Hotărârea nr. 33/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 33 din 31.01.2018 privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.432/18.12.2017 privind consitutirea subcomisiei de inventariere a bunurilor publice aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 și care alcătuiesc domeniul public al municipiului București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei nr, J a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului J nr.432/18.12,2017privind consitutirea subcomisiei de inventariere a bunurilor publice aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 și care alcătuiesc domeniul public al municipiului București

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate comun al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului i;

Ținând cont de raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

Luând în considerare prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul Legii nr. 213/ 1998 privind propietatea publica și regimul juridic al acesteia cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea nr. 432/18.12.2017 a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București privind constituirea subcomisiei de inventariere a bunurilor publice aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 și care alcătuiesc domeniul public al municipiului București;

Țînând cont de adresa nr. 1/ 5/ 03.01.2018 prin care Primarul Sectorului 1 al Muncipiului București solicită Agenției Naționale a Funcționarilor Publici avizul, în vederea exercitării funcției publice vacante de Secretar al Sectorului 1 de către doamna Cefalan Daniela Nicoleta;

în baza Avizului favorabil nr. 146/2018 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici; în temeiul art.45 alin.(l), art. 80, art.81 alin.(2) lit. f) și j), coroborate cu art.115 alin.(l)

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.432/18.12.2017 privind consitutirea subcomisiei de inventariere a bunurilor publice aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 și care alcătuiesc domeniul public al municipiului București se modifică și se completează și are cuprinsul prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II (1) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.432/18.12.2017 rămân neschimbate.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorității executive a administrației publice locale, persoanelor nominalizate în anexă, precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 31.01.2018.

Nr.: 33

Data: 31.01.2018

ANEXA NR. 1

la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 Nr. 33/31.01.2018 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ALEXANDRU ȘTEFAN DEACONlComponența Subcomisiei de inventariere a bunurilor publice aflate pe raza administrai teritorială a Sectorului 1 și care alcătuiesc domeniul public al municipiului

PREȘEDINTE - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

SECRETAR - Secretarul Sectorului 1 al Municipiului București

MEMBRII :    - Directorul executiv al Direcției Management Economic

-    Arhitectul Șef al Sectorului 1 al Municipiului București

-    Directorul executiv al Direcției Juridice

-    Directorul executiv al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală

în cazul în care membrii de drept ai comisiei sus-numite se află în imposibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile, acestea vor fi duse la îndeplinire de către înlocuitorii legali.