Hotărârea nr. 36/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 36 din 31.01.2018 privind acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, a unui ajutor umanitar în valoare de 10.000 lei pentru elevul Coroi Gheorghe.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a unui ajutor umanitar în valoare de 10.000 lei pentru elevul Coroi Gheorghe

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 avizat de Direcția Management Economic;

Având în vedere raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și raportul Comisiei de sănătate și protecție socială;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, republicată , cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 50/2011 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare ;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând solicitarea Liceului Teoretic Jean Monnet nr.706/29.01.2018, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr. 5018/30.01.2018;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin.(2) lit.n) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a unui ajutor umanitar în valoare de 10.000 lei pentru Coroi Gheorghe, elev la Liceul “Jean Monnet” din Sectorul 1, eetăț&inal Republicii Moldova, bursier al statului român, titular al permisului de ședet^medjptj^nia cu nr.

Art.2. Suma de 10.000 lei va fi plătită din bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și va fi virată în contul beneficiarului. .

Art.3. (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 31.01.2018.

Nr.: 36

Data: 31.01.2018