Hotărârea nr. 285/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 285 din 20.09.2018 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.16/26.01.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de consultare a documentațiilor cu caracter tehnic și de urbanism

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.16/26.01.2006pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de consultare a documentațiilor cu caracter tehnic si de urbanism

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Juridică și de Arhitectul Șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

în conformitate ci prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile legale cu privire la asigurarea transparenței și caracterului public al procesului de autorizare din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

Văzând Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protecția datelor personale în cadrul activităților specifice desfășurate de autoritățile de aplicare a legii.

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 16/26.01.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de consultare a documentațiilor cu caracter tehnic și de urbanism;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 16/26.01.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura dc consultare a documentațiilor cu caracter tehnic și de urbanism care au stat la baza autorizațiilor de constiuire/desființare.

Art.2. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor menționate la alin. (1), precum si Instituției Prefectului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 20.09.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 285

Data: 20.09.2018