Hotărârea nr. 343/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 343 din 30.10.2018 privind aprobarea Statului de funcții al Centrului Cultural Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Statului de funcții al Centrului Cultural Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului, Raportul de specialitate întocmit de către Centrul Cultural Sector 1 și Raportul comun de specialitate întocmit de către Direcția Management Resurse Umane și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților Centrului Cultural Sector 1 și a îmbunătățirii actului managerial;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 - privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilității fiscal — bugetare, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

Potrivit prevederilor art. 7 din Dispoziția Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 3258 din 28.09.2018 privind stabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2018, la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. e) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Statul de funcții al Centrului Cultural Sector 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Aplicarea procedurilor legale privind transformarea stabilită în noua structură organizatorică se realizează de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în termenele reglementate de legislația în vigoare.

Art. 3. - Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data comunicării. Celelalte prevederi ale hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea Ștatului de funcții al Centrului Cultural Sector 1 își încetează aplicabilitatea de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri.

Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1, Centrul Cultural al Sectorului 1 și Direcția Management Resurse Umane vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 30.10.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nr.: 343

Data: 30.10.2018

FUNCȚII ÎN REGIM CONTRACTUAL

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

FUNCȚIA DE CONDUCERE

NIVEL STUDII

GRADUL PROFESIONAL/ TREAPTA PROFESIONALĂ

GRADUL DE SALARIZARE

NR. TOTAL FUNCȚII

DIRECTOR

S

II

1

COMPARTIMENTUL PROIECTE ȘI PROGRAME CULTURAL ARTISITICE ȘI R INTERNAȚIONALE

ELAȚII

INSPECTOR SPECIALITATE

s

IA

1

INSPECTOR SPECIALITATE

s

debutant

2

REFERENT

M

debutant

1

COMPARTIMENTUL ECONOMIC, J

URIDIC ȘI ACHIZIȚII PUBLICE

INSPECTOR SPECIALITATE

S

I

1

INSPECTOR SPECIALITATE

s

debutant

1

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV, RESURSE UMANE ȘI SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

REFERENT

M

debutant

1

TOTAL

8

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE = 1

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE = 7

Anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017-privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

TOTAL POSTURI FINANȚATE potrivit Legii nr. 13/2011 privind aprobarea

ORDONANȚEI de urgență a GUVERNULUI ROMÂNIEI nr. 63/2010: 8