Hotărârea nr. 313/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 313 din 12.10.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Bdul Bucureștii Noi nr.52, sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

B-DUL BUCUREȘTII NOI NR.52 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. 2473/02.08.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 271/01.08.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 8889/18.06.2018;

Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing.

Alina Maria Anca V.U.I. Mareș;

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de urb. Dan M. Tudor.

Ținând seama de prevederile:

  • •    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

  • •    Legii nr. 350 72001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

  • •   P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 259/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015.

  • •    Hotărârii Consiliului Loca! al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.l I5 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art.1.- Se aprobă documentația de urbanism “P.U.D. - B-DUL BUCUREȘTII NOI NR.52 -SECTOR 1, BUCUREȘTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 271/01.08.2018, prezentat în anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2.

Art.2.- Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3.- Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4.-Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.- (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.10.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată tn temeiul art.39 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


Daniela’MNEAZĂ,

ETAR, a Cefalan

Nr.: 313

Data: 12.10.2018

BIROUL REGLEMENTĂRI

www. pri ma ria sec tor 1. ro


URBANISTICE ȘI ARHIVA


Ca urmare a cererii adresate de S.C. ROMAQUA GROUP S A. cu adresa în Oraș Bo«sceT-șttH-Garpați-ntA-46..-ju<L-Harghita,___


înregistrată la nr.17456 din 03.05.2018, completată cu nr. 27700/12.07.2018, îr) conformitate cu pîtNSfefile Legii nr.350/200! privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul;

AVIZ NR. ..2../.ZJ.

PENTRU

PUD - B-DUL BUCUREȘTII NOI NR. 52 - SECTOR 1

Construire hală parter cu destinația de depozitare

li uni lor dt\ Extrasul de


GENERAT DE IMOBILUL: compus din teren și construcții; 21 de corpuri de construcții (CI- C2I), conți rm m Carte Funciară nr. 221834, eliberat la data de 02.05.2018. Suprafața studiată - aferentă construirii unei hale țJârter, i depozitare. Se prezintă acord creditor ipotecar Cec Bank și Banca Transilvania nr.360/20.03.2018.          .

INIȚIATOR: S.C. ROMAQUA GROUP S A.

PROIECTANT: S.C. DACRA STUDIO S.R.L.                                             NWA !.'

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb. Dan M.Tudor (RUR; D, E)                         .

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATA ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - Str. Jiului nr.8 și Secția 5 Poliție; Est - imobil proprietate privată OMV; Sud - S.C. Katifland S.A. și Patriarhia Română; Vest - artera de circulație B-dul Bucureștii Noi.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HC-GMB nr. 242/2015 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în zona : A2a - subzona unităților predominant industriale. Imobilul nu se află pe l.ista Monumentelor Istorice bucureștene, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016, sau la mai puțin de 100 m de imobile aflate pe această Jistă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr.427/54/B/9824 din 27.03.2018. Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.- 80%, CUTmax.vol.= 15, Hmax. - 20,Om.

Retragerea minimă față de aliniament - în cazul unor intervenții în cadrul incintelor industriale care își păstrează funcțiunea dominant existentă, retragerile de la aliniamente.se vor stabili prin documentații PUD .

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - în cazul unor intervenții în cadrul incintelor industriale cure își păstrează funcțiunea dominant existentă, retragerile se vor stabili prin documentații PUD .

Retragerea față de limita posterioară a terenului - în cazul unor intervenții în cadrul incintelor industriale care își păstrează funcțiunea dominant existentă, retragerile se vor stabili prin documentații PUD .

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - stânga - in prelungirea clădirii existente, respectiv 17,00m față dc corpul C4; dreapta - min. 2,00m țin prelungirea clădirii existente).

Retrageri minime față de limita posterioară - in prelungirea clădirii existente (corp CIO).

Construcția sc va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbate.

CIRCULAȚII ȘI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corcctc funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din B-dul Bucureștii Noi, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 8889/18.06.2018.

ECHIPARE TEHN1CO-EDILITAR.Ă: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de urb. Dan M.Tudor.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 10/26/19.06.2018, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr.427/54/B/9824 din 27.03.2018, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului 1, în termenul dc valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.

Șef birou ,

Raluca Mihaela Epifan
Ciobanu.pprcscu

întocmit.

Alina Mi
PRIMĂRIA A rO$l CERTIFICATA ISO OOni-jnOB PRIVIND SISTEMUL CAI I TA III IN

CERTIFICARE ACREDITAT


DE MANAGEMENT AL

URMA AUDITUl UI O£ DF CA ( RE ORGANISMUL PENTRU CERtlt ICAREA


SISTEMEI OH OH MANAGEMENT AL CALITĂȚII SR EN .(!>□ AEROOBd. Banii Manta nr. 9, Sectorul I București; 011222

Tel. -40-21-319.10.1.3; Fax: +40-21 -319.10.06

Email: registraturaw.orimarias 1 .ro

littw://www.i>rirnuriuscctorl roBILANȚ TERITORIAL

Funcțiuni

Mp

%

Suprafața teren

20605

100

Suprafața construita

10744

53

Suprafața construita desfasurata

13636

Circul ații .platforme parcaj si spatii verzi

9861

47


I Foî-xlaM.

S.C.

TnL

MUiCRA STUDIO S.R.L

o fii, NrS.

/

ELABORAT

NUME

SEMNĂTURĂ

SEP PROIECT PROIECTAT

urt). DanTudor urtx tu Ha Alexandre seu

/A

DESENAT

urt). lulia AJexandrescu