Hotărârea nr. 308/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 308 din 12.10.2018 privind aprobarea, pentru anul 2019, a condițiilor și criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate și repartizării, în baza Legii locuinței nr. 114/1996, consolidată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea, pentru anul 2019, a condițiilor și criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate și repartizării, în baza Legii nr. 114/1996, consolidată

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Utilități Publice - Compartimentul Fond Imobiliar și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială din cadrul Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 42, 43, precum și uncie prevederi ale art. 44 din Legea nr. 114/1996 a locuinței cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2008 pentru modificarea Legii locuinței nr. 114/1996 și pentru modificarea și completarea OUG nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1275/2000 prin care au fost aprobate Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 42/2003 privind Regulamentul de repartizare a locuințelor și a terenurilor aferente acestora, conform legii, din fondul locativ de stat, modificată și completată prin Hotăârea Consiliului General al Municipiului București nr.425/2018;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr.29/03.02.2009 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 285/28.08.2008 privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea 114/1996, precum și aprobarea achiziționării de pe piața liberă a unor imobile de locuințe susceptibile rezolvării cererilor de atribuire depuse în baza Legii 114/1996 și a celorlalte acte normative în domeniul locativ ;

în temeiul art.45 alin.(l) și art.115 alin.(l), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publică locală, rectificată și modificată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art 1.- Se aprobă, pentru anul 2019, condițiile și criteriile de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate și repartizării, în baza Legii nr. 114/1996, consolidată, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.- (1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului București și Direcția Utilități Publice - Compartimentul Fond Imobiliar vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.10.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 308

Data: 12.10.2018


Ia

CONDIȚIILE $1 CRITERIILE


de departajare prin punctaj, în vederea stabilirii ordinii de prioritate și

în baza Legii locuinței nr. 114/1996, consolidată

Nume si Prenume..........................................................................................................................................

CI/CNP.......................................................................................................................................................................

Domiciliul stabil........................................................................................................................................................

Număr înregistrare cerere.........................................................................................................................

Membrii familiei și structura locuinței la care se încadrează....................................................................

1.

Situația locativă actuală

a) cu contract de închiriere la proprietar, valabil, avizat la Administrația Financiara Sector 1

15 puncte

b) în spațiul părinților

5 puncte

c) în cămine/ locuințe de serviciu

6 puncte

d) persoane evacuate cu hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă din imobile retrocedate/ imobil retrocedat de mai mult de 5 ani

30 puncte

e) persoane care au avut calitatea de chiriaș in imobile proprietatea PMB, retrocedate, si in prezent locuiesc cu contract de închiriere încheiat cu actualul proprietar

10 puncte

f) persoane care au locuit legai în imobile retrocedate și care în prezent se află în imobil fara forme legale

15 puncte

g) alte situații (divorț,viza resedinta/flotant,

persoane fara forme legate, tolerat in spațiu avand domiciliul stabil pe raza sectorului 1, contract de comodat,precum si alte situații care nu se regăsesc între literele a si h)

5 puncte

h) beneficiarii Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/2004 cu modificările și completările ulterioare sau Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 220/2010

5 puncte

i) persoane evacuate cu hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă din imobile retrocedate care nu mai beneficiază de ajutorul privind plata chiriei cf. Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/2004 cu modificările si completările ulterioare

10 puncte

2.

Stare civilă actuală

a) căsătorit;

4 puncte

b) familie monoparentala

5 puncte

c) văduv, divorțat; necăsătorit

3 puncte

3.

Număr copii aflați în întreținere sau care gospodăresc împreună cu părinții

1 copil

2 punct

2 copii

3 puncte

3 copii

4 puncte

Mai mult de 3 copii

5 puncte

4.

Stare de sănătate actua/ă

a) invalizi de gradul 1 si handicap grav

7 puncte

b) invalizi grad II si handicap grad accentuat

6 puncte

5.

Vechimea cererii

a) < 1 an

1 puncte

b) 1-2 ani

2 puncte

c) 2-3 ani

3 puncte

d) 3-4 ani

4 puncte

e) 4-5 ani

5 puncte

f) 5- 6ani

6 puncte

g) 6- 7a ni

7 puncte

h) 7- 8ani

8 puncte

i) 8- 9a ni

9 puncte

j) 9- lOani

10 puncte

k) 10-11 ani

11 puncte

1)11-12 ani

12 puncte

m)12-13 ani

13 puncte

n)13-14 ani

14 puncte

0)14-15 anî

15 puncte

p) 15-16 ani

16 puncte

r)16-17 ani

17 puncte

s)17-18 ani

18 puncte

t) 18-19 ani

19 puncte

u) 19-20 ani

20 puncte

6.

Venitul mediu net lunar pe membru de familie

a) nu realizează venituri

1 puncte

b) mai mic decât venitul minim pe economie

13 puncte

c) între venitul minim pe economie și venitul mediu net pe economie

10 puncte

7.

Vârsta solicitantului

a) sub 35 de ani

10 puncte

b) peste 35 de ani

7 puncte

8.

Categorii sociale

a) persoane care nu sunt angajate cu contract de muncă

1 puncte

b) salariați

3 puncte

c) pensionari

5 puncte

d) șomeri; persoane beneficiare de ajutor social

2 puncte

h) persoane cu studii superioare - se acorda doar titularului cererii

6 puncte

i) veterani și văduve de război, revoluționari răniți și invalizi, foști deținuți politici și urmașii acestora

5 puncte

j) tineri instituționalizați

8 puncte

k) repatriați

5 puncte

1) victime ale violentei domesice

10 puncte

TOTAL GENERAL:

Nota : Se acorda 7 puncte pentru fiecare membru din familie care prezintă certificat medical invaliditate de gradul I si handicap grav și 6 puncte pentru fiecare membru din familie care prezintă certificat medical invaliditate de gradul II si handicap grad accentuat, urmând ca acestea să se cumuleze ;

  •  La egalitate de puncte prioritatea se stabilește în ordinea numărului de înregistrare a cererii la Sectorul 1 al Municipiului București.

  •  La criteriul nr. 1 „Situația locativă actuală", litera h și i, beneficiarii Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 120/2004 cu modificările și completările ulterioare sau Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 220/2010 care constau în acordarea unui sprijin financiar pentru plata chiriei, se va cumula cu una dintre situațiile locative cuprinse între literele a și g.

  •  La criteriul nr. 5 „ Vechimea cererii", se stabilește cf.Normelor nr. 1275/2000, de aplicare a Legii nr. 114 /1996, art.21, a li n(2), pentru cererile depuse până la data de 01.noiembrie a anului în curs.

  • Cererile care nu au fost reactualizate timp de 5 ani consecutiv se vor considera clasate.

întocmit,