Hotărârea nr. 275/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 275 din 12.09.2018 privind încheierea unui acord care să permită accesul rutier pe tronsonul de drum forestier FE004 în lungime totală de 1,417 km aflat pe raza Ocolului Silvic UP II Băneasa, în schimbul plății unei taxe

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind încheierea unui acord care să permită accesul rutier pe tronsonul de drum forestier FE004 în lungime totală de 1,417 km aflat pe raza Ocolului Silvic UPII Băneasa, în schimbul plății unei taxe

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul comun de specialitate al Direcției Cadastru, Fond Fuciar, Patrimoniu și Evidență Electorală, Direcției Juridice, Direcției Management Economic și al Direcției Investiții;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art 37 alin.(l) lit. e) , alin. (3) și art. 38 alin.(l) din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu Ordinul Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 1770/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la criteriile și modalitățile practice de aplicare a prevederilor Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al atatuluiși din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de Ordinul Ministrului nr. 694/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară și schimbul de terenuri și de calcul al obligațiilor bănești, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 218/2017, privind împutemicerea Consiliului Local al Sectorului 1 și Primarul Sectorului 1 de a efectua demersuri în numele Municipiului București în vederea creării de noi drumuri/căi de acces pe raza sectorului 1;

în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 278/01.09.2017, modificată prin Hotărârea nr. 345/31.10.2017, privind declararea unei căi de acces ca fiind drum de interes local și inițierea procedurilor în vederea elaborării unei hotărâri de guvern privind trecerea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului Local al Sectorului 1;

Văzând Hotărârea 608/2017 a Consiliului General al Municipiului București, privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 1 de a efectua, în numele municipiului București, demersuri pentru trecerea din domeniul public al statului și administrarea Romsilva în administrarea municipiului București a suprafeței de teren necesară realizării unui drum de acces;

Ținând cont de Hotărârea nr.1/2018 a Consiliului Local al Sectorului 1, privind punerea în aplicare a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 608/19.12.2017 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 1 de a efectua, în numele Muncipiului București, demersuri pentru trecerea din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al Municipiului București a suprafeței de teren necesară realizării unui drum de acces;

Văzând Avizul favorabil al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, conform Art. 26 al Hotărârii nr.ll din 29.08.2018 a Consiliului de Administrație privind trecerea din domeniul public al statului și administarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, în domeniul public al Municipiului București, a unei porțiuni din drumul forestier FE004 în lungime de 0,77 km, drumul forestier în prelungirea FE004 in lungime de 0,647km si terenul aferent, în lungime totală de 1,417 km, în baza Legii 192/2010;

Ca urmare a Adresei Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva - Direcția Silvică Ilfov Nr. 12033/CMR/31.08.2018, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 35613/2018 prin care este indentificată posibilitatea realizării accesului rutier în baza unei taxe în cuantum de 23 522 lei/an, fara TVA;

Având în vedere adresa Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva - Direcția Silvică Ilfov Nr. 12096/CMR/2018, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr.37177 /2018;

în temeiul art.45 alin (2), art.81 alin. (4) și art.115 alin.(l), lit.b) din Legea a administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - (1) Se aprobă încheierea unui acord care să permită accesul rutier pe tronsonul de diurn forestier FE 004 în lungime totală de 1,417 km situat pe raza Ocolului Silvic UP II Băneasa.

  • (2) Accesul rutier se va realiza în schimbul plății taxei stabilită de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva - Direcția Silvică Ilfov.

  • (3) Deschiderea accesului rutier se va realiza începând cu momentul efectuării operațiunilor de predare - primire, conform art.38 din Legea 46/2008, a suprafeței de 4323 mp, ce face obiectul scoaterii din fondul forestier, și până la adoptarea hotărârii de guvern pentiu trecerea tronsonului de drum forestier și terenul aferent acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, în domeniul public al municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București, conform Legii 192/2010 pentru drumul forestier, prelungirea acestuia și terenul aferent.

Art. 2 - Se mandatează Primarul Sectorului 1, prin aparatul de specialitate, mai precis, Direcția Investiții, Direcția Management Economic, Direcția Juridică și Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală să semneze în numele Consiliului Local al Sectorului 1 acordul cu Regia Națională a Pădurilor - Romsilva - Direcția Silvică Ilfov, privind relizarea accesului rutier în baza unei taxe pe tronsonul de drum mai sus-menționat.

Art.3. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală și Direcția Investiții, Direcția Management Economic și Direcția Juridică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), Instituției Prefectului Municipiului București precum și Consiliului General al Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.09.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
CONTRAS^MhlEAZĂ,Nr.: 275

Data: 12.09.2018