Hotărârea nr. 293/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 293 din 12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea înființării societății pe acțiuni

Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, dovada privind disponibilitatea și rezervarea firmei nr. 406394/18.07.2018, Raportul de specialitate al Administrației Domeniului Public Sector 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Economic, Direcția Juridică, Direcția Investiții și Direcția Utilități Publice;

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și raportul comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniului,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de art.l, art.2 lit. c), art. 8, art. 81 lit. b), art. 9, art. 10, coroborate cu prevederile Titlului III - Cap. IV din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.35 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Cap. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 292/29.09.2016 privind împuternicirea Consiliului Local Sector 1 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale având ca scop prestarea de servicii și executarea de lucrări pentru imobilele proprietate publică și privată a Municipiului București, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 1, cu excepția clădirilor, modificată prin Hotărârea Consiliului General ai Municipiului București nr. 568/23.08.2018;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 140/30.05.2017 prin care se dă acordul de principiu pentru înființarea unei societăți comerciale având ca scop prestarea de servicii și executarea de lucrări pentru imobilele proprietate publică și privată a Municipiului București, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, cu excepția clădirilor;

Având în vedere amendamentul formulat de Virgil Adrian Suvac, avizat de Serviciul Legislație și Spații cu altă destinație decât cea de locuință și de Direcția Juridică, și adoptat de Consiliul Local al Sectorului 1,

în temeiul prevederilor art. 17, art.36 alin.(2) lit.a), alin.(3) Jit.c). alin.(6) lit.a), art.37, art. 45 alin.(2) și art.l 15 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă înființarea unei societăți pe acțiuni cu denumirea „Compania de Investiții și Dezvoitare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.” având ca unic scop construirea de spitale.

Art.2. - Membrii fondatori ai societății Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.vor fi:

Sectorul 1 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiul București, persoană juridică română de drept public, cu sediul în Municipiul București, sector 1, Bd. Banu Manta nr. 9, reprezentat prin Primar TUDORACHE DANIEL și

Administrația Domeniului Public Sector 1, persoană juridică română de drept public, cu sediul în București, Bd. Poligrafiei nr. 4, sector 1, reprezentată prin Director General VIERU ALIN.

Art.3. - (1) Se aprobă domeniul principal de activitate - Cod CAEN- 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

(2) Societatea va desfășura și următoarele activități secundare:

4299 lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.

 • 4311 lucrări de demolare a construcțiilor

 • 4312 lucrări de pregătire a terenului

 • 4321 lucrări de instalații electrice

 • 4322 lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

4329 alte lucrări de instalații pentru construcții

 • 4331 lucrări de ipsoserie

 • 4332 lucrări de tâmplărie și dulgherie

 • 4333 lucrări de pardosire și placare a pereților

 • 4334 lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri

4339 alte lucrări de finisare

4391 lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții

4399 alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

6832 administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract

 • 7111 activități de arhitectură

 • 7112 activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

7120 activități de testări și analize tehnice

8299 alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.

9609 alte activități de servicii n.c.a.

Art.4. - Se aprobă sediul social al societății la adresa din Str. Aristide Demetriade Nr. 2, etaj 3, biroul nr. 15, Sector 1, București.

Art.5. - Se aprobă capitalul social al societății Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector ! S.A. în cuantum de 1.500.000 lei, respectiv 15.000 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 100 lei, constituit prin aport în numerar, astfel:

 • - Sectorul 1 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 1 are un aport de 1.485.000 lei, corespunzător unui număr de 14.850 acțiuni, care reprezintă 99% din capitalul social total și din cota de participare la beneficii și pierderi;

 • - Administrația Domeniului Public Sector 1 are un aport de J 5.000 lei, numerar, corespunzător unui număr de 150 acțiuni nominative, care reprezintă 1% din capitalul social total și din cota de participare la beneficii și pierderi.

Art.6. - (1) Se aprobă componența Consiliului de Administrație astfel:
(2) Durata mandatului este de 2 (doi) ani și puterile le exercită împreună.

Art.7. - Se aprobă delegarea atribuțiilor prevăzute la art. 113 lit. b), c) și f) din Legea nr. 31 /1990 către Consiliul de Administrație, respectiv directoratului, conform prevederilor art. 114 din Legea nr. 31/1990.(2) Cenzor supleant:


■ Ontică Mioara cetățean român, născută la data de

Art.9. - Se aprobă durata societății Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. - nelimitată.

Art.10. - Se aprobă reprezentanții Consiliul Local al Sectorului 1 și ai Administrației Domeniului Public Sector 1 în Adunarea Generală a societății Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 SA.:

 • ■       Gheorghe Sergiu Alexandru pentru Sectorul 1 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 1;

 • ■      Hlevca Florina Andreea pentru Administrația Domeniului Public Sector 1.

Art.ll. - Se aprobă actul constitutiv al societății Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., conform Anexei nr.I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.12. - Se aprobă statutul societății Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.13. - Se mandatează domnul Vieru Alin, directorul general al Administrației Domeniului Public Sector 1 să procedeze la efectuarea tuturor procedurilor legale cu privire la semnarea și înscrierea Actului Constitutiv la Registrul Comerțului.

Art.14. - (1) Primarul Sectorului 1, Directorul Generai al Administrației Domeniului Public Sector 1 și membrii desemnați la art.6, art.8 și art.10 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.10.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local ai Sectorului 1, convocată în temeiul art.39 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare.


Anexa nr.l

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 293/12.10.2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, W’ •


ACTUL CONSTITUTIVAL SOCIETĂȚII         \ \   ' ,/

COMPANIA DE INVESTIȚII ȘI DEZVOLTARE ÎN SĂNĂTATE ȘI DOMENII DE INTERES

PUBLIC-PRIVAT SECTOR 1 S.A.

Subscrisa, în calitate de autoritate publică tutelară:

Sectorul 1 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 1-MunicipiuI București, persoană juridică română de drept public, cu sediul în Municipiul București, Sector 1, Bd. Banu Manta nr.9, CIF 4505359, reprezentat prin PRIMAR - TUDORACHE DANIEL, cetățean român, domiciliatCAPITOLUL I

DENUMIREA. FORMA JURIDICĂ. SEDIUL SOCIAL

Art.l. Denumirea societății: Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., denumire înregistrată la Registrul Comerțului conform dovezii privind disponibilitatea și rezervarea firmei nr. 406394 din 18.07.2018.

Art.2. Forma juridică a societății: întreprindere publică (conform art. 2 punct 2 lit. B) din O.U.G. nr.l09/2011) - societate pe acțiuni, persoana juridica română, administrată potrivit sistemului unitar stipulat de Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale.

Art.3. Sediul principal al societății: România, Str. Aristide Demetriade Nr. 2, etaj 3 biroul nr. 15-Sector 1, București.

CAPITOLUL II

OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.4. Obiectul de activitate al întreprinderii publice — societate pe acțiuni, codificat conform codului

CAF.N, esle:

 • a)     obiectul principal de activitate:

Cod CAEN- 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale

 • b)     obiectul secundar de activitate face parte din următoarele domenii: 4299 lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.

 • 4311 lucrări de demolare a construcțiilor

 • 4312 lucrări de pregătire a terenului

 • 4321 lucrări de instalații electrice

 • 4322 lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

4329 alte lucrări de instalații pentru construcții

 • 4331 lucrări de ipsoserie

 • 4332 lucrări de tâmplărie și dulgherie

 • 4333 lucrări de pardosire și placare a pereților

 • 4334 lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri

4339 alte lucrări de finisare

4391 lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții

4399 alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

6832 administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract

 • 7111 activități de arhitectură

 • 7112 activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

7120 activități de testări și analize tehnice

8110 activități de servicii suport combinate

 • 8121 activități generale de curățenie a clădirilor

 • 8122 activități specializate de curățenie

 • 8129 alte activități de curățenie

 • 8130 activități de întreținere peisagistică

8299 alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.

9103 gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 9609 alte activitati de servicii n.c.a.

CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL

Art.5. Capitalul social al întreprinderii publice — societate pe acțiuni - subscris și vărsat este de 1.500.000 lei, aport în numerar. Capitalul social este divizat în 15.000 acțiuni, cu o valoare nominală de 100 lei.

Art.6. Aportul acționarilor și structura acționariatului este următoarea:

 • - Sectorul 1 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 1, are un aport de 1.485.000 lei, numerar, vărsat integrat la constituire, subscriind un număr de 14.850 acțiuni nominative, care reprezintă 99% din capitalul social total și din cota de participare la beniiicii și pierderi;

 • - Administrația Domeniului Public Sector 1, are un aport de 15.000 lei, numerar, vărsat integrat la constituire, subscriind un număr de 150 acțiuni nominative, care reprezintă 1% din capitalul social total și din cota de participare la benificii si pierderi;

CAPITOLUL IV

CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA ÎNTREPRINDERII PUBLICE — SOCIETATE PE ACȚIUNI

Art.7. Forul suprem de conducere al întreprinderii publice — societate pe acțiuni este adunarea generala a acționarilor.

Principalele atribuții, condițiile pentru validitatea deliberărilor adunărilor generale si modul de exercitare a dreptului de vot sunt prevăzute in statutul întreprinderii publice — societate pe acțiuni.

Art.8. întreprinderea publica - societate pe acțiuni este administrate de consiliul de administrație format din 5 (cinci) membri desemnat de adunarea generala a acționarilor in condițiile si componenta prevăzute in statut.

CAPITOLUL V

CENZORII

Art. 9. Gestiunea societății este controlată de 3 cenzori.

Art. 9.1. Prima comisie de cenzori a societății este formată din:


Cenzor supleant:


Art. 9.2. Primii cenzori sunt numiți pe o perioadă de 3(trei) ani. Cenzorii pot fi revocați sau suspendați prin Hotărârea Adunării Generale a acționarilor.

Art. 9.3. Comisia de cenzori are următoarele îndatoriri:

 • A) Să supravegheze gestiunea societății;

 • B) Să verifice dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele;

 • C) Sa verifice dacă registrele societății sunt ținute regulat;

 • D) Să verifice dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.

 • E) Să informeze Adunarea Generală a acționarilor asupra rezultatelor examinărilor.

 • F) Face propuneri adunării generale cu privire la reducearea capitalului social înregistrat sau la schimbarea actului constuitutiv, al obiectului de activitate al societății, repartizarea beneficiilor, printr-un raport amănunțit. Adunarea Generală nu va putea aproba bilanțul contabil și contul de profit și pierderi dacă acestea nu sunt însoțite de raportul cenzorilor.

 • G) Prin decizia a cel puțin 2( doi) cenzori, să convoace Adunarea Ordinară sau Extraordinară, ori de câte ori constată situații deosebite care necesită soluționarea urgentă sau când aceasta nu a fost convcată de către adminsitrator;

 • H) Să ia parte la adunările ordinare si extraordinare putând face să se insereze în ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare.

Art. 9.4. Cenzorii vor aduce la cunoștința administratorilor neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar în cazurile mai importante le vor aduce la cunoștința adunării generale.

Art. 9.5. Cenzorii au dreptul să obțină în fiecare lună de la administrator o situație despre mersul operațiunilor.

Art. 9.6. Cenzorii iau parte la adunările administratorilor, fără drept de vot.

Art. 9.7. Este interzis cenzorilor să comunice acționarilor, în particular sau terților , date referitoare Ia operațiunile societății constatte cu ocazia exercitării madatelor lor.

Art. 9.8. Pentru îndeplinirea atribuțiilor lor , cenzorii vor delibera împreună, dar în caz de neînțelegere, vor putea face rapoarte separate, care vor trebui prezentate adunării generale. Cenzorii vor trece într-un regsitru special deliberările lor, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor.

Art. 9.9. întinderea și efectele răspunderii cenzorilor sunt determinate de regulile mandatului.

Art. 9.10. Nu pot fi cenzori, iar daca au fost aleși, decad din mandatul lor:

 • a)  Rudele sau afinii până la gradul al-IV-lea inclusiv sau soții dministratorilor:

 • b) Persoanele care primesc sub orice formă, pentru alte funcții decât aceea de cenzor, un salariu sau o remunerație de la administratori sau de la societate sau ai căror angajatori sunt în raporturi contractuale sau se află în concurență cu aceasta

 • c)  Persoanelor cărora le este interzisă funcția de administrator.

Art. 9.11. Cenzorii vor fi remunerați cu o indemnizație fixă al cărui cunatum va fi stabilit ulterior adoptării prezentului act constitutiv.

Art. 9.12. Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală , cu votul cerut la adunările extraordinare.

CAPITOLUL VI PERSONALUL ÎNTREPRINDERII PUBLICE — SOCIETATE PE ACȚIUNI ȘI CONTROLUL GESTIUNII

Art. 10. Structura organizatorică a întreprinderii publice - societate pe acțiuni este aprobată de Adunarea Generală a acționarilor în baza propunerii Consiliului de Administrație.

Art. 11. Situațiile financiare ale societății sunt supuse auditului statutar, serviciile auditorului statutar find contractate de către întreprinderea publică —societate pe acțiuni conform legislației în vigoare privind achizițiile publice.

Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de Legea nr. 162/2017.

Art. 12. întreprinderea publică — societate pe acțiuni organizează auditul intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare. Auditorii interni raportează direct Consiliului de Administrație.

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII FINALE

Art. 13. Durata întreprinderii publice — societate pe acțiuni: nelimitată.

Art 14. Modul de distribuire a beneficiilor. Beneficiile reale ale întreprinderii publice — societate pe acțiuni vor fi stabilite și distribuite acționarilor conform prevederilor din statut.

Art. 15. Dizolvarea, lichidarea întreprinderii publice — societate pe acțiuni, se vor realiza în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 16. Litigiile dintre acționari, în legătură cu interpretarea și îndeplinirea prezentului act constitutiv, precum și cu privire la relațiile lor cu terțe părți, vor fi soluționate potrivit dreptului comun, legea aplicabilă fiind legea română.

Art. 17. Toate înștiințările, rapoartele și alte comunicări primte sau făcute în conformitate sau în legătură cu prezentul, se vor face în scris și vor fi comunicate personal sau prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, dacă este expediată în mod adevcat, la adresele pe care fiecare dintre părți le comunică în scris societății. Orice asemenea înștiințări, rapoarte sau alte comunicări vor fi considerate primite când vor fi tarnsmise personal sau prin poștă.

Art. 18. Forța majoră:

 • a) Niciuna dintre părți nu este răspunzătoare față de celelate părți pentru eșec sau întârzieri în îndeplinirea oricăror obligații prevăzute în acest act constitutiv, atâta timp cat au fost cauzate de incidente ce nu pot fi controlate de părți.

 • b) Când este invocată forța majoră, partea care o invocă trebuie să anunțe cealaltă parte în scris, în termen de 15 zile de la eveniment. încetarea evenimentului de forță majoră va fi anunțată celeilate părți în termen de 15 zile.

 • c) Dacă aceste evenimente durează mai mult de 6 luni, părțile au dreptul să solicite ieșirea din societate.

 • d) Părțile prezente sunt de acord să ia toate măsurile necesare pentru a elimina sau micșora consecințele evenimentului de forță majoră.

Art. 19. Prezentul act constitutiv se completează cu prevederile statutului și cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

încheiat astăzi__, în           exemplare originale.

Anexa nr.2

la Hotărârea Consiliului Local nr. 293/12.10.2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SuVae


STATUTUL ÎNTREPRINDERII PUBLICE — SOCIETATEA COMERCI ALA COMPANIA DE INVESTIȚII ȘI DEZVOLTARE ÎN SĂNĂTATE ȘI DOlVlENlȚI^ INTERES PUBLIC-PRIVAT SECTOR 1 S.A.

CAPITOLUL IAu stabilit constituirea unei Întreprinderi publice - societate pe acțiuni in următoarele condiții:

CAPITOLUL II

FORMA JURIDICA

ART. 1. întreprinderea publica - societate pe acțiuni este persoana juridica romana si este înființata ca societate pe acțiuni in conformitate cu legislația romana aplicabila.

ART. 2. întreprinderea publica - societate pe acțiuni isi va desfasura activitatea in conformitate cu prevederile prezentului statut, actului constitutiv si ale legislației romanești in vigoare in vederea realizării obiectului sau de activitate si a îndeplinirii obiectivelor sale astfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul statut si prin actul constitutiv.

CAPITOLUL III

DENUMIREA SOCIETĂȚII

ART. 3. Denumirea întreprinderii publice - societate pe acțiuni este: „Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector I S.A.”.

ART. 4. In orice document, scrisoare sau act emis de întreprinderea publica — societate pe acțiuni, trebuie menționate: denumirea, forma juridica, capitalul social subscris si varsat, sediul social, numărul de înmatriculare la registrul comerțului si codul unic de înregistrare.

CAPITOLUL IV

SEDIUL SOCIAL. DURATA

ART. 5. Sediul social al întreprinderii publice - societate pe acțiuni: Romania, Str. Aristide Demetriade Nr. 2, etaj 3 biroul nr. 15 - Sector 1, București.

ART. 6. întreprinderea publica— societate pe acțiuni este constituita pentru o perioada de timp nelimitata începând cu data înmatriculării sale la oficiul registrului comerțului.

CAPITOLUL V

OBIECTUL DE ACTIVITATE

ART. 7. Obiectul principal de activitate :

COD CAEN - 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale

Obiectul secundar de activitate codificat conform codului CAEN, este cel prevăzut la art. 4, lit. B) din contractul de societate.

Schimbarea, completarea obiectului secundar de activitate se deleaga Consiliului de Administrație.

CAPITOLUL VI CAPITALUL SOCIAL

ART. 8. Capitalul social total subscris al intreprinderii publice - societate pe acțiuni este de 1.500.000 lei, divizat in 150.000 acțiuni cu o valoare nominala de 100 lei fiecare.

ART. 9. Capitalul social este in totalitate varsat de acționari.

ART. 10. Aportul acționarilor si structura aclionariatului este următoarea:

• Sectorul I al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 1. are un aport de 1.485.000 lei, numerar, varsat integral la constituire, subscriind un număr de 14.850 acțiuni nominative, care reprezenta 99% din capitalul social total și din cota de participare la benifîcii si pierderi;

■ Administrația Domeniului Public Sector I, are un aport de 15.000 lei, numerar, varsat integral la constituire, subscriind un număr de 150 acțiuni nominative, care reprezintă 1% din capitalul social total și din cota de participare la benifîcii si pierderi.

ART. 11. Dovada calitatii de acționar se face in baza înregistrărilor din registrul acționarilor. La cererea acționarului, întreprinderea publica - societate pe acțiuni va emite certificate de acționar care vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege si vor fi semnate de către președintele consiliului de administrație.

CAPITOLUL VII

ACȚIUNILE

ART. 12. Acțiunile întreprinderii publice - societate pe acțiuni sunt nominative, emise in forma dematerializata si înregistrate in registrul acționarilor intreprinderii publice - societate pe acțiuni.

ART. 13 (1). Fiecare acțiune subscrisa si varsata conferă titularului dreptul la un vot in Adunarea Generala a Acționarilor, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor conform hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, precum si alte drepturi stipulate in actul constituiv.

 • (2) . Deținerea a cel puțin unei acțiuni implica adeziunea de drept a titularului ei la prezentul Statut si la Actul Constitutiv.

 • (3) . Drepturile si obligațiile legate de acțiuni urmeaza acțiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

ART. 14 (1).Acțiuni le sunt indivizibile cu privire la intreprinderea publica - societate pe acțiuni care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

 • (2) . în cazul in care o acțiune revine mai multor persoane in coproprietate, acestea sunt obligate sa desemneze pe acela care exercita drepturile si îndeplinește obligațiile legate de acea acțiune.

 • (3) . Atata timp cat o acțiune este proprietatea indiviza a mai multor persoane, acestea sunt răspunzătoare in mod solidar pentru efectuarea vărsămintelor datorate.

CAPITOLUL VIII

VANZAREA ACȚIUNILOR

ART. 15. Vanzarea acțiunilor intreprinderii publice - societate pe acțiuni poate fi efectuata in conformitate cu legislația privind transferul (vanzarea) acțiunilor societăților comerciale deținute de autoritatea publica, in vigoare la data vanzarii respective.

ART. 16. Orice vanzare a acțiunilor intreprinderii publice - societate pe acțiuni va fi aprobata de adunarea generala extraordinara a acționarilor.

ART. 17. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor este transmis prin declarația înregistrata in registrul Acționarilor intreprinderii publice - societate pe acțiuni, semnata de vanzator si de cumpărător sau de către mandatarii lor.

CAPITOLUL IX

MAJORAREA SI REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

ART. 18. Capitalul social al intreprinderii publice - societate pe acțiuni poate fi majorat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si dispozițiile prezentului statut, in baza Ilotararii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

ART. 19. (1) Capitalul social se poate majora prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura.

 • (2) . De asemenea, acțiunile noi sunt liberate prin incorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanțe certe, lichide si exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia.

 • (3) . Diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse in rezerve, fara a majora capitalul social.

 • (4) . Mărirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a acțiunilor poate fi hotarata numai cu votul tuturor acționarilor, in afara de cazul când este realizata prin incorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

ART. 20. Capitalul social nu va putea fi majorat si nu se vor putea emite noi acțiuni decât după varsarea integrala a capitalului social inițial subscris sau, după caz, după plata integrala a acțiunilor din emisiunea precedenta.

ART. 21. In situația unei majorări a capitalului social prin aporturi in numerar, noile acțiuni vor fi oferite spre subscriere, in primai rând acționarilor existenti, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le dețin, cu obligația ca aceștia sa isi exercite dreptul lor de preferința in termen de 30 de zile de la data publicării Hotărârii Adunării Generale, in monitorul oficia! al României, Partea a IV-a. Orice majorare a capitalului social efectuata cu incalcarea prezentului articol este anulabila. ART. 22 (1), Daca majorarea capitalului social se face prin aporturi in natura, adunarea generala care a hotarat aceasta va propune judecatorului-delegat numirea unuia sau mai multor experti pentru evaluarea acestor aporturi, in condițiile legii. Aporturi in creanțe nu sunt admise.

 • (2) . După depunerea raportului de expertiza, adunarea generals extraordinara a acționarilor convocata din nou, avand in vedere concluziile expertilor, poate hotara majorarea capitalului social.

 • (3) . Hotararea Adunării Generale a acționarilor trebuie sa cuprindă descrierea aporturilor in natura, numele persoanei ce le efectuează si numărul acțiunilor ce se vor emite in schimb. ART. 23 (1). Hotararea Adunării Generale a acționarilor privind majorarea capitalului social produce efecte numai in măsură in care este adusa la îndeplinire in termen de un an de la data adoptării.

 • (2). Daca majorarea de capital propusa nu este subscrisa integral, capitalul va fi majorat in cuantumul subscrierilor primite, urmând ca acțiunile ne-subscrise in termenul si in condițiile stabilite de Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor, care a aprobat majorarea de capital social, sa fie anulate.

ART. 24 (1). Acțiunile emise in schimbul aporturilor in numerar vor trebui plătite, la data subscrierii, in proporție de cel puțin 30 % din valoarea lor nominala si, integral, in termen de cel mult 3 ani de la data publicării in monitorul oficial al româniei, partea a IV-a, a hotărârii adunării generale a acționarilor.

 • (2). In același termen vor trebui plătite acțiunile emise in schimbul aporturilor in natura. ART. 25. Când s-a prevăzut o prima de emisiune, aceasta trebuie integral plătită la data subscrierii.

ART. 26 (1). Capitalul social poate fi redus prin:

 • a)     micșorarea numărului de acțiuni;

 • b)     reducereavaloriinominaleaactiunilor;

 • c)     do bând i rea propri i 1 or actiu ni, u rmata d e anu larea 1 or.

 • (2). Capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivata de pierderi, prin:

 • a)     scutirea totala sau parțiala a acționarilor de varsarnintele datorate;

 • b)     restituirea către acționari a unei cote-parti din aporturi, proporțional cu reducerea capitalului social si calculat egal pentru fiecare acțiune;

 • c)     alte procedee prevăzute de lege.

ART. 27 (1). Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a doua luni din ziua in care Hotararea a fost publicata in Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

 • (2). Hotararea va trebui sa respecte minimul de capital social, atunci când legea il fixeaza, sa arate motivele pentru care se face reducerea si procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

CAPITOLUL X

ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR

ART. 28 (1). Adunarea Generala a Acționarilor este organul cu depline puteri de decizie al Întreprinderii publice - societate pe acțiuni.

 • (2). Adunarea Generala a Acționarilor lucrează in ședințe ordinare, care se convoacă cel puțin o data pe an, in cel mult 5 (cinci) Juni de la incheierea exercițiului financiar si, in ședințe extraordinare, care se convoacă ori de cate ori este necesar.

ART. 29. Principalele atribuții ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sunt:

 • a)     sa discute, sa aprobe sau sa modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, de cenzori, si sa fixeze dividendul;

 • b)     sa aleaga si sa revoce membrii Consiliul de Administrație;

 • c)      de a i nch ei a contracte d e m andat cu m em bri i C ons i I i u I u i de A dm i n i strat i e;

 • d)     sa fixeze remunerația lunara cuvenita pentru exercițiul in curs membrilor Consiliului de Administrație;

 • e)     se se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;

 • f)      sa stabilească bugetul de venituri si cheltuieli, dupe caz, programul de activitate, pentru exercițiul financiar următor;

 • g)     sa hotarasca gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unitati ale societății;

 • h)     sa aprobe Planul de Administrare întocmit de Consiliul de Administrație potrivit prevederilor O.U.G. nr. 109/2011.

ART. 30 (1). Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor se întrunește ori de cate ori este necesar sa se ia o hotărâre cu privire la:

 • a) schimbarea formei juridice a societății;

 • b)     mutarea sediului societății;

 • c)     schimbarea obiectului de activitate al societății;

 • d)     înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;

 • e)     prelungirea duratei societății;

 • f)      majorarea capitalului social;

 • g)     reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;

 • h)     autorizarea Consiliului de Administrație sa încheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa înstrăineze, sa închirieze, sa schimbe sau sa constituie in garanție bunuri aflate in patrimoniul societății, a căror valoare depășește 1/2 (jumătate) din valoarea contabila a activelor societății la data încheierii actului juridic;

 • i)      fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;

 • j)      dizolvarea anticipata a societății;

m)    conversia unei categorii de obligațiuni in alta categoric sau in acțiuni;

n)     emisiunea de obligațiuni;

o)     oricare alta modificare a Statutului si/sau a Actului Constitutiv sau oricare alta Hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunării generale extraordinare.

 • (2). In conformitate cu prevederile art. 114 din Legea nr.31/1990, republicata, hotărârile privind mutarea sediului societății, schimbarea obiectului secundar de activitate sunt delegate consiliului de administrație care va decide in aceste situații, urmând ca actele modificatoare corespunzătoare ss fie realizate in baza hotărârii Iui.

CAPITOLUL XI

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

ART. 31. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor se face de către Consiliul de Administrație prin Președintele sau, de către Administratorul desemnat de acesta; convocarea se face prin înștiințare trimisa prin scrisoare recomandata/fax-ul oficial al acționarului sau prin scrisoare transmisa pe cale electronica, atașata sau asociata semnătură electronica extinsa, expediata cu cel puțin 30 zile inainte de data tinerii adunării, la adresa acționarului, înscrisa in Registrul Acționarilor.

ART. 32 (1). Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunării, precum si ordinea de zi cu menționarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

 • (2) . In cazul in care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, in convocare se va menționa si lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator sa fie la dispoziția acționarilor, putând fi consultate de aceștia.

 • (3) . Convocatorul Adunării Generale, precum si documentele care urmeaza a fi prezentate acționarilor in cadrul Adunării Generale, vor fi publicate pe pagina proprie de internet a întreprinderii publice societate pe acțiuni cu cel puțin 30 de zile inainte de data desfășurării Adunării Generale si pana la data desfășurării acesteia.

ART. 33. Ședințele Adunării Generale a Acționarilor se desfasoara la sediul social al societății sau in oricare alt loc precizat in convocare.

ART. 34. Daca ordinea de zi conține propuneri de modificare a Statutului si/sau a Actului Constitutiv, convocarea trebuie sa cuprindă in întregime textul acestor propuneri.

ART 35. Tinerea Adunărilor Generale ale Acționarilor poate avea loc si prin corespondenta. Corespondenta se va realiza prin intermediul scrisorilor recomandate.

CAPITOLUL XII

ORGANIZAREA ȘEDINȚELOR ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR

ART. 36 (1). în ziua si la ora anunțate in convocare, ședința Adunării Generale se va deschide de către Președintele Consiliului de Administrație, sau de către acela care ii tine locul.

 • (2) . Președintele va putea desemna, dintre angajatii societății, unul sau mai multi secretari tehnici, care sa ia parte la executarea operațiunilor necesare pentru verificarea îndeplinirii tuturor formalităților cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea Adunării Generale.

 • (3) . După constatarea indeplinirii cerințelor legale si a prevederilor actului constitutiv pentru tinerea Adunării Generale, se intra in ordinea de zi.

 • (4) . Nu pot fi adoptate hotarari asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost comunicate o data cu convocatorul, cu excepția cazului in care acționarul a fost prezent sau reprezenta si nu s-a opus sau nu a contestat aceasta hotarare.

ART. 37 (1). Acționarul poate participa si vota in Adunarea Generala prin reprezentare, in baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva Adunare Generala, prin corespondentă sau prin mijloace electronice.

 • (2) . In cazul voiului prin reprezentare, procura/imputernicirea poate fi depusa la sediul societății, in original, ori poate fi comunicata pe cale electronica, avand incorporata, atașata sau asociata semnătură electronica.

 • (3) . Procurile/imputenicirile vor fi prezentate, in original, la începutul ședinței Adunării Generale, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot in acea adunare. Procurile/imputernicirile vor fi reținute de societate, facandu-se mențiune despre aceasta in procesul-verbal.

ART. 38. Acționarul poate vota prin corespondenta sau prin mijloace electronice înainte de Adunarea Generala.

ART. 39 (1). Un proces-verbal, semnat de președinte si secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data, locul Adunării Generale, prezenta, numărul acțiunilor, dezbaterile in rezumat, hotărârile luate, iar la cererea pârtieipantilor, declarațiile făcute in ședința.

 • (2) . La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a acționarilor.

 • (3) . Procesul-verbal va fi trecut in Registrul Adunărilor Generale.

 • (4) . Pentru a fi opozabile terților, Plotararile Adunării Generale vor fi depuse in termen de 30 zile la Oficiul Registrului Comerțului, spre a fi menționate in registru si publicate in Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

 • (5). La cerere, acționarul va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotărârile luate in cadrul Adunării Generale. Daca societatea deține o pagina de interne proprie, rezultatele se vor publica si pe aceasta pagina, in termen de cel mult 30 zile de la data Adunării Generale.

CAPITOLUL XIII

CVORUMUL EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

ART. 40. Atribuțiile privind conducerea societății, date prin lege in competenta Adunării Generale a acționarilor, revin, potrivit prezentului act constitutiv, acționarilor care isi vor exercita dreptul de vot in conformitate cu prevederile legale.

ART. 41 (1). Hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor se adopta prin vot deschis. Ele pot fi exprimate prin telegrama sau fax, când sunt in favoarea propunerii in cauza.

 • (2) . Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administrație si pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale întreprinderii publice — societate pe acțiuni, precum si alte situații când Adunarea Generala apreciaza necesitatea votului secret.

 • (3) . Hotărârile Adunării Generale se iau cu votul majorității simple a acționarilor prezent!.

ART. 42. Membrii Consiliului de Administrație si/sau angajați! societății nu pot reprezenta acționarul in cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor, sub sancțiunea anularii oricăror astfel de hotarari adoptate daca, fara votul acestora, majoritatea necesara pentru adoptarea hotărârii nu ar fî fost întrunită.

CAPITOLUL XIV

ADMINISTRAREA

ÎNTREPRINDERII PUBLICE — SOCIETATE PE ACȚIUNI PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

ART. 43 (1). Societatea este condusa si administrata de un Consiliu de Administrație format din 5 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiența in activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăți profitabile din domeniul de activitate al întreprinderii publice.

 • (2) . Cel puțin doi dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie sa aiba studii economice sau juridice si experiența in domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

 • (3) . Nu poate fî selectat mai mult de 1 (un) membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autoritatilor publice.

 • (4) . O persoana fizica poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrare in societăți pe actiuni/intreprinderi publice al căror sediu se afla pe teritoriul româniei.

 • (5) . Numirea membrilor Consiliului de Administrație ("administratori") este temporara si revocabila.

ART. 44. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație va fi formata din administratori neexecutivi, adica din membri care nu au fost numiți directori conform art. 143 si independenți in sensul art. 1382 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

ART. 45 (1). Administratorii sunt desemnați de care adunarea generala ordinara a acționarilor.

 • (2) . Candidatii pentru posturile de administrator sunt nominalizați de către membrii actuali ai Consiliului de Administrație sau de către acționari.

 • (3) . Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de munca.

 • (4) . In cazul in care administratorii au fost desemnați dintre salariatii societății, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului.

 • (5) . Administratorii pot fi revocați oricând de către adunarea generala ordinara a acționarilor.

 • (6) . In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, administratorul este indreptatit la plata unor daune-interese.

ART. 46 (1). Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați de Adunarea Generala a Acționarilor la propunerea autoritatii tutelare.

 • (2) . Propunerile de candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație făcute de autoriatile publice tutelare - acționarii, sunt făcute in baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formata din specialiști in recrutarea resurselor umane.

 • (3) . Criteriile de selecție sunt stabilite de comisie sau de expertul independent cu luarea in considerare a specificului si complexității activitatii societății.

 • (4) . Autoritatea publica tutelara care face propunerile pentru candidatii la functiiile de membri ai Consiliului de Administrație poate decide ca in procesul de selecție, comisia menționata la alineatul precedent, sa fie asistata sau selecția sa fie făcută de un expert independent, conform prevederilor art. 29 alin. (4) din O.U.G. nr. 109/2011.

 • (5) . Autoritatea tutelara, care face propunerile de candidați la funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație trebuie sa aduca la cunoștința Consiliului de Administrație al întreprinderii publice — societate pe acțiuni, in timp util (adica la inițierea procedurii de selecție), anunțul privind selecția membrilor Consiliului de Administrație, astfel incat, Consiliul de Administrație al societății sa publice acest anunț in ziare economice si/sau financiare de larga răspândire si pe pagina de internet a întreprinderii publice.

 • (6) . De asemenea, lista membrilor consiliului de administrație este publicata, prin grija consiliului de administrație, pe pagina de internet a întreprinderii publice — societate pe acțiuni pc întreaga durata a mandatului acestora.

 • (7) . Fiecare membru al consiliului de adminstratie va avea incheiat cu adunarea generala a acționarilor un contract de mandat, in baza caruia isi va desfasura activitatea.

ART. 47 (1). In termen de 90 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează si prezintă adunării generale ordinare a acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat.

 • (2) . Daca este cazul, Adunarea Generala a Acționarilor poate decide completarea sau revizuirea Planului de Administrare, daca acesta nu prevede masurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse in contractul de mandat si nu cuprinde rezultatele prognozate care sa asigure evaluarea indicatorilor de performanta stabiliți in contract.

 • (3) . Daca planul de administrare revizuit nu este aprobat de Adunarea Generala a Acționarilor, administratorii in funcție vor convoca de indata Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor, pentru numirea, cu respectarea prevederilor prezentului statut, ale O.U.G. nr. 109/2011 si ale Legii nr. 31/1990, a unor noi administratori.

 • (4) . Mandatul administratorilor in funcție încetează de drept ia data numirii noilor administratori. In acest caz administratorii nu sunt indreptatiti la daune-interese.

ART. 48 (1). Consiliul de Administrație isi desemnează dintre membrii sai un Președinte al Consiliului de Administrație.

 • (2) . Președintele este numit pentru o durata care nu poate depăși durata mandatului sau de administrator.

 • (3) . Președintele poate fi revocat si de către Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor.

 • (4) . Președintele coordonează activitatea consiliului si raportează cu privire la aceasta Adunării Generale A Acționarilor. El veghează la buna funcționare a societății.

 • (5) . In cazul in care președintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, consiliul de administrație poate insarcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

ART. 49 (1). Remunerația membrilor Consiliul de Administrație este stabilita de Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor. Ea este formata dintr-o indemnizație fixa lunara si, daca este cazul, dintr-o componenta variabila, constând intr-o cota de participare la profitul net at societății, o schema de pensii sau o alta forma de remunerare pe baza performantelor.

(2). Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor se va asigura, la stabilirea remunerației fiecărui membru al Consiliului de Administrație ca aceasta este justificata in raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile in cadrul comitetelor consultative, numărul de ședințe, obiectivele si criteriile de performanta stabilite in contractul de mandat.

ART. 50 (1). Durata mandatului administratorilor este de 4 ani, cu excepția mandatului primilor membri ai consiliului de administrație, care nu poate depăși 2 ani.

(2). Mandatul administratorilor care si-au îndeplinit in mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit.

ART. 51. Pentru ca numirea unui administrator sa fie valabila din punct de vedere juridic, persoana numita trebuie sa o accepte in mod expres.

ART. 52. Persoana numita in funcția de administrator trebuie sa fie asigurata din punct, de vedere profesional.

ART. 53 (1). In caz de vacanta a unuia sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, pana la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.

 • (2) . Daca vacanta prevăzută la alin. (I) determina scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii ramași convoacă de indata adunarea generala ordinara a acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație.

 • (3) . In cazul in care administratorii nu isi îndeplinesc obligația de a convoca Adunarea Generala, orice parte interesata se poate adresa instanței pentru a desemna persoana insarcinata cu convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, care sa faca numirile necesare.

ART. 54 (1). Consiliul de Administrație reprezintă întreprinderea publica — societate pe acțiuni in raport cu tertii si injustiție.

 • (2) . Consiliul de Administrație reprezintă întreprinderea publica — societate pe acțiuni prin președintele său care nu poate fi numit si director general.

 • (3) . Consiliul de Administrație înregistrează, la registrul comerțului, numele persoanelor împuternicite sa reprezinte întreprinderea publica — societate pe acțiuni, menționând daca ele actioneaza împreuna sau separat. Acestea depun la registrul comerțului specimene de semnătură. ART. 55. Consiliul de administrație se va întruni ori de cate ori este necesar, dar cel puțin o data la 3 luni.

ART. 56 (1). Președintele convoacă Consiliul de Administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezidează întrunirea.

 • (2) . Consiliul de Administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivate a cel puțin 2 dintre membrii sai sau a directorului general. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de care autorii cererii. Președintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

 • (3) . Convocarea pentru intrunirea Consiliului de Administrație va fi transmisa administratorilor cu suficient timp inainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine ședința si ordinea de zi.

 • (4) . Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de urgenta.

 • (5) . Notificarea scrisa cu privire la data si locul ședinței si ordinea de zi, va fi trimisa fiecăruia dintre administratori prin intermediul poștei electronice si al faxului.

ART. 57. Ședința Consiliului de Administrație se poate desfasura fara trimiterea unei notificări prealabile, daca toti administratorii sunt prezenti si nu au obiecții cu privire la ordinea de zi sau la ședința propriu-zisa.

ART. 58 (1). Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesara prezenta a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor, iar deciziile se iau cu votul majorității membrilor prezenti.

 • (2) . Participarea la reuniunile Consiliului de Administrație poate avea loc si prin intermediu) mijloacelor de comunicare la distanta, si anume prin telefon sau video-teiefon.

 • (3) . Membrii Consiliului de Administrație pot fi reprezentati la întrunirile consiliului de administrație doar de către alti membri ai sai. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

 • (4). In cazuri excepționale, justificate prin urgenta situației si prin interesul societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire. Nu se poate recurge la aceasta procedura in cazul deciziilor Consiliului de Administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

ART. 59 (1). La fiecare ședința se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite si opiniile separate.

 • (2). Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședința si de către cel puțin un alt administrator.

ART. 61. Consiliul de Administrație este insarcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al întreprinderii publice — societate pe acțiuni, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generala a acționarilor.

ART. 62 (1). Consiliul de Administrație are următoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:

 • a) stabilirea direcțiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societății;

 • b)     stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificării financiare;

 • c)     numirea si revocarea directorilor angajați cu contract de mandat si stabilirea remunerației lor;

 • d)     supravegherea si evaluarea activitatii directorilor angajați cu contract de mandat;

 • e)     aprobarea planului de management elaborat de către Directorul General; pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor si implementarea hotărârilor acesteia;

 • f)      introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolventei.

 • (2). De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a Acționarilor, in conformitate cu art. 114 din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicata, cu modificările si completările ulterioare. ART. 63. Consiliul de Administrație, va putea sa încheie acte juridice in numele si in contul societății, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa înstrăineze, sa închirieze, sa schimbe ori sa constituie in garanție bunuri aflate in patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabila a activelor societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

ART. 64 (1). Consiliul de Administrație trebuie sa prezinte auditului statutar, cu cel puțin 30 de zile inainte de ziua stabilita pentru ședința Adunării Generale, situația financiara anuala pentru exercițiul financiar precedent, insotita de raportul lor si de documentele justificative.

(2). Consiliul de Administrație este obligat ca, in termen de 15 zile de Ja data Adunării Generale, sa depună la Registrul Comerțului copii pe suport hârtie si in forma electronic sau numai în forma electronic, avand atașata o semnătură electronic extinsa, ale situațiilor financiare anuale, insotite de raportul lor, raportul auditorilor interni, precum si de procesuLverbai al Adunării Generale, in condițiile prevăzute de Legea Contabilității nr. 82/1991, republicata.

ART. 65. Consiliul de Administrație este subordonat Adunării Generale a Acționarilor, principalele sale atribuții find:

 • a) stabilirea direcțiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societății si asigurarea îndeplinirii acestora

 • b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, asigurarea îndeplinirii acestora, precum si aprobarea planificării financiare;

 • c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remunerației lor;

 • d) supravegherea activitatii directorilor;

 • e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor si Implementarea hotărârilor acesteia;

 • f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările si completările ulterioare;

 • g)  verificarea funcționarii sistemului de control intern/man ageri al, implementarea politicilor contabile si realizarea planificării financiare;

 • h) aprobarea potrivit competentelor stabilite de lege, a investițiilor ce urmeaza a fi realizate de întreprinderea publica — societate pe acțiuni cu respectarea normelor legale in vigoare;

 • i) propunerea spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a bugetului de venituri si cheltuieli si a situațiilor financiare anuale ale întreprinderii publice— societății pe acțiuni;

 • j) propunerea înstrăinării, vanzarii bunurilor proprietate sau date in administrarea întreprinderii publice — societății pe acțiuni, in condițiile stabilite de legislația in vigoare;

 • k) răspunde de administrarea legala si eficienta a întregului patrimoniu;

 • l) elaborarea si aprobarea organigramei si statului de funcții, corespunzător necesităților activitatii întreprinderii publice — societate pe acțiuni si supunerea spre aprobare Consiliului Local Sector 1 București;

 • m) analizarea bilanțului contabil anual supunerea sa spre aprobare si publicarea sa, potrivit prevederilor legale;

 • n) aprobarea masurilor privind respectarea dispozițiilor legale in domeniul protecției mediului înconjurător;

 • o) aprobarea scoaterii din funcțiune, valorificarea si casarea mijloacelor fixe, cu respectarea reglementarilor in vigoare;

 • p) aprobarea si a altor masuri, cu excepția celor date, potrivit legii, in competenta altor organe;

r) prezentarea semestriala a unui raport asupra activitatii de administrare care include si informații referitoare la execuția contractului de mandat al directorului, detalii cu privire la activitatiile operaționale, la performantele financiare ale societății si la raportările contabile semestriale ale societății;

s) elaborează un Raport Anual privind activitatea întreprinderii publice, in luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează; raportul se publica pe pagina de internet a întreprinderii publice;

ș) aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al societății;

t) informează acționarii, in cadrul primei Adunări Generale a Acționarilor ce urmeaza incheieri i actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de intreprinderea publica cu o alta întreprindere publica ori cu autoritatea publica tutelara, daca tranzacția are o valoare, individual sau intr-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul in lei a 100.000 euro.

ART. 66. (1). Membrii Consiliului de Administrație isi vor exercita mandatul cu prudenta diligenta a unui bun administrator.

 • (2) . Administratorul nu incalca obligația prevăzută la alin. (1), daca in momentul luării unei decizii de afaceri el este in mod rezonabil indreptatit sa considere ca actioneaza in interesul societății si pe baza unor informații adecvate.

 • (3) . Decizie de afaceri, in sensul prezentei legi, este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite masuri cu privire la administrarea societății.

 • (4) . Membrii Consiliului de Administrație isi vor exercita mandatul cu loialitate, in interesul societății.

 • (5) . Membrii Consiliului de Administrație nu vor divulga informațiile confidențiale secretele comerciale ale societății, la care au acces in calitatea lor de administratori. Aceasta obligație le revine si după încetarea mandatului de administrator.

 • (6). Conținutul si durata obligațiilor prevăzute Ja alineatul precedent sunt stipulate in contractul de mandat.

ART. 67 (1). Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor.

 • (2) . Administratorii răspund nelimitat fata de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de îndatoririle funcției lor.

 • (3) . Directorii vor instiînta consiliul de administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.

 • (4) . Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediati daca, avand cunoștința de neregulile savarsite de aceștia, nu le comunica.

 • (5) . In societățile care au mai multi administratori răspunderea pentru actele savarsite sau pentru omisiuni nu se intinde si la administratorii care au făcut să se consemneze, in registrul hotărârilor Consiliului de Administrație, împotrivirea lor si au incunostintat despre aceasta si auditorii.

ART. 68 (1). Administratorul care are intr-o anumita operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie sa ii înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori si pe cenzori sau auditori interni si sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta operațiune.

 • (2) . Aceiași obligație o are administratorul in cazul in care, intr-o anumita operațiune, știe ca sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afinii sai pana la gradul al IV-lea inclusiv.

 • (3) . Interdicțiile stabilite la aliniatele anterioare referitoare la participarea, la deliberarea si la votul administratorilor, nu sunt aplicabile in cazul in care obiectul votului il constituie:

 • a) oferirea spre subscriere, către un administrator sau către persoanele menționate Ja afin. (2), de acțiuni sau obligațiuni ale societății;

 • b) acordarea de care administrator sau de persoanele menționate la alin. (2)aunui împrumut ori constituirea unei garanții in favoarea societății.

 • (4) . Administratorul care nu a respectat prevederile alin. (1) și (2) răspunde pentru daunele care au rezultat pentru societate.

Art. 69 (1). Este interzisă creditarea de care societate a administratorilor acesteia, prin intermediul unor operațiuni precum:

 • a)     acordarea de împrumuturi administratorilor;

 • b)     acordarea de avantaje financiare administratorilor cu ocazia sau ulterior încheierii de către societate cu aceștia de operațiuni de livrare de bunuri, prestări de servicii sau executare de lucrări;

 • c)     garantarea directa ori indirecta, in tot sau in parte, a oricăror împrumuturi acordate administratorilor, concomitent ori ulterioar acordării imprumutului;

 • d)     garantarea direct ori indirect, in tot sau in parte, a executării de către administratori a oricăror alte obligații personale ale acestora fata de terte persoane;

 • e)     dobândirea cu titlu oneros ori plata, in tot sau in parte, a unei creanțe ce are drept obiect un împrumut acordat de o terta persoand administratorilor ori o alta prestație personala a acestora.

(2). Prevederile alin. (1) sunt aplicabile si operațiunilor in care sunt interesați soțul sau soția, rudele ori afinii pana Ja gradul al IV-lea inclusiv ai administratorului; de asemenea, daca operațiunea privește o societate civila sau comerciala la care una dintre persoanele anterior menționate este administrator ori deține, singur sau împreuna cu una dintre persoanele sus-’mentionate, o cota de cel puțin 20% din valoarea capitalului social subscris.

ART. 70. Consiliul de Administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori.

ART. 71. Președintele Consiliului de Administrație nu poate îndeplini si funcția de Director General a! societății.

ART. 72. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație va fi formata din administratori neexecutivi, adica din membri care nu au fost numiți directori conform art. 143 din Legea Nr. 31/1990.

ART. 73. Directorii si membrii Consiliului de Administrație pot sa participe la Adunările Generale ale Acționarilor.

CAPITOLUL XVI DIRECTORII

ART. 74 (1). Consiliul de Administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei Director General.

 • (2) . Directorii pot fi numiți dintre administratori, care devin astfel administratori executivi sau din afara Consiliului de Administrație.

 • (3) . Directorii sunt numiți de Consiliul de Administrație.

 • (4) . Anunțul privind selecția directorilor se publică în 2 ziare economice si/sau financiare de larga răspândire si pe pagina de internet a întreprinderii publice.

 • (5) . Lista directorilor este publicata pe pagina de internet a întreprinderii publice — societate pe acțiuni, pe întreaga durata a mandatului acestora.

ART. 75 (1). Directorul General este responsabil cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societății, in limitele obiectului de activitate al societății, a contractelor de mandat încheiate cu Consiliul de Administrație, a dispozițiilor Consiliului de Administrație cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv Consiliului de Administrație si Adunării Generale a Acționarilor.

 • (2) . Modul de organizare a activitatii Directorului General si a directorilor numiți de Consiliul de Administrație poate fi stabilit prin Hotarare a Adunării Generale a Acționarilor sau prin Hotarare a Consiliului de Administrație.

 • (3) . Orice administrator poate solicita Directorului General sau Directorilor numiți de Consiliul de Administrație informații cu privire la conducerea operativa a societății. Directorii vor informa Consiliul de Administrație, in mod regulat si cuprinzător, asupra operațiunilor intre prin se si asupra celor avute in vedere.

 • (4) . Directorul General elaborează trimestrial si prezintă Consiliului de Administrație un raport conform art. 54 din O.U.G. nr. 109/2011.

 • (5). Directorul General are obligația sa transmită ministerului finanțelor publice trimestrial, analize, situații, raportări si alte informații referitoare la indicatorii economico-financiari din bugetul de venituri si cheltuieli, in formatul si la termenele stabilite prin ordin ai ministrului sau prin circulare.

ART. 76 (1). Planul de Management. In termen de 90 de zile de la numire, directorii elaborează si prezintă Consiliului de Administrație un plan de management, pentru toata durata mandatului si pentru primii doi ani de mandat, cuprinzând Strategia de Conducere pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat. Planul de management trebuie sa fie corelat si sa dezvolte planul de administrare al consiliului de administrație.

 • (2) . Planul de management este supus aprobării Consiliului de Administrație.

 • (3) . Daca este cazul, Consiliul de Administrație poate cere completarea sau revizuirea planului de management, daca acesta nu prevede masurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse in contractul de mandat si nu cuprinde rezultatele prognozate care sa asigure evaluarea indicatorilor de performanta stabiliți in contract.

 • (4) . Daca planul de mangement revizuit nu este aprobat de Consiliul de Administrație, acesta va proceda, de indata, dar nu mai târziu de 60 de zile, la numirea de noi directori.

 • (5) . Mandatul directorilor in funcție încetează de drept la data numirii noilor directori. In acest caz directorii nu sunt indreptatiti la daune-interese.

 • (6) . Evaluarea activitatii directorilor de către Consiliul de Administrație va viza atat execuția contractului de mandat, cat si a planului de management.

ART. 77. Directorul General reprezintă întreprinderea publica - societate pe acțiuni in relațiile cu tertii si poate delega puterea de reprezentare, cu menționarea atribuțiilor delegate si a duratei mandatului, cu condiția ca directorul general sa informeze consiliul de administrație. Specimenul de semnătură al directorului general va fi depus la Oficiul Registrului Comerțului.

ART. 78. Directorul General este responsabil de administrarea activitatii, atribuțiile sale incluzând următoarele:

 • a.     Să exercite administrarea generala a societății, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv si împuternicirilor conferite de Consiliul de Administrație, conducând nemijlocit si efectiv întreaga activitate a societății asigurând funcționarea acesteia;

 • b.     Sa asigure conducerea activitatilor societății, coordonarea si controlul acestora in ceea ce privește utilizarea resurselor financiare, materiale si umane;

 • c.     Sa numească si/sau sa revoce personalul necesar bunei desfășurări a activitatii, precum si sa exercite autoritatea disciplinara asupra lor, conform structurii administrative, regulamentului de organizare si funcționare intern ;

 • d.      Sa stabilească sarcinile, obiectivele, atribuțiile, competentele si responsabilitățile precum si salariile personalului societății;

 • e.      Sa aprobe operațiuni de incasari si plăti;

 • f.      Sa execute angajamentele, Hotărârile luate de Consiliul de Administrație;

 • g.     Sa promoveze proiecte, planuri de lucru etc., in vederea îmbunătățirii performantelor serviciilor, eficientei si eficacității administrației si, in general, pentru indeplinirea cu succes a acțiunilor incredintate societății;

 • h.      Sa, stabilească tactica si strategia de marketing;

 • i.      Aproba operațiunile de cumpărare si vanzare de bunuri si mijloace circulante;

 • j.      Sa încheie actele juridice, in numele si pe seama societății comerciale, conform legii;

 • k.     Prezintă spre aprobarea Consiliului de Administrație programul anual al achizițiilor, programul de investiții al societății;

 • l. Reprezintă, negociază si angajeaza societatea cu prima semnătură in raporturile cu tertii: societăți comerciale, furnizori, organele de stat, organizații, instituții, banei, precum si in relatiie internaționale etc, precum si injustiție, in acest sens putând da împuterniciri de reprezentare;

 • m.    Atrage, selectează, negociază si semnează contractele de superficie si închiriere in vederea atragerii investițiilor pentru atingerea scopurilor specifice obiectului de activitate;

 • n.     Aproba procedurile de interes general ale societății (financiare, de administrare, de aprovizionare, vanzare, resurse umane),

 • o.     Delega răspunderea /competenta pentru deciziile de rutina cadrelor de conducere aflate pe nivele ierarhice imediat inferioare si desemnează înlocuitorul pentru perioada de absenta si Stabilește limitele de competenta si responsabilitate ale acestuia;

 • p.     Conduce echipa care reprezintă unitatea la negocierea contractului colectiv de munca cu sindicatul/reprezentantii sal ari ati lor si semnează in numele angajatorului contractul colectiv de munca al societății:

 • q.      Alte atribuții conferite de lege, de actui constitutiv sau de alte dispoziții aplicabile;

 • r.      Supune aprobării Consiliului de Administrație orice tranzacție din categoria celor prevăzute Ja art. 52 alin. (I) din O.U.G. Nr. 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, daca aceasta are, individual sau intr-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul in lei a 100.000 euro. Pentru a decide asupra tranzacției, consiliu! de administrație poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a vetifica daca tranzacția este corecta in raport cu ofertele de același tip existente pe piața.

ART. 79 (1). Remunerația directorilor este stabilita de Consiliul de Administrație, fiind formata dintr-o indemnizație fixa lunara si dintr-o componenta variabila, constând intr-o cota de participare la profilul net a! societății, o schema de pensii sau o alta forma de remunerare pe baza performantelor.

(2). Prin Hotararea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se vor fixa limitele generale ale remunerațiilor directorilor.

CAPITOLUL XVII

AUDITUL STATUTAR SI AUDITUL INTERN

ART. 80 (1). Întreprinderea publica — societate pe acțiuni va contracta auditori statutari in conformitate cu prevederile legislației in vigoare privind achizițiile publice, scopul auditului statutar fiind acela de auditare a situațiilor financiare anuale ale societății, respectiv de a stabili daca situațiile financiare ale întreprinderii publice oferă o imagine reala si onesta asupra activitatii anului financiar si asupra profitului si pierderii, respectiv asupre veniturilor si cheltuielilor, pentru perioada încheiata.

 • (2) . Alegerea procedurii de selectare a auditorului statutar, atribuțiile ce urmeaza a fi îndeplinite de acest auditor vor fi supuse spre aprobarea Consiliului de Administrație, înainte de demararea procedurii de selectare a auditorului statutar.

 • (3) . Raportul auditorului statutar va fi prezentat Consiliului de Administrație al întreprinderii Publice —societate pe acțiuni.

ART. 81 (1). întreprinderea publica — societate pe acțiuni organizează auditul intern in conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările si completările ulterioare.

 • (2) . In cadrul întreprinderii publice — societate pe acțiuni isi va desfasura activitatea 1 (un) auditor intern, acesta avand obligația de a raporta direct Consiliului de Administrație si Directorului General al Societății.

 • (3) . Auditul intern este o examinare metodica realizata in vederea determinării daca activitatile si rezultatele relative la subiectul examinat satisfac dispozițiile prestabilite si daca aceste dispoziții sunt puse in opera intr-un mod eficace si apt in vederea atingerii obiectivelor societății.

 • (4) . Auditul intern este in interiorul entitatii o activitate independenta de apreciere sau control al operațiilor, find in subordinea directa a Directorului General.

 • (5) . Obiectivul auditului intern este de a asista conducerea societății in exercitarea eficace a responsabilităților lor furnizând analize, aprecieri, recomandări si comentarii pertinente referitoare la activitatile examinate.

 • (6) . Auditorul intern este vizat de toate fazele activitatii entitatii care interesează conducerea. Acesta implica faptul de a apela la aspecte contabile si financiare, dar si tehnice, pentru atingerea

 • (7) . Unei înțelegeri depline a operațiilor examinate.

CAPITOLUL XVIII

EVIDENTA CONTABILA SI REGISTRELE SOCIETĂȚII

ART. 82 (1). Exercițiul financiar at societății începe la I ianuarie si se termina pe 31 decembrie al fiecărui an.

(2). Prin excepție, primul exercițiu începe la data înmatriculării societății la oficiul registrului comerțului se încheie la data de 31 decembrie.

ART. 83. Societatea va tine contabilitatea in lei. In fiecare an, societatea va redacta situațiile financiare, va întocmi contul de profit si pierderi va înregistra activitatile sale economice si financiare in conformitate cu reglementările legate in materie.

ART. 84 (1). Situațiile financiare anuale trebuie supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor în termenul prevăzut de legea romana.

(2). Situațiile financiare anuale, precum si raportul administratorilor, al auditorului statutar vor putea fi consultate de acționari, la sediul social al societății, in interiorul termenului de 15 zile dinaintea datei adunării generale convocate pentru aprobarea lor.

 • (3) . Acționarii vor putea cere copii ale acestora, pe cheltuiala lor.

 • (4) . Administratorii sunt obligați să depună la Direcția Generala a Finanțelor Publice, in termen de 15 (cincisprezece) zile de la aprobarea lor de către adunarea generala, o copie a situațiilor financiare anuale impreuna cu raportul administratorilor, raportul auditorului statutar, precum si procesul verbal ai Adunării Generale. O copie a situațiilor financiare vizata de administrația financiara, precum si documentele mai sus menționate se vor înregistra la Oficiul Registrului Comerțului, care va publica anunțul de confirmare a depunerii acestor acte, in „Monitorul Oficial1’ al României, pe cheltuiala societății.

ART. 85. In vederea desfășurării activitatii, întreprinderea publica - societate pe acțiuni trebuie să tina următoarele registre:

registrele contabile prevăzute de lege;

registrul acționarilor care sa arate, denumirea, sediul acționarilor cu acțiuni nominative, precum si varsamintele făcute in contul acțiunilor. Evidenta acțiunilor tranzactionate pe o piața regi ementata/si stern alternativ de tranzacționare se realizează cu respectarea legislației specifice pieței de capital;

registrul ședințelor si deliberărilor consiliului de administrație;

registru al rapoartelor auditului statutar;

orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

ART. 86 (1). Administratorii, sau, după caz, entitatile care tin evidenta acționari atu lui conform prevederilor legale au obligația sa pună la dispoziția acționarilor si a oricăror alti solicitând informații privind structura actionariatului respectivei societăți si sa le elibereze, la cerere, pe cheltuiala lor, certificate privind aceste date.

 • (2) . De asemenea, sunt obligați sa pună la dispoziția acționarilor in aceleași condiții, registrul ședințelor si deliberărilor adunărilor generale.

 • (3) . Registrul Acționarilor si Registrul Obligațiunilor se pot tine manual sau in sistem computerizat.

CAPITOLUL XIX DISTRIBUIREA REZULTATELOR FINANCIARE

ART. 87. Rezultatele activitatii societății sunt determinate pe baza situațiilor financiare aprobate de Adunarea Generala.

ART. 88. Contul de profit si pierderi, care include veniturile si cheltuielile exercițiului financiar, va evidenția, după înregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea exercițiului respectiv, profitul net urmând a se determina conform legii, după plata impozitului pe profit.

ART. 89 (1). Dividendele se distribuie proporțional cu cota de participare la capitalul social varsat si conform hotărârii adunării generale a acționarilor de aprobare a situațiilor financiare anuale. Acestea se plătesc in termenul stabilit de Adunarea Generala, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat.

ART. 90. Din profitul societății se vor prelua, in fiecare an, cel puțin 5% (cinci procente) pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Daca fondul de rezerva, după constituire, s-a micșorat din orice cauza, va fi completat cu respectarea acelorași reguli.

ART. 91. Adunarea Generala Ordinara poate decide constituirea altor fonduri, destinația si cuantumul acestora.

ART. 92. Acționarii vor suporta eventualele pierderi proporțional cu participarea la capitalul social si in limita acestei participări.

ART. 93 (1). Litigiile dintre acționari in legătură cu interpretarea si îndeplinirea prezentului precum si cu privire la relațiile lor cu terte parti vor fi soluționate potrivit dreptului comun, legea aplicabila fiind legea romana.

(2). Orice litigiu rezultând din sau referitor la prezentul Statut, ori la incalcarea prezentului Statut va fi soluționat de instanțele judecătorești competente.

CAPITOLUL XX

DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

ART. 94. Dizolvarea si lichidarea societății se vor realiza in cazurile si cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege.

CAPITOLUL XXI

DISPOZIȚII FINALE

ART. 95. Prezentul statut se completează cu prevederile actului constitutiv si cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

încheiat astăzi...............................................in......................exemplare originale.

ACȚIONARII:

21