Hotărârea nr. 270/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 270 din 12.09.2018 privind stabilirea, începând cu data de 1 octombrie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" de la nivelul Centrului Cultural Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind stabilirea, începând cu data de 1 octombrie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" de la nivelul

Centrului Cultural Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Resurse Umane, Direcția Management Economic și Direcția Juridică din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și raportul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților din cadrul Centrului Cultural Sector 1 și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile apariției Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 492 din 28 iunie 2017;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 - privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările si completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilității fiscal - bugetare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (l)-(4), art. 15, art. 16, art. 37, art. 38 alin. (1) și alin. (3) lit. a) și lit. e) și lit. f) și art. 39 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

Potrivit prevederilor art. 7 al Dispoziției Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 2779 din 26.07.2017 privind restabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2017, la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București, conform căni ia se stabilește numărul maxim de posturi de 8 pentru Centrul Cultural Sector 1;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 257 din 28.08.2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București;

Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competență vizând administrația publică locală, Centrul Cultural Sector 1 trebuie să răspundă unor noi cerințe ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuții sau îndeplinirii unor noi atribuții, de natură a asigura un serviciu public calitativ și competent orientat către cetățean și nevoile acestuia;

De asemenea, urgența promovării acestui act este justificată de intrarea în vigoare, începând cu data de 01.01.2018, a prevederilor Ordonanței de urgență nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și de faptul că Centrul Cultural al Sectorului 1 nu a stabilit salariile de bază, începând cu data de 01.01.2018, nivelul actual de salarizare fiind cel stabilit prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 288/18.09.2017;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - începând cu data de 1 octombrie 2018 se stabilesc salariile de bază brute ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" de la nivelul Centrului Cultural Sector 1, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Stabilirea salariilor lunare, începând cu data de 1 octombrie 2018, pentru personalul contractual din cadrul Centrului Cultural Sector 1 salarizat potrivit Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se face de către Directorul Centrului Cultural Sector 1 cu respectarea funcțiilor, gradelor/treptelor profesionale, gradațiilor corespunzătoare vechimii în muncă și vechimii în specialitate, cu respectarea salariilor de bază stabilite prin prezenta Hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București.

Art.3. - Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în cadrul Centrului Cultural Sector 1 pe funcții de același fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcții similare stabilite prin prezenta Hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București.

Arl.4. - (1) Piimaiul Sectorului 1, Viccprimarul Sectorului 1, Centrul Cultural al Sectorului 1, Direcția Management Resurse Umane și Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.09.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local


nr. 270 / 12.09.2018 PREȘEDINTE DE ȘEDI^ț^

Virgil Adrian

SALARII DE BAZA PENTRU PERSONALUL CONTRACTUAL DE EXECUȚIE DIN CADRUIL CENTRULUI CULTURAL SECTOR 1 STABILI CONFORM ART.l 1 ALIN. (1), (2) ȘI (4) PRECUM, ȘI ART. 38 ALIN. (2) LIT. B) ȘI LIT. C) DIN

LEGEA NR. 153/2017

GRADUL/

NIVELUL

COEFICIENT

SALARIUL

SALARIUL

SALARIUL

SALARIUL

SALARIUL

SALARIUL

FUNCȚIA

TREAPTA

STUDIILOR

GRADAȚIA

DE BAZA

DE BAZA

DE BAZA

DE BAZA

DE BAZA

DE BAZA

PROFESIONALA

0

GRADAȚIA

GRADAȚIA

GRADAȚIA

GRADAȚIA

GRADAȚIA

GRADAȚIA

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4=3*1900 lei

5=4+14*7.5%)

6=5+(5*5%)

7=6+(6*5%)

8=7+(7*2.5%)

9=8+(8*2.5%)

SALARII DE BAZA CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI SI IERARHIEI FUNCȚIILOR CONTRACTUALE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALA

STABILITE POTRIVIT LEGII NR.153/2017

INSPECTOR

SPECIALITATE

IA

S

3.4

6460

6945

7292

7656

7848

8044

INSPECTOR

SPECIALITATE

1

S

3.1

5890

6332

6648

6981

7155

7334

INSPECTOR

SPECIALITATE

II

S

2.9

5510

5923

6219

6530

6694

6861

INSPECTOR

SPECIALITATE

DEBUTANT

s

2.8

5320

5719

6005

6305

6463

6624

REFERENT

IA

M

2.3

4370

4698

4933

5179

5309

5441

REFERENT

I

M

2.2

4180

4494

4718

4954

5078

5205

REFERENT

II

M

2.1

3990

4289

4504

4729

4847

4968

REFERENT

DEBUTANT

M

2

3800

4085

4289

4504

4616

4732

Anexa nr.2

la Hotărârea Consiliului Local


SALARIILE DE BAZĂ PENTRU PERSONALUL CONTRACTUAL DE COND^CER

DIN CADRUL CENTRULUI CULTURAL SECTOR 1 STABILITE CONFORM^

ART.l 1 ALIN. (1), (2) ȘI (4) PRECUM, ȘI ART. 38 ALIN. (2) LIT. B) ȘI LIT. C) DIN

LEGEA NR. 153/2017

IDEMNIZATIE PRIMAR : se stabilește prin înmulțirea coeficienților din anexa nr. IX cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata: 9*1900lei

17100

INDEMNIZAȚIE VICEPRIMAR: se stabilește prin înmulțirea coeficienților din anexa nr. IX cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata: 8*1900lei

15200

SALARII DE BAZA CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI SI IERARHIEI FUNCȚIILOR CONTRACTUALE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALA STABILITE POTRIVIT LEGII NR. 153/2017

FUNCȚIA

NIVELUL

STUDIILOR

COEFICIENT

GRADUL 1

SALARIUL DE BAZA GRADUL 1

COEFICIENT GRADUL II

SALARIUL DE

BAZA

GRADUL II

0

1

2

3=2*1900

4

5=4*1900

DIRECTOR

S

5,79

11001

5.99

11381

Salariul de bază corespunzător gradului I și gradului II se stabilește prin înmulțirea coeficienților stabiliți cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.

  • •   Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

  • •   Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%.

  • •   Personalul din instituțiile și/sau autoritățile publice nominalizate în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, beneficiază de majorarea salariilor de bază, indemnizațiile de încadrare, cu până la 50%, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat. Această majorare se aplică proporțional cu timpul efectiv alocat activităților pentru fiecare proiect și se acordă numai dacă cheltuielile de personal sunt eligibile a fi rambursate din fonduri europene.