Hotărârea nr. 315/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 315 din 12.10.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Feroviarilor nr.37A, sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. FEROVIARILOR NR. 37A - SECTOR I AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. 2475/02.08.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 273/01.08.2018 emis de Primăria Sectorului I București;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 9338/06.09.2017;

Studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș;

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorite însușite de arh. George Daniel D. Roșu.

Ținând seama de prevederile:

  • •    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

  • •    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

  • •   P.U.G.- Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015.

  • •    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și ait.l 15 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă documentația de urbanism “P.U.D. — STR. FEROVIARILOR NR. 37A -SECTOR 1, BUCUREȘTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 273/01.08.2018, prezentat în anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2.

Art.2.- Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3.- Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4.-Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.- (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.10.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art.39 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘE


Nr.: 315

Data: 12.10.2018


BIROUL REGLEMENTĂRI


www. prima rîâsccțQfl. ro


URBANISTICE ȘI ARHIVĂ


Ca urmare a cererii adresate de Avram Elena cu

înregistrată la nr 2035 din 18,01.2018. completată cu nr. 27723

amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul: AVIZ NR.                 Z|W

PENTRU

PUD-STR. FEROVIARILOR NR. 37A-SECTOR 1 Construire locuință individuală S+P+2E+M.           ____LEU-YUl ----

ANtXĂ LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI I.OGAi. AL SECTORULUI IGENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 426,00 mp, proprietate privată conform mențiunilo 243082. eliberat la data de 09.07.2018.

INIȚIATOR: AVRAM ELENA PROIECTANT: GEORGE DANIEL ROȘU - BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. George Daniel D. Roșu (RUR: DZ2, E) AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include par imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord-Est - Str. Feroviarilor nr. 39-41; Sud-Est - artera deVcTrculaț'ie^Shv' Feroviarilor: Sud-Vest - Str. Feroviarilor nr. 37; Nord-Vest - Str. Feroviarilor nr. 37B.                                       V o             %/

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Mțțhtâgju^^ București, aprobate cu HCGMB nr. 242/2015 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: L4a -'subzona -O'''' locuințelor colective înalte cu P+5 - P-10 niveluri, formând ansambluri preponderent rezidențiale, situate în afara zonei protejate. în cazul unor enclave existente în ansamblurile de locuințe colective, acestea vor fi considerate funcțional și urbanistic similar zonei L2 și se vor supune reglementărilor de construire pentru această subzona. Conform R..L.U. aferent PUG - MB, pentru subzona L2a, se admite mansardarea în interiorul volumului acoperișului și suplimentarea pentru aceasta a ariei desfășurate cu maxim 60% din aria construită la sol, fiind interzise falsele mansardări. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice bucureștene, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 260/I3/F/1752 din 16.02.2017.

Indicatorii urbanistici reglementați: pentru L2a - POTmax - 45% ; CUTmax.= 0.9 mp ADC/mp teren pentru PHE. CUI max.= l,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E; înălțimea maximă a clădirii măsurată de la nivelul terenului la cornișă va respecta înălțimea maximă prevăzută prin proiectul inițial al lotizării. Se admite mansardarea în interiorul volumului acoperișului și suplimentarea pentru aceasta a ariei desfășurate cu maxim 60% din aria construită la sol, fiind interzise falsele mansardări.


Retragerea minimă față de aliniament: pentru L2a - Se mențin retragerile din planurile inițiale de lotizare care variază de la lotizare la lotizare între dispunerea clădirilor pe aliniament și retrageri de circa 3,0 -4,0 metri.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale: pentru L2a - Se va reaspecta regimul de construire propriu lotizării.

Retragerea față de limita posterioară a terenului: pentru L2a Retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi determinată de aliniamentul posterior al lotizării care va putea fi depășit numai pentru extinderi în suprafață de maxim 12,0 mp construiți la sol (pentru îmbunătățirea dotării cu încăperi sanitare) și numai în cazul în care distanța fală de limita posterioară va rămâne egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 5,0 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - stânga - minim 3,00 metri; dreapta - minim 3,00 metri.

Retrageri minime față de limita posterioară - ntinim 5,00 metri.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbate.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație’’ aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Str. Feroviarilor, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 9338/06.09.2017.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Marcș.

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de arh. George Daniel D. Roșu.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 8/9/15.05.2018, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.


Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sate pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 260/13/F/1752 din 16.02.2017, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București. în cazul ncadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Uocal al Sectorului I, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea


de aprobare este în vigoare.
T certificai A «IUL DE MANAGEMENT Al

•JRMA AUDITULUI DE DE CAVRC ORGANISMUL PFNIRl, CERTIFICAREA


PRIMĂRIA A PRIVIND SI CAL TAȚII CCRTiriCAiti ACREDITAT SISIEMELOR DE MANASrMFN'l Al. CAL TAȚII SRCNjISD'î AMICO"Bd. Batiu Manta nr. 9, Sectorul 1 București: 011222 Tel. +40-21-319.10.13; Fax: +40-21-319.10.06 Email: registratura» nriinttriasI.ro littn:.'/www.r>riinuriascclt>rl .ro


.4 Vi

f^6-7^


5. 19QQ

o


SECT0R1II.

muniotul^O^

. w .Wxa

Nr?        d t


Valorile lungimile/segmentelor

Xunt obtinute'din proiecție in pl.a


Bm

P+M


fer mecanic:

r-J


Punct început

Punct sfarsit

Lungime segment (ml

1

2

23,4

2

3

17,8

3

4

8,7

4

5

3,3

5

6

2,0

6

7

10,0

7

1

17,5

zx


>. w ■ •

/

Profil transversal 44Î

/existent siinentiniit %

" • L. /I V-,V___£-


PLAN URBANISTIC DE DETALIU LOCUINȚA S+P+2E+M, ÎMPREJMUIRE TEREN Str. Feroviarilor nr. 37A, 1, București


jijr - ~t?6

î—I '■ ____s W L ■ J Limita zona de studiu P.U.D. P3             l'<"orQP.V-

Limita teren ce a generat P.U.D.

|       | Limita edificabil (maximal)

ZONIFICARE FUNCȚIONALA:


Locuințe P, P+1


Locuințe colective P+3,4


Invatamant


Curți amenajate

Teren amenajat - spatii verzi

Circulații auto publice

Circulații pietonale publice

Construcție propusa S+P+2E+M Limita balcoane


Acces auto

Acces pietoF^fTrrÎL^. // - —

ImI George Daniel D. ijl ROȘU

\A\arhitect


RUR

l+


L l-CEU.L

Ir

BILANȚ TERITORIAL PROPUS

*parcarile vor fi asigurate in incinta cf. HGMB 66/2006

Suprafața

Procent

(mp)

%

SUPRAFAȚA TEREN

426

100%

SUPRAFAȚA CONSTRUITA max.

191.7

45%

SUPRAFAȚA DESFASURATA

511,2

P+2E

SUPRAFAȚA DESFASURATA

626,22

P+2E+M

ALEI SI PLATFORME BETONATE

149,1

35%

SPATII VERZI

85,2

20%

P.O.T.

45%

C.U.T.

1,3 (P+2E) *in cazul mansardelor se admite 0 depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC

NR. TOTAL LOCURI DE PARCARE

10

23


\x\    r\ e

A7

VERIFICATORI/ EXPERT

^E^INATURA

'•C'OhErt GEORGE DANTELROȘU BIROU INDIVIDUAL DE Af . ; ■       i                                  $lr Camplneance 2, Ap 3

^HITECTURA

0. Sector 3. BUCUREȘTI

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SEF PROIECT:

arh. Daniel ROȘU zx

V      -

PROIECTAT:

arh. Daniel ROȘU

DESENAT:

arh. Daniel ROȘU

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

CERINȚA

BENEFICIAR: AVRAM ELENA

STR. FEROVIARILOR NR. 37A.

SECTOR 1, BUCUREȘTI

PROIECT NR.

73/2017

TITLU PROIECT: LOCUINȚA S+P+2E+M, ÎMPREJMUIRE TEREN

FAZA

P.U.D.

NUME PLANȘA:

REGLEMENTARI DE URBANISM

PLANȘA NR.

U-06

SCARA:

1  : 500

DATA:

08/2017


T^ate schitele si designul sunt proprietatea ’GEORGE DANIEL ROSU-B.I.A." si nu pot fi folosite fara permisiunea acestuia, in alt scop decât cel stabilit contractual cu beneficiarul