10E+11R

1

Beton Armat

DA

170

2

161

36

22 500

22 069

-

44 569

-

-

22 500

22,069

44.569

267

Bl O Calea Grivitei nr 184

S+P+10E+11R

1

Beton Armat

DA

214

2

202

•15

22 500

22 069

40 365

84.934

-

-

22 500

22 069

40.365

84 934

268

Bl N Calea Grivitei nr 186

S+P+10E+11R

1

Beton Armat

DA

216

2

204

45

22 500

22 069

40 365

84 934

*

22.500

22.069

40.365

84 934

269

Bl M, Calea Grivitei nr 188

S+P+10E+11R

1

Belon Armat

DA

215

2

203

45

-

22 069

40 365

62 434

*

*

22 069

40 365

62 434

270

Bl F Sc A Calea Grivitei nr 190

S+P+7E+8R

1

Beton Armat

DA

291

2

272

60

19 876

18 293

38 169

19 876

18 293

-

38 169

271

Bl F, Sc B. Calea Grivitei nr 190

S+P+7E+8R

1

Beton Armat

DA

243

2

228

51

19 876

18.293

38 169

-

19 876

18.293

-

38 169

272

Bl F, Sc C Calea Grivitei nr 190

S+P+7E+8R

1

Beton Armat

DA

243

2

228

51

19 876

18 293

-

38 169

-

19.876

18.293

38.169

273

Bl. F, Sc D, Calea Grivitei nr 190

S+P+7E+8R

1

Beton Armat

DA

291

2

272

60

19 876

18 293

-

38169

*

19 876

18 293

38 169

274

Bl B Sc  Calea Grivitei nr 198

S+P+7E+8R

1

Belon Armat

DA

218

2

205

45

19 876

18 293

33 120

71 289

-

-

19 876

18 293

33 120

71 289

275

Bl B Sc B Calea Grivitei nr 198

S+P+7E+8R

1

Beton Armat

DA

218

2

205

45

19 876

18.293

33 120

71 289

*

19 876

18.293

33.120

71 289

276

Bl C Calea Grivitei nr. 198

S+P+7E+E th

1

Beton Armat

DA

254

2

238

53

21 976

21 393

19 320

62 689

-

21.976

21393

19.320

62 669

277

Bl, A sc A Calea Grivitei nr 200

S+P+7E+8R

1

Beton Armat

DA

235

2

220

49

19 876

18 293

33.120

71.289

-

19 876

18 293

33.120

71 289

278

Bl A sc B Calea Grivitei nr 200

S+P+7E+8R

1

Beton Armat

DA

206

2

193

43

19 876

18 293

33.120

71-289

-

*

19 876

18 293

33 120

71,209

279

Bl A sc C Calea Grivitei nr 200

S+P+7E+8R

1

Beton Armai

DA

235

2

220

49

19 876

18-293

33 120

71 289

-

19 876

18 293

33 120

71.289

280

Bl K, sc A Calea Grivitei nr 206

S+P+7E+8R

1

Beton Armai

DA

290

2

271

60

*

18 293

33 120

51 413

-

18.293

33.120

51.413

281

Bl, K sc. B Calea Grivitei nr 206

S+P+7E+8R

1

Beton Armai

DA

290

2

271

60

18 293

33 120

51 413

-

18 293

33.120

51.413

282

Bl. K sc C, CaJea Grivitei nr. 206

S+P+7E+8R

1

Beton Armai

DA

255

2

239

53

-

18 293

33 120

51 413

-

18 293

33.120

51.413

283

Bl. K sc D Calea Grivitei nr, 206

S+P+7E+8R

1

Beton Armat

DA

290

2

271

60

-

18 293

33 120

51 413

-

18 293

33.120

51.413

284

Bl K, sc E Calea Grivitei nr 206

S+P+7E+8R

1

Beton Armat

DA

290

2

271

60

18 293

33 120

51 413

18.293

33,120

51 413

285

Bl L3, Calea Grivitei nr 208

S+P+7E+E th

1

Beton Armat

DA

220

2

206

46

21 976

21.393

33 120

76 489

21 976

21 393

33.120

76.409

286

Bl, L2, Calea Grivitei nr. 210

S+P+7E+E th

1

Beton Armat

DA

319

14

331

76

21.976

21 393

33 120

76 489

21 976

21 393

33,120

76 489

287

Bl. J, sc A Calea Grivitei nr. 212

S+P+7E+8R

1

Beton Armat

DA

205

2

192

43

19 876

18 293

33 120

71.289

19 876

18 293

33 120

71 289

288

Bl J, sc B Calea Grivitei nr. 212

S+P+7E+8R

1

Belon Armat

DA

177

2

167

37

19 876

18.293

33 120

71 289

19 876

18.293

33.120

71 289

289

Bl J, sc C, Calea Grivitei nr 212

S+P+7E+8R

1

Beton Armat

DA

177

2

167

37

19 876

18 293

33 120

71 289

19 876

18.293

33.120

71 289

290

Bl J, sc D, Calea Grivitei nr 212

S+P+7E+8R

1

Belon Armat

DA

177

2

167

37

19 876

18 293

33 120

71 289

*

19 876

18 293

33.120

71 289

291

0I .1 sc F Calea Grivitei nr 212

S+P+7E+8R

1

Belon Armat

□A

177

2

167

37

19 876

18 293

33 120

71.289

19 876

18 293

33 120

71 289

292

Bl J sc F Calea Grivitei nr 212

R+P+7F+RR

1

Reton Armat

DA

177

2

167

37

19 876

18 293

33 120

71 289

-

19 876

16.293

33.120

71 2S9

293

Bl J. sc G, Calea Grivitei nr 212

S+P+7F+8R

1

Beton Armat

DA

177

2

167

37

19 876

18 293

33 120

71 289

-

19 R76

18.293

33.120

71.209

994

Rl J sc H Calpa Grivitei nr 212

S+P+7E+8R

1

Beton Armat

DA

177

2

167

37

19 876

18 293

33 120

71 289

19 876

18 293

33.120

71 289

295

Rl J sc I Calea Grivitei nr 212

S+P+7E+8R

1

Beton Armat

□A

177

2

167

37

19 876

18 293

33 120

71 289

19 876

18 293

33,120

71 289

296

Bl J sc J, Calea Grivitei nr 212

S+P+7E+8R

1

Beton Armat

DA

205

2

192

43

19 876

18 293

33 120

71 289

-

19 876

18 293

33 120

71 289

297

Bl L1, Sc A, Calea Grivitei nr 214

S+P+7F+F th

1

Beton Armat

DA

132

2

127

28

21 976

21 393

33 120

76 489

21.976

21.393

33.120

76.489

298

Rl I Sq A Calpa Grivitai nr 216

S+P+13E

1

Beton Armai

DA

413

2

85

21 683

21 638

45 195

88 516

-

21.603

21.638

45.195

88 516

299

Rl I Sc R Calea Grivitei nr. 216

S+P+13E

1

Beton Armat

DA

413

2

386

85

21 683

2I 638

45 195

88.516

21 683

21 638

45.195

80 51G

300

Rl 7 sc A Calea Grivitei nr 222

S+P+7E+E th

1

Rptnn Armai

DA

175

2

165

37

21 976

21 393

33 120

76 489

*

21 976

21 393

33.120

76 489

301

Bl 7. sc B, Calea Grivitei nr 222

S+P+7E+E th

1

Beton Armai

DA

159

4

157

35

21 976

21 393

33 120

76 489

-

21.976

21 393

33,120

76 4R9

302

Bl 7 sc C, Calea Grivitei nr 222

S+P+7E+E th

1

Beton Armat

DA

179

4

175

39

21 976

21.393

33 120

76 489

21-976

21 393

33.120

76.409

303

Rl 6 sc A Calea Grivilei nr 224

S+P+7E+E th

1

Beton Armat

DA

211

2

198

44

21 976

21 393

33 120

76 489

21 976

21 393

33 120

76 489

304

Bl 6 sc B Calea Grivitei nr, 224

S+P+7E+E th

1

Beton Armat

DA

173

2

163

36

21 976

21 393

33 120

76 489

-

21 976

21 393

33.120

76 489

305

Bl 6, sc. C, Calea Grivitei nr 224

S+P+7E+F th

1

Beton Armat

DA

212

2

199

44

21 976

21 393

33 120

76 489

21,976

21,393

33.120

76.409

306

Bl 6, sc D, Calea Grivitei nr 224

S+P+7E+E th

1

Beton Armat

DA

212

2

199

•14

21 976

21 393

33 120

76 489

21.976

21 393

33 120

76.409

307

Rl 6 sc F Calea Grivitei nr 224

S+P+7E+Eth

1

Beton Armat

DA

174

2

164

36

21 976

21 393

33 120

76 489

-

21 976

21 393

33.120

76.489

308

Bl 6 sc F Calea Grivitei nr 224

S+P+7E+Eth

1

Rptnn Armat

DA

212

2

199

44

21 976

21 393

33 120

76 489

-

21 976

21 393

33 120

76 489

309

Bl 5 sc A Calea Grivitei nr. 226

S+P+7F+F th

1

Beton Armat

DA

140

14

167

40

21 976

21 393

33 120

76 489

*

21 976

21.393

33,120

76.489

310

Bl 5 sc B Calea Grivitei nr, 226

S+P+7F+F th

i

Beton Armat

DA

171

17

203

48

21 976

21 393

33 120

76.489

21.976

21 393

33.120

76 489

311

Bl 5 sc C Calea Grivitei nr 226

S+P+7E+E th

1

Beton Armat

DA

152

16

181

43

21 976

21 393

33 120

76.489

21 976

21 393

33.120

76,489

312

Bl 4 Sc A Calea Grivitei nr 228

S+P+7E+E th

1

Rptnn Armat

DA

163

2

154

34

21.976

21 393

33.120

76 489

-

21 976

21 393

33 120

76 489

313

Bl 4 Sc B Calea Grivitei nr 228

S+P+7F+F th

1

Relon Armat

DA

141

2

134

30

21 976

21 393

33 120

76 489

-

21.976

21.393

33,120

76.489

314

Bl 4 Sc C, Calea Grivitei nr 228

S+P+7F+F Ih

1

Beton Armat

DA

141

2

134

30

21 976

21 393

33 120

76.489

21.976

21.393

33.120

76 489

315

Rl 4 Sc. D Calea Grivitei nr 228

S+P+7E+E lh

1

Beton Armai

DA

141

2

134

30

21 976

21 393

33 120

76 489

-

21 976

21 393

33.120

76.489

316

Rl 4 Sc F Calea Grivilei nr 228

S+P+7E+E lh

1

Rptnn Armai

DA

141

2

134

30

21 976

21 393

33 120

76 489

21.976

21.393

33.120

76 489

317

Bl 4 Sc F Calea Grivitei nr. 228

S+P+7E+E th

1

Reton Armai

DA

163

2

154

34

21 976

21 393

33 120

76 489

21.976

21 393

33.120

76 489

318

Bl 3. sc A. Calea Grivitei nr 230

S+P+7F+F th

1

Beton Armai

DA

156

4

153

35

21.976

21 393

33 120

76 489

-

21,976

21 393

33,120

76 489

319

Rl 3 sc. R Calea Grivitei nr 230

S+P+7E+E th

1

Beton Armat

DA

156

4

153

35

21 976

21 393

33 120

76 489

-

21.976

21 393

33.120

76,489

390

Rl 3 sc C Calea Grivitei nr 230

S+P+7E+Eth

1

Beton Armat

DA

156

4

153

35

21 976

21 393

33 120

76 489

21 976

21 393

33 120

76 489

321

Bl 2 sc A Calea Grivitei nr 232

S+P+7E+Eth

1

Raion Armat

DA

145

11

161

38

21 976

21.393

33 120

76489

-

21 976

21 393

33 120

76 489

322

Bl 2, sc B. Calea Grivitei nr 232

S+P+7E+F th

1

Beton Armat

DA

125

9

140

33

21 976

21 393

33 120

76 489

21 976

21 393

33.120

76 489

323

Bl 2, sc C Calea Grivitei nr, 232

S+P+7E+E th

1

Beton Armat

DA

125

9

14u

33

21 976

21 393

33 120

76 489

21.976

21.393

33.120

76,409

324

Rl 2 sc n Calea Grivitei nr 232

S+P+7E+E th

1

Beton Armat

DA

125

9

140

33

21 976

21 393

33 120

76 489

21 976

21 393

33,120

76.489

325

Bl 2 sc E Calea Grivitei nr 232

S+P+7E+E th

1

Rptnn Armat

DA

125

9

140

33

21 976

21.393

33 120

76 489

21 976

21 393

33 120

76 489

326

Bl 2 sc F Calea Grivitei nr. 232

S+P+7F+F țh

1

Beton Armat

DA

145

11

161

38

21 976

21 393

33 120

76 489

21.976

21.393

33,120

76.489

327

Bl 1, Sc. A. Calea Grivitei nr 234

S+P+7F+E th

1

Beton Armat

DA

191

2

180

40

21 976

21 393

33 120

76.489

21.976

21 393

33.120

76,409

328

Bl 1. Sc. B Calea Grivitei nr 234

S+P+7E+E th

1

Beton Armat

DA

139

2

132

29

21 976

21 393

33 120

76.489

21 976

21 393

33.120

76.489

329

Bl 1, Sc C Calea Grivitei nr 234

S+P+7E+E th

1

Baton Armat

DA

191

2

180

40

21 976

21.393

33 120

76 489

21 976

21 393

33 120

76 489

330

Bl H, sc. A. Calea Grivitei nr 236

S+P+7F+F th

1

Beton Armat

DA

165

2

156

35

21 976

21 393

33.120

76 489

21.976

21.393

33,120

76 409

331

Bl H, sc B, Calea Grivitei nr 236

S+P+7F+E th

1

Beton Armai

DA

117

2

112

25

21 976

21 393

33 120

76 489

21 976

21.393

33.120

76.489

332

Rl H sc C Calea Grivilei nr 236

S+P+7E+E th

1

Beton Armai

DA

1t>5

2

156

35

21 976

21 393

33 I20

78 489

21 976

21 393

33.120

7G 409

333

Bl, C sc A Calea Grivitei nr 238

S+P+7E+8R

1

Beton Armai

□A

345

2

322

71

19 876

18.293

33 120

71 289

19 876

18 293

33,120

71.289

334

Bl C sc B, Calea Grivitei nr 238

S+P+7F+RR

1

Belon Armai

DA

391

9

384

85

18 293

33 120

51 413

18,293

33.120

51 413

335

Bl. C, sc. C, Calea Grivitei nr 238

S+P+7E+8R

1

Belon Armat

DA

209

8

213

49

19 876

18 293

33 120

71 289

*

19 876

18 293

33.120

71 289

336

0I C sc D Calea Grivitei nr 238

S+P+7E+8R

1

Belon Armat

DA

224

2

210

46

19 876

18 293

33 120

71 289

-

19 8/6

18 293

33.120

zi 2by

337

Bl B sc A Calea Grivitei nr 240

R+p+7F+RR

1

Beton Armat

305

2

285

63

19 876

18 293

33 120

71 289

19 876

18 293

33,120

71,209

330

Dl D sc D, Calea Grivitei nr 240

ElPI7FIRR

1

Boton Armat

DA

247

2

232

51

19 876

IR 793

33 120

71 2R9

19 R76

1R 993

33 120

71 289

339

Bl R sc C Calea Grivitei nr 240

S+P+7E+8R

1

Beton Armat

DA

344

4

326

72

19 876

18 293

33 120

71.289

19 876

18 293

33,120

71.289

340

Bl A Șc A, Calea Grivitei nr 242

S+P+7E+8R

1

Beton Armat

DA

280

2

262

58

19 876

18293

33 120

71 289

19 876

18 293

33 120

71 209


Sectorul 1 al Municipiului București

wl

Anexa 1a - Centralizator detaliat la nivel de adresa pentru consumuri do enerqie după aplicare masurilor do modernizare si costuri e

nte si montaj


nr crt

Adresa scara

Regim de inaltime

Nr ascensoare pe scara

Tip structura put

Reabilitat/ nereabililal

REDUCERE energie finala termica

REDUCERE energie finala electrica

REDUCERE total energie primara

REDUCERE

CO2

Ascensor 1

Ascensor 2

Costuri soluții (echipamente si montaj

fara TVA)

Ascensor 1 +2

Costuri soluții (echipamente si montaj -

fara TVA)^^

Costuri soluții (echipamente si montaj -

fara TVA)

Cost S1

Cost S2

Cost S3

Pachet S1+S2+S3

Cost S1

Cost S2

Cost S3

Pachet

S1+S2+S3

Cost S1

Cost S2

Cost S3

Pachet

S1+S2+S3

buc

MWh/an

MWh/an

MWh/an

kq/MWh/an

lei

lei

lei

lei

lei

lei

lei

lei

lei

lei

lei

lei

341

Bl A, Sc B, Calea Grivitei nr 242

S+P+7E+8R

1

Beton Armat

DA

280

2

262

58

18 293

33 120

51 413

18 293

33.120

51 413

342

Bl, A, Sc A, str. Carpati nr 50 - 52

S+P+7E+8R

1

Beton Armai

DA

262

2

245

54

19.876

18 293

33 120

71 289

-

19 876

18 293

33.120

71 289

343

Bl -. Calea Grivitei nr. 3

S+P+6E

1

Beton Armat

NU

357

2

333

74

22,079

21 597

28 290

71.966

22 079

21 597

28 290

71 966

344

Bl M, Sc B, Calea Grivitei nr 395

S+P+7E+8R

1

Beton Armat

DA

256

2

240

53

19.876

18.293

33.120

71 289

-

19.876

18 293

33 120

71 289

345

Bl M, Sc C Calea Grivitei nr 395

S+P+7E+8R

1

Beton Armat

DA

293

2

274

61

19 876

18 293

33 120

71 289

19.876

18.293

33.120

71 289

346

Bl M, Sc D Calea Grivitei nr 395

S+P+7E+8R

1

Beton Armat

DA

256

2

239

53

19.876

18 293

33 120

71 289

19 876

18 293

33.120

71 289

347

Bl M, Sc 1, Calea Grivitei nr 395

S+P+7E+8R

1

Beton Armat

DA

323

2

302

67

19,876

18 293

33 120

71 289

19 876

18 293

33,120

71 289

348

Bl N sc A Calea Grivitei nr 397

S+P+7E+8R

1

Beton Armat

DA

265

2

247

55

19.876

18 293

33 120

71 289

19 876

18 293

33 120

71 289

349

Bl N. sc B. Calea Grivitei nr 397

S+P+7E+8R

1

Beton Armat

DA

210

2

205

45

19.876

18.293

33.120

71.289

19 876

18 293

33 120

71 289

350

Bl N sc C, Calea Grivitei nr 397

S+P+7E+8R

1

Beton Armat

DA

218

2

205

45

19.870

18 293

33 120

71 289

19.876

18.293

33,120

71.289

351

Bl N, sc D, Calea Grivitei nr 397

S+P+7E+8R

1

Beton Armat

DA

218

2

205

45

19 876

18 293

33 120

71 289

*

-

19 876

18 293

33,120

71 289

352

Bl N, sc E, Calea Grivitei nr 397

S+P+7E+8R

1

Beton Armat

DA

265

2

247

55

19 876

18 293

33 120

71 289

19 876

18.293

33 120

71 289

353

Bl P sc A Calea Grivitei nr 401

S+P+7E+E th

1

Beton Armat

DA

259

2

243

54

21.976

21 393

33.120

76 489

21.976

21.393

33 120

76 489

354

Bl P sc. B Calea Grivitei nr 401

S+P+7E+8R

1

Beton Armat

DA

253

2

237

52

19 876

18.293

33 120

71 289

19 876

18.293

31120

71.289

355

Bl P sc. C, Calea Grivitei nr 401

S+P+7E+8R

1

Beton Armat

DA

265

2

248

55

19 876

18 293

33 120

71 289

19.876

18 293

33.120

71 289

356

B|, R, sc. A, Calea Grivitei nr 403

S+P+7E+8R

1

Beton Armat

DA

293

2

273

60

19 876

18 293

33 120

71.289

-

19 876

18 293

33 120

71 289

357

Bl. R, sc B, Calea Grivitei nr 403

S+P+7E+8R

1

Beton Armat

DA

257

2

241

53

19 876

18 293

33 120

71 289

19 876

18 293

33 120

71 289

358

Bl R, sc C, Calea Grivitei nr 403

S+P+7E+8R

1

Beton Armat

DA

293

2

273

60

19.876

18.293

33 120

71 289

-

-

19.876

18 293

33 120

71 289

359

Bl S sc A. Calea Grivitei nr 405

S+P+7E+8R

1

BeLon Armat

DA

268

2

251

56

19,876

18 293

33 120

71 289

-

19.876

18 293

33.120

71,289

360

Bl S sc, B. Calea Grivitei nr 405

S+P+7E+8R

1

Beton Armat

DA

268

2

251

56

19 876

18 293

33 120

71 289

-

-

19 876

18 293

33.120

71 289

361

Bl S, sc C, Calea Grivitei nr 405

S+P+7E+E th

1

Beton Armat

DA

235

2

221

49

21 976

21 393

33 120

76 489

21 976

21 393

33 120

76 489

362

Bl 1A, sc A, str Hatmanul Arbore nr 3-7

S+P+7E+8R+9R

2

Beton Armat

DA

160

2

152

34

22.417

21 462

35 535

79 414

22.417

21 462

35.535

79.414

44 834

42 924

71 070

158 828

363

Bl 1 Al sc B. str Hatmanul Arbore nr 3 - 7

S+P+8e+E th

1

Beton Armat

DA

399

1

371

82

19 917

18 362

35 535

73 814

-

19.917

18.362

35.535

73.814

364

Bl A12, Sc A, str Hrisovului nr 18

S+P+9E+E th

1

Beton Armat

DA

321

2

300

66

22.459

21 531

37 950

81 940

-

-

22 459

21 531

37.950

81.940

365

Bl A12, Sc. B, str Hrisovului nr 18

S+P+9E+E Ih

1

Beton Armat

DA

321

2

300

66

22 459

21 531

37 950

81 940

-

22 459

21 531

37,950

81 940

366

Bl 19 sc A str lacob Felix nr î01

S+P+9E+E th

1

Beton Armat

DA

222

2

209

46

22 459

21 531

37 950

81.940

-

-

22 459

21 531

37 950

81 940

367

Bl 19 sc B. str lacobFehxnr 101

S+P+9E+E th

1

Beton Armat

DA

527

2

490

108

22 459

21 531

37 950

81 940

-

-

22 459

21.531

37.950

81 940

368

Bl M4 Sc A, Intr Dr lacob Felix nr 2

S+P+10E+E th

2

Beton Armat

DA

457

2

426

94

22 400

21 500

40 365

84 265

22 400

21 500

40.365

84 265

44.800

43.000

80.730

168.530

369

Bl M4 Sc B, Intr Dr lacob Felix nr 2

S+P+10E+E th

2

Beton Armat

DA

332

2

311

69

22 400

21 500

40 365

84 265

22 400

21.500

40.365

84 265

44 800

43 000

80.730

168 530

370

Bl. M4, Sc. C. Intr Dr. lacob Felix nr 2

S+P+10E+E th

2

Beton Armat

DA

457

2

426

94

22.400

21,500

40.365

84.265

22.400

21 500

40.365

84,265

44.800

43 000

80.730

168.530

371

Bl C2, Sc 1, str Dr i Felix nr 41

S+P+8E+E th

1

Beton Armat

DA

82

2

80

18

19.917

18.362

35 535

73 814

-

-

19,917

18,362

35.535

73 814

372

Bl C2 Sc 2, str Dr i Felix nr 41

S+P+8E+E th

1

Beton Armat

DA

74

2

73

16

19 917

18,362

35 535

73 814

-

-

19.917

18 362

35,535

73814

373

Bl C2 Sc 3, str Dr i Felix nr 41

S+P+8E+E th

1

Beton Armat

DA

58

2

57

13

19917

18 362

35 535

73 814

-

19 917

18 362

35 535

73 814

374

Bl C2 Sc 4, str Dr i Felix nr 41

S+P+8E+E th

1

Beton Armat

DA

115

3

114

26

19 917

18 362

35 535

73 814

19 917

18 362

35 535

73 814

375

Bl A1 str lacob felix nr 59

S+P+10E+E th

1

Beton Armat

NU

382

2

356

79

22400

21.500

43.900

-

22.400

21 500

-

43 900

376

Bl B1 Sc. 1, str Dr lacob Felix nr 61

S+P+1QE+F th

1

Beton Armat

DA

351

2

328

73

22,400

21.500

40 365

84.265

-

-

22.4QQ

21 500

40.365

84 265

377

Bl 17 Sc A str Dr lacob Felix nr 95

S+P+8E+Eth

1

Struct Metalica

DA

220

2

207

46

19 917

18 362

42 780

81 059

-

19 917

18 362

42780

81.059

378

Bl 17, Sc. B. șir Dr. lacob Felix nr 95

Ș+P+BE+E th

i

Struct Metalica

DA

269

2

251

56

19.917

18 362

42.780

81 059

-

19 917

18 362

42 780

81,059

379

Bl 17A Șc, A str Dr lacobFehxnr 97

S+P+8E+E th

1

Struct Metalica

DA

264

2

247

55

19.917

18.362

42.780

81 059

-

19 917

18 362

42.780

81 059

380

Bl 17A, Sc B, str Dr lacob Felix nr. 97

S+P+8E+E th

1

Striicl Metalica

DA

264

2

247

55

19 917

18.362

42780

81 059

-

19 917

18.362

42 7R0

81 059

301

Bl 18, Sc A, str Dr lacob Felix nr 99

Ș+P+BE+E th

1

Beton Armat

NU

307

2

287

63

19 917

18 362

35 535

73 814

-

-

19.917

1.8 362

35 535

73.814

382

Rl H6, Sc- 1, B-dul lancu de Hunedoara nr 2

S+P+8E+9R+10R

Beton Armat

DA

231

2

217

48

22 359

21,431

-

43 790

-

22,359

21 431

-

43 790

383

Bl 2, -Sc A B-dui lancu de Hunedoara nr 25

S+P+7E+8R

1

Beton Armat

DA

280

25

323

76

19 876

18.293

33 120

71.289

-

19,876

18 293

33 120

71 289

384

Bl 2, Sc B, B-dul lancu do Hunedoara nr 25

S+P+7E+8R

1

Rafnn Armai

DA

258

23

298

70

19.875

18.293

33 120

71 289

-

19.876

18 293

33 120

71.289

385

Bl 3 Sc A, B-dul lancu de Hunedoara nr. 29

S+P+7E+8R

1

Beton Armai.

□A

257

38

335

81

19.876

18,293

33 120

71 289

19.876

18.293

33.120

71.289

386

Bl 3, Sc. B, B-dul lancu de Hunedoara nr, 29

S+P+7E+BR

1

Beton Armat

DA

279

41

363

88

19 876

18.293

33 120

71 289

-

-

-

19.876

18 293

33.120

71 289

387

Bl -. sc. A, B-dul lancu do Hunedoara nr. 37

S+P+7E+8R

1

Beton Armat

DA

321

2

300

66

19 876

18 293

33 120

71 289

-

19 876

18 293

33.120

71 289

388

Bl -, sc B B-dul lancu do Hunedoara nr. 37

S+P+7E+8R

1

Rețnn Armai

DA

281

2

262

58

19 875

18 293

33 120

71 289

-

-

19,876

18.293

33 120

71 289

389

Bl. - sc C, B-dul lancu de Hunedoara nr 37

S+P+7E+RR

1

Beton Armat

DA

281

2

262

58

19 876

18 293

33 120

71 289

-

19.876

18 293

33.120

71 289

390

Bl - sc D, B-dul lancu de Hunedoara nr 37

Ș+P+6E+7R+E th

1

Beton Armat

DA

216

1

202

45

21 976

21 393

33 120

76 489

-

-

-

21 976

21 393

33 120

76 489

391

Bl H5. Sc 1, B-dul lancu de Hunedoara nr 4

S+P+8E

1

Beton Armat

NU

277

1

258

57

19 876

18 293

33 120

71 289

-

19 876

18 293

33 120

71 289

392

Bl H5. Sc 2, B-dul lancu de Hunedoara nr 4

S+P+8E

1

Beton Armat

DA

109

1

104

23

19 8?6

18 293

33 120

71.289

*

-

-

19.876

18 293

33 120

71 289

393

Bl 50A, B-dul lancu de Hunedoara nr 50A

S+P+6E+F th

1

Beton Armaț

NU

185

1

174

39

22 120

21 666

30 705

74 491

-

22.120

21 666

3Q.7Q.5

74.491

394

Rl H4 R-rliiI lanr.ii dp Hunprlnpra nr 6

S+P+7E+8R

1

Beton Armat

DA

410

0

377

83

19 876

-

33 120

52 996

-

19 876

33 120

52 996

395

Bl 12B sc. A. B-dul lancu do Hunedoara nr 64

S+P+BE+9R+Eth

1

Beton Armat

NU

229

2

215

48

22 459

21 531

37 950

81 940

-

22 459

21 531

37 950

81 940

396

0I. 11, sc 2 B-dul lancu de Hunedoara nr 9

S+P+8E+E th

1

Beton Armat

DA

216

3

206

46

19 917

18.362

35.535

73.814

-

19.917

18 362

35 535

73 814

397

Bl. 16A str IANI BUZOIANI nr 1

S+p+ide+f th

1

Struct Metalica

NU

425

2

396

87

22 400

21 500

49 220

93 120

-

22 400

21.500

49 220

93.120

398

Bl 16 Sc 1, str IANI BUZOIANI nr 3

S+P+10E+E th

1

Ștrucț Metalica

DA

494

2

459

101

22 400

21 500

49 220

93 120

-

-

22 400

21 500

49 220

93 120

399

Bl 16, sc B, str IANI BUZOIANI nr 3

S+P+1OE+E th

1

Struct Metalica

DA

580

2

538

119

22 400

21 500

49 220

93 120

-

-

22 400

21 500

49 220

93 120

400

0| -, Șc A+B șir Ion flrezotanu nr 26 - 32

S+P+6E+E th

1

Beton Armat

DA

360

2

336

74

22.120

21 666

30 705

74.491

-

-

22 120

21 666

30 705

74 491

401

Bl - Sc C, str Ion Brozoianu nr 26 - 32

S+P+6E

1

Beton Armat

DA

59

1

58

13

22.079

21 597

28 290

71 966

-

-

22 079

21.597

28.290

71.966

402

Bl - Sc D str Ion Brezoianu nr 26 - 32

S+P+6E

1

Beton Armat

DA

56

1

55

12

22.079

21 597

28 290

71.966

-

22.079

21.597

28 290

71.966

403

Bl. 17, st.r Brezoianu nr 36

S+P+7E

1

Beton Armat

DA

101

1

96

21

21 934

21 324

30 705

73.963

-

-

21 934

21 324

30 705

73 963

404

Rl Liric sc A str Ion Brezoianu nr 47 - 49

D+P+8R+9R+e th

2

Beton Armat

DA

375

2

350

77

22 359

21 431

37 950

81.740

22 359

21 431

37,950

81 740

44 717

42 862

75 900

163 479

405

Bl Liric, sc B, str Ion Brezoianu nr 47 -49

D+P+7E+8R+9R

2

Beton Armat

DA

334

2

313

69

22 376

21 393

33 120

76 889

22 376

21 393

33 120

76 889

44 752

42,786

66 240

153 778

406

Bl Liric sc C. str Ion Brezoianu nr. 47 -49

D+P+7E+RR+9R

2

Beton Armaț

DA

441

2

411

91

22 376

21 393

33 120

76 809

22 376

21 393

33 120

76 889

44 752

42.786

66 24Q

153 778

407

ri - $tr Brezoianu nr. 4R 60

Ș+P+6E+7r

1

Beton Armat

DA

189

2

178

39

21 934

21 324

30 705

73 963

-

-

-

21 934

21 324

30 705

73 963

408

Ri -, str Brezoianu nr, 60

S+P+6E+E th

2

Beton Armat

DA

476

2

443

98

22 120

21 666

30 705

74 491

22 120

21 666

30 705

74 491

44 241

43 332

61 410

148 983

409

Bl 10, sc A, Str Ion Campineanu nr 23

S+P+8E+E th

1

Struct Metalica

DA

224

:

210

47

19 917

18.362

-

3B.279

-

-

19.917

18.362

38 279

410

Bl 10.se B Str Ion CamDineanu nr 23

■S+P+8E+E th

1

Struct Metalica

DA

224

2

210

47

19 917

18 362

38 279

-

-

19.917

18 362

-

38.279

411

ri 10, Sc C Str Ion Camnineanu nr. 23

Ș+P+BE+E th

1

Ștrucț Metalica

DA

224

2

210

47

19917

18 362

-

38 279

-

-

19 917

18 362

38 279

412

Bl 18B, Sc 1, Str Ion Campineanu nr 24

S+P+8E+E th

1

Beton Armat

DA

271

2

253

56

19 917

18 362

35 535

73.814

-

-

19917

18 362

35 535

73 814

413

Bl 18B, Sc 2, Str Ion Campineanu nr 24

S+P+8E+E th

1

Beton Armat

DA

232

2

217

48

19 91?

18 362

35,535

73 814

-

-

19.917

18 362

35 535

73 814

414

Bl 18B, Sc 3, Str Ion Campineanu nr 24

Ș+P+BE+E th

1

Beton Armat.

DA

232

2

217

48

19 917

18,362

35 535

73,814

-

-

19 917

18.362

35.535

73.814

415

ri 18B. Sc 4. str ion Campineanu nr 24

Ș+P+8E+10R

1

Beton Armat

DA

302

2

282

62

22 359

21,431

37 950

81,740

-

-

22 359

21 431

37 950

81 740

41b

Hi y str Ion CamDineanu nr 25

S+P+3Mez+I5E+E t

2

Struct

Melallca/BA

DA

1 127

3

1.043

230

22.607

22.045

-

44.652

22.607

22045

52 440

97 092

45,2! 4

44.Q9Q

52 440

141 744

417

Bl 8 Sc A Str Ion CamDineanu nr 26

S+P+8E+9.R

1

Struct Metal i ca

DA

2S6

2

240

53

22 417

21.462

42 780

86.659

22.417

21 462

42.780

86.659

418

Bl 8, Sc R, Str ion Campineanu nr. 26

Ș+P+8E+9R.

1

Struct Melalica

DA

153

2

145

32

22 417

21 462

42 780

86 659

22.417

21 462

42 780

86 659

419

Rl 8 Sc C, str Ion Camnjneanu nr 26

S+P+8E+9R

1

Struct Melalica

DA

256

2

240

53

22 417

21 462

42 780

86 659

22.417

21 462

42.780

86 659

420

Bl 7, Sc A, Str. Ion Campineanu ni. 27

S+P+8E+9R

1

RmIhji AjiiimI

DA

235

2

22 î

49

22 41?

21 402

35 535

79 414

-

22.417

2.1 4Q2

35.333

79 414

421

Bl 7, Sc B Str Ion CamDineanu nr 27

S+P+8E+9R

1

Ștrucț Metalica

DA

153

2

145

32

22 417

21 462

42 780

86 659

-

22.417

21 462

42 780

86 659

422

Bl 6, Sc 1. str, Ion. Câmp|p©anu nr 29

S+P+RF+RR

1

Balon Armat

nA

307

?

2R7

63

22 417

21 462

35 535

79 414

-

22 417

21 462

36 636

79 414

423

Bl 6 Sc 2 str Ion CamDineanu nr 29

S+P+8E+9R

1

Beton Armat

DA

473

2

439

97

22.417

21.462

35.535

79414

-

-

22 417

21 462

35 535

79 414

424

Bl - Str Ion CamDineanu nr 29C

Ș+P +6 F+7 r+R R +9r+

1

Beton Armat

DA

275

2

258

57

22 359

21 431

37 950

81 740

-

-

22.359

21 431

37 950

81 740
Sectorul 1 al Municipiului București


Anexa 1a - Centralizator detaliat la nivel de adresa pentru consumuri de enoraio după aplicare masurilor de modernizare si costuri echipamente sl montaj

nr crt.

Adresa scara

Regim de înălțime

Nr

ascensoare

Tip structura put

Reabilitat/

REDUCERE

energie

REDUCERE

energie finala electrica

REDUCERE

total energie

REDUCERE CO2

Ascensor 1

Cosluri soluții (echipamente si montaj - fara TVA)

Ascensor 2

Costuri soluții (echipamente si montaj

fara TVA)

Ascensor 1+2

Costuri soluții (echipamente si montaj -

tara TVA)

pe scara

nereabilitat

finala termica

primara

Cost S1

Cost S2

Cost S3

Pachet

S1+S2+S3

Cosi S1

Cost S2

Cost S3

Pachet

S1+S2+S3

Cost S1

Cosi S2

Cost S3

Pachet S1+S2+S3

buc

MWh/an

MWlVan

MWh/an

ka/MWh/an

lei

lei

le«

lei

lei

lei

lei

lei

lei

lei

lei

lei

425

Bl, 4, sc. 1, str Ido Carnpineanu ne. 31

S+P+8E+9R+ Elh

2

Belon Armat

DA

307

1

286

63

22 459

21.531

37 950

81 940

22459

21 531

37 950

81 940

44 917

43 062

75 900

163 879

426

Bl, 5, str, Ion Carnpineanu nr 31

S+P+8E+9R

0

Belon Armai

DA

573

-

527

116

-

-

-

-

-

-

427

Bl. 6, gc. A, ste Ion Carnpineanu nr. 31

S+P+8F+9R

0

Beton Armai

DA

88

81

16

-

-

-

-

-

-

-

428

Bl. 4, Sc. 2, Str Ion Carnpineanu nr. 31

S+P+8E+9R

1

Strucl Metalica

DA

202

2

190

42

22 417

21.462

42.780

86 659

-

22.417

21 452

42780

86 659

429

Bl. 4, Sc. 3, Str. Ion Carnpineanu nr. 31

S+P+8E+9R

1

Strucl Metalica

DA

202

2

190

42

22.417

21.462

42 780

86 659

22417

21 4G2

42 780

86 659

430

Bl 4 Sc. 4, Str Ion Carnpineanu nr 31

S+P+8E+9R

1

Strucl Metalica

DA

202

2

190

42

22.417

21.462

42 780

86.659

22.417

21 462

42 780

86 659

431

Bl, 3, sc. 1. str Ion Carnpineanu nr, 33

S+P+8E+9R

1

Strucl Metalica

DA

285

2

267

59

22 417

21,462

43.879

22.417

21 462

43 879

432

BL 3. SC; 2. str Ion Carnpineanu nr, 33

S+P+8E+9R

1

Strucl Metalica

DA

165

2

156

35

22.417

21,462

43 879

22.417

21 462

43 879

433

Bl 3, sc 3, str Ion Carnpineanu nr, 33

S+P+8E+9R

1

Strucl Metalica

DA

265

2

267

59

22.417

21.462

43.879

22.417

21 462

-

43 879

434

Bli 85 sc. A, B-dul Ion Mihalache nr 104

S+P+3E+4R+6R+E

1

Belon Armat

DA

255

1

238

53

22.120

21 666

30 705

74.491

22.120

21 666

30.705

74 491

435

Bl 85. sc B, 13-dul Ion Mihalaciie nr. 104

S+P+7E+9R+E th

1

Belon Armat

DA

224

2

211

47

22 459

21.531

37 950

81 940

22 459

21 531

37 950

81 940

436

Bl 85 sc. C B-duJ Ion Mihalache nr. 104

S+P+9E+10R+E th

1

Beton Armat

DA

97

2

95

21

22.400

21.500

40 365

84 265

22,400

21.500

40.365

84.265

437

BL 84. Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr 106

S+P+11E+E th

1

Strucl Metalica

NU

376

2

350

77

22 500

22 069

49 220

93 789

22.500

22 069

49.220

93 789

438

Bl 84. Sc, B, B-dul Ion Mihalache nr. 106

S+P+11E+E th

1

Strucl Metalica

NU

218

2

205

45

22 500

22.069

49 220

93 789

22.500

22 069

49220

93 789

439

Bl 84 Sc. C, B-dul lori Mihalache nr, 106

S+P+10E+11R+E th

2

Beton Armat

NU

174

2

165

37

22 500

22 069

40 365

84 934

22.500

22 069

40 365

84 934

45 000

44 138

80 730

169 868

440

Bl. 13A, Sc. A, B-dul ton Mihalache nr 109

S+P+8E+E th

2

Belon Armat

DA

155

0

143

31

19 917

-

35 535

55 452

19 917

35 535

55 452

39 834

71.070

110.904

441

Bl. 13A, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr 109

S+P+8E+E th

2

Belon Armat

DA

174

0

160

35

19917

-

35 535

55 452

19917

35 535

55 452

39.834

71.070

110.904

442

Bl 12A Sc A, B-dul Ion Mihalache nr 111

S+P+9E+E th

1

Belon Armat

DA

549

2

510

112

22 459

21.531

37.950

81 940

-

-

22.459

21 531

37 950

81 940

443

Bl 12A, Sc. B, B-dul Ion Mihalaciie nr. 111

S+P+9E+E th

1

Belon Armat

DA

549

2

510

112

22459

21 531

37 95D

81 940

-

22.459

21 531

37 950

81 940

444

Bl 11 B-dul Ion Mihalache nr. 113

S+P+10E+E th

2

Strucl Metalica

DA

370

2

345

76

22 400

21.500

49 220

93 120

22 400

21 500

49 220

93 120

44 800

43 000

98 440

186 240

445

Bl 10A2, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr 115

S+P+10E+E th

1

Beton Armat

DA

129

2

123

27

22 400

21 500

40 365

84.265

22 400

21 500

40.365

84.265

446

Bl. 10A2, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr 115

S+P+1 OE+E th

1

Beton Armat

DA

129

2

123

27

22 400

21 500

40.365

84 265

22,400

21 500

40.365

84 265

447

Bl 10A1, Sc. 1 B-dul Ion Mihalaciie nr. 117

S+P+9E+10R

1

Beton Armat

DA

171

2

162

36

22 359

21 431

37 950

81 740

22.359

21 431

37 950

81.740

448

Bl 10 Sc. Ă, B-dul Ion Mihalache nr. 119

S+P+8E+9R

1

Beton Armat

NU

368

2

343

76

22 417

21 462

35 535

79 414

22417

21 462

35.535

79 414

449

Bl 9 B-dul Ion Mihalache nr 121

S+P+8E+E lh

1

Beton Armat

DA

214

2

201

45

19917

18 362

35 535

73.814

19917

18 362

35.535

73.814

450

Bl 8 B-dul Ion Mihalache nr 123

S+P+8E+E lh

1

Beton Armat

NU

311

2

290

64

19917

18 362

35.535

73 814

19917

18 362

35.535

73 814

451

Bl 1 B-dul Ion Mihalache nr 126

S+P+6E

1

Belon Armat

DA

266

2

268

59

22.120

21.666

30 705

74 491

22.120

21 666

30,705

74 491

452

Bl 2 B-dul Ion Mihalache nr 126

S+P+6E+Mansarda

1

Belon A mal

DA

209

2

197

44

22 079

21 597

28 290

71 966

22 079

21 597

28 290

71 966

453

Bl 6 sc A, B-dul Ion Mihalache nr, 127

S+P+7E+8R+9R

1

Belon Armat

DA

257

9

261

59

22 417

21 462

35 535

79 414

-

22 417

21 462

35,535

79.414

454

Bl. 6. sc. B„ B-dul Ion Mihalache nr 127

S+P+7E+8R+9R

1

Belon Armat

DA

257

9

251

59

22 417

21 462

35 535

79 414

22.417

21 462

35.535

79 414

455

Bl 10 Sc, A, B-dul Ion Mihalache nr 144

S+P+1 OE+E th

2

Belon Armat

DA

207

2

I95

43

22 400

21.500

40.365

84 265

22 400

21 500

40 365

84.265

44.800

43.000

80.730

168,530

456

Bl. 9,. B-dul Ion Mihalache nr 146

S+P+1 OE+E th

2

Beton Armat

DA

330

2

309

68

22.400

21 500

40.365

84 265

22 400

21 500

40 365

84 265

44 800

43 000

80 730

168 530

457

Bl 8 B-dul Ion Mihalache nr. 148

S+P+1 OE+E th

2

Beton Armat

DA

338

1

313

69

-

40 365

40 365

21 500

40 365

61 865

■-

21.500

80 730

102 230

458

Bl, 7, Sc, A, B-dul Ion Mihalache nr 150

S+P+7E+E lh

1

Beton Armat

DA

361

2

336

74

21 976

21,393

33 120

76 4B9

-

21 976

21.393

33.120

76 489

459

Bl. 7. Sc, B, B-dul Ion Mihalache nr 150

S+P+7E+E l.h

1

Belon Armat

DA

321

299

66

-

21 393

33.120

54 513

-

*

21 393

33.120

54 513

460

Bl. 7. Sc, C. B-dul Ion Mihalache nr 150

S+P+7E+E lh

1

Beton Armat

DA

321

1

299

66

-

21 393

33 120

54 513

21.393

33,120

54 513

461

Bl 7 Sc. D, B-dul Ion Mihalache nr 150

S+P+7E+E lh

1

Beton Armat

DA

321

1

299

66

-

21,393

33 120

54 513

21 393

33.120

54 513

462

Bl. 7. Sc, E, B-dul Hon Mihalache nr. 150

S+P+7E+E lh

1

Beton Armat

DA

361

1

336

74

-

21 393

33 120

54 513

21.393

33.120

54.513

463

Bl. 6. Sc. A. B-dul Ion Mihalaciie nr 152

S+P+7F+F lh

1

Beton Armat

DA

181

2

171

38

21 976

21 393

33 120

76 489

-

21 976

21.393

33.120

76 489

464

Bl 6 Sc. B, B-dul Ion Mihalaciie nr. 152

S+P+7E+E lh

1

Beton Armat

DA

156

2

148

33

21 976

21 393

33 120

76 489

21 976

21 393

33,120

76 489

465

Bl 6 Sc. C, B-dul Ion Mihalache nr. 152

S+P+7E+E th

1

Beton Armat

DA

156

2

148

33

21 976

21 393

33 120

76 489

21 976

21 393

33.120

76 489

466

Bl. 6. Sc. D, B-dul Ion Mihalache nr 152

S+P+7E+E th

1

Beton Armat

DA

156

2

148

33

21 976

21.393

33 120

76 489

21 976

21 393

33.120

76 489

467

Bl 6. Sc. E, B-dul Ion Mihalache nr. 152

S+P+7F+F lh

1

Beton Armat

DA

156

2

148

33

21 976

21 393

33 120

76 489

21.976

21 393

33,120

76 489

46H

Bl b, Sc. F, tt-dui ion Mtnaiacne nr. 15z

S+P+7E+E lh

I

Belul» Ai ii iul

DA

101

2

171

38

21 076

21 3Ș3

33 120

76,489

21 976

71 393

33 120

76 489

469

Bl 5, Sc A, B-dul Ion Mihalache nr 154

S+P+7E+E th

1

Retor! Armat

DA

163

4

160

36

21 976

21 393

33.120

76 489

21 976

21 393

33 120

76 489

470

Bl 5, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr 154

S+P+7E+E th

1

Raion Armat

DA

140

4

138

31

21 976

21 393

33 120

76 489

21 976

21 393

33.120

76.489

471

Bl, 5, Sc. C, B-dul Ion Mihalache nr. 154

S+P+7F+F th

1

Beton Armat

DA

163

4

160

36

21 976

21 393

33 120

76 489

21-976

21 393

33.120

76 489

472

Bl. 4’, Sc A. B-dul Ion Mihalache nr, 156

S+P+7F+E th

1

Beton Armat

DA

326

2

304

67

21 976

21.393

33 120

76 489

-

21 976

21 393

33.120

76 489

473

Bl. 4‘. Sc B, B-dul Ion Mihalache nr. 156

S+P+7E+E th

1

Beton Armat

DA

279

2

261

58

21 976

21 393

33 120

76 489

21 976

21 393

33,120

76 489

474

Bl 4- Sc C B-dul Ion Mihalache nr 156

S+P+7E+E th

1

Beton A/mat

DA

326

2

304

67

21 976

21 393

33 120

76 489

-

21 976

21 393

33,120

76.489

475

Bl. 4, Sc A, B-dul Ion Mihalache nr 158

D+P+7F+F th

1

Beton Armat

DA

417

2

388

86

21 976

21 393

33 120

76 489

21.976

21.393

33.120

76 489

476

Sl. 4, Sc, B, B-dul Ion Mihalache nr 158

D+P+7F+E th

1

Beton Armat

DA

354

2

330

73

21 976

21.393

33 120

76 489

-

21.976

21.393

33.120

76 489

477

Bl 4. Sc C, B-dul Ion Mihalache nr 158

D+P+7E+E th

1

Beton Armat

DA

354

2

330

73

21 976

21 393

33 120

76 489

21 976

21 393

33.120

76 489

478

Bl 4, Sc. D, B-dul Ion Mihalache nr 158

D+P+7E+E th

1

Beton Armat

DA

354

2

330

73

21 976

21 393

33 120

76 489

*

-

21 976

21.393

33,120

76 489

479

Bl, 4, Sc. E, B-dul Ion Mihalache nr. 158

D+P+7E+E th

1

Beton Armat

DA

417

2

388

86

21 976

21 393

33 120

76 489

21,976

21.393

33.120

76.489

480

Bl. 3. Sc. A. B-dul Ion Mihalaciie nr 160

D+P+7F + F th

1

Beton Armat

DA

157

2

149

33

21 976

21.393

33 120

76 489

-

21.976

21.393

33.120

76.489

481

Bl 3, Sc. B, B-dul Ion Mihalache nr, 160

D+P+7E+E th

1

Beton Armat

DA

135

2

128

29

21.976

21 393

33 120

76 489

21 976

21 393

33 120

76 489

482

Bl 3 Sc C B-dul Ion Mihalache nr 160

D+P+7E+E th

1

Beton Armat

DA

157

2

149

33

21 976

21 393

33 120

76 489

21 976

21 393

33.120

76 489

483

Bl 2*. Sc, A B-dul ton Mihalache nr 164

D+P+7E+E th

1

Beton Armat

DA

157

2

149

33

21 976

21 393

33 120

76 489

21 976

21,393

33.120

76 489

484

Bl 2’. Sc. B 8-du| Ion Mihalache nr. 164

D+P+7F+F th

1

Beton Armat

DA

135

2

128

29

21,976

21 393

33.120

76 489

-

21-976

21 393

33 120

76 489

485

Bl 2’. Sc. C, B-dul Ion Mihalache nr 164

D+P+7E+E th

1

Beton Armat

DA

157

2

149

33

21 976

21 393

33 120

76 489

21 976

21 393

33,120

76 489

486

Bl 2, Sc A, B-dul Ion Mihalache nr 166

D+P+7E+E th

1

Beton Armat

DA

170

2

160

36

21 976

21 393

33 120

76 489

21 976

21 393

33 120

76 489

487

Bl. 2, Sc B, B-dul Ion Mihalache nr, 166

D+P+7E+E th

1

Beton Armat

DA

144

2

136

30

21 976

21 393

33 120

76 489

21 976

21 393

33 120

76.489

488

Bl. 2, Sc. C, B-dul Ion Mihalache nr, 166

D+P+7F+F th

1

Beton Armat

DA

144

2

136

30

21 976

21 393

33 120

76 489

21 976

21 393

33.120

76 489

489

Bl. 2, Sc D, B-dul Ion Mihalache nr. 166

D+P+7E+E th

1

Beton Armat

DA

144

2

136

30

21 976

21 393

33 120

76 489

21 976

21 393

33.120

76 489

490

Bl 2, Sc E, B-dul Ion Mihalache nr 166

D+P+7E+E th

1

Beton Armat

DA

170

2

160

36

21 976

21 393

33 120

76 489

21 976

21 393

33 120

76 489

491

Bl. 1. Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr 166

D+P+7E+E th

1

Beton Armat

DA

174

2

164

36

21 976

21 393

33 120

76 489

-

-•

21 976

21 393

33 120

76489

492

Bl. 1, Sc. fî, B-dul Ion Mihalache nr. 168

D+P+7F+F th

1

Beton Armat

DA

142

2

135

30

21 976

21 393

33 120

76 489

21.976

21.393

33.120

76 489

493

BL 1, Sc C, B-dul Ion Mihalache nr, 168

D+P+7F+E th

1

Beton Armat

DA

142

2

135

30

21 976

21.393

33 120

76 489

21 976

21 393

33 120

76 489

494

BL 1. Sc D. B-dul ton Mihalache nr. 168

□+P+7E+E th

1

Beton Armat

DA

174

2

164

36

21 976

21 393

33 120

76 489

21 976

21 393

33 120

76 489

495

Bl E1, Sc, A, B-dul Ion Mihalache nr. 172

S+P+7E+8R

1

Beton Armgt

DA

294

2

275

61

19 876

18 293

33 120

71 289

19 876

18 293

33 120

71 289

496

Bl D, Sc. A. B-dul Ion Mihalache nr. 174

S+P+AF+mR

1

Beton Armat

DA

293

2

274

61

22 359

21 431

37 950

81 740

22 359

21.431

37 950

81 740

497

Bl D. Sc B, B-dul Ion Mihalache nr. 174

S+P+9F+10R

1

Beton Armat

DA

339

2

317

70

22 359

21 431

37,950

81 740

22.359

21 431

37 950

81 740

49R

Bl D Sr C. B-rli il Inn Mihalache nr 174

S+P+9E+10R

1

Beton Armat

DA

293

2

274

61

22359

21 431

37.950

81 740

22 359

21 431

37 950

81 740

499

Bl 21 B-dul Ion Mihalache nr 319

S+P+1 OE+E th

2

Reton Armat

DA

336

2

314

69

22.400

21 500

40 365

84 265

22.400

21 500

40.365

84 265

44 800

43 UOU

80 Z3U

16H,h3l)

500

Bl 11, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr 321

n+P+7F+F th

1

Beton Armat

DA

187

2

176

39

21 976

21.393

33.120

76 489

21-976

21 393

33 120

76 489

501

Bl 11, Sc. B. B-dul Ion Mihalache nr 321

D+P+7F+E th

1

Beton Armat

DA

158

2

150

33

21 976

21 393

33 120

76 489

21 976

21 393

33 120

76 489

502

Dl 11, Sc C, B-dul Ion Mihalache nr 321

D+P+7E+E lh

1

Beton Armat

DA

158

2

150

33

21 976

21.393

33 120

76 489

_________-

21,976

21 393

33 120

76 489

503

Bl 11 Sc, D, B-dul ton Mihalache nr 321

D+P+7E+E lh

1

Belon Armat

DA

158

2

150

33

21 976

21 393

33 120

76 489

21 976

21 393

33 120

76.489

504

BL 11 Sc. E, B-dul Ion Mihalache nr. 321

D+P+7F+F lh

1

Beton Armat

DA

187

2

176

39

21 976

21 393

33.120

76 489

21.976

21 393

33.120

76 489

505

Bl 20, B-dul Ion Mihalaciie nr, 323

S+P+1 OE+E th

2

Beton Armai

LJA

391

2

3G4

81

22 400

21 500

40 3G5

04 2C5

22 400

21 600

40,365

84 266

44 8Q0

43 000

80 730

168 530

506

Bl 19 B-dul Ion Mihalache nr 325

S+P+1 OE+E th

2

Beton Armai

DA

386

2

360

79

22 400

21 500

40 365

84 265

22 400

21 500

40 365

84 265

44 800

43 000

80 730

168 530

507

Rl 12 Sc A B-dul Ion Mihalache nr 327

D+P+7E+E lh

1

Beton Armat

DA

162

2

153

34

21 976

21 393

33 120

76 489

-

- ,

21.976

21 393

33 120

76.489

508

Bl 12 Sc. B, B-duJ Ion Mihalache nr 327

D+P+7F+E th

1

Beton Armat

DA

132

2

126

28

21 976

21.393

33 120

76 489

-

-

-

21.976

21.393

33 120

76 489

509

Bl 12 Sc C B-dul Ion Mihalache nr. 327

D+P+7E+E th

1

Beton Armat

DA

132

2

126

28

21 976

21 393

33 120

76 489

-

-

. ~ ■■■

21 976

21 393

33 120

76 489


nr cri

Adresa scara

Regim de înălțime

Nr ascensoare pe scara

Tip structura put

Reabilitai/ nereabilitat

REDUCERE energie finala termica

REDUCERE energie finala electrica

REDUCERE total energie primara

REDUCERE

CO2

Ascensor 1

Costuri soluții (echipamente si montaj - fara TVA)

Ascensor 2

Costuri soluții (echipamente si montaj - fara TVA)

Ascensor 1+2       \\ O

Costuri soluții (echipamenle si montaj - fara TVA}./ ' U L

Cost S1

Cost S2

Cost S3

Pachet S1+S2+S3

Cosi S1

Cost S2

Cosi S3

Pachet

S1+S2+S3

Cost S1

Cost S2

Cosi S3

Pachet S1+S2+S3

buc

MWh/an

MWh/an

MWh/an

kq/MWh/an

lei

lei

lei

lei

lei

lei

lei

tel

lei

lei

lei

lei

510

Bl, 12, Sc. D B-dul Ion Mihalache nr. 327

D+P+7E+E th

1

Beton Armat

DA

162

2

153

34

21.976

21 393

33.120

76 489

-

-

-

21 976

21,393

33 120

76 489

511

Bl 18 B-dul Ion Mihalache nr 329

S+P+1OE+E th

2

Beton Armat

DA

378

2

353

78

22 400

21 500

40 365

84 265

21 500

40 365

61 865

22 400

43.000

80 730

146.130

512

Bl 13, Sc A B-dul Ion Mihalache nr 331

D+P+7E+E th

1

Beton Armat

DA

175

2

165

37

21 976

21 393

33 120

76 489

21 976

21.393

33 120

76 489

513

Bl 13, Sc B B-dul Ion Mihalache nr 331

D+P+7E+E th

1

Beton Armat

DA

211

2

198

44

21 976

21 393

33,120

76 489

21 976

21 393

33 120

76 489

514

Bl 13, Sc C, B-dul Ion Mihalache nr 331

D+P+7E+E th

1

Beton Armat

DA

200

2

188

42

21.976

21 393

33.120

76489

21976

21 393

33 120

76 489

515

Bl 13, Sc D, B-dul Ion Mihalache nr 331

D+P+7E+E th

1

Beton Armat

DA

211

2

198

44

21 976

21.393

33.120

76 489

21.976

21.393

33 120

76,489

516

Bl 13, Sc E, B-dul Ion Mihalache nr 331

D+P+7E+E th

1

Beton Armat

DA

184

2

173

38

21.976

21.393

33.120

76 489

21 976

21.393

33.120

76.489

517

Bl 17 Sc A B-dul Ion Mihalache nr 333

S+P+10E+E Ih

2

Beton Armai

DA

382

2

357

79

22 400

21 500

40 365

84 265

22 400

21 500

40 365

84 265

44 800

43.000

80 730

168,530

518

Bl 16. B-dul Ion Mihalache nr 335

S+P+1OE+E th

2

Beton Armai

DA

401

2

373

83

22 400

21 500

40 365

84 265

22 400

21 500

40 365

84 265

44 800

43.000

80.730

168.530

519

Bl 14, Sc A, B-dul Ion Mihalache nr. 337

S+P+7E+E th

1

Belon Armat

DA

170

2

161

36

21.976

21 393

33.120

76 489

21 976

21393

33 120

76.489

520

Bl 14 Sc B B-dul Ion Mihalache nr. 337

S+P+7E+E th

1

Beton Armat

DA

171

2

162

36

21,976

21 393

33 120

76 489

21 976

21.393

33 120

76.489

521

Bl 15. Sc A, B-dul Ion Mihalache nr. 339

D+P+7E+E Ih

1

Beton Armat

DA

266

2

249

55

21 976

21 393

33 120

76 489

-

21 976

21,393

33 120

76.489

522

Bl 15 Sc B B-dul Ion Mihalache nr 339

D+P+7E+E Ih

1

Beton Armat

DA

226

2

212

47

21 976

21 393

33 120

76 489

21 976

21.393

33 120

76 489

523

Bl 15 Sc C, B-dul Ion Mihalache nr 339

D+P+7E+E th

1

Beton Armat

DA

226

2

212

47

21 976

21 393

33 120

76 489

21 976

21,393

33 120

76 489

524

Bl. 15 Sc D B-dul Ion Mihalache nr 339

D+P+7E+E th

1

Beton Armat

DA

226

2

212

47

21.976

21 393

33.120

76 489

21.976

21,393

33 120

76,489

525

Bl 15, Sc E, B-dul Ion Mihalache nr, 339

D+P+7E+E th

1

Beton Armat

DA

266

2

249

55

21 976

21 393

33 120

76 489

21 976

21.393

33,120

76.489

526

Bl F Sc A B-dul Ion Mihalache nr 341

S+P+7E+E th

1

Beton Armat

DA

304

2

284

63

21.976

21 393

33 120

76 489

21.976

21 393

33 120

76,489

527

Bl F, Sc B B-dul Ion Mihalache nr 341

S+P+7E+E th

1

Beton Armat

DA

304

2

284

63

21 976

21 393

33 120

76 489

21 976

21 393

33.120

76489

528

Bl G, Sc A. B-dul Ion Mihalache nr 343

S+P+9E+E th

1

Beton Armai

DA

281

13

292

67

22.459

21 531

-

43 990

22 459

21,531

43 990

529

Bl 101. Sc A, B-dul Ion Mihalache nr 35 - 37

S+P+9E+10R

1

Beton Armai

DA

226

4

219

49

22.359

21 431

37 950

81 740

22.359

21.431

37.950

81.740

530

Bl, 101 Sc B, B-dul Ion Mihalache nr 35 - 37

S+P+10E+E th

1

Beton Armai

DA

251

4

242

54

22,400

21 500

40 365

84 265

22 400

21.500

40 365

84.265

531

Bl 101 Sc C B-dul Ion Mihalache nr 35-37

S+P+9E+10R

1

Beton Armai

DA

226

4

219

49

22359

21 431

37 950

81 740

22 359

21 431

37 950

81,740

532

Bl, 33A, Sc A, B-dul Ion Mihalache nr 38

S+P+10E+E th

1

Beton Armat

DA

199

2

188

42

22.400

21 500

40 365

84 265

22 400

21 500

40 365

84 265

533

Bl. 33A Sc B, B-dul Ion Mihalache nr. 38

S+P+1OE+E th

1

Beton Armat

DA

232

2

218

48

22.400

21 500

40 365

84 265

22.400

21.500

40 365

84.265

534

Bl. 33B, B-dul Ion Mihalache nr 40

S+P+1OE+E th

2

Belon Armat

DA

414

15

421

96

22.400

21 500

40 365

84 265

22 400

21 500

40 365

84 265

44 800

43.000

80.730

168.530

535

Bl 35, Sc A B-dul Ion Mihalache nr 42 - 52

S+P+1OE+E th

1

Beton Armat

DA

316

2

296

65

22.400

21 500

40 365

84 265

22 400

21 500

40 365

84 265

536

Bl 35, Sc B B-dul Ion Mihalache nr 42 - 52

S+P+1OE+E th

1

Beton Armat

DA

290

2

271

60

22 400

21 500

40 365

84 265

22.400

21.500

40 365

84.265

537

Bl. 35, Sc. C, B-dul Ion Mihalache nr 42 - 52

S+P+9E+10R

1

Beton Armat

DA

296

2

277

61

22 359

21 431

37 950

81 740

22.359

21,431

37.950

81.740

538

Bl 35, Sc D B-dul Ion Mihalache nr 42 - 52

S+P+9E

1

Beton Armat

DA

229

2

215

48

22,417

21 462

35 535

79 414

22.417

21 462

35 535

79.414

539

Bl 35 Sc E B-dul Ion Mihalache nr 42-52

S+P+9E+10R

1

Beton Armai

DA

276

2

258

57

22 359

21 431

37 950

81 740

22 359

21 431

37 950

81 740

540

Bl 35 Sc. F B-dul Ion Mihalache nr. 42 - 52

S+P+6E+7R

1

Beton Armat

DA

164

2

155

34

21.934

21 324

30 705

73 963

21 934

21 324

30 705

73 963

541

Bl, 35. Sc G, B-dul Ion Mihalache nr. 42 - 52

S+P+6E+E th

1

Beton Armat

DA

108

1

103

23

22.120

21 666

30.705

74 491

*

22.120

21 666

30 705

74 491

547

Bl 16B+C Sc B B-dul Ion Mihalache nr, 45

S+P+Mez+9E+E th

1

Struct Metalica

DA

179

2

169

37

22.359

21.431

46 000

89 790

22.359

21 431

46 000

89.790

543

Bl 16B+C, Sc C B-dul Ion Mihalache nr 45

S+P+Mez+9E+E th

1

Struct Metalica

NU

192

2

182

40

22 359

21.431

46 000

89 790

22 359

21 431

46 000

89 790

544

Bl 16B+C, Sc D B-dul Ion Mihalache nr 45

S+P+Mez+9E+E th

1

Struct Metalica

NU

224

2

210

47

22 359

21 431

46 000

89 790

22 359

21 431

46 000

89 790

545

Bl, 35A, B-dul Inn Mihalache nr 58

S+P+Mez+7E+9R+1

1

Beton Armai

DA

567

2

527

116

22 500

22 069

40 365

84.934

22,500

22 069

40 365

84 934

546

Bl 45 Sc A B-dul Ion Mihalache nr, 70 - 84

S+P+10E+E Ih

1

Beton Armat

DA

418

2

389

86

22.400

21 500

40 365

84 265

22.400

21.500

40.365

84265

547

Bl 45, Sc B, B-dul Ion Mihalache nr 70 - 84

S+P+1OE+E th

1

Beton Armaț

DA

418

2

389

86

22 400

21 500

40 365

84 265

22 400

21 500

40 365

84265

548

Bl 15 Sc A, B-dul Ion Mihalache nr 79

S+P+8E+E th

1

Beton Armat

DA

210

2

198

44

19917

18 362

35 535

73 814

19 917

18 362

35 535

73814

549

Rl 1,5 Sc R, R-dul lo.n Mihalache nr. 79

S+P+8E+E th

2

Beton Armat

DA

157

2

150

33

19.917

18 362

35 535

73 814

19 917

18 362

35 535

73.814

39 834

36 724

71 070

147 628

55Q

Rl 15A, B-dul Ion Mihalache nr 31

S+P+8E+E th

2

Beton Armat

DA

536

2

499

110

19 917

18 362

35 535

73 814

19.917

18 362

35 535

73.814

39.834

36.724

71,070

147.628

551

Bl 44A2, Sc U, B-dul Ion Mihalache nr y2

s+P+iyțez+IUE+E Th

1

BeiO.n Armar

DA

183

1

174

39

22 500

22 069

40 365

84 934

-

22 500

22.059

40.365

84,934

552

Bl 44A2, Sc A, B-dul Ion Mihalache nr 92

S+P+10E

2

Beton Armat

DA

315

2

294

65

22 359

21 431

37 950

81 740

22 359

21 431

37 950

81.740

44 717

42 862

75 900

163 479

553

Bl 44A2 Sc B. B-dul Ion Mihalache nr 92

S+P+Moz+11E+E Ih

2

Beton Armat

DA

440

2

410

91

22 441

21 969

42 780

87 190

22 441

21 969

42 780

87 190

44 883

43.938

85 560

174.381

554

Bl. 14, Sc. A, B-dul Ion Mihalache nr. 93-105

S+P+10E+E th

2

Beton Armat

DA

303

2

283

63

22 400

21 500

40 365

84.265

22.400

21 500

40.365

84 265

44 800

43,000

80 730

168,530

555

Bl 14. Sc B B-dul Ion Mihalache nr 93 - 105

S+P+10E+E th

1

Beton Armat

DA

374

2

348

77

21 500

40 365

61 865

21 500

40 365

61 865

556

Bl 44B B-dul Ion Mihalache nr 96

S+P+8E

1

Beton Armaț

DA

116

1

111

25

19 876

18 293

33 120

71 289

19 876

18 293

33 120

71,289

557

Bl 44 A1 Sc A B-dul Ion Mihalache nr 98

Ș+P+9E

*

Beton Armat

DA

335

2

312

69

22 417

21 462

43 879

22 417

21 462

43 879

558

Rl 44 A1 Sc R R-dul Ion Mihalache nr 98

S+P+8E+9R

1

Beton Armai

DA

306

2

286

63

22.417

21 462

*•.

43.879

22 417

21.462

43 879

559

Bl 29. str lordacho Golescu nr 10

S+P+1OE+E th

1

Beton Armat

DA

410

2

381

84

22.400

21 500

40 365

84 265

22 400

21 50Q

40.365

84.265

560

Bl B2 Sc A, str Lăstărișului nr 28

S+P+1QF+E th

1

Beton Armat

DA

431

2

401

89

22 400

21 500

40 365

84 265

22 400

21 500

40 365

84.265

561

Bl B2 Sc B str Lăstărișului nr 28

S+P+1OE+E th

1

Belon Armat

DA

313

2

293

65

22 400

21 500

40 365

84 265

22 400

21 500

40 365

84 265

562

Bl B2. Sc C, str Lăstărișului nr 28

S+P+1OE+E th

1

Beton Armat

DA

431

2

401

89

22.400

21.500

40 365

84.265

22 400

21.500

40 365

84 265

563

Bl 11 Str Arh Louis Blanc nr, 2

S+P+6e+7r+8r

1

Beton Armat

DA

290

2

271

60

19 876

18 293

33 120

71 289

19.876

18.293

33.120

71.289

564

Bl 1, Str Luterana nr 1

S+P+Mez+SE+E th

2

Beton Armat

NU

390

2

364

81

21 934

21 324

30 705

73 963

21 934

21 324

30 705

73 963

43 869

42 648

61 410

147 927

565

Bl - Sc A, Str I D Mendeleev nr 7-15

S+P+MAZ+6E+7R

1

Ștruct Metalica

DA

195

2

185

41

19 834

18,224

36 340

74 398

19 834

18 224

36 340

74 398

566

Bl - Sc B, Str I D Mendeleev nr 7-15

S*P+Moz*8E*E Ih

1

Struct Metalica

DA

218

2

207

46

22,417

21 462

42.780

86.659

22 417

21 462

42 780

86 659

567

Bl -. Sc C. Str I D Mendeleev nr 7-15

S+P+Mez+6E+E th

1

Struct Metalica

DA

148

2

141

32

21.934

21 324

36 340

79 598

21.934

21.324

36 340

79.598

568

Bl I3, Str Mexic nr 2

S+P+7E+8R

1

Ratnn Armat

DA

228

2

213

47

19.876

18 293

33.120

71 289

19 876

18.293

33.120

71.289

569

Bl 5 Str Naum Ramniceanu nr 2 - 4

S+p+6e+E th

1

Beton Armat

DA

168

7

173

39

22,120

21 666

30 705

74 491

22.120

21.666

30 705

74 491

570

Bloc Dallcs, Scara A, Bd Nicolao Balcescu, Nr 18

S+P+Moz+7E+E Ih

1

Beton Armat

DA

346

2

323

71

19 876

18 293

33 120

71 289

19,876

18 293

33.120

71.289

571

Bloc Dalles. Scara B. Bd Nicolae Balcescu, Nr 18

S+P+Mez+7E+E th

1

Beton Armai

DA

346

2

323

72

19.876

18 293

33.120

71 2B9

19.876

18 293

33.120

71.289

572

Bl -. Sc A, B-dul Nicolae Balcescu nr 23A

S+P+mez+9E+E Lh

1

Beton Armai

DA

335

1

312

69

22 359

21 431

37 950

81 740

22.359

21 431

37.950

81.740

573

Bl - Sc B B-dul Nicolae Balcescu nr 23A

S+P+mez+8E+E th

1

Beton Armat

DA

409

2

381

84

22,417

21 462

35 535

79 414

22 417

21 462

35 535

79 414

574

Bl - Sc C B-dul Nicolae Balcescu nr 23A

Ș+P+9E

1

Beton Armai

DA

409

2

381

84

22 417

21 462

35 535

79 414

22 417

21 462

35 535

79 414

575

Bl , Sc D B-dul Nicolae Balcescu nr 23A

Ș+P+9E

1

Belon Armat

DA

409

2

381

84

22.417

21 462

35 535

79 414

22 417

21 462

35 535

79,414

576

Bl Dunarea 3, Sc 1 B-dul Nicolae Balcescu nr 3 - 5

S+P+7E+E th

1

Beton Armaț

DA

1.24

1

118

26

21 976

21 393

33 120

76 489

21 976

21 393

33.120

76.489

577

Bl Dunarea 3, Sc 2, B-dul Nicolae Balcescu nr. 3 - 5

S+P+7F+E th

1

Belon Armat

DA

124

1

118

26

21 976

21 393

33 120

76 489

21 976

21 393

33.120

76 489

578

Bl - Sc A B-dul Nicolae Balcescu nr 36

S+P+6e+8r+9R

1

Belon Armat

NU

160

2

152

34

22,417

21 462

35 535

79 414

22 417

21 462

35 535

79 414

579

Bl • , Sc B R-dul Nicolae Balcescu nr 36

S+P+6e+8r+9R

1

Beton Armat

NU

160

2

152

34

22.417

21 462

35.535

79 414

22 417

21 462

35 535

79 414

580

Bl Dunarea 1, Sc A B-dul Nicolae Balcescu nr 5

S+P+9E+10r+E th

1

Beton Armat

DA

469

2

436

96

22400

21.500

40 365

84 265

22 400

21 500

40 365

84 265

581

Bl Dunarea 1, Sc B. B-dul Nicolae Balcescu nr 5

S+P+8E+9.R+E th

1

Beton Armat

DA

465

2

432

95

22 459

21 531

37 950

81 940

22 459

21 531

37.950

81 940

582

Bl Dunarea 1 Sc C B-dul Nicolae Balcescu nr 5

S*P+7e+8r+9R+E ft

1

Beton Armat

DA

377

2

351

77

22 459

21 531

37 950

81 940

22.459

21 531

37 950

81 940

583

Bl. • , -Str Nicolae loroa nr 3

S+P+5E+E th

1

Beton Armat

NU

219

1

205

45

21.593

21.255

28.290

71 138

21.593

21255

28,290

71 138

584

Bl 67, Ștr Nicolae Racola nr 2

S+P+1OE+E th

1

Beton Armat

DA

372

2

347

77

22 400

21 500

40 365

84 265

22.400

21.500

40 365

84,265

585

Bl 69, Str Nicolae Racola nr 4

S+P+1OE+E th

1

Beton Armai

DA

269

6

262

59

22 400

21 500

40 365

84 265

22 400

21 500

40 365

84 265

586’

Bl 76A Str Nicolae Racota nr 8

Ș+P+1OE+E th

1

Beton Armai

DA

322

2

301

67

22 400

21 500

-

43 900

22 400

21.500

-

43 900

587

Bl 20, Sc B Sos Nicolae Titulescu nr 10

S+P+12E+13R+14R

2

Beton Armat

DA

307

2

289

64

22-216

21.826

50.025

94.067

22.216

21 826

50.025

94 067

44 431

43 652

100.050

188.133

588

Bl 20, Șc C, Sos Nicolae Titulescu nr 10

S+P+1OE+E th

1

Rplnn Armai

DA

277

12

287

66

22 400

21 500

40 365

84 265

22 400

21.500

40.365

84.265

589

Bl 20, Sc A Sos Nicolae Titulescu nr. 10

S+P+11E+E th

1

Beton Armat

DA

323

3

305

68

22 541

22138

42 780

87 459

22 541

22 138

42,780

87 459

590

Bl 7 Sos Nicolae Titulescu nr 105-113

Ș+P+10E+11R

1

Belon Armat

DA

241

2

226

50

22 500

22 069

40 365

84 934

22 500

22 069

40 365

84 934

591

Rl 6 Sc 1, Sos Nicolae Titulescu nr 115

S+P+10E+E th

1

Strucl Metalica

DA

164

3

157

35

22.400

21 500

49 220

93 120

22 4Q0

21.500

49 ??O

93.120

592

Bl 4 Sc A, Sos Nicolae Titulescu nr 117

S+R+9E+F th

2

Struct Metalica

DA

294

16

313

72

22 459

21 531

46 000

89 990

22 459

21 531

46 000

89 990

44 917

43 062

92 000

179 979

593

Bl 3 Sc A Sos Nicolae Titulescu nr 119

S+P+1OE+E th

1

Beton Armat

DA

213

2

201

44

22 400

21 500

40 365

84 265

22 400

21 500

40 365

84 265

594

Bl 3. Sc B, Sos Nicolae Til.uleșcu nr 110

S+P+10E+E th

1

Beton Armat

DA

213

2

201

44

22.4Q0

21 500

40 365

84.265

22 400

21 500

40 365

84 265

Sectorul 1 al Municipiului BucureștiAnexa 1a - Centralizator detaliat la nivel de adresa pentru consumuri dc energie după aplicare masurilor de modernizare si costuri echipamente si montaj

nr cri.

Adresa scara

Regim de inaltime

Nr ascensoare pe scara

Tip structura put

Reabilitat/ nereabililat

REDUCERE

energie finala termica

REDUCERE energie finala electrica

REDUCERE total energie primara

REDUCERE

CO2

Ascensor 1

Costuri soluții (echipamente si montaj - fara TVA)

Ascensor 2

Costuri soluții (echipamente si montaj - fara TVA)

---------------------------------—---------.

Ascensor 1+2

Costuri soluții (echipamente si montaj - fara TVAȚ.

Cost S1

Cost S2

Cost S3

Pachet

S1+S2+S3

Cost S1

Cost S2

Cost S3

Pachet

S1+S2+S3

Cost S1

Cost S2

Cost S3

Pachet

S1+S2+S3

buc

MWh/an

MWh/an

MWh/an

kg/MWn/an

lei

lei

lei

lei

lei

toi

lei

lei

lei

toi

tot

lei

595

BL 3. Sc. C. Sos. Nicolae Titulescu nr. 119

S+P+10E+6 lh

1

Beton Armat

DA

213

2

201

44

22.400

21.500

40 365

84.265

22 400

21.500

40.365

84.265

596

BL 21A, Sc A. Sos. Nlcoiae Titulescu nr. 12

S+P+11E+Eth

1

Beton Armat

DA

286

2

269

60

22 541

22.138

42.780

87.459

22 541

22.138

42.780

87.459

597

BL 21 A, Sc B. Sos. Nicatee Titulescu nr 12

S+P+1 OE+1 IR

1

Beton Armat

DA

301

2

282

62

22.500

22,069

40 365

8*1.934

22 500

22 069

40 365

84 934

598

Bl. 2. Sc 1, Sos. Nicolae Titulescu nr 121

S+P+11E+E lh

1

Beton Armat

DA

193

2

183

41

22.541

22 138

44.679

22.541

22 138

44 679

599

BL 2. Sc 2, Sos Nicolae Titulescu nr. 121

S+P+1OE+E th

1

Beton Armat

DA

178

2

168

37

22.400

21 500

40 365

84.265

22 400

21 500

40,365

84.265

600

Bl, 2, Sc 3, Sos. NicolaeTllulescu nr. 121

S+P+9E+E lh

1

Baton Armnl

DA

141

2

134

30

22 459

21.531

37 950

81.940

22.459

21 531

37,950

81.940

601

BL 2. Sc. 4, Sos. Nicolae Titulescu nr. 121

S+P+8E+E th

1

Slnjcl Metalice

DA

236

2

221

49

-

18 362

42.730

61.142

•*

18.352

42.780

61 142

602

BL 21, Sc. A, Sos Menise Titulescu nr. 14

S+P+11E+Eth

1

Beton Armai

DA

204

2

193

43

22.541

22 138

42 780

87 459

22.541

22.138

42 780

87 459

603

Bl. 21. Sc B, Sos. Nicolae Titulescu nr 14

S+P+9E+10R

1

Beton Armat

DA

353

2

329

73

22359

21 431

37 950

81.740

22.359

21.431

37 950

81 740

60*1

BL 21, Sc. A, Sos. Nicolae Titulescu nr. 155

S+P+BE+9R

1

Beton Armat

DA

432

3

404

90

22.417

21 462

35.535

79.414

22,417

21.462

35 535

79 414

605

BL 21. Sc. B. Sos Nicolae Tilutescu nr. 155

S+P+11E+E th

1

Beton Armat

DA

522

3

488

10B

22 541

22.138

42.780

87 459

22.541

22.138

42 780

87 459

606

BL 21. Sc C. Sos. Nicolae Titulescu nr, 155

S+P+BE+9R

1

Beton Armat

DA

432

3

404

90

22.417

21 462

35.535

79414

22 417

21.462

35.535

79414

607

BL 22, Sas. Nicolae Titulescu nr 16

S*P*14E+Eth

2

Beton Armat

DA

303

2

284

63

22.216

21.826

50,025

94 067

2Z216

21 826

50.025

94.067

4*1 431

43 652

100,050

108 133

608

BL 20, Sc 1. Sos. Nicolae Titulescu nr 163

S+P+Mez+7E+BR

1

Beton Armat

DA

194

2

182

40

22.417

21 462

35.535

79.414

22 417

21.462

35535

79.414

609

Bl 20, Sc. 2, Sos. Nicolae Titulescu nr 163

S+P+11E+Eth

1

Beton Armai

DA

234

2

220

49

22.541

22.138

42.780

87 459

22.541

22138

42.760

87 459

610

BL 20, Sc. 3r 'Sos. Nicolae Titulescu nr 163

S+P+Mez-i-7E+6R

1

Beton Armai

DA

194

2

182

40

22 417

21.462

35535

79.414

22417

21.462

35.535

79 414

611

BL 23, Sc. A, Sos. Nicolae Titulescu nr. 10

S+P+9E+1OR

1

Beton Armat

DA

362

2

338

75

22.359

21-431

37 950

81 740

22 359

21.431

37.950

81.740

612

BL 23, Sc B, Sos. Nicolae Titulescu nr 18

S+P+11E+Eth

1

Beton Armat

DA

273

2

257

57

22541

22 138

42 780

87.459

22.541

22 138

42.700

87.459

613

BL A1, Sos. Nicolae Tilutescu nr. 3

S+P+10E+11R

2

Beton Arma*.

DA

394

2

36H

81

22.500

22 069

40 355

84 934

22 500

22.069

40.365

84 934

45.000

44.138

80.730

169 868

614

Bl 12, Sc. A. Sos Nicolae Titulescu nr 39-49

S+P+11E+Eth

1

Beton Armat

DA

274

2

258

57

22 541

22 *38

42.780

87 459

22.541

22.138

42 780

87 459

615

Bl. 12, Sc. B. Sos. Nicolae Titulescu nr 39-49

S+P+11E+E th

1

Beton Armat

DA

274

2

258

57

22.541

22 138

42.780

B7.459

22.541

22 138

42.780

87.459

616

BL 12, Sc 0, Sos. NicolaeTitulescu nr 39-49

S+P+9E+10R+11R

1

Beton Armat

DA

257

2

242

54

22 500

22.069

40 365

84 934

22.500

22 069

•10.365

84 934

617

BL 11B. Sc 1, Sos. Nicolae Titulescu nr. 51 - 59

S+P+1 OE+11R

1

Beton Armat

DA

203

187

41

-

40.365

40.365

40 365

40.365

618

Bl 11 A. Sc Ă, Sos Nicolae Tilutoscu nr. 61 -71

S+P+11E+E th

2

Slruci Metalica

NU

318

2

297

66

22 541

22 138

52 440

97 119

22 541

22 138

52.440

97 119

45.003

44.276

104 880

194,239

619

BL 24A, Sos. Nicolae Titulescu nr. 62

S+P+7E+0R+9R

1

Beton Armat

DA

278

2

260

58

22 417

21.462

35.535

79.414

22.417

21.462

35.535

79.414

620

BL 2'4, Sc. A Sos. Nicolae-Titulescu nr. 64

S+P+10E+11R

1

Beton Armai

DA

253

2

248

55

22.500

22.069

40 365

84 934

22.500

22.069

40 365

84 934

621

Bl. 24, Sc B, Sos. Nicolae Titulescu nr. 64

S+P+1 OE+11R

1

Beton Armat

DA

24Q

2

227

50

22 500

22.069

40 365

84.934

22.500

22 069

40 365

84.934

622

Bl. 10A. Sc. 1, Sos. Nicolae Tilufascu nr. 73 - 79

S+P+1OE+E th

1

Beton Armat

DA

225

0

207

46

22400

13 800

36 200

22.400

13 800

36 200

623

Bl. 1, Sc A. Sos, Nicolae Titulescu nr. 76

S+P+1OE

1

Beton Armat

DA

433

2

403

89

22 359

21.431

37 950

81 740

22 359

21.431

37 950

81 740

624

Bl IA. Sc A, Sos. Nicolae Țilulescu nr BO

S+P+11E+E lh

2

Beton Armat

DA

437

16

445

101

22.541

22 138

42 780

87 459

22.541

22 138

42780

87.459

45083

44.276

85 560

174.919

625

Bl. 10, Sc A Sas. Nicolae Titulescu nr 81 -87

S+P+1OE+E th

1

Struct Metalica

DA

169

2

160

36

22.400

21.500

49,220

93.120

22.400

21 500

49.220

93.120

626

Bl 10, Sc B Sos Nicolae Titulescu nr, 81 -87

S+P+1OE+E th

1

Struct Metalica

DA

169

2

160

36

22.400

21 500

49.220

93.120

22 400

21.500

49.220

93,120

627

Bl 9, Sc A, Sos. Nicolae Titulescu nr 89-91

S+P+10E+E th

1

Beton Armat

DA

249

2

234

52

21 500

40.365

61 865

21.500

40.365

61 865

628

Bl, 9, Sc B, Sos. Nicolae Titulescu nr 89 - 91

S+P+1OE+E th

1

Beton Armat

DA

261

2

244

54

-

21 500

40.365

61 865

-

21 500

40,365

61.865

629

Bl. 13( Sc 1, Sos. Nicolae Titulescu nr 92

S+P+1 OE+E th

1

Beton Armat

DA

179

2

169

38

22.400

21.500

40 365

84.265

22 400

21 500

40.365

84.265

630

BL 13, Sc. 2, Sos. Nicolae TItuloicu nr 92

S+P+1 OE+E lh

1

Beton Armat

DA

199

2

187

42

22.400

21 500

■10 365

84.2G5

22.400

21 500

40.365

a<i,265

631

Bl 13, Sc 3, Sos. Nicolae Titulescu- nr 92

S+P+11E+Eth

1

Beton Armat

DA

253

2

238

53

22 541

22 138

42.780

87.459

22.541

22.138

42.780

87.459

632

BL 13, Sc. 4, Sos. Nicolae Titulescu nr 92

S+P+1OE+E th

1

Beton Armat

DA

246

2

231

51

22.400

21 500

40.365

84 265

22.400

21 500

40.365

84.265

633

Bl. 14-14 A, Sc. 1, Sos. Nlcotee Titulescu nr 94

S+P+1OE+E th

1

Beton Armat

DA

229

2

215

48

22.400

21.500

40.365

84 265

22 400

21.500

40.365

84.265

634

Bl 14-14A, Sc 2, Sos. Nicolae Titulescu nr. 94

S+P+1 OE+E th

1

Beton Armat

DA

229

2

215

48

22.400

21 500

40.365

84 265

22 400

21 500

40 365

84 265

635

Bl 14-14A, Sc 3, Sos. Nicolae Titulescu nr. 94

S+P+10E+Eth

1

Beton Armat

DA

245

2

230

51

22.400

21.500

40 365

84 265

22.400

21 500

40.365

84.265

636

Bl, 14-14A, Sc. 4, Sos. Nicolae Titulescu nr 94

S+P+Mez+10E+E th

2

Beton Armat

DA

228

2

215

48

22 500

22.069

40 365

84.934

22 500

22.069

40 365

84 934

45 000

44 138

80 730

169 868

637

BL 8, Sc. A, Sos Nicolae Titutescu nr. 95-103

S+P+11E+E th

1

Beton Armat

DA

266

2

250

55

22.541

22.130

42.780

87.459

22.541

22.130

42 780

87 459

638

St. 8, Sc 0, Sos. NicolaeTitulescu nr. 95 • 103

S+P+11E+E th

1

Beton Armat

DA

265

2

249

55

22.541

22.138

42.780

87.459

22 541

22 138

42 780

87.459

639

Bl. 8. Sc. C, Sos. Nicolae Titulescu nr. 95-103

S+P+1 OE+E th

1

Beton Armat

DA

255

2

239

53

22.400

21.500

40.365

84.265

22.400

21.500

40 365

84.265

640

BL 43. Str. Paharnicului nr. 11

S+P+8E+9R

1

Beton Armat

DA

223

2

210

46

22 417

21.462

35 535

79.414

22417

21 462

35 535

79 414

641

BL -. sc, B, Str. Piața Amzei nr. 10 - 22

S+P+Mez+7E+E th

1

Beton Armat

DA

250

2

235

52

19.917

18.362

35.535

73.814

19.917

18.362

35.535

73 814

642

BL - sc. C, Str. Piața Amzei nr 10-22

S+P+Mez+7E+E th

1

Beton Armat

DA

394

2

368

81

19917

18.362

35535

73.814

19917

18 362

35.535

73.014

643

BL - sc, D. Str, Plata Amzei nr 10-22

S+P+Mez+7E+E th

1

Beton Armat

DA

394

2

368

81

19.917

1B.362

35.535

73.814

19917

18 362

35.535

73.814

644

BL -, Sc. E, Str Piața Amzei nr 10 - 22

S+P+Mez+7E+E lh

1

Beton Armat

DA

250

2

235

52

19 917

18.362

35.535

73.814

19.917

18.362

35.535

73.814

645

Bl D, Sc 1. Str Plata Gării de Nord nr. 2

S+P+7E+8R

1

Beton Armat

DA

138

3

135

30

19.876

18.293

33 120

71 289

19.076

18.293

33.120

<’1 2.T!

646

BL D Sc. 2, Str. Piața Gării de Nord Nr 2

S+P+7E+8R

i

Beton Armat

DA

ICO

2

SG

22

19 876

18 293

33.120

71 289

19 876

18.293

33.120

71.289

647

Bl. D Sc. 3, Str, Piața Gării de Nord nr 2

S+P+7E+8R

1

Beton Armat

DA

139

3

135

30

19.876

16.293

33.120

71.289

19.876

18.293

33.120

71.289

648

Bl Ă7, sc. A. Str. Pieței nr. 33 - 35

S+P+1 OE+E th

1

Beton Armat

DA

325

18

347

80

22.400

21.500

40 365

84.265

22400

21.500

40 365

84.265

649

BL A7, sc B, Str. Pieței nr. 33 - 35

S+P+1 OE+E th

1

Beton Armat

DA

325

18

347

80

22.400

21 500

40,365

84.265

22.400

21.500

40.365

84,265

650

BL A8, Sc A. Str Pieței nr. 36 - 42

S+P+1 OE+E th

1

Beton Armat

DA

325

1B

347

80

22.400

21.500

40.365

84 265

22.400

21.500

40.365

84.265

651

BL AS, Sc B Str Pieței nr 36-42

S+P+1 OE+E th

1

Beton Armat

DA

325

18

347

80

22.400

21 500

40365

84 265

22.400

21.500

40 365

84.265

652

BL A6, Sc A Str Pieței nr. 37 ■ 39

S+P+1 OE+E th

1

Beton Armat

DA

339

2

317

70

22400

21 500

40.365

84.265

22.400

21.500

40365

84 265

653

BL A6, Sc. B Str Pieței nr. 37 - 39

S+P+10E+E th

1

Beton Armat

DA

339

2

317

70

22.400

21 500

40365

84.265

22.400

21.500

40 365

84 265

654

BL -, Str. Pitar Mos nr. 2S

S+P+7E+8R+E th

1

Beton Armat

NU

268

2

250

55

19.917

18 362

35 535

73 814

19917

18.362

35.535

73.814

655

Bl. 100, Sc. A, Calea Plevnei nr. 100

S+P+Mez+8E+E th

1

Beton Armat

DA

157

1

148

33

22.417

21.462

35.535

79.414

22 417

21 462

35.535

79414

656

BL 10F Calea Plevnei nr, 90

S+P+Mez+9E+10R

1

Beton Armat

DA

120

2

116

26

22.459

22.000

37.950

02.409

22459

22.000

37.950

62.409

657

Bl. 10E, Calea Plevnei nr. 92

S+P+Mez+8E+9R

1

Beton Armat

DA

178

1

168

37

22.317

21 362

35.535

79 214

22 317

21 362

35.535

79.214

658

BL 10D2, Calea Plevnei nr. 94

S+P+Mez+9E+E th

1

Beton Armat

DA

168

2

159

35

22.359

21.431

37.950

81 740

22.359

21 431

37.950

81.740

659

Bl 10D1, Cafea Plevnei nr. 96

S+P+Mez+9E+E th

1

Beton Armat

DA

147

2

139

31

22.359

21.431

37,950

81 740

22.359

21 431

37.950

81 740

660

Bl. 1DC,. Calea Plevnei nr. 98

S+P+Mez+8E+9R

1

Beton Armat

DA

146

1

138

31

22.317

21 362

35,535

79 214

22.317

21.362

35535

79.214

661

Bl, 15, Sc, A, Str. Polona nr. 115

S+P+8E+E th

1

Beton Armat

DA

410

2

381

64

19917

18 362

35.535

73 814

19,917

18.362

35.535

73.814

662

BL 15. Sc B, Str. Polona nr. 115

S+P+8E+E th

1

Beton Armat

DA

332

2

310

69

19.917

18 362

35.535

73814

19917

18.362

35.535

73.814

663

BL 15, Sc. C, Str. Polona nr. 115

S+P+8E+E th

1

Beton Armat

DA

332

2

310

69

19917

18 362

35.535

73 814

19917

18.352

35535

73.814

664

Bl 17A+B. Sc 1, Str. polona nr 92

S+P+8E+E th

1

Struct Metalica

DA

361

2

337

74

-

1B362

<12,780

61 142

-

18.362

42.780

61.142

665

Bl 17A+B Sc 2, Slr Polona nr 92

S+P+8E+E th

1

Struct Metalica

DA

312

2

291

64

18.362

42.780

61 142

-

18.352

42 780

61.142

666

BL 17A+B. Sc. 3, Str, Polona nr. 92

S+P+8E+E th

1

Struct Metalica

DA

312

2

291

64

-

18 362

42 780

61.142

-

18.362

42.780

61 142

667

BL 9, Sc. A. Str, Prunaru nr. 1

S+P+7E+8R

1

Beton Armat

DA

254

2

238

53

19 876

18.293

33.120

71 289

19.876

18.293

33 120

71.289

668

BL 9. Sc B. Slr, Prunaru nr 1

S+P+7E+8R

1

Beton Armat

DA

219

2

205

46

19.876

10.293

33 120

71 289

19.876

18.293

33 120

71.289

669

BL 9, Sc. C, Str. Prunaru nr. 1

S+P+7E+8R

1

Beton Armat

DA

219

2

206

46

19 876

18 293

33 120

71.289

19,876

18.293

33 120

71.289

670

BL G - 7, Sc. A. Str Prunaru nr, 2 - 4

S+P+8E+E th

1

Beton Armat

DA

200

2

188

42

19.917

18.362

35 535

73.814

19 917

18,362

35.535

73814

671

BL 6 - 7, Sc B. Slr. Prunaru nr. 2 - 4

S+P+8E+E th

1

Beton Armat

DA

162

2

153

34

19.917

10 362

35 535

73.814

19917

18 362

35535

73.814

672

Bl 6-7, Sc. C, Slr. Prunaru nr. 2 • 4

S+P+8E+E th

1

Beton Armat

DA

162

2

153

34

19 917

18 362

35 535

73.814

19917

18.362

35.535

73.814

673

BL 6-7. Sc, D, Slr, Prunaru nr. 2 - 4

S+P+8E+E th

1

Beton Armat

DA

200

2

188

42

19.917

10 362

35.535

73.814

19.917

18.362

35 535

73.814

674

Bl 8. Sc. A Str, Prunaru nr 6

S+P+8E+E th

1

Beton Armat

DA

417

2

388

86

19.917

18.362

35.535

73.814

19.917

18 362

35 535

73.814

675

Bl 8, Sc B, Str. Prunaru nr 6

S+P+8E+E th

1

Beton Armat

DA

417

o

388

86

19.917

18 362

35.535

73.814

19.917

18.362

35.535

73814

676

Bl 39A, Str Radu Boiangiu nr 10

S+P+8E+9R

1

Beton Arma!

DA

467

2

434

96

22.417

21 462

35.535

79 414

22.417

21.462

35.535

79 414

677

BL 39, Slr Radu Boiangiu nr. 14-16

S+P+9E+10R

1

Beton Armat

DA

363

2

338

75

22 359

21 431

37.950

81 740

22.359

21 431

37 950

81.740

678

Bl 42, Sc. A, Str, Radu Boiangiu nr 4 - 6

S+P+8E+9R

1

Beton Armat

DA

128

2

122

27

22 417

21 462

35.535

79 414

22-417

21 462

35.535

79 414

679

Bl 42A, Sc B, Str. Radu Boiangiu nr. 4 - 6

S+P+8E+9R

1

Beton Armat

DA

140

2

134

30

22.417

21 462

35.535

79 414

22 417

21 462

35.535

79.414
Sectorul 1 al Municipiului BucureștiAnexa la — Centralizator detaliat la nivel do adresa pentru consumuri de energie după aplicare masurilor de modernizare si costuri echipamente si montaj

nr cri.

Adresa scara

Regim de inallime

Nr ascensoare pe scara

Tip structura put

Reabilitat/ nereabilitat

REDUCERE

energie finala termica

REDUCERE energie finala electrica

REDUCERE total energie primara

REDUCERE CO2

Ascensor 1

Costuri soluții (echipamente si montaj - fara TVA)

Ascensor 2

Costuri soluții (echipamenle si montaj - fara TVA)

L'L 1

Ascensor 1 +2           -    ----j;

Costuri soluții (echipamenle si montaj - fara TVA)

Cost S1

Cost S2

Cost S3

Pachet S1+S2+S3

CostSI

Cost S2

Cost S3

Pachet S1+S2+S3

CostSI

Cost S2

Cost S3

Pachet S1+S2+S3

buc

MWhfan

MWh/an

MWh/an

ka/MWh/an

lei

lei

lei

iei

lej

lei

lei

let

lei

lei

lei

lei

680

0I. 38, Sc, A. Str Radu Boianqlu nr, 8

S+P+10E+11R

1

Beton Armat

NU

436

2

406

90

22 500

22 069

40 365

84.934

22.500

22.069

40 365

84 934

681

Bl 38 Sc B, Str Radu Boianaiu nr, 8

S+P+9E+10R

1

Beton Armai

NU

388

2

362

80

22 359

21.431

37 950

81 740

22 359

21 431

37 950

81.740

682

Bl 38, Sc C, Slr, Radu Boianqiu nr. 8

S+P+8E+9R

1

Beton Armat

NU

344

2

321

71

22 417

21 462

35 535

79 414

22 417

21 462

35.535

79 414

683

Bl, 24A. Sc, 1. Str. Radu Pope seu nr. 17

S+P+10E+E th

1

Beton Armai

DA

271

2

254

56

22 400

21 500

40 365

84.255

22.400

21.500

40.365

04 265

684

Bl. 24A. Sc. 2. Slr, Radu Popcscu nr. 17

S+P+10E+E th

1

Belon Armat

DA

271

2

254

56

22 400

21.500

40 365

84 265

22.400

21 500

40 365

84 265

685

8I A9 Sc, A Str. Șaradei nr. 53 -61

S+P+10E+E th

1

Beton Armat

DA

325

18

347

80

22 400

21.500

40 365

84 265

22 400

21 500

40 365

84 265

686

Bl A9 Sc. B Str Șaradei nr. 53 -61

S+P+10E+E lh

1

Beton Armat

DA

325

18

347

80

22 400

21.500

40 365

84.265

22 400

21 500

40 365

84 265

687

BL Diham, Sc A. Slr. Schitu Maqureanu nr. 27 - 33

S+P+8E+9R

1

Beton Armat

DA

175

2

168

37

22 417

21,462

35 535

79.414

22 417

21.462

35.535

79 414

688

Bl Diham, Sc B, Str Schitu Maguwanu nr, 27 - 33

S+P+8E+9R

1

Beton Armai

DA

152

2

146

33

22 417

21 462

35.535

79 414

22.417

21 462

35 535

79 414

689

Bl Diham, Sc. C, Str Schitu Maqureanu nr 27 - 33

S+P+8F+9R

1

Beton Armat

DA

136

2

131

29

22 417

21 462

35 535

79 414

22.417

21 462

35 535

79 414

690

Bl 47, Str. Serdarului nr. 11

S+P+7e+8r+9r+E th

1

Beton Armat

DA

590

2

548

121

22 459

21.531

37 950

81 940

22.459

21 531

37 950

81 940

691

Bl 48, Str, Serdarului nr 13

S+P+6E+7R+0R+E

1

Beton Armat

DA

590

2

547

121

19 917

18.362

35.535

73 814

19 917

18 362

35,535

73014

692

Bl 46A, Str Serdarului nr 7

S+P+1OE+E th

1

Beton Armat

DA

264

3

251

56

22 400

21.500

40.365

84 265

22 4Q0

21 500

40 365

84 265

693

Bl 46B, Str. Serdarului nr 9

S+P+8e+9r+10r+E th

2

Beton Armat

DA

701

22

702

159

22 400

21.500

40 365

84.265

22 400

21 500

40 365

84 265

44 800

43.000

00 730

168 530

694

Bli 10A4, Str Sfanta Maria nr 1 - 5

S+P+8E+E th

2

Beton Armai

DA

490

2

455

101

19917

18.362

35 535

73.814

19917

18 362

35.535

73 814

39 834

36 724

71 070

147 628

695

Bl 9A, Str. Sfanta Maria nr. 2

S+P+8E+E th

2

Beton Armai

DA

248

2

234

52

19917

18.362

35 535

73 814

19.917

18 362

35 535

73 814

39 834

36 724

71 070

147.628

696

Bloc -, Slr. Sfinții Voievozi, nr. 49-51

S+P+4E+5R+E th

1

Beton Armei

DA

383

1

356

79

21.593

21,255

28 290

71 138

21 593

21 255

28.290

71 138

697

Bl - .Str Sipetul Fântânilor nr 4

S+P+8E+9R

1

Beton Armat

NU

238

2

224

50

22 417

21,462

35 535

79 414

22.417

21 462

35 535

79,414

698

Bl Perla, Sc, 1, Soa Ștefan cel Mare Nr 1 - 3

S+P+11E+12R

1

Beton Armat

DA

254

2

238

53

22 441

21 969

42 780

87 190

22.441

21 969

42 780

87 190

699

Bl Perla. Sc 2 Sos Ștefan cel Mare nr, 1 - 3

S+P+11E+12R

1

Beton Armat

DA

191

2

181

40

22 441

21 969

42 780

87 190

22.441

21 969

42 780

87 190

700

Bl Perla, Sc 3, Sos Ștefan cel Mare nr, 1 - 3

S+P+11E+12R

1

Beton Armat

DA

191

2

181

40

22.441

21.969

42 780

87 190

22 441

21 969

42780

87 190

701

Bl. Perla, sc. 4, Sos. Stsran cel Mare nr. 1 - 3

S+P+11E+12R

1

Belon Armat

□A

191

2

181

40

22 441

21 969

42 780

87 190

22.441

21.969

42.780

87 190

702

Bl. Perla, Sc. 5, Sos Ștefan cel Mare nr 1 - 3

S+P+11E+12R

1

Beton Armat

DA

191

2

181

40

22 441

21.969

42 780

87.190

22.441

21 969

42780

87.190

703

Bl Perla, Sc 6, Sos Ștefan cel Mare nr 1 - 3

S+P+11E+12R

1

Belon Armat

DA

254

2

238

53

22 441

21 969

42 780

87 190

22.441

21 969

42 780

87 190

704

Bl. 13 Sc A, Sos Ștefan cel Mare nr 2

S+P+8E+E th

1

Beton Armat

DA

118

1

113

25

19917

18 362

35 535

73.814

19.917

18 362

35 535

73.814

705

BL 13. Sc. B. Sos, Ștefan cal Mare nr, 2

S+P+9E+10R+E lh

1

Belon Armai

DA

180

2

169

38

22 400

21 500

40 365

84.265

22 400

21.500

40 365

04 265

706

Bl 14 sc A. Sos Ștefan cel Maro nr, 4

S+P+10E+Eth

1

Belon Armat

DA

303

2

283

63

22 400

21 500

40 365

84.265

2Z400

21 500

40 365

84 265

707

Bl 14. sc. B, Sos, Slefan cel Mare nr. 4

S+P+1OE+E th

1

Beton Armat

DA

246

2

231

51

22 400

21 500

40365

84.265

2Z400

21.500

40 365

84 265

708

Bl 14 sc C Sos Ștefan cel Mare nr 4

S+P+1OE+E th

I

Beton Armat

DA

246

2

231

51

22 400

21.500

40 365

84.265

22 400

21 500

40 365

04 265

709

Bl 15A Sos Ștefan cel Mare nr 6

S+P+1 OE+E th

1

Beton Armat

DA

362

2

337

75

-

21 500

40 365

61 865

-

21.500

40.365

61 865

710

Bl, CI. Slr Ștefan Protopopescu nr 11

S+P+11E+12R

2

Beton Armat

DA

416

2

388

85

22 441

21 969

42 780

87 190

22 441

21 969

42 780

87 190

44,883

43 938

85.560

174 381

711

Bl, C3. Str, Ștefan Prolopopescu nr. 7

S+P+11E+12R

2

Belon Armat

DA

460

2

428

95

22.441

21 969

42 780

87 190

22 441

21 969

42.780

87 190

44 883

43 938

85 560

174 381

712

Bl C4 Str Slefan Protopopescu nr 5

S+P+11E+12R

2

Beton Armat

DA

460

2

423

95

22 441

21 969

42 780

87 190

22 441

21 969

42 780

87 190

44,803

43 938

85,560

174 301

713

Bl C6, Str Slefan Protopopescu nr 1

S+P+11E+12R

2

Belon Armat

DA

486

2

452

100

22 441

21 969

42 780

87 190

22 441

21 969

42 780

87 190

44 883

43 938

85,560

174.351

714

Bl C5, Str Slefan Protopopescu nr. 3

S+P+11E+12R

2

Belon Armat

DA

503

2

467

103

22.441

21 969

42 780

87 190

22 441

21 969

42 780

87 190

44,883

43.938

85.560

174 381

715

I3I. C2, Slr. Ștefan Protopopescu nr. 9

S+P+11E+12R

2

Relon Armat

DA

859

2

795

175

22 441

21.969

42 780

87 190

22.441

21 969

42 780

8? 190

44.883

43 938

85,560

174 381

716

01, 17A. sc A, Slr Ștefan Sfalka nr 20

S+P+1DF+F th

1

Strucl Metalica

DA

401

2

374

83

22 400

21 500

49 220

93 120

22 400

21 500

49 220

93 120

717

Bl 17A Sc 2, Str Ștefan Sloika nr 20

S+P+10F+E lh

1

Strucl Metalica

DA

323

12

328

75

22 400

21.500

49 220

93 120

22 400

21 500

49.220

93 120

718

Bl, 1?R. Sr.. A, Str Slefan Stoica nr. 22

S+P+10E+Eth

1

Șțri ici Mfilalina

NU

370

2

346

76

22 400

21.500

49 220

93.120

22.400

21500

49.220

93.120

719

Bl. 17B, Sc. B, Slr. Slefan Stoica nr, 22

S+P+1OE+E lh

1

Struct Melalica

NU

543

2

505

111

22 400

21 500

49.220

93 120

22.400

21.500

49.220

93.120

720

Bl 19, Sc A, Str. Ștefan Stoica nr. 29

S+P+1OF+F lh

1

Struct Melalica

NU

330

2

309

68

22400

21.500

49 220

93 120

22 4Q0

21 500

49 220

93.120

721

Bl 19, Sc B Str Slefan Stoica nr. 29

S+P+1OE+E th

1

Struct Melalica

NU

330

2

309

68

22 400

21.500

49 220

93.120

22 400

21 500

49 220

93.120

Z22

Bl 19. Sc C, Str. Sta lan Stoica nr. 29

S+P+1 OE+E th

I

Struct Melalica

NIJ

352

2

357

70

22 400

21.500

49 220

93.120

22 400

21 500

49 220

93120

723

BL 20, Str. Ștefan Stoica nr 31

SiPi7E>E th

1

Struct Metalica

NU

2/5

2

257

57

7 I 976

21 393

39.500

02 929

21 076

21 303

30 560

82 929

724

Bl 24A, Str. Știrbei Vodă nr. 103

S+P+7E+8R

1

Bnfan Armai

DA

198

2

186

41

19 876

18.293

33 120

71.289

19.876

18.293

33 120

71 289

725

Bl 24B Str Slirbei Vodă nr 105

S+P+7E

1

Beton Armat

DA

175

1

165

37

21 934

21.324

30 705

73 963

21 934

21 324

30 705

73.963

726

B! 24C, Slr StirhAi Vodă nr. 107

S+P+7E+8R

1

Beton Armat

DA

197

2

186

41

19.876

18.293

33 120

71 289

19 876

18 293

33.120

71.289

727

Bl 26C, Str. Știrbei Vodă nr. 150

S+P+8E+9R

1

Rpfnn Armat

NU

278

2

260

58

22 417

21.462

35 535

79 414

22.417

21 462

35 535

79.414

728

BL 26B, Str. Știrbei Vodă nr. 152

S+P+rf+qr

1

Beton Armat

DA

225

2

211

47

22.417

21,462

35 535

79414

22 417

21 462

35 535

79 414

729

Bl 26A Str Slirbei Vodă nr 154

S+P+7F+8R

1

Beton Armat

DA

260

2

244

54

19 876

18 293

33 120

71 289

19 876

18 293

33120

71 289

730

Bl 23B, Str Slirbei Vodă nr. 156

S+P+7E+8R

1

Beton Armat

DA

188

2

177

39

19 876

18,293

33 120

71 289

19 876

18293

33 120

71.289

731

Bl. 23A, Str, Știrbei Vodă nr 158

S+P+7E+8R

1

Rpfnn Armat

□A

260

2

244

54

19 876

18 293

33 120

71.289

19 R7A

1.8.293

33.120

71 289

732

Bl 22B, Str Știrbei Vodă nr 160

R+P+7R+RR

1

Beton Armat

DA

260

2

243

54

19 876

18 293

33 120

71.289

19 876

18 293

33120

71 289

733

Bl 22A, Str Știrbei Vodă nr 162

S+P+7F+RR

1

Beton Armat

DA

138

2

131

29

19 876

16.293

33 120

71 289

19,876

18 293

33 120

71 209

734

Bl 21A, Str Știrbei Vodă nr 164

S+P+7F+8R

2

Beton Armat

DA

374

2

349

77

19,876

18 293

33 120

71 289

19.876

18 293

33 120

71.289

39752

36,586

66.240

142576

735

Bl 20C, Str. Știrbei Vodă nr 166

S+P+7E+BR

1

Rpfnn Armat

DA

144

2

136

30

19.876

18 293

33 120

71 289

19 R7R

1R 793

33.120

71 289

736

Bl 10G. Str Slirbei Vodanr. 170

S+P+8E+E fa

1

Reton Armat

DA

253

2

237

52

19.917

18 362

35 535

73 814

19.917

18 362

35.535

73 814

737

Bli 10F2, SC 1, Slr Știrbei Vodă nr 172

S+P+MR7+8F+9R

1

Beton Armat

DA

185

2

174

39

22 317

21 362

35 535

79214

22.317

21 362

35 535

79 214

738

Bl 1 Sc 1, Str. Știrbei Vodă nr, 2

S+P+7F+8R

1

Struct Metalica

DA

190

2

179

40

19 876

18 293

39 560

77 729

19 876

18 293

39.560

77 729

739

Bl 1, Sc, 2. Str, Știrbei Vodă nr, 2

S+P+7E+8R+E th

1

Struct Metalica

□ A

195

2

183

41

-

18 293

39 560

57.853

-

18.293

39 560

57 853

740

Bl 1 Sc 3, Str Știrbei Vodă nr, 2

S+P+7E+8R

1

Stri mt Metalica

DA

195

2

183

41

19 876

18 293

39 560

77 729

19.876

18.293

39,560

77 729

741

Bl 1, Sc 4, Str Slirbei Vodă nr. 2

R+P+7E+8F

1

Struct Metalica

DA

195

2

183

41

19 876

18.293

39 560

77.729

19 876

18 293

39 560

77 729

742

Bl 1, Sc 5, Str Știrbei Vodă nr, 2

S+P+mez+7F

1

Belon Armai

DA

227

2

212

47

19 834

18 224

30705

68 763

19 834

18 224

30,705

69 763

743

Bl 2, Sc. 1, Str StLrhei Vnda nr 4

S+P+9E

1

Struct Metalica

DA

227

2

213

47

22 417

21 462

42.780

86.659

22 417

21 462

42.780

06 659

744

RI 9 Sc 2 Str Știrbei Vodă nr, 4

S+P+9E

1

Strur.t Metalica

□A

186

2

176

39

22 417

21 462

42 780

86,659

22417

21 462

42,780

86 659

745

01 2, Sc 3, Str, Știrbei Vodă nr. 4

S+P+qF

1

Struct Metalica

DA

186

2

176

39

22.417

21 462

42 780

86 659

22,417

21 462

42 780

86 659

746

Bl 2, Sc 4, Str Știrbei Vodă nr, 4

S+P+9E

1

Struct Metalica

DA

227

2

213

47

22 417

2 I 462

42 780

88 659

22 417

21 462

42 780

86.659

747

Bl 25B, Str. Știrbei Vnda nr 95

S+P+7O+8R+9R

1

Beton Armat

DA

131

2

125

28

22 417

21 462

35 535

79 414

22 417

21.462

35.535

79.414

748

RI 25C Sc. A. -str Slirbei Vodă nr. 97

S+P+7e+0R

1

Retnn Armat

DA

122

1

116

26

19 876

18 293

33 120

71.289

19 R7R

18 293

33.120

71 289

749

Bl 25D. Str Știrbei Vodă nr 99

S+P+7n+RR

1

Beton Armat

DA

192

2

181

40

19 876

18 293

33 120

71 289

19.876

18 293

33 120

71 209

750

Bl A1, Sc A. Str Străbună nr 2-12

S+P+10F+F th

1

Beton Armat

DA

241

.’

227

50

22 400

21.500

40 365

84 265

22 400

21 500

40365

84.265

751

Bl. A1, Sc. B, Slr. Străbună nr. 2-12

S+P+1 OE+E th

1

Beton Armat

DA

241

2

227

50

22 400

21 500

40 365

84 265

22 400

21 500

40.365

04 265

752

BL A10, Sc. A, Str. Subcetate nr. 62 - 70

S+P+1 OE+E th

1

Retnn Armat

DA

339

2

317

70

22,400

21 500

40 365

84.265

22.400

21.500

40.365

04 265

753

Bl A10, Sc 0 Str. Subcetale nr 62-70

S+P+1 OE+E th

1

Reton Armat

DA

339

2

317

70

22 400

21 500

40 365

84 265

22.400

21 500

40 365

84 265

754

Bl A2. Sc. A, Str. Surorilor nr. 9 -15

S+P+10F+F th

1

Beton Armat

DA

365

2

341

75

22 400

21.500

40 3G5

84 265

22 400

21 500

40 365

84 265

755

Bl A2, Sc 0, Slr, Surorilor nr. 9 -15

S+P+1 OE+E th

1

Beton Armat

D.A

365

2

341

75

22 400

21 500

40 365

84 265

22 400

21 500

40.365

84.265

756

Bl 1C Sc, 1. Str. Teodo3ie Rudeanu nr. 3

S+P+9E+10R

1

Retnn Armat

DA

181

13

201

47

22.359

21 431

37 950

81 740

27 359

21.431

37 050

81 740

757

0I 1C. Sc. 2. Str Teodosie Rudeanu nr 3

S+P+9F+10R

1

Beton Armat

DA

195

14

218

51

22 359

21 431

37 950

81 740

22.359

21 431

37 950

01 740

758

Bl 1C Sc 3 Slr Teodosie Rudeanu nr 3

S+P+8F+F th

1

Beton Armat

DA

195

14

217

51

19917

18 362

35 535

73 814

19917

18 362

35 535

73.814

759

RI anR Slr Turda nr 100

S+P+10E+E th

2

Beton Armat

DA

589

2

546

121

22.400

21 500

40 365

84 265

22.400

21 500

40.365

84 265

44 800

43.000

80.730

168 530

760

Bl 30A, Str. Turda nr 102

S+P+10E+E th

1

Relnn Armat

NU

357

2

333

74

22 400

21 500

40 365

84 265

22 400

21.500

40 365

84 265

761

Bl 31, Sc A, Str. Turda nr 104

S+P+1 OE+F th

2

Beton Armat

DA

435

3

407

90

22 400

21,500

40 365

84 265

22 400

21 500

40 365

84 265

44 800

43.000

80 730

168 530

762

Bl 32, Sc I Sli Tui da m I06

3+P + 10E+E II i

1

De ton Armat

NU

322

2

301

67

22,400

21 son

40 365

84 265

22,400

21,500

40 365

84.265

763

Bl 32, Sc. 2. Slr Turda nr 106

S+P+10E+E th

1

Retnn Armat

NU

367

2

342

76

22.400

21 500

40 365

84 265

22 400

21.500

40 365

84,265

764

Bl 33, Sc.. A, Slr Turda nr. 108

S+P+1OE+E th.

1

Bet.on Armat

DA

311

2

291

64

22 400

21 500

40 365

84.265

22 400

21 500

40 365

84 265
Professional Engineering Solutions


Sectorul 1 al Municipiului BucureștiAnexa 1a - Centralizator detaliat la nivel do adresa pentru consumuri de onergle după aplicare masurilor do modernizare sl costuri echipamente șl montaj

nr crt.

Adresa scara

Regim de inallime

Nr ascensoare pe scara

Tip structura put

Reabilitat/ nereabilitat

REDUCERE energie finala termica

REDUCERE energie finala electrica

REDUCERE total energie primara

REDUCERE

CO2

Ascensor 1

Costuri soluții (echipamente si montaj - fara TVA)

Ascensor 2

Costuri soluții (echipamente si montaj - fara TVA)

Ascensor 1 +2                 Vi

Costuri soluții (echipamente si montaj - fara TVA}.;. ” X

_

Cost S1

Cost S2

Cost S3

Pachet S1+S2+S3

Cost S1

Cost S2

Cost S3

Pachet

S1+S2+S3

Cost S1

Cost S2

Cost S3

Pachet S1+S2+S3

buc

MWh/an

MWh/an

MWh/an

kg/MWh/an

lei

lei

lei

lei

lei

lei

lei

lei

lei

lei

lei

lei

765

Bl 33 Sc. B, Str Turda nr 108

S+P+10E+E th

1

Beton Armat

DA

305

2

286

63

22 400

21 500

40 365

84 265

*

-

22400

21 500

40 365

84 265

766

Bl 34. Sc. 1, Str. Turda nr 112

S+P+8E+E th

1

Beton Armat

DA

247

2

232

51

19917

18 362

35 535

73 814

-

-

-

19917

18 362

35 535

73,814

767

Bl 34 Sc. 2, Str. Turda nr 112

S+P+10E+E th

1

Beton Armai

DA

299

2

279

62

22 400

21.500

40 365

84 265

*

22 400

21 500

40 365

84.265

768

Bl 35 Sc. A. str Turda nr 114

S+P+8E+E th

1

Struct Metalica

DA

249

2

234

52

19 917

18 362

42 780

81 059

-

19.917

18.362

42.780

81 059

769

Bl 35 Sc B, Str Turda nr 114

S+P+8E+E th

1

Beton Armat

DA

276

2

259

57

19 917

18 362

35 535

73 814

19.917

18 362

35 535

73 814

770

Bl 36 Str Turda nr. 116

S+P+10E+E th

1

Struct Metalica

DA

176

6

178

40

22 400

21 500

49 220

93.120

-

22 400

21 500

49220

93.120

771

Bl 37 Sc C, Str Turda nr 118

S+P+8E+E th

1

Struct Metalica

DA

318

3

301

67

19.917

18 362

42 780

81 059

-

-

19 917

18 362

42.780

81 059

772

Bl 37. Sc A, Str Turda nr 118

S+P+BF+E th

1

Struct Metalica

DA

283

2

265

59

19 917

18.362

42 780

81 059

-

19.917

18,362

42,780

81 059

773

Bl. 37, Sc B, Str Turda nr 118

S+P+BE+E th

1

Strucl Metalica

DA

769

2

712

157

19 917

18 362

42 780

81 059

-

19.917

18 362

42.780

81 059

774

Bl 6, Sc A, Str Turda nr 119

S+P+10E+E th

1

Beton Armat

DA

145

1

137

30

22 400

21 500

40.365

84 265

22.400

21 500

40 365

84 265

775

Bl 6, Sc B, Str Turda nr 119

S+P+10E+E th

1

Beton Armat

DA

198

2

186

41

22 400

21 500

40 365

84.265

-

-

22 400

21 500

40 365

84 265

776

Bl 6, Sc C, Str Turda nr 119

S+P+10E+Eth

1

Beton Armat

DA

239

2

224

50

22 400

21.500

40 365

84 265

-

22 400

21 500

40 365

84 265

777

Bl 6. Sc D, Str. Turda nr 119

S+P+10E+E th

1

Beton Armat

DA

296

2

277

61

22400

21.500

40 365

84 265

*

22.400

21 500

40.365

84 265

778

Bl 38, Sc 1 Str Turda nr 120

S+P+10E+E th

1

Struct Metalica

DA

396

2

369

82

22 400

21,500

49 220

93 120

-

-

22400

21 500

49.220

93 120

779

Bl. 5, Sc A, Str Turda nr. 121

S+P+10E+E th

1

Beton Armat

DA

281

2

263

58

22 400

21 500

40 365

84.265

*

22.400

21 500

40 365

84 265

780

Bl 5, Sc B, Str Turda nr. 121

S+P+10E+E th

1

Beton Armat

DA

277

2

260

58

22 400

21 500

40.365

84.265

-

-

22,400

21 500

40 365

84 265

781

Bl 39, Sc A, Str Turda nr 122

S+P+8E+E th

1

Struct Metalica

DA

229

2

215

48

19917

18.362

42 780

81 059

-

19917

18.362

42780

81 059

782

Bl 39 Sc B Slr Turda nr 122

S+P+8E+E th

1

Struct Metalica

DA

229

2

215

48

19 917

18 362

42 780

81 059

-

-

19.917

18.362

42.780

81 059

783

Bl 39 Sc C Str Turda nr 122

S+P+BE+E th

1

Struct Metalica

DA

264

2

247

55

19 917

18 362

42.780

81 059

-

19 917

18 362

42780

81,059

7&4

Bl 4 Sc A. Str Turda nr. 123

S+P+10E+E th

1

Beton Armat

DA

121

2

116

26

22 400

21 500

40 365

84 265

-

22 400

21 500

40 365

84 265

785

Bl 4 Sc B, Str Turda nr. 123

S+P+8E+E th

1

Beton Armat

DA

170

2

160

36

19 917

18 362

35 535

73 814

-

19 917

18 362

35 535

73.814

786

Bl 3 Sc 1. Str Turda nr 125

S+P+8E+E th

1

Beton Armat

DA

166

2

157

35

19 917

18.362

35 535

73 814

19.917

18.362

35.535

73.814

787

Bl 3 Sc 2 Str Turda nr 125

S+P+10E+Eth

1

Struct Metalica

DA

230

2

217

48

22 400

21 500

49 220

93 120

*

22.400

21 500

49.220

93 120

788

Bl 3 Sc. 3 str Turda nr 125

S+P+10E+Eth

1

Struct Metalica

DA

230

2

216

48

22 400

21.500

49 220

93.120

22 400

21 500

49 220

93 120

789

Bl 3. Sc. 4. Str Turda nr 125

S+P+10E+E th

1

Struct Metalica

DA

230

2

216

48

22 400

21 500

49 220

93 120

-

-

22.400

21 500

49.220

93 120

790

Bl 3. Sc. 5, Str. Turda nr 125

S+P+8F+F th

1

Beton Armat

DA

166

2

157

35

19.917

18.362

35 535

73 814

-

19 917

10.362

35.535

73 814

791

BL 2. Sc A Str Turda nr 127

S+P+8E+E th

1

Struct Melalica

NU

277

2

259

57

19 917

18.362

42 780

81.059

-

-

19.917

18 362

42780

81.059

792

Bl 2. Sc B Str. Turda nr 127

S+P+10E+E th

1

Struct Melalica

NU

385

2

359

79

22 400

21.500

49 220

93 120

-

22.400

21 500

49,220

93 120

793

Bl 2, Sc C. Str Turda nr 127

S+P+10E+E th

1

Struct Melalica

NU

385

2

359

79

22 400

21 500

49.220

93 120

-

22,400

21 500

49 220

93 120

794

Bl 2. Sc. D, Str Turda nr 127

S+P+10E+E th

1

Struct Melalica

NU

385

2

359

79

22 400

21.500

49 220

93 120

*

22 400

21 500

49 220

93.120

795

Bl 2, Sc E Str Turda nr 127

S+P+8E+E th

1

Struct Melalica

NU

277

2

259

57

19 917

18 362

42 780

81 059

-

19.917

18 362

42780

81 059

796

Bl 1. Sc A Str Turda nr 129

S+P+8E+E th

1

Struct Metalica

DA

166

2

157

35

19 917

18 362

42 780

81 059

-

19.917

18 362

42780

81.059

797

Bl 1, Sc. B. Str. Turda nr 129

S+P+10E+E th

1

Struct Melalica

DA

231

2

217

48

22 400

21 500

49 220

93.120

22,400

21 500

49.220

93 120

798

Bl 1, Sc. C, Str Turda nr. 129

S+P+10E+E th

1

Struct Metalica

DA

231

2

217

48

22 400

21.500

49.220

93 120

-

22 400

21 500

49 220

93.120

799

Bl 1 Sc. D, Str Turda nr 129

S+P+10E+E th

1

Struct Metalica

DA

231

2

217

48

22.400

21,500

49 220

93 120

-

-

22,400

21.500

49.220

93 120

800

Bl 1 Sc. E Str Turda nr 129

S+P+8E+E th

1

Struct Metalica

DA

166

2

157

35

19 917

18.362

42 780

81 059

-

19.917

18 362

42 780

81.059

801

Rl 10A3 Str Turda nr 131

S+P+BE+E th

1

Beton Armat

NU

189

2

178

40

19 917

18 362

35 535

73.814

-

19 917

18 362

35 535

73 814

802

Bl 29B Str Turda nr 94

S+P+7E+8R

1

Beton Armat

□A

196

2

185

41

19 876

18.293

33 120

71 289

-

19 876

18 293

33 120

71.289

803

Bl MG. Sc A Str Veronica Micle nr 20

S+P+mF+F th

1

Reton Armat

DA

318

2

297

66

22 400

21.500

40 365

84 265

-

-

22,400

21 snn

40 RR.6

84.265

804

Bl M6 Sc B Str Veronica Micle nr 20

S+P+10F+F th

1

Beton Armat

DA

318

2

297

66

-

21 500

40 365

61 865

-

-

-

21 500

40.365

61 865

805

Bl M6 Sc C Str Veronica Micle nr 20

S+P+10E+E th S+P+10E+E th

1

1

Beton Armat

DA

318

2

297

66

22 400

21 500

40 365

84.265

-

22,400

21 500

40 365

84 2G5

806

Bl MG, Sc D, str Veronica Micle nr, 20

Ruliiri Annal

DA

310

2

297

66

21,500

40 365

61 865

-

-

-

-

21 5U0

4U.365

61.865

007

□I M5, sc. A. Str Veronica Micle nr 22

S+P+1QF+F Ih

1

Hoton Armat

DA

303

11

309

70

22,400

21 500

40 365

84 265

-

-

22.400

21 500

40.365

04,265

808

Bl M5 sc B Str Veronica Micie nr 22

S+P+1UI-+I- th

1

Beton Armat

DA

103

2

100

22

22 400

21.500

40 3G5

04.205

-

22.4QO

21 500

40.365

84 265

809

Bl C1, Str. Veronica Micle nr 24

S+P+10E+E th

1

Beton Armat

DA

420

2

391

86

22.400

21.500

40 365

84 265

-

22,400

21 500

40 365

84 265

810

Bl -. sc. 1. str Victor Eftimiu nr 4 - 6

S+P+9E

1

Beton Armat

DA

205

2

192

43

22 417

21 462

35 535

79 414

-

22,417

21 462

35 535

79 414

811

Bl - sc. 2 str Victor Eftimiu nr 4 • 6

R+P + Rp+mR

1

Rpfnn Armat

DA

231

2

217

48

22 359

21.431

37.950

81 740

-

22,359

21 431

37,950

81.740

812

Bl - Str Victor Eftimiu nr 5 - 7

S+P+Rr+QR+E th

2

Beton Armat

DA

402

2

375

83

22 459

21.531

37 950

81 940

22 459

21 531

37.950

81 940

44 917

43 062

75.900

163 879

813

Bl ALBA sc 1 Calea Victoriei nr 102-108

S+P+7e+8r+9r

1

Struct Metalica

NU

247

2

232

51

22 417

21 462

42 780

86 659

22.417

21 462

42.780

86 659

814

Bl ALBA, sc 2. Calea Victoriei nr. 102-108

S+P+7e+8r+9r

1

Struct Metalica

N1J

196

1

184

41

22 417

21 462

42 780

88 659

-

22,417

21 462

42 780

86 659

815

Bl - sc A. Calea Victoriei nr 142 - 148

S+P+6E

1

Rpfnn Armat

DA

183

2

172

38

22 079

21,597

28 290

71 966

-

22,079

21 597

28 290

71.966

816

Bl - sc B Calea Victoriei nr 142 -148

S+P+4e+6R

1

Beton Armat

DA

173

2

164

36

22079

21,597

28 290

71 966

-

-

22079

21 597

28290

71 966

817

Bl - sc C Calea Victoriei nr 142-148

S+P+6e+7R+8R

1

Beton Armat

DA

141

2

134

30

19 876

18 293

33 120

71 289

19.876

18.293

33 120

71 209

818

R| . sr: D Calea Victoriei nr 142-148

S+P+6e+7R+8R

1

Beton Armat

DA

141

2

134

30

19 876

18 293

33 120

71.289

-

19 876

18 293

33 120

71 289

819

Bl D4. sc. 1, Calea Victoriei nr 153

S+P+2Mez+6e+7R+

1

RRțnn Armat

NU

189

1

178

39

22 276

21.293

33 120

76 689

22,276

21 293

33 120

76.689

820

Bl D4 sc 2, Calea Victoriei nr 153

R+P+Mp7+7p+Rr+F 1

1

Beton Armat

NU

149

1

141

31

22 459

21.531

37 950

81 940

22.459

21.531

37 Q5G

81 940

821

Rl Cnmprlia sr. A Calea Victoriei nr 44 - 46

S+P+Mez+6e+8R+E

1

Beton Armat

nu dar nu in lista 180

134

1

128

28

22 417

21,462

35.535

79414

-

22,417

21 462

35.535

79.414

822

Bl Comedia, sc B, Calea Victoriei nr 44-46

S+P+Mez+SE+E th

1

Beton Armat

nu dar nu In

lista 1RO

84

1

81

18

22.417

21.462

35 535

79,414

-

22.417

21 462

35.535

79,414

823

Bl, 81, Sc. A, Calea Vicloriei nr 83

S+P+8e+9r+10r+E tl

1

Struct Metalica

NU

374

2

349

77

22 400

21.500

49 220

93 120

-

22,400

21 500

49.220

93 120

894

Rl 81 Sc R Calea Vicloriei nr 83

S+P+8e+9r+10r+E ti

1

Rfn mi Metalica

NU

219

1

205

45

22 400

21 500

49.220

93 120

-

-

-

22 4UU

21 500

49 220

93.120

825

Bl B sc A, Calea Victoriei nr. 03 - 85

S»P|RF iF Ih

1

Strucl Metalica

DA

131

1

125

28

19 917

18,362

42 780

81 059

-

19 917

18 362

42780

81 059

826

Bl B sc B Calea Victoriei nr 83 - 85

S+P+RF+F Ih

1

Strucl Metalica

DA

131

1

125

28

19 917

18,362

42 780

81 059

19.917

18 362

42.780

61.059

827

Bl 1. Sc A Calea Victoriei nr 85

S+P+9E+E Ih

1

Beton Armat

DA

471

2

438

9/

22 4by

21.531

37.950

81 940

-

22,459

21 531

37,950

81 940

898

Rl 13R Slr Ino 7ablovschi nr 1

S+P+8E+E th

1

Beton Armat

DA

221

2

208

46

19 917

18 362

35.535

73.814

-

*

19 917

18 362

35 535

73 814

829

Bl 12B, Str. Ing Zablovschi nr 2

S+P+8F + F th

1

Rpfnn Armat

DA

139

2

132

29

19917

18 362

35 535

73 814

-

19917

18 362

35.535

73.814

830

Bl 17B, Sc 1 slr Alexandru Serbanescu Nr 26

S+P+5F+F th

1

Beton Armat

DA

138

2

133

30

21 593

21 255

28 290

71 138

-

*

-

21.593

21.255

28.290

71 138

831

Bl 17B, Sc 2 slr Alexandru Serbanescu Nr 26

S+P+5E+E th

1

Beton Armat

DA

152

2

146

33

21 593

21 255

28 290

71 138

-

-

21.593

21.255

28 290

71 138

832

Bl GA, sc. 2. str Georqe Enescu nr 42

S+P+m+5e+6r+7R+E

1

Beton Armat

DA

181

5

181

41

22 417

21.462

35 535

79.414

-

22.417

21 462

35.535

79.414

833

Bl 16A, Bd. Ion Mihalache. nr 47

S+P+M+9E+Eth

1

Beton Armat

NU

205

2

194

43

22 359

21.431

37 950

01.740

-

7   ,

-

22 359

21 431

37 950

81 740

Total

901

222.967

2.241

211 001

46 884

17.389.837

16.971.574

29.873.760

64.235.191

1.523.401

1.470.864   | 2.832.105

5.826.370

18.913.238

18.442.438

32.705.885

70.061.561Professional

; ■ . tngineering

SolutionsANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI

LOCAL AL SECTORULUI 1    <
nr- crt

Adresa scara

L2L

bun-

Z IbL

Pachet S1+S2+S3

3.1.3 Alte

studii specifice

3 3 Expertiza tehnica

3.8.1.1. pe

perioada execuției lucrărilor

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de calre ISC

382 Dirigentie de șantier

Total cap 3

4 1

Construcții si instalații

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

Total cap 4

5.2 2- Cota aferenta ISC pentru controlul calilatii lucrărilor de construcții

5.2.3 Cota aferenta ISC penlru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

5,2.4. Cola aferenta Casei Sociala a Constructorilor CSC

5,2.5 Cola aferenta ISC IR penlru verificare după execuție lucrări

5 3 Cheltuieli diverse si neprevăzute

Total cap 5

6 1 Pregătirea personalului de exploatare

6.2 1 Revizie generala lift

6 2 2 Revizie

CNCIR

Total cap 6

TOTAL GENERAL

din care: C+M

Ici

lei

Ini

tai

lei

luî

tel

lei

Id

tel

lut

le-

Ici

tal

H

tal

toi

lei

tai

lei

tai

tal

lei

r| 1?C SC 1 Str Abrud nr 140

84 265

8.427

4 638

253

169

211

13 696

421

16 853

67.412

84.686

17

86

86

500

8469

9.159

345

350

350

1.045

108.587

17.274

2

BL 12C.Sc, 2. Str. Abrud nr, 140

84 265

8,427

4,638

253

169

211

13.696

421

16.853

67 412

84 686

17

86

86

500

8.469

9.159

345

350

350

1.045

108.587

17.274

3

Bl 1, Sc, A, 0 - slul Mwret-tjl AlexAveicWU rw 1

76.489

7.649

4638

229

153

191

12,860

382

15.298

61.191

76 871

16

78

78

500

7.687

8.360

314

350

350

1 014

99 105

15.680

4

01 1 Sc B B - dul Mareșal Alex Averescu nr 1

76 489

7.649

4 638

229

153

191

12 860

382

15 298

61.191

76.871

16

78

78

500

7 687

8.360

314

350

350

1.014

99.105

15.680

5

81 6, Sc A 8 - dul Mareșal Alex Averescu nr 11

76489

7649

4.638

229

153

191

12.860

382

15.298

61.191

76.871

16

78

78

500

7 687

8.360

314

350

350

1.014

99 105

15.680

6

Bl 6, Sc B, B - dul Mareșal Alex Averescu nr. 11

76.489

7.649

4.638

229

153

191

12.860

382

15 298

61 191

76.871

16

78

78

500

7.687

8.360

314

350

350

1.014

99 105

15.680

7

Bl 60A Sc A, B-dul Alexandru Averescu nr 12

73814

7.381

4638

221

148

185

12.573

369

14.763

59.051

74.183

15

76

76

500

7.418

8.085

303

350

350

1 003

95.843

15.132

0

Bl tOA Sc. B. B-dut Ataiundru Avtretcu m 12

73.814

7381

4.638

221

148

185

12.573

369

14.763

59.051

74.183

15

76

76

500

7.418

8.085

303

350

350

1.003

95.843

15.132

9

0!, 7, Sc A, B - dul MnreaaJ Avetcrocu nr. 13

76.489

7.649

4638

229

153

191

12 860

382

15 298

61 191

76 871

16

78

78

500

7 687

8.360

314

350

350

1 014

99 105

15.680

10

Bl, 7 Sc B, B - dul Mareșal Averescu nr 13

76.489

7.649

4638

229

153

191

12 860

382

15 298

61.191

76.871

16

78

78

500

7 687

8-360

314

350

350

1.014

99.105

15.680

11

Eli 2 Sc. A, B-<tul Marenal Averescu nr 3

76 489

7 649

4.638

229

153

191

12.860

382

15.298

61 191

76.871

16

78

78

500

7 687

8.360

314

350

350

1.014

99.105

15 680

12

Bl 2 Sc B B-dul Mareșal Averescu nr 3

76.489

7.649

4 638

229

153

191

12.860

382

15 298

61.191

76871

16

78

78

500

7.687

8.360

314

350

350

1.014

99 105

15.680

13

pi 3 .Rr A B-dul Mareșal Alex Averescu nr 5

76.489

7.649

4 638

229

153

191

12 860

382

15 298

61.191

76.871

16

78

78

500

7 687

8360

314

350

350

1.014

99.105

15.680

14

01. 3. Sc B B-dui Mareșal AlexAvnrrtcunr. 5

76 489

7 649

4.638

229

153

191

12.860

382

15-298

61 191

76.871

16

78

78

500

7.687

8 360

314

350

350

1.014

99.105

15680

15

Bl 4 Sc A B-dul Mareșal Alex Averescu nr. 7

76.489

7.649

4 638

229

153

191

12.860

382

15.298

61.191

76 871

16

78

78

500

7.687

8360

314

350

350

1.014

99.105

15.680

lfi

Rl 4 Sr. B R-diil Mareșal Alex Averescu nr. 7

76.489

7 649

4 638

229

153

191

12 860

382

15 298

61.191

76.871

16

78

78

500

7687

8.360

314

350

350

1.014

99.105

15.680

17

BL 5, Sc. l\ B -dutl Mareșal Atax.Avaceseil nr. 3

76 489

7.649

4 638

229

153

191

12.860

382

15.298

61.191

76 871

16

78

78

500

7.687

8.360

314

350

350

1.014

99 105

15,680

18

01 5 Sc B B-dul Mareșal Alex Averescu nr. 9

76 489

7.649

4 638

229

153

191

12.860

382

15298

61 191

76 871

16

78

78

500

7.687

8.360

314

350

350

1.014

99.105

15.680

19

0?, 1(504 C Sc, E. Slr M«. Cnrnpcnmj nr. 1

81.059

8.106

4 638

243

162

203

13.352

405

16.212

64.847

81.465

17

83

83

500

8 146

8.829

332

350

350

1.032

104.678

16.617

20

|T1, 1. Str Aviator Pantataonu iw, t

84 265

8.427

4.638

253

169

211

13.696

421

16.853

67 412

84.686

17

86

86

500

8.469

9.159

345

350

350

1.045

108.587

17,274

j,j|

01 2, Sti. Avl-rtor Popiaieunu nr 3

84.265

8.427

4 638

253

169

211

13.696

421

16.853

67 412

84 686

17

86

86

500

8.469

9 159

345

350

350

1.045

108.587

17.274

22

0i 3 Str, Aviator PopWtaBnw nr, fi

84.265

8,427

4 638

253

169

211

13.696

421

16.853

67 412

84 686

17

86

86

500

8 469

9159

345

350

350

1.045

108587

17.274

23

01. 7, Str, Ammsini nr 3

76.489

7 649

4.638

229

153

191

12.860

382

15.298

61,191

76,871

16

78

78

500

7.687

8.360

314

350

350

1.014

99.105

15 680

24

Bl 4 Sc A. Sli Amman nr 4

84.265

8427

4 638

253

169

211

13.696

421

16.853

67 412

84.686

17

86

86

500

8.469

9 159

345

350

350

1.045

108.587

17.274

75

Rl 4 Sc R Sli Amman nr 4

8d .265

8427

4.638

253

169

211

13 696

421

16.853

67.412

B4 KR6

17

86

86

500

8 469

9 159

345

350

350

1.045

108 587

17.274

26

Bl, 12, Str. Arqentina nr 2

71.289

7.129

4.638

214

143

178

12.301

356

14.258

57 031

71.645

15

73

73

500

7.165

7.825

292

350

350

992

92.764

14 614

27

Bl A13. So, A. Str. Aurel Baesu nr. 2 -14

84 265

8 427

4 638

253

169

211

13.696

421

16.853

67 412

84.686

17

86

86

500

8.469

9 159

345

350

350

1.045

108.587

17.274

7R

Rl A13, Sc 0, Str Aurel Baesu nr 2 14

84.265

8 427

4.638

253

169

211

13 696

421

16.853

67.412

84 686

1.7

86

86

500

8469

9.159

345

350

350

1.045

108.587

17.274

zy

Bl J, Sc A Sil Axlnle Uiluutlul rii. 1

84,266

8 427

1 63R

253

169

211

13 696

421

16 853

67 412

84 6R6

17

86

86

500

M52

9.159

345

35Q

350

1.045

108.587

17,274

30

Rl 3 Se R Slr Axinle Uricariul nr 1

84 26.5

8,427

4 638

253

169

211

13,696

421

16 853

67.412

84.686

17

86

86

500

8.469

9,159

345

350

350

1.045

108.587

17.274

31

RI.A13 Sc A Slr Baiculesti nr 11

81,940

8.194

4.638

246

164

205

13.446

410

16 3RR

65.552

82.349

17

84

84

500

8.235

8.920

336

350

350

1.036

105 751

16.798

32

S1. A13 Sc. B, Slr. Baiculesti m 11

81.940

8 194

4 638

246

164

205

13.446

41Q

16.388

65 552

82.349

17

84

84

500

8.235

8 920

336

350

350

1.036

105.751

16.798

33

Rl RQ Sr A Slr Rahulesli nr 13

81.940

8 194

4 638

246

164

205

13.446

410

16.388

65.552

82.349

17

84

84

500

8,235

8 920

336

350

350

1.036

105.751

16 798

34

Bl B9 Sc B.Str Baiculesli nr 13

81 940

8.194

4.638

246

164

205

13.446

410

16 388

65 552

82.349

17

84

84

500

8.235

8 920

336

350

350

1 036

105 751

16.798

35

Bl B9 Sc C Str Baiculesti nr 13

81.940

R 194

4 638

246

164

205

13 446

410

16 388

65 552

82 349

17

84

84

500

8.235

8920

336

350

350

1.036

105.751

16.798

Tfi

Rl RQ Sc O Str Baiculesli nr 13

81 940

8 194

4 638

246

164

205

13,446

410

16.388

65.552

82.349

17

84

84

500

8.235

8 920

336

350

350

1.036

105.751

16.798

37

Bl fii 3, Sc, A. Slr. BiHctilMli nr. 15

81 940

8 194

4.638

246

164

205

13.446

410

16.388

65 552

82.349

17

84

84

500

8.235

8.920

336

35Q

350

1 036

105.751

16.798

36

BL 1313, Sc B, Sil, Barciilwll nr. 15

81.940

8.194

4.638

246

164

205

13.446

410

16,388

65 552

82.349

17

84

84

500

8.235

8.920

336

350

350

1.036

105.751

16.798

39

PI CI3 Sc A Str Baiculesti nr 17

81.940

8 194

4 638

246

164

205

13 446

410

16.388

65.552

82.349

17

84

84

500

8,235

8.920

336

350

350

1.036

105.751

16 798

4 Ci

HI C13 fie 0 Str. Baiculotd nr 17

81,940

8.194

4 63R

246

164

205

13.446

410

16.386

65 552

82 349

17

84

84

600

8.235

8.920

336

350

350

1 036

105.751

16 798

41

Bl Q9, 3c A 3tr Oniculrttill nr. 10

81 940

8 194

4 638

246

164

205

13.446

410

16 388

65.552

82.349

17

84

84

500

8235

8.920

336

350

350

1.036

105.751

16.798

42

Rl D9 Sc B Str Baiculesti nr 19

81.940

8 194

4.638

246

164

205

13 446

410

16.388

65.552

82.349

17

84

84

500

8.235

8.920

336

350

350

1,036

105.751

16,798

43

0I D9 Sc C Slr Baiculesti nr 19

81.940

8 194

4.638

246

164

205

13.446

410

16.388

65.552

82.349

17

84

84

500

8.235

8.92D

336

350

350

1.036

105.751

16.798

44

0E, DȘ^Șc p Slr. BiWtlIJlllill nr. 19

81.940

8 194

4.638

246

164

205

13.446

410

16,388

65.552

82.349

17

84

84

500

8.235

8.920

336

350

350

1.036

105.751

16.798

43

Bl D13 Se A Str Baiculesti nr 21

81.940

8 194

4.638

246

164

205

13.446

410

16.388

65.552

82.349

17

84

84

500

8.235

R Q2O

336

35Q

350

1.036

106.751

16,798

46

Bl D13 Sc B, Str Baiculesli nr 21

81.940

R 194

4 638

246

164

205

13.446

410

16.388

65.552

82.349

17

84

84

500

8 235

8 920

336

350

350

1 036

105,751

16.798

47

Rl FA Sc A Str Baiculesli nr 23

81 940

8 194

4 638

246

164

205

13446

410

16,388

65.552

82.349

17

84

84

500

8.235

8 920

336

350

350

1.036

105.751

16.798

48

Bl ED Sc 0 Slr Balculwtlnr. 23

81.940

8 194

4 638

246

164

205

13.446

410

16.388

65 552

82.349

17

84

84

500

8.235

8.920

336

350

350

1.036

105.751

16.798

49

Bl E9 Sc C Str, Baiculesli nr. 23

81.940

R 194

4 638

246

164

205

13,446

410

16.388

65.552

82.349

17

84

84

500

8.235

3 920

336

350

350

1 036

105.751

16.798

sn

Rl FQ Sc □ Slr Baiculesli nr 23

81 940

8 194

4 638

246

164

205

13 446

410

16.388

65.552

82.349

17

84

84

500

B235

8 920

336

350

350

1.036

105.751

16,798

51

Bl E13. Se I.Sb EUnkuli-’iti ni

81.940

8.194

4 63R

246

164

205

13,446

410

16.388

65 552

82 349

17

84

84

500

8.235

8.920

336

350

350

1.036

105.751

16.798

52

Rl F13 Sr 7 Slr Raiculesli nr 25

81 940

8 194

4 638

246

164

205

13,446

410

16.388

65.552

82,-349

17

84

84

500

8.235

8 920

336

350

350

1.036

105.751

16.798

53

Rl A3 Sc A Str Baiculesti nr 5

81 940

8.194

4.638

246

164

205

13 446

410

16.388

65.552

82.349

17

84

84

500

8 235

8 920

336

350

350

1.036

106.751

16.798

54

01. A3 Sc. 0 Sir. Bntcutavtl iw 5

81 940

R 194

4.638

2d6

164

205

13.446

410

16 388

65 552

82 349

17

84

84

500

6.235

8.920

336

350

350

1.036

105.751

16.798

Rl A7 Sc A Slr Baiculesli nr 7

81 940

8 194

4.638

246

164

205

13.446

410

16.388

65 552

82.349

17

84

84

500

8235

8 920

336

350

350

1.036

105.751

16.798

56

[j, A2 S*' 3 Slr Brtlctllțistl nt-7

fii.940

8 I94

4 03R

240

1G4

205

13.446

410

16.388

66 662

82,310

17

84

81

500

8.235

8.920

336

350

350

1 036

105 7.51

16 798

57

Bl A1 Sc A Slr Baiculesti nr 9

81 940

8,194

4 638

246

164

205

13,446

410

16 388

65.552

82 349

17

84

84

500

8.235

8.920

336

350

350

1.036

105.751

16.798

58

Bl A1 Sc B Str Baiculesti nr 9

81 940

8 194

4.638

246

164

205

13.446

410

16.388

65.552

82.349

17

84

84

500

8 235

8 920

336

350

350

1 036

105 751

16,798

59

Bl 1B Sc A, B-dul Banu Manta nr 1

81 740

8.174

4.638

245

163

204

13.425

409

16.348

65 392

82.148

17

84

84

500

8.215

8.899

335

350

350

1.035

105.507

16.757
nr. crt.

Adresa scara

Pachet S1+S2+S3

3 1 3 Alte studii specifice

3 3 Expertiza tehnica

3 8 11 pe perioada execuției lucrărilor

3 8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

3 8 2.

Dirigentie de șantier

Total cap 3

4.1 Construcții si instalații

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

Total cap 4

5,2 2 Cota aferenta ISC pentru controlul calilalii lucrărilor de construcții

523 Cota aferenta ISC pentru controlu statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

5 2 4 Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -CSC

5 2.5. Cota aferenta ISCIR pentru verificare după execuție lucrări

5 3 Cheltuieli diverse si neprevăzute

Total cap 5

6.1 Pregătirea personalului de exploatare

62 1 Revizie generala lift

6 2 2 Revizie CNCIR

Tdal cap 6

TOTAL

GENERAL

din care: C+M

Ici

Ici

W

loi

lei

ta»

lei

ta»

tai

le»

ta»

lei

lei

ta»

tal

iei

tal

toi

toi

lei

lei

lei

lei

60

Bl 1B.Sc B. B-dul Banu Manta nr 1

84.934

8493

4 638

255

170

212

13 768

425

16 987

67.947

85.359

17

87

87

500

8.536

9.227

348

350

350

1 048

109.402

17.411

61

Bl 26 Se. A. B-dul Banu Mania nr 12

93,120

9 312

4 638

279

186

233

14,648

466

18.624

74.496

93,586

19

95

95

500

9,359

10 069

382

350

350

1.082

119,384

19 090

62

Bl 26 Sc B B-dul Banu Mania nr 12

84.265

8 427

4-638

253

169

211

13.696

421

16.853

67 412

84.686

17

86

86

500

8.469

9.159

345

350

350

1.045

108 587

17.274

63

Bl 27 Sc A, B-dul Banu Manta nr 16

93.120

9 312

4 638

279

186

233

14 648

466

18 624

74 496

93.586

19

95

95

500

9,359

10 069

382

350

350

1.082

119 384

19.090

64

Bl. 27 Sc. B, B-dul Banu Manta nr. 16

93 120

9 312

4 638

279

186

233

14.648

466

18.624

74.496

93.586

19

95

95

500

9 359

10.069

382

350

350

1.082

119384

19.090

65

Bl 27 Sc C B-dul Banu Manta nr 16

81.059

8.106

4-638

243

162

203

13.352

405

16 212

64.847

81 465

17

83

83

500

8,146

8.829

332

350

350

1.032

104.678

16.617

66

Bl 28 Sc A, B-dul Banu Manta nr 18

84265

8.427

4 638

253

169

211

13 696

421

16 853

67.412

84 686

17

86

86

500

8,469

9 159

345

350

350

1.045

108 587

17.274

67

Bl 28. Sc B, B-dul Banu Manta nr 18

84.265

8.427

4.638

253

169

211

13.696

421

16.853

67.412

84.686

17

86

86

500

8 469

9.159

345

350

350

1 045

108 587

17.274

68

Bl 28 Sc C B-dul Banu Manta nr 18

84.265

8.427

4.638

253

169

211

13.696

421

16.853

67.412

84 686

17

86

86

500

8.469

9.159

345

350

350

1.045

108 587

17.274

69

Bl 35. Sc. B. B-dul Bami Monta ni 21

79.414

7.941

4 638

238

159

199

13.175

397

15 883

63 531

79.811

16

81

81

500

7.981

6.660

326

350

350

1.026

102.672

16.280

70

Bl 29, Sc 1 B-dul Banu Mania nr 22

93,120

9312

4 638

279

186

233

14.648

466

18.624

74.496

93.586

19

95

95

500

9,359

10 069

382

350

350

1,082

119.384

19.090

71

Bl 29 Sc 2 B-dul Banu Manta nr 22

93.120

9.312

4.638

279

186

233

14.648

466

18.624

74 496

93.586

19

95

95

500

9.359

10069

382

350

350

1.082

119.384

19.090

72

Bl 29. Sc 3. B-dul Banu Monta ni 22

81.059

8.106

4 638

243

162

203

13.352

405

16,212

64 847

81.465

17

83

83

500

8 146

8.829

332

350

350

1.032

104.678

16.617

73

Bl 19A B-dul Banu Manta nr. 26

73,814

7 381

4 638

221

148

185

12.573

369

14.763

59,051

74.183

15

76

76

500

7.418

8 085

303

350

350

1 003

95.843

15.132

74

Bl 34 Sc 1 B-dul Banu Manta nr 27

73.814

7.381

4.638

221

148

185

12.573

369

14.763

59 051

74.183

15

76

76

500

7.418

8.085

303

350

350

1.003

95.843

15.132

75

Bl 34, Sc 2. B-dul Banu Monta nr 27

93 120

9.312

4 638

279

186

233

14 648

466

18.624

74 496

93 586

19

95

95

500

9.359

10.069

382

350

350

1 082

119 384

19,090

76

Bl 34. Sc 3 B-dul Borui Monta nr 27

93.120

9.312

4.638

279

180

233

14.648

466

18.624

74.496

93.586

19

95

95

500

9.359

10 069

382

350

350

1.082

II9 384

19.090

77

Bl 32 Sc 1 B-dul Banu Manta nr 29

81.059

8.106

4 638

243

162

203

13.352

405

16.212

64.847

81 465

17

83

83

500

8.146

8.829

332

350

350

1.032

104.678

16.617

76

Bl. 32. Sc. 2. B-dul Banu Monta nr 29

81.059

8.106

4 638

243

162

203

13.352

405

16.212

64 847

81.465

17

83

83

500

8.146

8.829

332

350

350

1.032

104.678

16.617

79

Bl 32. Sc 3, B-dul Banii Manta nr 29

93 120

9 312

4.638

279

186

233

14.648

466

18.624

74 496

93,586

19

95

95

500

9.359

10.069

382

350

350

1.082

119.384

19.090

80

Bl 31. B-dul Banu Manta ni . 35

73.814

7.381

4.638

221

148

185

12.573

369

14.763

59.051

74 183

15

76

76

500

7.418

8.085

303

350

350

1.003

95.843

15.132

01

Bl 30. B-dul Bonn Manta nr. 39

73.814

7.381

4.638

221

148

185

12 573

369

14 763

59 051

74.183

15

76

76

500

7,418

8.085

303

350

350

1.003

95 843

15.132

82

Bl 21, Sc A Slr Barbu Lautaru nr 2

81 059

8 106

4.638

243

162

203

13.352

405

16.212

64.847

81.465

17

83

83

500

8.146

8.829

332

350

350

1 032

104 678

16,617

83

Bl 21. Sc B Str Barbu Lautaru nr 2

81.059

a. 106

4.638

243

162

203

13.352

405

16212

64.847

81.465

17

83

83

500

8.146

8.829

332

350

350

1.032

104.678

16.617

84

Bl 24, Sc. 1, Str Barbu Lautaru nr 8

93.120

9 312

4.638

279

186

233

14 648

466

18.624

74 496

93 586

19

95

95

500

9 359

10.069

382

350

350

1.082

119.384

19 090

85

HI 24 . Sc 2 Slr Barbu Lautaru nr 8

93,120

9 312

4.638

279

186

233

14 648

466

1R624

74 496

93 0R6

19

95

95

500

9,359

10.069

382

350

350

1 082

119384

19 090

86

Bl 23, Sc A Str. Barbu Lautaru nr, 8

93J20

9312

4 636

279

186

233

14 648

466

18.624

74 496

93 586

19

95

95

500

9.359

10 069

382

350

350

1 002

119 304

19,090

67

Bl 23, Sc B Slr. Rarhii 1 aiilaru nr, 8

93,120

9.312

4.638

279

186

233

14.648

466

18.624

74.496

93.586

19

95

95

500

9 359

10.069

382

350

350

1,082

119 384

19 090

88

Bl 33D Slr Barbu Delavrancea nr 2B

168,530

16.853

9.27-5

506

337

421

27.392

843

33.706

134.824

169.373

35

173

173

1.000

16.937

18.317

691

700

700

2.091

217.173

34 549

89

Bl 33C, Slr Barbu Delavrancea nr 2C

168.530

16.853

9.275

506

337

421

27,392

843

33.706

134 824

169 373

35

173

173

1.000

16 937

18317

691

700

700

2.091

217 173

34.549

on

Bl 35, Sc. A. Str. G-ral Barbu Vladoianu nr. 2

84.265

8 427

4 638

253

169

211

13 RQR

421

1R 803

67 419

84 686

17

86

86

500

8 469

9 159

345

350

350

1.045

108.587

17.274

91

Bl 36, Se A Slr G-ral Barbu Vladoianu nr 4

73.814

7.381

4.638

221

140

185

12.573

369

14.763

59 051

74.183

15

76

76

500

7.418

8.085

303

350

-350

1.003

95 843

15.132

92

Bl 36 Sc B Str G-ral Barbu Vladoianu nr 4

73 814

7.381

4 638

221

148

185

12 573

369

14 763

59.051

74 183

15

76

76

500

7418

8 085

303

350

350

1.003

95.843

15.132

HI 7SA Str Rerzai nr, 33

76 889

7 689

4 638

231

154

192

12.903

304

15 378

61.511

77.273

16

7-9

79

-500

7.727

8 401

315

350

350

1 015

99 592

15 762

94

Bl - Str Biserica Amzei nr 25

81.940

8,194

4.638

246

164

205

13.446

410

16 388

65 552

82 349

17

84

84

500

8.235

8.920

336

350

350

1.036

105.751

16.79B

95

Bl. Dunarea 2 Sc. 1, Str Biserica Enei nr. 2

76,409

7,649

4.638

229

153

191

12 860

382

15 298

61 191

76 871

16

78

78

500

7 687

8 360

314

350

350

1 014

99.1.05

15.680

96

HI Dunarea 2. Sc. 2. Slr Biserica Enei nr 2

76.489

7 649

4.638

229

153

191

12.860

382

15.298

61.191

76.871

16

78

78

500

7.687

8.360

314

350

350

1 014

99 105

15 680

97

Bl XX 11/1 Sc A etr Horia Macelariu nr. 2

68.763

6.876

4.638

206

138

172

12 030

344

13 753

55 011

69 107

14

70

70

500

6.911

7.566

282

350

350

982

89,685

14.097

98

Bl. XX11/1. Sc B. Son Bucumb - Ploiești nr 10

68,763

6.876

4 638

206

138

172

12.030

344

13 753

55 011

69.107

14

70

70

500

6911

7 566

282

350

350

982

89.685

14.097

99

BL XX II /1 Sc C, str Elena Vacarescu nr 3

68 763

6.876

4.638

206

138

172

12.030

344

13.753

55.011

69.107

14

70

70

500

6.911

7.566

282

350

350

982

89.685

14.097

100

Bl B1 Sc A B-dul Bucureștii Noi nr 51 -61

84 265

8.427

4.638

253

169

211

13.696

421

16.853

67.412

84.686

17

86

86

500

8 469

9.1.59

345

350

350

1.045

108.587

17.274

101

Bl, Bl. Sc C. B-dul Bucureștii Noi nr.51 ■ 61

84,265

8,427

4 638

253

169

211

13.696

421

16.853          67.412

84.686

17

86

86

500

8 469

9.159

345

350

350

1 045

108.587

17 274

102

Șl B1 Sc B B-dul Bucureștii Noi nr 51 -61

84 265

8.427

4.638

253

169

211

13.696

421

16.853

67 412

84.686

17

86

86

500

8.469

9.159

345

350

350

1.045

108.587

17.274

103

Bl A11, Sc A B-dul Bucureștii Noi nr 74

84.265

8,427

4 638

253

169

211

13.696

421

16.853

67.412

84 686

17

86

86

500

8 469

9 159

345

350

350

1.045

108.587

17.274

104

pl A11 Sc R R-diil Bucureștii Noi nr 74

84 265

8.427

4 638

253

169

211

13.696

421

16 803

R7 412

84.606

17

86

86

500

8 469

9 159

345

350

350

1.045

108,587

17,274

105

Bl A12. Sc, A B-dul Bucureștii Noi nr 76

84.265

8.427

4.638

253

169

211

13,696

421

16 853

67 412

04.686

17

86

86

500

8 469

9 169

345

350

350

1.045

108 587

17.274

106

Bl A12 Sc B B-dul Bucureștii Noi nr 76

84.265

8.427

4.638

253

169

211

13.696

421

16.853

67.412

84 686

17

86

86

500

8469

9.159

345

350

350

1.045

100.587

17.274

107

Bl. R3, Șr. A, R-dul Hucureslii Noi nr 93 - 97

84 265

8.427

4 638

253

169

211

13.696

421

16,853

67 412

84,686

17

86

86

500

8.469

9 159

345

350

350

1 045

108,587

17.274

108

Bl B3, Sc B, B-dul Bucureștii Noi nr 93 - 97

84,265

8-427

4.638

253

169

211

13 696

421

16.853

67.412

84 686

17

86

86

500

8.469

9.159

345

350

350

1.04-5

108.587

17.274

109

01 B3 Sc C B-dul Bucureștii Noi nr. 93 - 97

84.265

8 427

4 638

253

169

211

13.696

421

16.853

67 412

84.686

17

86

86

500

8.469

9 159

345

350

350

1 045

108.507

17.274

110

Bl. A5.5& Buzcstinr 59

71.289

7 129

4.638

214

143

178

12.301

356

14.258

57.031

71.645

15

73

73

500

7 165

7.825

292

350

350

992

92.764

14 614

111

B» AG, Str BuzcsUnr 61

132,139

13214

9275

396

264

330

23 400

661

26 428

105.711

132 799

27

135

135

1.000

13.280

14.578

542

700

700

1.942

172.800

27088

112

Bl, SCALA, Sc. A, Slr. C a rosetti nr. 14

43.900

4.390

4.638

132

88

110

9.357

220

8.780

35.120

44 120

9

45

45

500

4 412

5.011

180

350

350

800

59 367

9.000

113

Bl SCALA Sc B,Str C A ROSETTI nr 14

43 900

4.390

4.638

132

88

110

9.357

220

8.780

35 120

44.120

9

45

45

500

4.412

5.011

180

350

350

880

59 367

9 000

114

Bl - Str CA ROSETTI nr 15

71.289

7.129

4 638

214

143

178

12 301

356

14.258

57,031

71.645

15

73

73

5Q0

7 165

7.825

292

350

350

992

92.764

14.614

115

Bl 20 Str G A ROSETTI nr 20

73 963

7.396

4.6