Hotărârea nr. 244/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 244 din 31.07.2018 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. ATHANASIE ENESCU NR. 37 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. A THANASIE ENESCUNR. 37 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

-    Raportul de specialitate nr. 1885/05.07.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

-    Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 257/25.06.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București;

-    Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 6853/15.05.2018;

Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca Mareș;

-    Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de arh. Dan Zamfirescu Boceanu.

Ținând seama de prevederile:

•    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

•    P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015.

•    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STR. ATHANASIE ENESCU NR. 37 - SECTOR 1, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 257/25.06.2018, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art.2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 31.07.2018, în ședința ordinarăa Consiliului Local al Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nr.: 244 Data: 31.07.2018

MUISJICIP1UI


I BUCUREȘTI

orulI


SECT

www.prirnariascctorl .ro


BIROUL REGLEMENTĂRI


URBANISTICE ȘI ARHIVA


Ca urmare a cererii adresate de Lascu Eugen și Lascu Eliana cu adresa în Sat Mogqșoaia., Corn. Mogoșoaia, Jud: llfov,-Str:— Rozelor nr. I, înregistrată la nr. 2681 din 23.01.2018, completată cu nr. 19705/16.05.2018, în eoni WăSttU FU. preveda/ilo L'e$i hriSSWOftlU' privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările si completările ulterioare, se emite un nătorul::

.4VIZNR..?^/?£Ce PENTRU

PUD-STR. ATHANASIE ENESCU NR. 37-SECTOR Construire imobil de locuințe colective S+P+2E+M (3 apartamente)GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 299,00 mp, proprietate privată conform mențiuAifonfitl 271926, eliberat la data de 15.01.2018.

INIȚIATOR: LASCU EUGEN, LASCU ELIANA

PROIECTANT: S.C. ZAMFIRESCU ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. Dan Zamfirescu Boceanu (RUR: D, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord-Est - Str. Athanasie Enescu nr. 39; Vest-Nord-Vest - Str. Pavlbx Vest - Str. Athanasie Enescu nr.35, Sud-Est - artera de circulație str. Athanasie Enescu .

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 242/2015 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: Lla - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție. Se admite mansardarea clădirilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu pantă de 45 grade; suprafața nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016, sau la mai puțin de 100 m de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 1442/25/E/25104 din 22.08.2017.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 45%; CUTmax.= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+1E, CUTmax.= l,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E; RHmax. = P+2E, Hmax. = 10 m. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.


Retragerea minimă față de aliniament - Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat.

Retragerea față dc limita postcrionru a terenului - in cazul loturilor puțin adânci se acceptă construirea clădirilor pe latura posterioarâa parcelei numai in cazul in care pe această limită există deja calcanul unei clădiri principale de locuit, iar adosarea respectă inalțimea și lațimea calcanului acesteia, prevederea nefiind valabilă in cazul unor anexe și garaje.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - la limita de proprietate; stânga - retras minim 3,00 metri, cu balcoane prevăzute pana la max.lm față de planul vertical al fațadei.

Retrageri minime față de limita posterioară - min.5,00m.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre ncschimbare.

CIRCULAȚII ȘI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Str. Athanasie Enescu, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 6853/15.05.2018.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I.

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însori re însușite de arh. Dan Zamfirescu Boceanu.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 4/17/22.02.2018, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.


Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul/ prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.


Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nrl442/25/E/25I04 din 22.08.2017, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului I, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.


Șef birou

Raluca Mihaela Epi^n
PRIMĂRIA A Fpsî CERTIFICATA ISO 9001-2008

PRIVIND SISTEMUL DE ' MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SR EN 45012 AEROQ"întocmit,

Alina Md. Banu Manta nr. 9, Sectorul l Bu airești; Ol 1222 Tel. +40-21-319. IO. 13; Fax: +40-21-319.10.06 Email: rcgistraturairt'nrirnariasI .ro h ttn://w ww, ori mari ascctor I .ro


LEGENDA


Plan Urbanistic de Detaliu


LIMITE / RETRAGERI:


16.00


3LAN CADASTRAL SCARA 1:500 aferent imo


r sîflmt în Str.G-ral.Athanas


nescu n,


curesti


LIMITA ZONEI STUDIATE TEREN CARE A GENERAT P.U.D.-ul

ALINIERE CLĂDIRI

LIMITELE DE PROPRIETATEJj9JțR0FIL TRANSVERSAL

' str..Athanasie.'Enescu /y' exist^rjt si rp^ntinut/'gf.fr’ ., I ALE PARCELELOR îijV' t NUMĂR POȘTAL

/,<A    '-I

10 90IV COTELE TERENULUI CARE A GENERAT P.U.D.-ul

' |

ZONIFICARE FUNCȚIONALA:


Dr


L,za+2E+M


P+1E+M


In\ cnlur dv coordonau*

Sistem de proiecție1 .Mercogmfieu 1971)


Coordonate pcl.de cotilur


X nil


336016.187 330013 107 330010.666 330000 938 330000.871 329996 1% 329991.551 330006.960 330012.870


v Im]


581342 368 58 1346.862 584350.425 584364 620 584364.722 584361 890 584359.077 584336 334 584340,207


= 265W3^    \

JNlClPU'lj


BILANȚ TERITORIAL PROPUS


5= 2‘»

‘Parcările vor fi asigurate în incintă cf. HGMB 66 din 06.04.2006

Suprafața

(mp)

Procent

(%)

SUPRAFAȚA TEREN

299.00

100%

SUPRAFAȚA CONSTRUITA MAX

134,55

45%

SUPRAFAȚA DESFASURATA

388,70

469,43

(P+2E)

(P+2E+M)

ALE! SI PLATFORME BETONATE

104.65

35%

SPATII VERZI

59,80

20%

P.O.T

45%

C.U.T

1.3(P+2E)

1.57 (P+2E+M)

NR. TOTAL DE APARTAMENTE

3

NR. TOTAL

LOCURI DE PARCARE

4

;i carte


P+1E+M

IE25/SS9 /


S+P+2E+M


LOCUINȚE INDIVIDUALE

./

LOCUINȚE COLECTIVE

\ n: j

CONSTRUCȚIE PROPUSA S+P+2E+M

’i

; LIMITA LA NIVELUL iPARTERULUICONSTRUCȚIE CE PASTREAZ7 AMPLASAMENTUL


,67697.


o

IE261


NJFtâtWl'J&SnEf-


Prezentul proiect reprezintă proprietatea S.C. ZAMFIRESCU ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L. Toate drepturile sunt rezervate si protejate de legislația in vigoare privind drepturile de autor. Sunt interzise, fara acordul scris, dat in prealabil de

S.C. ZAMFIRESCU ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L., a următoarelor:

-    reproducerea, totala sau parțiala a informației din proiect, prin orice mijloc

-    folosirea in alt scop sau mod a proiectului decât cele pentru care a fost intocmit


-A.    I

CLĂDIRI ANEXE- PARTER

; \    • i

i SPAȚII VERZI AMENAJATE

f tc;;    jr*ut,T -V

3 TROTUAR

'-' \/ 1


CAROSABIL

X I

TEREN CU DESTINAȚIA CURȚI- CONSTRUCȚII

"I

BALCOANE PROPUSE 1,00 m-

' I

PLANTAȚIE ÎN INTERIORUL PARCELELOR

I

PLANTAȚIE DE ALINIAMENT


ACCES EXISTENT ÎN PARCELĂ


oî of ^oIȚ / 08.of'    /


ML; Ai.Uti&ICA


Rl


ZAMFIRESCU ARHITECTURA SI

URBANISM S.R.L

J40/15167/2007    V,


specificație

NUME

SEMNĂTURĂ

SEP PROIECT

arh. Dan Zamfirescu

PROIECTAT

arh. Beatrice Băluță-Siclitșru

-P

DESENAI

arh. Beatrice Băluță-Siclitaru

DATA


SITUAȚIA EXISTENTA

S teren = 299 m2 (cf. măsurătorilor cadastrale)


REGLEMENTARI conform R.L.U.


aferent P.U.G.


L1a - subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție cu regim de construire continuu (înșiruit) sau discontinuu ( cuplat, izolat) dezvoltate în timp prin refaceri succesive

P.O.T.maximum = 45%

C.U.T.maximum = 1,3 (în cazul

mansardelor, se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC)

Hmax.cornisa = 10,00 m ( P+2).

'    *S& admite un nivel mansardat înscris în
^^.C^volumuf acoperișului, în suprafață de maxim

Ci»'- • Of


bria construită

BENEFICIAR S

1 euKeW si lascu eliana


j-WlKT

PROIECT URBANISTIC DE DETALIU

București, sector 1 str. Athanasie Enescu, nr.37


TITLUL PLANȘA plan reglementări

varianta 2


PROIECT NR.

A37/2017


FAZA

P.U.D.

PLANȘA NR.

U8