Hotărârea nr. 342/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 342 din 30.10.2018 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 127/04.05.2018 privind aprobarea listei serviciilor medicale gratuite oferite pentru comunitatea Sectorului 1 București de către Complexul Multifuncţional Caraiman

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1

nr. 127/04.05.2018privind aprobarea listei serviciilor medicale gratuite oferite pentru comunitatea Sectorului 1 București de către Complexul Multifuncțional Caraiman

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de către Complexul Multifuncțional Caraiman, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Capitolului II - Secțiunea 1 - Sănătate și recuperare din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 16/12.02.2008 privind înființarea în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 a Complexului Multifuncțional Caraiman, ca instituție publică cu personalitate juridică;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 127/04.05.2018 privind aprobarea listei serviciilor medicale gratuite oferite pentru comunitatea Sectorului 1 București de către Complexul Multifuncțional Caraiman;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. n) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. - Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 127/04.05.2018 privind aprobarea listei serviciilor medicale gratuite oferite pentru comunitatea Sectorului 1 București de către Complexul Multifuncțional Caraiman, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 127/04.05.2018 încetează aplicabilitatea începând cu data adoptării prezentei hotărâri.

Art. III. - (1) Primarul Sectorului 1 și Complexul Multifuncțional Caraiman vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituției menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 30.10.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,Nr.: 342

Data: 30.10.2018


Anexa nr.l Consiliului Local .2018

DE ȘEDINȚĂ Suvac

CABINETE

SERVICII MEDICALE

COST

BENEFICIARI

ACTE NECESARE

MEDICINĂ

GENERALĂ

•Examen clinic;

•Ekg;

•Tensiune arterială;

•Eliberare rețete necompensate;

•Acordare de prim ajutor;

•Punct de prim ajutor pentru caniculă;

• Trimitere către medici specialiști.

GRATUIT

 • • Prioritari:

-persoane instituționalizate în cadrul centrelor rezidențiale existente în cadrul DGASPC Sector I -persoane cu handicap;

-alte cazuri aflate în evidența serviciilor de asistență socială din sectorul 1;

-persoane aflate în șomaj;

-persoane beneficiare de venit minim garantat;

-pensionari;

- alte persoane care nu au calitatea de asigurat;

 • • Copii cu vârsta de până la 18 ani (la recomandarea medicului de familie sau a medicului specialist).

 • • Tineri cu vârsta de până la 26 de ani, dacă urmează cursurile de zi ale unei instituții de învățământ acreditat.

Notă - orice persoană cu domiciliul legal în sectorul 1 București poate beneficia de consultații de specialitate, în limita resurselor existente.

 • • Copie acte de identitate (copie BI/CI/CIP; copie certificate de naștere)

 • • Copie acte doveditoare ale apartenenței la unul din grupurile țintă enumerate mai sus (talon de pensie/șomaj; adeverință eliberată de DGASPC S1 care atestă calitatea de beneficiar de venit minim garantat; copie certificat de handicap; adeverință de elev/student sau carnet de student/elev vizat pe anul în curs; adresă de referire a cazului social de către DGASPC S1; adeverință eliberată de către DGASPC S1 care atestă calitatea de persoană instituțional izată);

•Alte documente la solicitarea medicului curant.

PLANIFICARE

FAMILIALĂ

 • • Consiliere pentru folosirea corectă a metodelor contraceptive;

 • • Consiliere pre și post

GRATUIT

♦ Prioritari:

-persoane instituționalizate în cadrul centrelor rezidențiale existente în cadrul DGASPC Sector 1 -persoane cu handicap;

-alte cazuri aflate în evidența serviciilor de asistență socială din sectorul 1;

 • • Copie acte de identitate (copie BJ/CI/CÎP; copie certificate de naștere)

 • • Copie acte doveditoare ale apartenenței la unul

abortum;

 • • Consultație inițială;

 • • Consultație de control;

 • • Furnizarea de produse și materiale contraceptive;

 • • Evaluarea stării de sănătate în vederea utilizării metodelor contraceptive;

 • • Monitorizarea utilizării metodelor contraceptive;

 • • Diagnosticul, consilierea si managementul efectelor secundare utilizării metodelor contraceptive;

 • • Examen ginecologic;

 • • Testarea ostcodens i tometriei osoase în vederea depistării riscului de osteoporoză.

-persoane aflate în șomaj;

-persoane beneficiare de venit minim garantat;

-elevi, studenți;

- alte persoane care nu au calitatea de asigurat;

• Categoriile de persoane beneficiare ale acordării gratuite a contraceptivelor și dispozitive medicale sunt șomerii, elevii și studenții, persoanele care fac parte din familii beneficiare de ajutor social, femeile care efectuează un avort, la cerere, într-o unitate sanitar public, precum si alte persoane fără venituri, care dau declarație pe proprie răspundere în acest sens, cu domiciliul pe raza sectorului 1.

din grupurile țintă enumerate mai sus (talon de pensie/șomaj; adeverință eliberată de DGASPC S1 care atestă calitatea de beneficiar de venit minim garantat; copie certificat de handicap; adeverință de elev/student sau carnet de student/elev vizat pe anul în curs; adresă de referire a cazului social de către DGASPC S1; adeverință eliberată de către DGASPC S1 care atestă calitatea de persoană instituționalizată);

•Alte documente la solicitarea medicului curant.

CARDIOLOGIE

 • • Consultații -medic

 • • EK.G -medic

 • • Prescriere medicamente

-medic

 • • Scrisori medicale -

medic

 • • Recomandări analize -

medic

 • • Control -medic

 • • Programare pacienți -asistent.

GRATUIT

 • • Prioritari:

-persoane instituționalizate în cadrul centrelor rezidențiale existente în cadrul DGASPC Sector 1 -persoane cu handicap;

-alte cazuri aflate în evidența serviciilor de asistență socială din sectorul 1;

-persoane aflate în șomaj:

-persoane beneficiare de venit minim garantat;

-pensionari;

- alte persoane care nu au calitatea de asigurat;

 • • Copii cu vârsta de până la 18 ani (la recomandarea medicului de familie sau a medicului specialist);

 • • Tineri cu vârsta de până la 26 de ani, dacă urmează cursurile de zi ale unei instituții de învățământ acreditat.

• Copie acte de identitate (copie BI/CI/CIP; copie certificate de naștere)

■ Copie acte doveditoare ale apartenenței la unul din grupurile țintă enumerate mai sus (talon de pensie/șomaj; adeverință eliberată de DGASPC S1 care atestă calitatea de beneficiar de venit minim garantat; copie certificat de handicap; adeverință de elev/student sau carnet de student/elev vizat pe

Notă - orice persoană cu domiciliul legal în sectorul 1 București poate beneficia de consultații de specialitate, în limita resurselor existente.

anul în curs; adresă de referire a cazului social de către DGASPC SI; adeverință eliberată de către DGASPC SI care atestă calitatea de persoană instituționalizată); ■Alte documente la solicitarea medicului curant.

IMAGISTICĂ/ RADIOLOGIE

 • • Radiografii;

 • • Ecografii.

GRATUIT

 • • Prioritari:

-persoane instituționalizate în cadrul centrelor rezidențiale existente în cadrul DGASPC Sector 1 -persoane cu handicap;

-alte cazuri aflate în evidența serviciilor de asistență socială din sectorul 1;

-persoane aflate în șomaj;

-persoane beneficiare de venit minim garantat;

-pensionari.

- alte persoane care nu au calitatea de asigurat;

 • • Copii cu vârsta de până la 18 ani (la recomandarea medicului de familie sau a medicului specialist);

 • • Tineri cu vârsta de până la 26 de ani, dacă urmează cursurile de zi ale unei instituții de învățământ acreditat.

Notă — orice persoană cu domiciliul legal în sectorul 1 București poate beneficia de consultații de specialitate (ecografie/radiografie), doar cu recomandarea medicului specialist, în limita resurselor existente.

 • • Recomandare medicală;

 • • Copie acte de identitate (copie BI/CI/C1P; copie certificate de naștere)

 • • Copie acte doveditoare ale apartenenței la unul din grupurile țintă enumerate mai sus (talon de pensie/șomaj; adeverință eliberată de DGASPC S1 care atestă calitatea de beneficiar de venit minim garantat; copie certificat de handicap; adeverință de elev/student sau camet de student/elev vizat pe anul în curs; adresă de referire a cazului social de către DGASPC S1; adeverință eliberată de către DGASPC S1 care atestă calitatea de persoană instituționalizată);

♦Alte documente la solicitarea medicului curant.

UROLOGIE

♦ Copie acte de identitate

■ Consultație;

 • • Control;

 • • Reevaluare de specialitate;

 • • Ecografie prostată;

 • • Ecografie tract urinar:

 • • Ecografie vezică urinară:

 • • Examen clinic;

 • • Tuscu rectal;

 • • Tuseu vaginal;

 • • Măsurare volum prostată;

 • • Citire analize;

 • • Acordare tratament conform datelor clinice, cât și a analizelor de laborator;

 • • Punere diagnostic.

GRATUIT

 • • Prioritari:

-persoane instituționalizate în cadrul centrelor rezidențiale existente în cadrul DGASPC Sector 1 -persoane cu handicap;

-alte cazuri aflate în evidența serviciilor de asistență socială din sectorul 1;

-persoane aflate în șomaj;

-persoane beneficiare de venit minim garantat;

-pensionari;

- alte persoane care nu au calitatea de asigurat;

 • • Copii cu vârsta de până la 18 ani (la recomandarea medicului de familie sau a medicului specialist);

 • • Tineri cu vârsta de până la 26 de ani, dacă urmează cursurile de zi ale unei instituții de învățământ acreditat.

Notă — orice persoană cu domiciliul legal în sectorul 1 București poate beneficia de consultații de specialitate. în limita resurselor existente.

(copie BI/CI/CIP; copie certificate de naștere) ♦ Copie acte doveditoare ale apartenenței la unul din grupurile țintă enumerate mai sus (talon de pensie/șomaj; adeverință eliberată de DGASPC S1 care atestă calitatea de beneficiar de venit minim garantat; copie certificat de handicap; adeverință de elev/student sau carnet de student/elev vizat pe anul în curs; adresă de referire a cazului social de către DGASPC S1; adeverință eliberată de către DGASPC S1 care atestă calitatea de persoană instituționalizată);

•Alte documente la solicitarea medicului curant.

OFTALMOLOG IE

 • ■ Consultative inițială;

 • • Consultative de control:

 • • Autorcfractonomie;

 • • Examen fund ochi:

 • • Examen ol'talmologie-Medicina muncii;

 • • Examen biomicroscopic al polul ui anterior al ochiului:

 • • Extracție corp străin comeean;

 • ■ Măsurarea acuității vizuale cu/și fără

GRATUIT

 • • Prioritari:

-persoane instituționalizate în cadrul centrelor rezidențiale existente în cadrul DGASPC Sector 1 -persoane cu handicap;

-alte cazuri aflate în evidența serviciilor de asistență socială din sectorul 1;

-persoane aflate în șomaj:

-persoane beneficiare de venit minim garantat;

-pensionari:

- alte persoane care nu au calitatea de asigurat:

 • • Copii cu vârsta de până la 18 ani (la recomandarea medicului de familie sau a medicului specialist);

 • • Tineri cu vârsta de până la 26 de ani, dacă urmează cursurile de zi ale unei instituții de învățământ acreditat.

 • ♦ Copie acte de identitate (copie BI/CI/CIP; copie certificate de naștere)

 • • Copie acte doveditoare ale apartenenței la unul din grupurile țintă enumerate mai sus (talon de pensie/șomaj; adeverință eliberată de DGASPC S1 care atestă calitatea de beneficiar de venit minim garantat; copie certificat de handicap; adeverință de elev/student sau camet de student/elev vizat pe

corecție:

 • • Pansament ocular:

 • • Recoltare secreție conjuctivală;

 • • Test cu fluorescentă;

 • • Test schir mmer;

 • • Tonometrie;

 • • Prescriere corecție optică:

 • • Testare simț chromatic.

Notă - orice persoană cu domiciliul legal în sectorul 1 București poate beneficia de consultații de specialitate, în limita resurselor existente.

anul în curs; adresă de referire a cazului social de către DGASPC S1; adeverință eliberată de către DGASPC SI care atestă calitatea de persoană instituțional izată); •Alte documente la solicitarea medicului curant.

O.R.L

 • • Anemizare fose nazale:

 • • Anemizare contact:

 • • Audiogramă;

 • • Audiometrie:

 • • Cauterizare;

 • • Consultație inițială;

 • • Consultație de control;

 • • Consultație copil mai

mare de 4 ani sau adult:

 • • Consultație copil 0-3 ani;

 • • Consultație permeabilitate tubară,

 • • Epifaringoscopie;

 • • Examen acumetric:

 • • Examen nervi cranieni:

 • • Examinarea capului /gâtului;

 • • Extracție corp străini (ureche,nas ,faringe);

 • ■ Extracție dop cerumen;

 • ■ Hipofaringoscopie;

 • ■ Tratamen local ureche;

 • ■ Otoscopie.

GRATUIT

 • ♦ Prioritari:

-persoane instituțional izate în cadrul centrelor rezidențiale existente în cadrul DGASPC Sector 1 -persoane cu handicap;

-alte cazuri aflate în evidența serviciilor de asistență socială din sectorul 1;

-persoane aflate în șomaj:

-persoane beneficiare de venit minim garantat;

-pensionari;

- alte persoane care nu au calitatea de asigurat;

 • ♦ Copii cu vârsta de până la 18 ani (la recomandarea medicului de familie sau a medicului specialist);

 • ♦ Tineri cu vârsta de până la 26 de ani, dacă urmează cursurile de zi ale unei instituții de învățământ acreditat.

Notă — orice persoană cu domiciliul legal în sectorul 1 București poate beneficia de consultații de specialitate, în limita resurselor existente.

 • • Copie acte de identitate (copie BI/C1/C1P; copie certificate de naștere)

 • • Copie acte doveditoare ale apartenenței la unui din grupurile țintă enumerate mai sus (talon de pensie/șomaj; adeverință eliberată de DGASPC SI care atestă calitatea de beneficiar de venit minim garantat; copie certificat de handicap; adeverință de elev/student sau camet de student/elev vizat pe anul în curs; adresă de referire a cazului social de către DGASPC SI: adeverință eliberată de către DGASPC SI care atestă calitatea de persoană instituționalizată);

♦Alte documente la solicitarea medicului curant.

ONCOLOGIE

■ Consultație oncologică inițială;

• Consultație oncologică de control.

GRATUIT

 • • Prioritari:

-persoane instituționalizate în cadrul centrelor rezidențiale existente în cadrul DGASPC Sector 1 -persoane cu handicap;

-alte cazuri aflate în evidența serviciilor de asistență socială din sectorul 1;

-persoane aflate în șomaj;

-persoane beneficiare de venit minim garantat;

-pensionari;

- alte persoane care nu au calitatea de asigurat:

 • • Copii cu vârsta de până la 18 ani (la recomandarea medicului de familie sau a medicului specialist);

 • • Tineri cu vârsta de până la 26 de ani, dacă urmează cursurile de zi ale unei instituții de învățământ acreditat.

Notă - orice persoană cu domiciliul legal în sectorul 1 București poate beneficia de consultații de specialitate, în limita resurselor existente.

 • • Copie acte de identitate (copie BI/CI/CIP; copie certificate de naștere)

 • • Copie acte doveditoare ale apartenenței la unul din grupurile țintă enumerate mai sus (talon de pensie/șomaj; adeverință eliberată de DGASPC SI care atestă calitatea de beneficiar de venit minim garantat: copie certificat de handicap; adeverință de elev/student sau camet de student/elev vizat pe anul în curs; adresă de referire a cazului social de către DGASPC S1: adeverință eliberată de către DGASPC SI care atestă calitatea de persoană instituționalizată);

•Alte documente la solicitarea medicului curant.

DERMATOVEN

ER1CE

 • • Anestezic locală:

 • • Avulsie unghială parțială /totală;

 • • Biopsie;

 • • Cautcrizare:

 • • Chiuretare:

 • • Consultație inițială;

 • • Consultație de control;

 • • Dennatoscopic;

 • • Excizie nevi;

 • • Pansamente.

GRATUIT

 • • Prioritari:

-persoane instituționalizate în cadrul centrelor rezidențiale existente în cadrul DGASPC Sector 1

-persoane cu handicap;

-alte cazuri aflate în evidența serviciilor de asistență socială din sectorul 1;

-persoane aflate în șomaj;

-persoane beneficiare de venit minim garantat;

-pensionari:

- alte persoane care nu au calitatea de asigurat;

 • • Copii cu vârsta de până la 18 ani (la recomandarea medicului de familie sau a medicului specialist);

 • • Tineri cu vârsta de până la 26 de ani, dacă urmează cursurile de zi ale unei instituții de

 • • Copie acte de identitate (copie BI/CI/CIP; copie certificate de naștere)

 • • Copie acte doveditoare ale apartenenței la unul din grupurile țintă enumerate mai sus (talon de pensie/șomaj; adeverință eliberată de DGASPC SI care atestă calitatea de beneficiar de venit minim garantat; copie certificat de handicap; adeverință de

învățământ acreditat.

Notă — orice persoană cu domiciliul legal în sectorul 1 București poate beneficia de consultații de specialitate, în limita resurselor existente.

elev/student sau carnet de student/elev vizat pe anul în curs; adresă de referire a cazului social de către DGASPC S1; adeverință eliberată de către DGASPC SI care atestă calitatea de persoană instituționalizată); •Alte documente la solicitarea medicului curant.

OBSTETRICĂ GINECOLOGIE

 • • Consultație inițială;

 • • Consultație de control;

 • • Colposcopie;

 • • Montare steri let;

 • • Extracție sterilei;

GRATUIT

 • • Prioritari:

-persoane instituționalizate în cadrul centrelor rezidențiale existente în cadrul DGASPC Sector 1 -persoane cu handicap;

-alte cazuri aflate în evidența serviciilor de asistență socială din sectorul 1;

-persoane aflate în șomaj;

-persoane beneficiare de venit minim garantat;

-pensionari;

- alte persoane care nu au calitatea de asigurat;

 • • Copii cu vârsta de până la 18 ani (la recomandarea medicului de familie sau a medicului specialist);

 • • Tineri cu vârsta de până la 26 de ani, dacă urmează cursurile de zi ale unei instituții de învățământ acreditat.

Notă - orice persoană cu domiciliul legal în sectorul 1 București poate beneficia de consultații de specialitate, în limita resurselor existente.

 • • Copie acte de identitate (copie BI/CI/CIP; copie certificate de naștere)

 • • Copie acte doveditoare ale apartenenței la unul din grupurile țintă enumerate mai sus (talon de pensie/șomaj; adeverință eliberată de DGASPC SI care atestă calitatea de beneficiar de venit minim garantat; copie certificat de handicap; adeverință de elev/student sau camet de student/elev vizat pe anul în curs; adresă de referire a cazului social de către DGASPC SI; adeverință eliberată de către DGASPC S1 care atestă calitatea de persoană instituționalizată);

•Alte documente la solicitarea medicului curant.

PSIHIATRIE

 • • Consultație inițială și de control

 • • Consiliere

■ Examen psihiatric

 • • T ratament psihiatric

 • • Eliberare rețete necompensate.

GRATUIT

 • • Prioritari:

-persoane instituționalizate în cadrul centrelor rezidențiale existente în cadrul DGASPC Sector 1 -persoane cu handicap;

-alte cazuri aflate în evidența serviciilor de asistență socială din sectorul 1;

-persoane aflate în șomaj;

-persoane beneficiare de venit minim garantat;

-pensionari:

- alte persoane care nu au calitatea de asigurat;

 • • Copii cu vârsta de până la 18 ani ( la recomandarea medicului de familie sau a medicului specialist);

 • • Tineri cu vârsta de până la 26 de ani, dacă urmează cursurile de zi ale unei instituții de învățământ acreditat.

Notă - orice persoană cu domiciliul legal în sectorul 1 București poate beneficia de consultații de specialitate, în limita resurselor existente.

 • • Copie acte de identitate (copie BI/CI/C1P; copie certificate de naștere)

 • • Copie acte doveditoare ale apartenenței la unul din grupurile țintă enumerate mai sus (talon de pensie/șomaj; adeverință eliberată de DGASPC S l care atestă calitatea de beneficiar de venit minim garantat; copie certificat de handicap; adeverință de clev/student sau camet de student/elev vizat pe anul în curs; adresă de referire a cazului social de către DGASPC S1; adeverință eliberată de către DGASPC S1 care atestă calitatea de persoană instituționalizată);

•Alte documente la solicitarea medicului curant.

AMBULANTĂ

SOCIALĂ

 • • Tratamente escare + plăgi;

 • • Evaluare medicală (examen clinic obiectiv-beneficiari serviciu vârstnici);

 • • Acordare asistență medicală primară la competiții sportive;

 • • Consultații și recomandări medicale, locuitorilor sectorului 1 -la solicitare;

GRATUIT

 • • Prioritari:

-persoane instituționalizate în cadrul centrelor rezidențiale existente în cadrul DGASPC Sector 1 -persoane cu handicap;

-alte cazuri aflate în evidența serviciilor de asistență socială din sectorul 1;

-persoane aflate în șomaj;

-persoane beneficiare de venit minim garantat;

-pensionari;

- alte persoane care nu au calitatea de asigurat;

 • • Copii cu vârsta de până la 18 ani (la recomandarea medicului de familie sau a medicului specialist);

 • • Tineri cu vârsta de până la 26 de ani, dacă urmează cursurile de zi ale unei instituții de învățământ acreditat.

 • • Copie acte de identitate (copie BI/CI/C1P; copie certificate de naștere)

 • • Copie acte doveditoare ale apartenenței la unul din grupurile țintă enumerate mai sus (talon de pensie/șomaj; adeverință eliberată de DGASPC S1 care atestă calitatea de beneficiar de venit minim garantat; copie certificat de handicap; adeverință de elev/student sau camet

 • ■ Tratamente injectabile și perfuzabile.iocuitorilor sectorului 1 -la solicitare (la indicația medicului specialist);

 • • Transport medical asistat și neasistat (fără personal medical-la spital și de la spital la domiciliu);

 • • Asistență medicală primară tuturor beneficiarilor din căminele sectorului l-la solicitarea cadrelor medicale;

 • • Asistență medicală primară la manifestări și spectacole organizate de Primăria sectorului 1;

 • • Participă la acțiuni de screening în rândul populației sectorului I (ex. monitorizare glicemic, tensiune arterială);

 • • Consiliere si educație pentru sănătate;

 • ■ Recuperare la domiciliu prin serviciile acordate de kinetoterapeuți - cu recomandarea medicului specialist.

Notă - orice persoană cu domiciliul legal în sectorul 1 București poate beneficia de consultații de specialitate, în limita resurselor existente.

de student/elev vizat pe anul în curs; adresă de referire a cazului social de către DGASPC S1; adeverință eliberată de către DGASPC S1 care atestă calitatea de persoană instituționalizată); •Alte documente la solicitarea medicului curant.

CENTRUL DE RECUPERARE MEDICALĂ

•Consultații și recomandări medicale de specialitate •Recuperare medicală

Kineto

GRATUIT

■ Prioritari:

-persoane instituționalizate în cadrul centrelor rezidențiale existente în cadrul DGASPC Sector 1

-persoane cu handicap:

-alte cazuri aflate în evidența serviciilor de asistență socială din sectorul 1;

-persoane aflate in șomaj;

 • • Copie acte de identitate (copie BI/CI/CIP; copie certificate de naștere)

 • • Copie acte doveditoare ale apartenenței la unul din grupurile țintă

■Recuperare medicală Fizio

-persoane beneficiare de venit minim garantat;

-pensionari;

- alte persoane care nu au calitatea de asigurat;

■ Copii cu vârsta de până la 18 ani (la recomandarea medicului de familie sau a medicului specialist);

• Tineri cu vârsta de până la 26 de ani, dacă urmează cursurile de zi ale unei instituții de învățământ acreditat.

Modalitatea de acordare a procedurilor se face pentru perioade și potrivit unui ritm stabilite de medicul specialist de recuperare medicală, în fimcție de afecțiunea medicală.

Notă- orice persoană cu domiciliul legal în sectorul 1 București poate beneficia de 10 ședințe/ an (kineto+fizio), în funcție de recomandarea medicului specialist, în limita resurselor existente.

enumerate mai sus (talon de pensie/șomaj; adeverință eliberată de DGASPC SI care atestă calitatea de beneficiar de venit minim garantat; copie certificat de handicap; adeverință de elev/student sau carnet de student/elev vizat pe anul în curs; adresă de referire a cazului social de către DGASPC S1; adeverință eliberată de către DGASPC SI care atestă calitatea de persoană instituționalizată);

•Alte documente ia solicitarea medicului curant.