Hotărârea nr. 320/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 320 din 12.10.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Intrarea Păcuraru Avram nr.28, sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

INTRAREA CAPORAL PĂCURARU A VRAM NR. 28 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. 2481/02.08.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 a! Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilultii Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 280/02.08.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 5874 din 30.05.2018;

Studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș;

Documentația este însoțită de studiu de însorire însușită de urb. Alexandra P. Gh. Bogdan și ilustrare volumetrică însușită de arh. Faek Haj-Ahmad..

Ținând seama de prevederile:

  • •    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

  • •    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

  • •   P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015;

  • •    P.U.Z. - închidere inel median de circulație la zona de nord - autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii și Șos. Colentina aprobat cu H.C.G.M.B. nr.294/28.1 1.2013, avizul arhitectului șef nr.27/12.09.2013, modificat cu H.C.G.M.B. nr.292/27.11.2014, avizul arhitectului șef nr. 13/28.07.2014.

  • •    Hotărârii Consiliului Loca! al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45 alin, (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art. 1 15 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă documentația de urbanism “P.U.D. - INTRAREA CAPORAL PĂCURARU AVRAM NR. 28 - SECTOR 1, BUCUREȘTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 280/02.08.2018, prezentat în anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2.

Art.2.- Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3.- Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4.-Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.- (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate ia alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.10.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art.39 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.CO NTRA$EM NEAZÂ,
RETAR,

eta Cefalan


Nr.: 320

Data: 12.10.2018


BIROU i. • RBCjLJEMEbJTĂKl

URBANISTICE ȘI ARHIVĂ

Ca urmare a cererii adresate de S.C. DISTRICT ONE R.ESIDENCE S.R.L. cu adresa în Str. Zăgazului nr. 13-19. sector l. București, înregistrată la nr. 8723 din 05.03.2018. completată cu nr. 30295 din 27.07.2018, în conformitate cu-prevederi le Legii nr.35,0/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite um i


AVIZ NR.

PENTRU

PUD - INTRAREA CAPORAL PĂCURARU AVRAM NR. 28 -

Construire imobil locuințe colective S+P+2E+M

(10 apartamente)

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 1079,00 mp din acte de proprietate, proprietate privW

Carte Funciară nr. 271540, eliberat la data dc 27.04.2018.

INIȚIATOR: BONCIOG DAN EMIL1AN, BONC1OG CORI NA FLORENTINA

PROIECTANT: S.C. SIL PA N 2000 S.R.L,

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb. Alexandra P. Gh, Bogdan (RUR: D, E, F(1) AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD inclu imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - artera de circulație Str. Soldat Glieorglie Buciumai;

el^ învectnaje


Str. Soldat Dobre D. loan; Sud - Intrarea Caporal Păcuraru Avram nr. 26, Intrarea Soldat Dobre D. loan nr. 23; Ve Intrarea Caporal Păcuraru Avram.

PREVEDERI PUC/ PUZ APROBATE ANTERIOR; Conform P.U.Z. - închidere inel median dc circulație la zttfiâvddi hlt'rd -autostrada urbană tronson cuprins intre Lacul Morii și Șos. Colentinn aprobat cu H.C.G.M.B. nr.294/28.l 1.2013, avizul arhitectului șef nr.27/12.09.2013, modificat cu H.C.G.M.B. nr.292/27.11.2014, avizul arhitectului șef nr. 13/28.07.2014, imobilul este cuprins în U.T.R. 4_47 - locuințe individuale și colective mici cu maxim P-2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită. Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumente istorice actualizată în 2015 și nu sc află la mai puțin de 100 m lală dc imobile aflate pe aceasta listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 486/28/D/4I40 din 06.04.2017.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 45%, CUTntax- 0,9 mp ADC/mp teren pentru P-HE, CUTmax.= l,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E, RHmax. - P+2E, Hmax. = 12 metri (cornișă). Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.

Retragerea minimă față de aliniament - Retras față de aliniament cu minim 3,00 metri în cazul lotizărilor existente cu parcele care îndeplinesc în majoritate condițiile de construibilitate și echipare edilitară, iar străzile au profite de 6,00 metri carosabil cu trotuare de 1.50 metri.

Retragerea minimă față de față dc limitele laterale - Clădirile scmi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă lintiță la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Retragerea față de limita posterioare a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul ccl mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5.00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Construcția SC va amplasa cu respectarea specificațiilor planului dc reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal sc va realiza din Intrarea Soldat Dobre D. loan și din Intrarea Caporal Păcuraru Avram și acces pietonal se va realiza și din Str. Soldat Gheorghe Buciumat, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 5874 din 30.05.201,8.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit dc ing. Alina Maria Anca V.U.l. Marcș.

Documentația este însoțită de studiu de însorire însușită de urb. Alexandra P. Gh. Bogdan și ilustrare volumetrică însușită dc arh. Faek Haj-Ahmad.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 10/6/19.06.2018, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.


Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de ia data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 486/28/D/4140 din 06.04.20)7, emis de Primăria Sectorului l al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului I, in termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie rel țt După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.


Șef birou, Raluca Mihaela ErnfanPRIMĂRIA A FOST CERTIFICA TA ;SO 9O3’-2OC3

PRIVIND SISTEMUL DE

CALITĂȚII In

CERTIF'CARE

ACRCDI'Ai

SISTEMELOR nr MANAGhMEVȚ Al. CALITĂȚII

SI-t+N.Hiti'7 AEROO


MANAGFMFNI AL URMA AUDITULUI DC DE CATRF ORGANISMUL PENTRU CERTIFIC ARFAîntocmit, Andra CiutăBd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1 București; 01 1222 Tel. +40-21-3 19.10.13; Fax: -40-21 -319.10.06 Email: registruturaur primariasI .ro h(lD://www.nrimariuseetofl .ro

BILANȚ TERITORIAL PROPUS

FUNCȚIUNEA

SUPRAFAȚA (mp)

%

CONSTRUCȚII

410.85

45

CIRCULAȚII

228.85

25

SPAȚIU PLANTAT

273.90

30

SUPRAFAȚA TOTALA

913.00

100