Hotărârea nr. 35/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 35 din 31.01.2018 privind prin care se solicita Consiliului General al Municipiului Bucuresti imputernicirea expresa in vederea incheierii unui Protocol intre Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti si Centrul Pentru Politici Durabile Ecopolis in vederea finantarii de catre Consiliul Local al Sectorului 1 a unor cheltuieli prilejuite de implementarea proiectului comun “Aer Curat, Bun de respirat!“.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTARARE

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București imputernicirea expresa in vederea incheierii unui Protocol intre Sectorul 1 al Municipiului București si Centru! Pentru Politici Durabile Ecopolis in vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unor cheltuieli prilejuite de implementarea proiectului comun “Aer Curat, Bun de respirat!“

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1 avizat de Direcția Juridică;

Având în vedere raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 90 lit e) din Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului;

Ținând seama de dispozițiilor cuprinse în Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art.3 din Legea educației fizice si sportului nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Având in vedere petiția formulata de Centrul Pentru Politici Durabile Ecopolis și înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu Nr. 2222/19.01.2018, reprezentată prin domnul Președinte Popa Coste], prin care se solicita sprijin financiar, în vederea desfășurării unui eveniment sportiv denumit “Aer Curat, Bun de respirat!”, în perioada 01.04.2018 - 31.05.2018;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art 80 si art. 81 alin. 2) lit. k) si q) si art. 115 alin.(l) lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Art. 1. Se solicita Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresa in vederea încheierii unui Protocol intre Sectorul 1 al Municipiului București si Centrul Pentru Politici Durabile Ecopolis pentru finanțarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unor cheltuieli prilejuite de implementarea proiectului comun “Aer Curat, Bun de respirat!“.

Art. 2 (1) Primarul Sectorului 1 precum și Centrul Cultural vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituțiilor menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 31.01.2018.

Nr.: 35

Data: 31.01.2018