Hotărârea nr. 278/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 278 din 12.09.2018 privind aprobarea desfăşurării activităţii Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sectorul 1 în sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, situat în B-dul Mareşal Alexandru Averescu nr.17

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea desfășurării activității Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și

Stare Civilă Sectorul 1 în sediul Direcției Generale de Asistență Socială și

Protecția Copilului Sector 1, situat în B-dul Mareșal Alexandru Averescu nr.17

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sectorul 1, Direcția Juridică, Serviciul Legislație și Spații cu altă Destinație decât cea de Locuință;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 271/25.09.2007 privind aprobarea desfășurării activității Direcției de Stare Civilă în sediul Direcției Generale de Asistentă Socială și Protecția Copilului Sector 1, situat în B-dul Mareșal Alexandra Averescu nr. 17;

Ținând seamă de Referatul de necesitate al Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sectorul 1 nr. 170138/30.01.2018 pentru achiziționarea unui imobil în vederea relocării activității Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sectorul 1;

Văzând Referatul de necesitate nr. 329676/06.08.2018 al Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sectorului 1;

Potrivit solicitării nr.330091/14.08.2018 a Direcției de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sectorul 1, precum și răspunsul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 nr. 22995/23.08.2018 privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea desfășurării activității Direcției de Evidență a Personelor și Stare Civilă, structura de stare civilă, în sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, situat în B-dul Mareșal Alexandra Averescu nr. 17;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (3), art. 81, alin. (2) lit. j) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr.l 15/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă desfășurarea activității Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă sectorul 1, structura de stare civilă, în imobilul situat în sector 1, B-dul Mareșal Alexandra Averescu nr.17, sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sectorul 1, situat în Mun. București,.

Art.2. - Activitatea Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă sectorul 1 se va desfășura în spațiile situate în Pavilionul administrativ A - format din subsol, parter, etaj și mansardă, în suprafață totală de 757.81 mp, precum și în Corp clădire indicativ K, în suprafață de 50,03 mp și Corp clădire indicativ L, în suprafață totală de 51,63 mp, până la achiziționarea unui imobil în proprietate pentru Direcția de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă, conform Anexelor nr.1.1 - 1.6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Administrarea și investițiile aferente spațiilor ocupate de către Direcția de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sectorul 1, structura de stare civilă, revin în sarcina Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

Art.4. (1) Primarul Sectorului 1, Direcția de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sectorul 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor menționate la alin. (1), precum si Instituției Prefectului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.09.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


SI

DanielaNr.: 278

Data: 12.09.2018

ANEXĂ LA HOTÂRÂRtA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULU11


l£j- -


NOTA:

  • - CLASA DE IMPORTANTA A CONSTRUCȚIEI CCNF.

STAS 16100/9 - 75 5! P199/92 ESTE CLASA 11 CATEGORIA DE IMPORTANTA CONe KG 766/97

ESTE 5 IMPORTANTA DEOSEBITA

  • - CLĂDIREA ARE GRADUL 11! REZISTENTA LA FOC CON" »ORMATi V P116/99

RISC MIC CE 1NCEDIU


S>-<CÎ-

Direcția Generala de Asistenta Secția

S;,Pr<Hccua Cep* tutui

Adresa: Str Mareșal Averescu, sector 1 3ucurcst<I J

1 I i.j.


Proiect nr. 21/200$

Denumre proiect:

Documentație pentru autorira-e P S I ”Ecaier!na“


Data:

29-03-2G08


OCT


! Șei.-.::      teh. Emilia . vacaru


Adresa: Str. Mareșal Averescu, sector i București


' C-DUV- AfcHiKCîllDk

0:N RQMAș-a

151-4           I


SIROU


CO:iăCU~AKiA j| JtJDEWlEMZA PAVKJ0M.TL4 ADMINISIPAHV £HJf CADVJt C'j 5 5f ECAHR3I*'

M     DîkfCnA GENERALĂ DE AsjSTtKjÂ

S.'XlAtX HCTOMâ 1 frXc’UJU


:a:    I arh- î i anase


Denumire planșa: RELEVEU PaviSon A p’an mansarda


Data


Oclavlan llarfotil CSAMPURJ .


PLAN MANSARDĂ ■ —

. __________ i A4


\t\QU             4r"--«■

“I :>' i- 4 _j---- .

-— —

•n

•r»“* ’.A.  '

1T

• »•»

BIROU *1 ?=««£* 1 poi! pjrch»: :-ra* cuidert i

'                      L

,x -      n

«

1 1

i  1     eiROU 2

£-3?Lț;«®

J  |    P:îâ«»           ’

M'4 jurrr.S

1      £7*;r3/ tcnâpJ

1

®   Îl ’                *“

1

JT

T ~


NOTA

  • - <LA$A DE IMPORTANTA A CONSTRUCȚIEI CONF STAS tOlCO/C ■ 75 Si P199/92 E5TL CLASA Ii

  • - CATEGORIA DE IMPORTANTA CONF. HG 766/97 t57= B - IMPORTANTA DEOSEBITA

• CLAC [REA ARE GRADUL HI REZISTENTA LA FOC CONF NORMATIV FI 18'99

■RISC MIC DE INCeDIU


SFFTF

Direcția Generala ce Asistenta Sociala si.P.'oiecl a Ccțilului Adresa: Str. Mareșal Aveies


teh. Emilia Văcări


tete. Emiia . Va caro


arh. 1. Tanase


L i.. i!ll i.,

,

2J

(*’) '£»■ ă.1 L

F3‘-     «Ysj

1    1 LPi i

e        .1    . ti . M t -  1   *n

••3

■-----------T

T


octavian LâȘSjU gampurj 51=011 INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ

NA. 23G 'IO.S ?r?2 29 2OM

Prclcrtrt

»’* Qinșrj’. Dc>.<r^n

>-V

Dflianaî

• '

kjmltj&ahea. =; eAYTCC'.'U’.'JÎ AflNjNîSIKA'STY GRi CAC-Â.X. C 5 5. -jf ÎCA* iRlTA*

CC?.t<p. Oth:RV. CE ASZW SOCIALA SECîDWl ' WC’J^jn  • - CLASA Cc IM«K3RTA»UA A CONSTRUCȚIEI COîfF STAS 10!C >C 75 51 P17Î/?2 ESTE CLASAȘI

  • - CA'ÎGC-»A ?£ JMFDF.r«.TA CO-F HG 75L9?


SALĂ DE CONSILIU


-------------i=JCE

-XiXs


Direct'c Genetaa de Asistenta Sociala «proiecția Copilului

Adrese: Slr Mareșal Atfe-rescu, sector 1 Sucuteșii

Proiectat 21/2CG9

Denumire proiect:

Documentate pentru autorizare P.S.T. Tcaterina”

Adresa: Str. Maresa! Averescu, sector 1 Sucurest:

[Data:

28-D9-20C8

I Coc planșa

2!A02

tch Ettiiur. vecaru

Ceser^î   | ten. fmî":j vacăiu 1

[■.•tfrfca.    | arh-1. Tanase

Denumire planșa: RELEVEU Pa/iLon A plan parter

Scara: 1:100

'----------------------------------------------------------------------1

Wiu.utt

IrJxVft dc

i Data te»ir!<;,

4-' 1-4


Oct6vian llarlon

CIAMPURUCCTAVÎAN       CTA'^CRu

= 1ROU ’N'DIViD JA:, -52 ARHf t SCfu

KR 0*2 AE3 .•■1^/22 !/i.2X*

CO.’.SCUCMÎA $« f<3f **>£,■<£«.

i-AV.U-'V.

<X3 V* <', îrcy, J.s

;r.x_______.

*f6'<țțlt l»rt^T*r~rje4 Cektfcn lS     y-

-L        a.?

PU\N PARTER

Fi-

tetM!     ■ a---.., *<.. p''.^■

Zi’i

PiT i •

A2 ,


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCU DIRECȚIA URi: amenajarea Tv«?r; o;Hp=o5


-r-


H’


pîatre râtuțata


PERSOANE


..


'< r'P*in


u/-


X,


J

..


£

W C’          ' -

S=L95 r&---

:=r / '

,7M L

-------------!      7J


2^5 f / I’P-ES


Hp=65


Hp=65


:v>


.*


fîchet înzidit


ala aștepta?

S=6,24 np


ît!

Finisaj pardoseala pWiras*'


CASIERIE 1 ■£=9,32 np


OîDIKUl UHITECT’-kO*

OÎC tOttlMU


1394


Act) Ruxandre

IffiUTEANUexpert

Nr. 116


1. «•

r-i

1

. o

225

—--ii—

<ct:

--

(dw. i


V &KAW3A %'«n» NLf

■ •

•US.’SXJ

HUKS         x*cJt_Ra

;-!f F?C*3=

zti. fKr.îaw ■u»xn

PrSeUEit

-             fu»**-,» I

:<ynz

>iud^rfl. Rjdjfcoj C+UajIPropunere

Centrale telefonica x

Finisaj pardoseai piatra naturalaZ‘


/*


■^Finisaj parccscala


Z z z z z


pi’tra naturala


. jrtar


PRIMARI* MUNICIPIULUI SUCUflEȘT ; DIRECȚIA urbanism și NA-JAREA TF.ILIȚOH5'JLU " ‘TlfspReNEscmMn* «Ș 1ablou electric


frnJsaj carck’-că


! V 1

X

X


RlVNCS r,&:««lj

BJRCU IK3ÎV1GUAL Cî A’h5ECTJ?Ă

fX.030 RÂ" 16C-.-ÎS C? ZVD

âJosirfer. .r.-l.,.X<îî’..-■ ■ Ăλâ&STl.țJ< SOCttlJ $1 FRCIL7ÎU CC^lU-Ul. ‘icrcÂ'J. . t -„s£T. f

JU.'-t         l'-Ai'Aiw

Sora:

nete: CONSOLIDARE, RESTAURARE

r^-x-

Ip.t +d.b.

Mmtara |

PAVILION PPH2

r^satz Et> *iwlej~-i5 Rjnar-C

Di O.

T'tt1,n* PROPUNERE PLAN PPÎ

*   T-.;r$.i r

0*seA3l. •Țvi.a.-t. RxxiU&cj CnxJrji

2CCS

| A14