Hotărârea nr. 25/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 25 din 31.01.2018 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.422 /18.12.2017 privind desemnarea Administrației Domeniului Public Sector 1 să exercite atribuțiile de control și monitorizare a gestiunii delegate a serviciului de salubrizare pe raza administrativ-teritorială a sectorului 1 al Municipiului București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.422 /18.12.2017 privind desemnarea Administrației Domeniului Public Sector 1 să exercite atribuțiile de control și monitorizare a gestiunii delegate a serviciului de salubrizare pe raza administrativ-teritorială a sectorului 1 al Municipiului

București

»

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Juridică, Direcția Utilități Publice, Direcția Management Economic și de Direcția Investiții din cadrul Sectorului 1 al Municipiului București;

Având în vedere raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

Ținînd seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 422/18.12.2017,

Având în vedere dispozițiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1), art. 80 si art. 81 alin. (2) si art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se abrogă Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 422/18.12.2017 privind desemnarea Administrației Domeniului Public Sector 1 să exercite atribuțiile de control și monitorizare a gestiunii delegate a serviciului de salubrizare pe raza administrativ-teritorială a sectorului 1 al Municipiului București.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Direcția Utilități Publice, Direcția Management Economic, Direcția Juridică si Direcția Investiții și aparatul de specialitate al Primarului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor menționate la alin. (1), precum si Instituției Prefectului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 31.01.2018 .

Nr.: 25

Data: 31.01.2018