Hotărârea nr. 281/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 281 din 12.09.2018 privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere între Grădinița nr. 252 și proprietarii imobilului din str. Venezuela nr. 7-9, Sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere între Grădinița nr. 252 și proprietarii imobilului din str. Venezuela nr. 7-9, Sector 1, București

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1, respectiv Raportul de specialitate întocmit de Direcția din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare amendamentul aprobat astfel cum a fost propus de domnul Cristian Adrian Tudose - Consilier local al Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de încetarea la data de 31.08.2018, prin ajungerea la termen, a Contractului de închiriere nr. 286/08.09.2014 (prin care proprietarii cărora li s-a retrocedat imobilul din str. Venezuela nr. 7-9 Sector 1, București, au pus la dispoziția Grădiniței nr. 252, un corp de clădire CI = S+P+E+M cu o suprafață totală desfășurată de 469,55 mp și un teren în suprafață de 1.176 mp), ca urmare a refuzului proprietarilor imobilului anterior menționat de a prelungi durata de valabilitate a acestui contract;

Văzând notificările transmise prin executor judecătoresc de către coproprietarii imobilului din Str. Venezuela nr. 7-9 București Sector 1, înregistrate la Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 su^i^ 8345/30^08^20^^2^/27.08.2018, 8203/^0820^^^^^/^08^20^^rm care

notifică faptul ca agreează, de principiu, să încheie un nou contract de închiriere cu Grădinița nr. 252, pe o perioadă determinată, de 4 luni, respectiv până la data de 31.12.2018, conform draftului de contract de locațiune atașat notificărilor;

în temeiul art. 45 alin.(2), art.80, art.81 și art.115 alin.(l) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

______Art.l. - (1) Se aprobă încheierea unui contract de închiriere între domnii^^^^^^^^^^) în        de           -

locatori și Grădinița nr. 252, în calitate de locatar, pe o perioadă determinată de 12 luni (1 an), respectiv până la data de 31.08.2019, în schimbul unei chirii în valoare de 4.000 Euro/lună (câte 1.000 Euro/lună/proprietar).

(2) în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor alin.(l) părțile vor întocmi și vor semna un contract de închiriere.

Art.2. - Se împuternicește doamna Penciu Gabriela - director al Grădiniței nr. 252, să semneze, în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, Contractul de închiriere menționat la art. 1.

Art.3. - (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și directorul Grădiniței nr. 252 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.09.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 281

Data: 12.09.2018