Hotărârea nr. 269/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 269 din 12.09.2018 privind aprobarea închirierii de pe piața liberă a unui imobil necesar desfășurării activității Grădiniței nr. 252

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii de pe piața liberă a unui imobil necesar desfășurării activității Grădiniței nr. 252

9                          9

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și raportul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Analizând dispozițiile art. 1777-1834, CAPITOLUL V Contractul de locațiune din Codul Civil;

Potrivit prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Contractului de închiriere nr. 286/08.09.2014 și a actelor adiționale la acesta, conform cărora termenul de închiriere a imobilului din Str. Venezuela nr. 7-9, sector 1 de către Grădinița nr. 252 expiră la data de 31.08.2018;

Ținând seama de adresa nr. 201/18.07.2018 a Grădiniței nr. 252, înregistrată cu nr. 7297/18.07.2018 la Registratura Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, prin care Grădinița nr. 252 solicită închirierea imobilului din Str. Venezuela nr. 7-9 Sector 1;

Ținând seama de adresele a trei dintre coproprietarii imobilului din Str. Venezuela nr. 7-9 Sector 1, înregistrate cu nr. 7534/26.07.2018, 7535/26.07.2018 și 7536/26.07.2018 la Registratura Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, prin care domnii Dobriceanu Ionel, Enică Radu și Pândele Andrei notifică încetarea Contractului de închiriere nr. 286/08.09.2014 începând cu data de 01.09.2018 și solicită evacuarea imobilului începând cu aceeași dată, astfel încât Grădiniță nr. 252 să le predea posesia imobilului închiriat;

Având în vedere raportul Comisiei de validare încheiat în data de 12.09.2018;

în temeiul art. 45 alin.(3) și alin.(5), teza a Il-a, art.81 alin.(2) lit. j) și art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă închirierea de pe piața liberă a unui imobil necesar desfășurării activității Grădiniței nr. 252.

Art.2. - (1) Se aprobă constituirea Comisiei de identificare și evaluare a unui imobil necesar pentru desfășurarea activității Grădiniței nr. 252, având următoarea componență:

Victor Zamfir - consilier local;

Cristina Munteanu - consilier local; Raluca Condurachi - consilier local;

_________________________ -    reprezentant  al  Administrației  Unităților  de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

  • -  __________________________ -    reprezentant  al  Administrației  Unităților  de

învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

(2) Se aprobă constituirea Comisiei de negociere a prețului și condițiilor de închiriere a unui imobil necesar pentru desfășurarea activității Grădiniței nr. 252, având următoarea componență:

Alexandru Deaconu - consilier local;

Florea Iordan - consilier local; Dorina Bănișor - consilier local;

___________________-    reprezentant  al  Administrației  Unităților  de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

  • -  __________________________ -    reprezentant  al  Administrației  Unităților  de

învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Art.3. - Se împuternicește doamna Gabriela Penciu - director al Grădiniței nr. 252 să semneze, în numele și pentru Consiliului Local al Sectorului 1, contractul de închiriere.

Art.4. - (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, membrii comisiilor menționate la art. 2 și Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.09.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 269

Data: 12.09.2018