Hotărârea nr. 256/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 256 din 07.08.2018 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Fundația Calea Victoriei 2007, în vederea desfășurării Proiectului cultural-artistic „Caravana Centenar”, ce se va desfășura în perioada octombrie-decembrie 2018

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Fundația Calea Victoriei 2007, în vederea desfășurării

Proiectului cultural-artistic „Caravana Centenar”, ce se va desfășura în perioada octombrie-decembrie 2018

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, Raportul de specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Juridică și Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului i;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de adresa Fundației Calea Victoriei 2007, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 13374/03.04.2018, prin care se solicită finanțare, în vederea organizării Proiectului „Caravana Centenar”, ce se va desfășură în perioada octombrie-decembrie 2018;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. 2) lit. k) și q), alin. (3) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Fundația Calea Victoriei 2007, în vederea acordării unei finanțări în valoare de 177.000 lei, pentru implementarea Proiectului cultural-artistic ..Caravana Centenar”, ce se va desfășura în perioada octombrie-decembrie 2018.

Art.2. - (1) Primarul Sectorului 1 și Centrul Cultural al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituției menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 07.08.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONTRASEMNEAZĂ,


SECRET^Rr DaniekrTOfcoleta Cefalan

Nr.: 256 Data: 07.08.2018