Hotărârea nr. 345/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 345 din 30.10.2018 privind aprobarea continuării cooperării Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Fundația Viață și Lumină în vederea derulării proiectului ”Centrul de Plasament Viață și Lumină”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea continuării cooperării Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Fundația Viață și Lumină în vederea derulării proiectului

”Centrul de Plasament Viată si Lumină" r J

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 305/19.04.2018 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la cooperarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 cu Fundația Viață și Lumină, în vederea derulării proiectului ” Viață și Lumină”, solicitată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului București nr. 98/29.03.2018 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la cooperarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 cu Fundația Viață și Lumină, în vederea derulării proiectului "Centrul de Plasament Viață și Lumină”;

Văzând solicitarea Fundației Viață și Lumină nr. 1055/25.09.2018, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr.50724/27.09.2018, precum și Raportul de activitate pentru anul 2017, elaborat de Fundația Viață și Lumină;

Luând în considerare Licența de funcționare seria LF nr.0005429 pentru Fundația "Viață și Lumină” - Centrul de Plasament;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin.(2) lit.n) și art.l 15 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.L - Se aprobă continuarea cooperării Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Fundația Viață și Lumină, în vederea derulării proiectului "Centrul de Plasament Viată si Lumina”.

Art.2. - Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 1, Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sectorul 1, și Fundația Viața și Lumină vor încheia o convenție de colaborare, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se împuternicește Primarul Sectorului 1 al municipiului București să semneze, în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, Convenția de colaborare menționată la art. 2 din prezenta hotărâre.

Art.4. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Fundația Viață și Lumină vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alinți), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 30.10.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

flI^BB^EDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂNr.: 345

Data: 30.10.2018

DIRECȚIA GENERALĂ

DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1

NR.       /


NR.      /


CONVENȚIE DE COLABORARE

încheiată între:

PĂRȚILE:

s

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 al municipiului București, reprezentat prin Primarul sectorului 1 al municipiului București, domnul Daniel TUDORACHE, prin DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1, cu sediul în București, Sector 1, Bd. Mareșal Averescu, nr. 17, reprezentată prin director general, domnul Dănuț Ioan Fleacă, denumită în cele ce urmează D.G.A.S.P.C. Sector 1

Și

FUNDAȚIA VIAȚĂ ȘI LUMINĂ, cu sediul în București, Sector 1, strada Izbiceni nr. 5-9, reprezentată prin director general, domnul Florin Ianovici, denumită în cele ce urmează FUNDAȚIA,

OBIECTUL CONVENȚIEI:

Obiectul prezentei Convenții îl constituie colaborarea în domeniul protecției drepturilor copilului, în conformitate cu prevederile legislației române în vigoare, în cadrul Centrului de Plasament “Viață și Lumină”, situat în București, Sector 1, Str. Izbiceni nr. 5, aparținând FUNDAȚIEI.

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

Art. 1 Drepturi și obligații comune ale părților :

 • - să colaboreze în vederea promovării și respectării drepturilor copilului, precum și a interesului superior al beneficiarilor;

 • - să colaboreze în vederea acordării, inițierii și diversificării serviciilor sociale și a serviciilor pentru protecția copilului, în funcție de nevoile comunității locale;

 • - să se informeze reciproc cu privire la procedurile de lucru care privesc partenerul și, după caz, să le îmbunătățească în vederea atingerii scopului prezentei convenții, cu respectarea legislației în vigoare;

 • - să realizeze în comun acțiuni, activități, proiecte comune la care să participe beneficiari și/sau angajați ai părților.

Art. 2 Obligațiile FUNDAȚIEI:

 • - să acorde servicii de îngrijire de tip rezidențial pentru copiii cu măsură de protecție specială- plasament și plasament în regim de urgență;

 • - să acorde serviciile sociale respectând standardele de calitate privind serviciile sociale; să preia copiii aflați în dificultate ai căror părinți au domiciliul pe raza Sectorului 1, la propunerea D.G.A.S.-P.C. Sector 1, cu respectarea legislației în vigoare și a criteriilor de admisie ale organizației;

 • - se obligă să transmită lunar Serviciului Monitorizare un tabel cu beneficiarii, conținând numele, prenumele, data admiterii și persoana care a făcut admiterea, precum și numărul locurilor vacante din cadrul centrului;

 • - trimestrial FUNDAȚIA va transmite Serviciului Strategii, Proiecte, Programe, în domeniul Asistenței Sociale și Relația cu ONG un raport de activitate;

 • - să respecte și să promoveze toate drepturile copiilor, conform Legii nr. 272/2004.

Art. 3 Obligațiile D.G.A.S.P.C. Sector 1:

 • - să asigure un suport financiar, reprezentând costurile parțiale de întreținere pentru maxim 25 de copii proveniți din Sectorul 1 sau din alte Centre de îngrijire și Asistență din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 (costul per copil este detaliat în Anexa 1)

 • - să acorde FUNDAȚIEI, prin personalul specializat, sprijin și consiliere în desfășurarea activităților în domeniul protecției drepturilor copilului;

 • - să mediatizeze corespunzător activitatea și realizările FUNDAȚIEI, în domeniul ce face obiectul prezentei Convenții;

 • - plata se va face pe baza deconturilor întocmite de FUNDAȚIE, în limitele bugetare existente, în termen de 30 de zile de la prezentarea acestora în cadrul Direcției.

COSTURI:

Sumele care nu pot fi detenninate la momentul semnării prezentei convenții vor fi detenninate prin acte adiționale ulterioare.

PRINCIPII:

Principiile care guvernează prezenta Convenție sunt:

 • - principiul interesului reciproc. Astfel, Fundația Viață și Lumină va avea în vedere intervenția pe raza Sectorului 1 pentru beneficiarii ce fac obiectul prezentei Convenții.

 • - principiul confidențialității. Astfel, părțile, în derularea prezentei Convenții, vor folosi informațiile privitoare la obiectul Convenției numai pe baza acordului expres al celeilalte părți.

 • - principiul respectării dreptului la imagine. Astfel, părțile în toate acțiunile și demersurile necesare îndeplinirii obiectului Convenției nu vor aduce atingere imaginii vreunei dintre părți.

 • - principiul interesului superior al copilului. Părțile în toate acțiunile și demersurile întreprinse, vor ține seama de acest principiu.

DURATA CONVENȚIEI:

Prezenta Convenție se încheie pe o perioadă de un an de la data semnării acesteia de către cele două părți.

Valabilitatea acesteia poate fi prelungită prin acordul părților.

ALTE CLAUZE:

Orice neînțelegere între părțile semnatare ale prezentei Convenții se va soluționa pe cale amiabilă. Prezenta Convenție încetează la cererea părților, cu anunțarea prealabilă, în termen de 15 zile, în situația în care obiectul Convenției nu mai poate fi realizat.

De asemenea, dacă una dintre părți nu își îndeplinește obligațiile, în termen de 15 zile Convenția își încetează valabilitatea de drept.

Consiliul Local al Sectorului 1 prin

PRIMAR,

Daniel TUDORACHE


Fundația Viață și Lumină

DIRECTOR GENERAL, Florin IANOVICI


Secretarul Sectorului 1, Daniela Nicoleta CEFALAN

Director General DGASPC Sector 1, Dănuț Ioan FLEACĂ

Director General Adjunct Economic DGASPC Sector 1,

Daniela Victorița NIȚÂ

Avizat,

Șef Serviciu Juridic, Contencios și Resurse Umane DGASPC Sector I, Silvia Cristina GÂJU

Denumire

Cost mediu* (copil/luna)

Cheltuieli propuse pentru a fi acoperite de DGASPC sector 1

Cheltuieli propuse pentru a fi acoperite de DGASPC sector 1 %

acoperit din surse prorpii (lei)

acoperit din surse prorpii (%)

Cheltuieli plata serviciilor, apa, canal, salubrizare, telefon

135 lei

43

31,85%

92 lei

68%

Cheltuieli cu iluminatul

61 lei

24

39,34%

37 lei

61%

Cheltuieli pentru incalzirea si prepararea hranei

105 lei

33

31,43%

72 lei

69%

Carburanți, consumabile si reparații mijloace de transport

63 lei

30

47,62%

33 lei

52%

Salarii - psiholog, pedagog, sef centru

1.850 lei

827

44,70%

1.023 lei

55%

Consumabile

8 lei

2

25,00%

6 lei

75%

Cheltuieli excursii, tabere

30 lei

17

56,67%

13 lei

43%

Cheltuieli administrative (internet, TV, rechizite, taxe si impozite)

77 lei

10

12,99%

67 lei

87%

înlocuiri, reparații si mentenanta (clădiri, echipamente, terenuri)

112 lei

14

12,50%

98 lei

88%

Total Costuri

2.441 lei

1000

40,97%

1441

59%


Contribuția de 1000 lunar solicitată DGASPC- lui sector 1 reprezintă 40,97% din costul per copil în cadrul "Fundației Viață și

Lumină“


Copilului


Sector 1


Fundația “ Viață și Lumină””

Director General


Fiorin lanovici


**   - • l * V

(Viață și Lumină


Victorița Daniela hțiță