Hotărârea nr. 339/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 339 din 30.10.2018 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit, burselor de performanță, burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 1 pentru semestrul I al anului școlar 2018-2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit, burselor de performanță, burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 1 pentru semestrul I al anului școlar 2018 -2019

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 82 alin. (1) și (2) și art 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale;

în conformitate cu prevederile Anexei la Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, modificată și completată de Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3470/2012 și Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3480/2018;

în baza situației centralizate a datelor transmise de către toate unitățile de învățământ, întocmită de către Serviciul Economic și Patrimoniu din cadrul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

în temeiul art. 45, alin.(2), art.81, alin.(2) și art.115, alin. (1), lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.  - Se aprobă acordarea unui număr total de 15.424 burse (dc merit, de

performanță, de studiu și de ajutor social) pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat sector 1, București pentru semestru! 1 al anului școlar 2018 - 2019, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă cuantumul unei burse de perfonnanță pentru anul școlar 2018 -2019, în sumă de 600 lei/lună/elev.

Art. 3. - Se aprobă cuantumul unei burse de merit, de studiu sau de ajutor social pentru anul școlar 2018 - 2019, în sumă de 300 lei/ iuna/elev.

Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1, directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și directorii unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asegura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 30.10.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Nr.: 339

Data: 30.10.2018

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

ADMINISTRAȚIA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERS1TAR ȘI A UNITĂȚILOR SANITARE PUBLICE -SECTOR 1

BUCUREȘTI


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI

LOCAL AL SECTORULU11 n<~. /)"

3 0 OCT 2018


Nr


339


Situație privind bursele școlare aferente semestrului 1( septembrie- decembrie) din anulNR.

CR

T.

Unitatea de invatamant

Felul bursei

Număr de burse

| r

X

X

X

X

s.pregatitof

primar

gimnazial

liceal

N«Z!?/dl0\

1

COLEGIUL NATIONAL "SF. SAVA"

0

1

2

3

4

5

6=4* luni*I5f"—

performanta

38.00

38,00

91.200,00

868.800,00

0,00

22.800,00

merit

724.00

724,00

studiu

0.00

ajutor social

19.00

19,00

TOTAL

781,00

0,00

0,00

0.00

781.00

982.800.00

2

LICEUL TEORETIC BILINGV "M CERVANTES"

performanta

36.00

10.00

18,00

8,00

86.400,00

471.600,00

4.800,00

52.800.00

merit

393.00

162,00

231,00

studiu

4.00

4,00

ajutor social

44.00

3,00

12,00

8,00

21,00

TOTAL

477,00

3,00

22.00

188.00

264.00

615.600.00

3

COLEGIUL NATIONAL "I.L.CARAGIALE"

performanta

13.00

2,00

11,00

31.200,00

691.200,00

1.200,00

48.000.00

merit

576.00

90,00

486.00

studiu

1.00

1,00

ajutor social

40,00

2,00

38.00

TOTAL

630,00

0.00

0.00

94.00

536,00

771.600,00

4

COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA "T. VIANU"

performanta

51.00

14.00

37,00

122.400,00

973.200,00

1.200,00

50.400,00

merit

811.00

120.00

691,00

studiu

1,00

1,00

ajutor social

42,00

2,00

40.00

TOTAL

905,00

0.00

0.00

136.00

769,00

1.147.200,00

5

LICEUL TEORETIC " C. BRANCOVEANU"

performanta

6,00

6.00

14.400,00

266.400,00

9.600,00

192.000,00

merit

222.00

222,00

studiu

8.00

8,00

ajutor social

160.00

160,00

TOTAL

396,00

0.00

0,00

0,00

396,00

482.400,00

6

LICEUL GRECO-CATOLIC " T. CIPARIU"

performanta

9.00

4.00

4,00

1.00

21.600,00

117.600,00

1.200,00

189.600,00

0,00

merit

98,00

73,00

25,00

studiu

1.00

1,00

ajutor social

158,00

10,00

54,00

40,00

54.00

bursa de ajutor ocazionata

0,00

TOTAL

266.00

10,00

58,00

117,00

81,00

330.000,00

7

COLEGIUL NA TIONAL1.

NECULCE

performanta

10.00

4.00

6.00

24.000,00

822.000,00

2.400,00

67.200,00

merit

685.00

177.00

508,00

studiu

2.00

1,00

1,00

ajutor social

56.00

7,00

49,00

TOTAL

753,00

0,00

0,00

189,00

564,00

915.600,00

8

LICEUL TEORETIC J. MONNET

performanta

16.00

6.00

6.00

4,00

38.400,00

618.000,00

1.200,00

80.400,00

merit

515.00

198.00

317,00

studiu

1.00

1,00

ajutor social

67.00

5,00

4.00

10,00

48,00

TOTAL

599,00

5.00

10,00

214,00

370.00

738.000.00NR. ck T.

Unitatea de invatamant

Felul bursei

Număr de burse

total sume

9

LICEUL TEORETICA VLAHUTA

performanta

27.00

18.00

7.00

2,00

64.800,00

410.400,00

0,00

43.200.00

merit

342.00

153,00

189.00

studiu

0,00

ajutor social

36.00

14,00

5,00

17,00

TOTAL

405.00

0,00

32.00

165.00

208.00

518.400,00

IO

LICEUL TEORETIC NIORGA

performanta

12.00

5,00

3,00

4.00

28.800,00

834.000,00

0,00

73.200.00

merit

695.00

262.00

433.00

studiu

0.00

ajutor social

61,00

2,00

8,00

21.00

30,00

TOTAL

768,00

2.00

13.00

286.00

467,00

936.000,00

11

COLEGIUL GERMAN GOETHE

performanta

67.00

2,00

23,00

30.00

12.00

160.800,00

796.800,00

2.400,00

42.000,00

merit

664,00

386.00

278.00

studiu

2.00

2.00

ajutor social

35,00

1,00

6,00

10,00

18.00

TOTAL

768.00

3.00

29.00

426.00

310,00

1.002.000,00

12

LICEUL DE ARTE PLASTICE N TONITZA

performanta

15,00

15,00

36.000,00

643.200,00

20.400,00

52.800,00

merit

536.00

536,00

studiu

17.00

17,00

ajutor social

44,00

44.00

TOTAL

612.00

0.00

0.00

0.00

612,00

752.400,00

13

COLEGIUL NATIONAL DE MUZICA GENESCU

performanta

110,00

32.00

51.00

27.00

264.000,00

267.600,00

3.600,00

70.800,00

merit

223.00

99.00

124,00

studiu

3.00

1,00

2,00

ajutor social

59.00

3.00

26,00

14.00

16,00

TOTAL

395.00

3.00

58.00

165.00

169,00

606.000.00

14

COLEGIUL NA TIONA L A VLAICU

performanta

14.00

14,00

33.600,00

169.200,00

0,00

56.400,00

merit

141.00

141,00

studiu

0.00

ajutor social

47.00

47,00

TOTAL

202.00

0.00

0,00

0,00

202.00

259,200.00

15

COLEGIUL TEHNIC MECANIC GRIVITA

performanta

8.00

8,00

19.200,00

36.000,00

3.600,00

24.000.00

merit

30.00

30.00

studiu

3.00

3.00

ajutor social

20.00

20,00

TOTAL

61.00

0,00

0,00

0.00

61.00

82.800.00

16

COLEGIUL ECONOMIC V MADGEARU

performanta

11.00

11,00

26.400,00

642.000,00

12.000,00

378.000.00

merit

535,00

535.00

studiu

10,00

10.00

ajutor social

315.00

315.00

TOTAL

871,00

0,00

0.00

0.00

871.00

1.058.400,00

NR c'r

T.

Unitatea de invatamant

Felul bursei

Număr de burse

total sume

17

LICEUL TEORETIC G CALINESCU

performanta

4.00

4.00

9.600,00

393.600,00

0,00

120.000,00

merit

328,00

328.00

studiu

0.00

ajutor social

100,00

100,00

TOTAL

432.00

0.00

0.00

0,00

432,00

523.200,00

18

COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICA H. COANDA

performanta

1,00

1.00

2.400,00

56.400,00

0,00

78.000,00

merit

47.00

47,00

studiu

0.00

ajutor social

65.00

65,00

TOTAL

113.00

0.00

0,00

0,00

113,00

136.800.00

19

COLEGIUL TEHNIC MEDIA

performanta

9,00

9,00

21.600,00

54.000,00

25.200,00

127.200,00

merit

45.00

45.00

studiu

21.00

21,00

ajutor social

106.00

106,00

TOTAL

181.00

0.00

0,00

0,00

181,00

228.000.00

20

COLEGIUL TEHNIC FEROVIAR MIHAII

performanta

22.00

6,00

16,00

52.800,00

104.400,00

9.600,00

74.400,00

merit

87.00

36,00

51.00

studiu

8.00

2,00

6,00

ajutor social

62.00

2,00

60,00

TOTAL

179,00

0.00

0,00

46,00

133.00

241.200.00

21

COLEGIUL TEHNIC MIRCEA CEL BATRAN

performanta

0.00

0,00

44.400,00

0,00

76.800.00

merit

37.00

37,00

studiu

0.00

ajutor social

64.00

64,00

TOTAL

101.00

0,00

0.00

0.00

101.00

121.200.00

22

COLEGIUL AGRICOL V HARNAJ

performanta

0.00

0,00

45.600,00

20.400,00

52.800,00

merit

38,00

38.00

studiu

17,00

17.00

ajutor social

44,00

44.00

TOTAL

99,00

0,00

0,00

0.00

99.00

118.800,00

23

COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURA SI LUCRĂRI PUBLICE I.N SOCOLESCU

performanta

0.00

0,00

68.400,00

6.000,00

75.600.00

merit

57,00

57.00

studiu

5.00

5.00

ajutor social

63,00

63.00

TOTAL

125,00

0.00

0.00

0.00

125.00

150.000,00

24

LICEUL TEORETIC BULGAR H. BOTEV

performanta

0.00

0,00

105.600,00

0.00

129.600.00

merit

88,00

7,00

81.00

studiu

0,00

ajutor social

108,00

10.00

29,00

28,00

41,00

TOTAL

196.00

10,00

29.00

35.00

122.00

235.200,00

NR

C'R T.

Unitatea de invatamant

Felul bursei

Număr de burse

total sume

25

COLEGIUL TEHNIC DE MATERIAL RULANT PENTRU TRANSPORT FEROVIAR BUCUREȘTI

performanta

0.00

0,00

72.000,00

1.200,00

81.600,00

merit

60,00

60.00

studiu

1.00

1.00

ajutor social

68,00

68.00

TOTAL

129,00

0.00

0.00

0.00

129.00

154.800,00

26

LICEUL TEHNOLOGIC D. PACIUREA

performanta

26,00

26.00

62.400,00

114.000,00

0,00

37.200,00

merit

95.00

95.00

studiu

0.00

ajutor social

31,00

31,00

TOTAL

152.00

0.00

0.00

0.00

152.00

213.600,00

27

ȘCOALA GIMNAZIALA SFINȚII VOIEVOZI

performanta

88.00

68.00

20.00

211.200,00

90.000,00

9.600,00

74.400,00

merit

75.00

75.00

studiu

8.00

8.00

ajutor social

62,00

3,00

30,00

29.00

TOTAL

233.00

3.00

98.00

132.00

0,00

385.200,00

28

ȘCOALA GIMNAZIALA N. TITULESCU

performanta

5.00

2.00

3.00

12.000,00

178.800,00

0,00

33.600,00

merit

149.00

149.00

studiu

0.00

ajutor social

28.00

1.00

16.00

11.00

TOTAL

182,00

1,00

18.00

163,00

0,00

224.400,00

29

SCOLA GIMNAZIALA NR.5

performanta

6,00

3.00

3.00

14.400,00

108.000,00

1.200,00

38.400,00

merit

90.00

90,00

studiu

1.00

1,00

ajutor social

32.00

3,00

16.00

13,00

TOTAL

129.00

3.00

19.00

107,00

0,00

162.000.00

30

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.6

performanta

3.00

1.00

2.00

7.200,00

36.000,00

0,00

7.200,00

merit

30.00

30,00

studiu

0,00

ajutor social

6.00

2,00

4,00

TOTAL

39.00

0,00

3,00

36.00

0.00

50.400.00

31

SCOLA GIMNAZIALA NR. 7

performanta

8.00

3,00

5,00

19.200,00

189.600,00

0,00

33.600.00

merit

158.00

1,00

157.00

studiu

0,00

ajutor social

28.00

1,00

15,00

12,00

TOTAL

194,00

1.00

19.00

174.00

0.00

242.400.00

32

ȘCOALA GIMANZIALA H RADULESCU

performanta

37.00

9,00

28.00

88.800,00

218.400,00

0,00

16.800.00

merit

182,00

6.00

176.00

studiu

0.00

ajutor social

14,00

9,00

5.00

TOTAL

233,00

0.00

24.00

209.00

0.00

324.000,00

NR. CR

T.

Unitatea de invatamant

Felul bursei

Număr de burse

total sume

33

ȘCOALA GIMNAZIALA HERĂSTRĂU

performanta

37,00

30.00

7.00

88.800,00

314,400,00

0,00

34.800,00

merit

262.00

262.00

studiu

0.00

aiutor social

29,00

6,00

18.00

5.00

TOTAL

328.00

6.00

48,00

274,00

0,00

438.000.00

34

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.13

performanta

0.00

0,00

32.400,00

0,00

160.800,00

merit

27.00

27.00

studiu

0.00

aiutor social

134.00

10.00

77.00

47,00

TOTAL

161.00

10.00

77,00

74,00

0.00

193.200.00

35

ȘCOALA GIMNAZIALA PIA BRATIANV

performanta

13.00

8.00

5.00

31.200,00

411.600,00

0,00

33.600,00

0,00

merit

343.00

343,00

studiu

0.00

aiutor social

28,00

12,00

16,00

bursa de ajutor ocazionala

0.00

TOTAL

384,00

0,00

20.00

364.00

0.00

476,400,00

36

SCOALAGIMNAZIALA T. MARIORESCU

performanta

19.00

12,00

7,00

45.600,00

373.200,00

0,00

28.800,00

merit

311.00

311.00

studiu

0,00

ajutor social

24,00

1,00

7,00

16,00

TOTAL

354,00

1.00

19.00

334.00

0.00

447.600,00

37

ȘCOALA GIMNAZIALA k ALECSANDRI

performanta

7.00

5,00

2,00

16.800,00

73.200,00

0,00

9.600,00

merit

61,00

61,00

studiu

0.00

ajutor social

8,00

4,00

4,00

TOTAL

76,00

0.00

9.00

67,00

0,00

99.600,00

38

ȘCOALA GIMNAZIALA URUGUAY

performanta

0,00

0,00

16.800,00

0,00

43.200,00

merit

14.00

14,00

studiu

0.00

ajutor social

36,00

1.00

18.00

17.00

TOTAL

50.00

1.00

18,00

31,00

0,00

60.000.00

39

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 162

performanta

1,00

1.00

2.400,00

75.600,00

0,00

130.800,00

merit

63,00

63,00

studiu

0.00

aiutor social

109.00

14.00

62,00

33,00

TOTAL

173.00

14,00

63,00

96,00

0.00

208.800.00

40

ȘCOALA GIMANZIALA GEO BOGZA

performanta

3.00

1.00

2.00

7.200,00

180.000,00

0,00

56.400.00

merit

150.00

150,00

studiu

0.00

ajutor social

47,00

2,00

22,00

23,00

TOTAL

200.00

2.00

23,00

175.00

0.00

243.600.00

NR

CR

T.

Unitatea de invatamant

Felul bursei

Număr de burse

total sume

4!

ȘCOALA GIMNAZIALA PETRE ISPIRESCIJ

performanta

0.00

0,00

76.800,00

0,00

40.800.00

merit

64,00

64.00

studiu

0.00

ajutor social

34,00

3,00

13,00

18.00

TOTAL

98.00

3.00

13.00

82.00

0.00

117.600,00

42

ȘCOALA GIMNAZIALA EVGEN BARBU

performanta

3.00

1,00

2,00

7.200,00

33.600,00

0,00

22.800.00

merit

28.00

28.00

studiu

0.00

ajutor social

19,00

1,00

11.00

7.00

TOTAL

50.00

1.00

12.00

37.00

0.00

63.600,00

43

ȘCOALA GIMNAZIALA SE. NICOLAE

performanta

8.00

2,00

6,00

19.200,00

230.400,00

4.800,00

40.800,00

0,00

merit

192.00

192.00

studiu

4.00

4.00

ajutor social

34,00

2,00

15,00

17,00

bursa ocazionala

0.00

TOTAL

238.00

2,00

17,00

219,00

0,00

295.200,00

44

ȘCOALA GIMNAZIALA N. GRIGORESCV

performanta

2.00

2,00

4.800,00

20.400,00

0,00

26.400,00

merit

17.00

17.00

studiu

0.00

ajutor social

22.00

16.00

6,00

TOTAL

41.00

0,00

16,00

25,00

0.00

51.600.00

45

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 178

performanta

8.00

2,00

6.00

19.200,00

145.200,00

4.800,00

52.800,00 900.00

merit

121.00

121,00

studiu

4,00

4,00

ajutor social

44.00

6,00

19,00

19,00

bursa ocazionala

3,00

3,00

TOTAL

180,00

6.00

24.00

150.00

0.00

222.900.00

46

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 179

performanta

19.00

1,00

12.00

6.00

45.600,00

286.800,00

0,00

108.000,00

merit

239.00

239,00

studiu

0,00

ajutor social

90,00

9,00

45,00

36,00

TOTAL

348,00

10,00

57,00

281.00

0.00

440.400.00

47

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 181

performanta

8.00

1.00

5,00

2,00

19.200,00

49.200,00

0,00

79.200.00

merit

41,00

41.00

studiu

0,00

ajutor social

66,00

5,00

34,00

27,00

TOTAL

115,00

6.00

39.00

70.00

0.00

147.600,00

48

ȘCOALA GIMNAZIALA N. COSTESCU

performanta

10.00

1,00

5,00

4,00

24.000,00

86.400,00

0,00

98.400.00

merit

72,00

72.00

studiu

0,00

ajutor social

82,00

7,00

47,00

28.00

TOTAL

164.00

8.00

52.00

104,00

0.00

208.800.00

NE.

CR

T.

Unitatea de invatamant

Felul bursei

Număr de burse

total sume

49

ȘCOALA GIMANZIALA Nit 183

performanta

8,00

5,00

3,00

19.200,00

32.400,00

0,00

128.400,00

merit

27.00

27,00

studiu

0.00

ajutor social

107.00

10.00

66.00

31.00

TOTAL

142.00

10,00

71.00

61,00

0,00

180.000,00

50

Școala generala nr. 184 (gr. 100)

performanta

8.00

8.00

19.200,00

2.400,00

0,00

109.200,00

merit

2,00

2,00

studiu

0,00

ajutor social

91.00

16.00

50,00

25,00

TOTAL

101.00

16.00

50.00

35,00

0,00

130.800,00

51

ȘCOALA GIMNAZIALA ELENA VACARESCU

performanta

11.00

6.00

5.00

26.400,00

211.200,00

0,00

42.000,00

merit

176.00

176,00

studiu

0.00

ajutor social

35.00

2,00

1S.00

18,00

TOTAL

222.00

2,00

21,00

199,00

0,00

279.600.00

52

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 192

performanta

18.00

2,00

10.00

6,00

43.200,00

82.800,00

0,00

124.800,00

0.00

merit

69,00

69,00

studiu

0,00

ajutor social

104,00

17.00

63,00

24,00

bursa ocazionala

0,00

TOTAL

191,00

19,00

73.00

99.00

0.00

250.800.00

53

SCOALĂ GIMNAZIALA DE ARTE IOSIF SAVA

performanta

16,00

11,00

5,00

38.400,00

18.000,00

0,00

0.00

merit

15,00

15,00

studiu

0.00

ajutor social

0,00

TOTAL

31,00

0.00

11.00

20,00

0,00

56.400.00

ȘCOALA GIMNAZIALA

SPECIALA NR 7

performanta

0,00

0,00

0,00

0,00

75.600,00

merit

0,00

studiu

0.00

ajutor social

63,00

1,00

21.00

41.00

TOTAL

63.00

1.00

21.00

41.00

0.00

75.600,00

ȘCOALA GIMNAZIALA

SPECIALA NR 10

performanta

0,00

0,00

0,00

0,00

48.000,00

merit

0,00

studiu

0,00

ajutor social

40.00

14.00

26,00

TOTAL

40.00

0.00

14.00

26,00

0,00

48.000,00

ȘCOALA GIMNAZIALA PENTRU SURZI

performanta

0,00

0,00

0,00

0,00

81.600,00

merit

0,00

Studiu

0.00

ajutor social

68.00

35.00

33,00

TOTAL

68.00

0,00

35,00

33,00

0,00

81.600,00

TOTAL

performanta-600 Iei/ luna

851,00

2.042.400,00

merit-300 lei/luna

11.050,00

13.260.000,00

studiu-300 lei/luna

122,00

146.400,00

ajutor social-300 lei/luna

3.398,00

4.077.600,00

bursa de ajutor ocazionala-

300 lei/luna

3,00

900,00

Total burse

15.424,00

19.527.300,00

SERVICIU ECONOMIC

DANA Il/NCA

ÎNTOCMIT

TUDORACHE CRISTINA-N1COLETA