Hotărârea nr. 26/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 26 din 31.01.2018 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 Nr. 329/31.10.2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Circulaţie de la nivelul Unităţii Administrativ-Teritoriale Sector 1 - Municipiul Bucureşti.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 Nr. 329/31.10.2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Circulație de la nivelul Unității Administrativ-Teritoriale Sector 1-Municipiul București

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de Administrația Domeniului Public Sector 1 avizat de Direcția Juridică;

Având în vedere raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare

Văzând prevederile OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu Ordonanța nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea servicilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.

Cunoscând prevederile H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea și întreținerea alveolelor stradale din cadrul plantațiilor de aliniament din Municipiul București, precum și HCGMB nr. 124/2008 privind strategia de parcare de la nivelul Municipiului București

în deplină concordanță cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 167/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 1 și a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/2014 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare al Poliției Locale a Sectorului 1

Ținând seama de Adresa Nr. S.M./22.232/03.01.2018 emisă de Instituția Prefectului Municipiul București,

în temeiul art.45 alin.(l), art.80, art.81 alin.(l) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se modifică și se completează titlul Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 Nr. 329/31.10.2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Circulație de la nivelul Unității Administrativ-Teritoriale Sector 1-Municipiul București, și va avea următorul cuprins'


privind constituirea Comisiei Tehnice de Circulație de la nivelul Suhdiviziiuj^C^d^ipix^ Teritoriale Sector 1-Municipiul București"

Art. II. Se modifică și se completează art. 1 al Hotărârii Consiliului L Nr. 329/31.10.2017 după cum urmează:

Art. 1 devine art.l alin(l) și va avea următorul cuprins:

"Art. 1. (1) Se constituie Comisia Tehnică de Circulație de la nivelul Subdiviziunii Administrativ-Teritoriale Sector 1-Municipiul București.

După alin. (1) se introduce un nou alineat, alin.(2) care va avea următorul cuprins:

(2) Se aprobă componența Comisiei Tehnice de Circulație de la nivelul Subdiviziunii Administrativ-Teritoriale Sector 1-Municipiul București, după cum urmează:

-    un reprezentant din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, numit prin dispoziție de Primarul Sectorului 1

-    un reprezentant din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, numit prin dispoziție de Primarul Sectorului 1

-    un reprezentant din cadrul Administrației Domeniului Public Sector 1, numit prin decizia Directorului General al Administrației Domeniului Public Sector 1

-    un reprezentant din cadrul Poliției Locale Sector 1, numit prin decizia Directorului General al Poliției Locale Sector 1

-    un reprezentant din cadrul Poliției Locale Sector 1, numit prin decizia Directorului General al Poliției Locale Sector 1"

Art. III. Se modifică și se completează art. 2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 Nr. 329/31.10.2017, și va avea următorul cuprins: "Componența nominală și Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Circulație de la nivelul Subdiviziunii Administrativ-Teritoriale Sector 1-Municipiul București se aprobă prin dispoziția Primarului Sectorului 1, care se emite în termen de cel mult 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri"

Art. IV. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 329/31.10.2017 rămân neschimbate.

Art. V. (1) Primarul Sectorului 1, directorul general al Administrației Domeniului Public Sector 1, directorul general al Poliției Locale Sector 1, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.Nr: 26

Data: 31.01.2018