Hotărârea nr. 331/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 331 din 30.10.2018 privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Sectorului 1 cu Federația Română de Rugby, în vederea finanțării și derulării în comun a unor activități cu caracter sportiv și social-educativ dedicate copiilor și tinerilor din Sectorul 1 al Municipiului București în perioada noiembrie-decembrie 2018

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Sectorului 1 cu Federația Română de Rugby, în vederea finanțării și derulării în comun a unor activități cu caracter sportiv și social-educativ dedicate copiilor și tinerilor din Sectorul 1 al Municipiului București în perioada noiembrie-decembrie 2018

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, Raportul de specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 737/18.10.2018 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea cu Federația Română de Rugby, în vederea finanțării și derulării în comun a unor activități cu caracter sportiv și social-educativ dedicate copiilor și tinerilor din Sectorul 1 al Municipiului București, în perioada octombrie-decembrie 2018, precum și Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 264/12.09.2018 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui protocol de asociere între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București și Federația Română de Rugby, pentru finanțarea și realizarea în comun a protocolului cadru de asociere pentru derularea unor activități cu caracter sportiv și social educativ dedicate copiilor și tinerilor din Sectorul 1 al Municipiului București, în perioada octombrie - decembrie 2018;

Ținând seama de solicitarea Federației Română de Rugby, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 31433/03.082018 prin care se solicită aprobarea protocolului de colaborare cadru între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Centrul Cultural, în vederea finanțării tuturor proiectelor inițiate și organizate de către Federația Română de Rugby, până la data de 31.12.2018;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. k) și alin (3) și art. 115 alin. (2) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - (1) Se aprobă cooperarea Consiliului Local al Sectorului 1 cu Federația Română de Rugby, în vederea finanțării și derulării în comun a unor activități cu caracter sportiv și social-educativ dedicate copiilor și tinerilor din Sectorul 1 al Municipiului București în perioada noiembrie-decembrie 2018.

(2) Activitățile se vor derula prin intermediul Centrului Cultural al Sectorului I al Municipiului București.

Art. 2. - Drepturile și obligațiile părților sunt stabilite într-un protocol, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Se mandatează directorul Centralului Cultural al Sectorului 1 să semneze în numele Consiliului Local al Sectorului 1 Protocolul cu Federația Română de Rugby.

Art. 4. (1) - Primarul Sectorului 1 și Centrul Cultural al Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat Generai, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 30.10.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Nr.: 331

Data: 30.10.2018

anexa^


ANEX^H0țÂRAREA_C0NSILIULUI

Nr" r

v . RREbc


I-OCAL AL SECTORULU11 J


3 0 OCT 2018


PROTOCOL DE COLABORARE CADRU


Art. 1. PĂRȚILE PROTOCOLOLUI:CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI cu sediul in București, Bd. Banu Manta nr. 9, Sector 1, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, reprezentat prin domnul director Bogdan Mihailescu, denumit in cele ce urmeaza CENTRUL;

si

FEDERAȚIA ROMANA DE RUGBY, cu sediul in București, Bd. Marasti nr. 18-20, Sector 1, reprezentata prin domnul președinte Alin Petrache, denumita in cele ce urmeaza FEDERAȚIA;

Art. 2. OBIECTUL PROTOCOLULUI

 • 2.1 Obiectul prezentului protocol îl constituie asocierea intre Primăria Sectorului 1, prin Centrul Cultura) al Sectorului 1 si Federația Romana de Rugby, privind derularea unor activitati cu caracter sportiv si social-educativ dedicate copiilor si tinerilor din Sectorul 1, prin practicarea sportului, atat ca mijloc de recreere si performanta, cat si a practicării sportului de masa, prin implementarea unor proiecte si programe specifice.

 • 2.2  Prezentul Protocol de Colaborare Cadru este încheiat in baza Legii Administrației Publice Locale 215/2001 Art. 81 alin. (2) lit. k si lit q., cu acordul prealabil si expres al Consiliului General al Municipiului București care imputerniceste Consiliul Local al Sectorului 1, ca pana la data de 31,12.2018, sa aprobe in mod direct finanțarea de proiecte si programe care vor fi executate de către Centrul Cultural al Sectorului 1, fara a mai fi necesara imputernicirea CGMB pentru fiecare proiect si/sau program supus finanțării.

Art. 3. SCOPURI SOCIALE:

« Formarea și educarea tinerilor pentru societate prin cooperare și răspundere;

o Creșterea încrederii în sine a tinerilor și redescoperirea valorilor morale primare;

® Pregătirea tinerilor pentru o societate bazată pe operare;

 • •  Acceptarea multiculturalitățîi ca diversitate generatoare de progres;

» Atragerea copiilor și tinerilor către terenurile de sport mergând pe principiul că o buna pregătire fizica și psihică atrage după sine performanțe sociale ridicate;

o Promovarea unui sistem alternativ de educație, într-un climat plăcut pentru copii și tineri, acceptat și susținut de părinți;

» Eliminarea violenței fizice din lista preocupărilor majore ale copiilor și tinerilor;

 • •  Deturnarea atenției copiilor și tinerilor de la fumat, alcool și droguri către o formă organizată de practicare a sportului.

Art. 4. SCOPURI SPORTIVE:

e Integrarea rugbyului romanesc in standardele World Rugby;

o Stabilirea unor relații de parteneriat cu națiunile rugbystice majore;

• Asigurarea unei baze serioase de selecție pentru echipele naționale;

o Promovarea interesului pentru sport si jocul de rugby la nivelul copiilor si tinerilor din Sectorul 1;

Art. 5. ACTIVITĂȚILE CARE FAC OBIECTUL PROTOCOLULUI:

« Organizarea unor meciuri de demonstrative programate de forurile internaționale - World Rugby si/sau Rugby Europe;

o Educație prin Rugby - proiect de formare a tinerilor prin promovarea valorilor jocului de rugby;

® Rugby Comunitar - oferirea unei alternative educational-sportive copiiilor si tinerilor din comunitatea locala;

 • •  Activitati multisport organizate cu ocazia sărbătorilor naționale legale;

 • •  Ziua porților deschise - angrenarea publicului in acvtivitati sportiv-recreative si vizitarea stadionului;

o Academia de vara - angrenarea copiilor si tinerilor in activitati recreativ-sportive constând in jocuri si concursuri adaptate la categoriile de vârste;

 • •  Turnee de mini-rugby - organizarea turneelor dedicate copiilor legitimate la cluburi;

o Festivaluri de Rugby TAG - practicarea rugby-ului fara contact in cadrul unor competiții dedicate acestora de fete si băieți;

o Atelierul cu vise - proiect destinat copiilor cu dizabilitati;

• Organizarea de evenimente cultura l-artistice cu conotatii sportive.

Art. 6. DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE PÂRTILOR:

 • 6.1. Drepturile si obligațiile CENTRULUI:

o CENTRUL este obligat, ca in baza hotărârilor de consiliu local ale Sectorului 1 prin care se vor aproba proiectele si/sau programele sportive si in baza prezentului protocol de colaborare cadru, sa le finanțeze.

o CENTRUL are obligația sa încheie cate un contract de finanțare, in care se vor stabili termenii de finanțare, pentru fiecare proiect si/sau program sportiv aprobat individual de către Consiliul Local Sector 1.

 • 6.2. Obligațiile Federației Romane de Rugby:

o Va pune la dispoziție baza sportiva pentru toate acțiunile prevăzute la Art.S;

 • •  Pentru toate acțiunile finanțate de CENTRU, Federația va asigura resursele umane si suportul tehnico-metodic pentru realizarea proiectelor;

» Med ia tiza rea evenimentelor este in sarcina Federației prin prezentarea Primăriei Sectorului 1 ca partener principal;

 • •  Federația va aduce la cunoștința publicului calitatea de partener a Primăriei Sectorului 1 si a sprijinului acordat de acesta prin Centrul Cultural al Sectorului 1;

» Promovarea parteneriatului se va face prin toate mijloacele de care dispune Federația;

Art. 7. DURATA CONTRACTULUI:

 • 7.1 Prezentul protocol se încheie pana la data de 31.12.2018, putând fi prelungit in fiecare an cu aprobarea expresa a Consiliului General al Municipiului București

Art. 8. ÎNCETAREA CONTRACTULUI:

Prezentul protocol poate inceta:

 • 8.1 Prin ajungerea la termen, nici una dintre parti nemaidorind prelungirea acestuia;

 • 8.2 Prin neindeplinirea de către oricare dintre parti a obligațiilor asumate,

Art. 9. FORȚA MAJORA:

 • 9.1 Nici una dintre părțile prezentului protocol nu răspunde pentru neexecutarea totala sau parțiala sau executarea necorespunzatoare a oricăreia dintre obligațiile asumate daca acestea se datorează forței majore, asa cum este aceasta definita de lege.

 • 9.2 Partea care invoca forța majora va notifica celeilalte parti imposibilitatea de executare a obligațiilor in termen de 3 (trei) zile de la producerea evenimentului.

Art. 10. DISPOZIȚII FINALE:

 • 10.1 Eventualele litigii/neintelegeri intre parti vor fi soluționate pe cale amiabila de către parti. In cazul in care acestea nu se pot soluționa amiabil, se va recurge la instanțele judecătorești.

 • 10.2 Prezentul protocol s-a încheiat astazi....................................in doua exemplare

originale, cate unul pentru fiecare parte.

CENTRUL CULTURAL AL SECTORULUI 1

FEDERAȚIA ROMANA DE RUGBY


DIRECTOR

COMPARTIMENT JURIDIC

COMPARTIMENT ECONOMIC

CEP


PREȘEDINTE


SECRETAR GENERAL


DIRECTOR ECONOMIC


DEPARTAMENT JURIDIC