Hotărârea nr. 243/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 31.07.2018 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. LIMPEJOAREI Nr. 13 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. LIMPEJOAREINr. 13 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

-    Raportul de specialitate nr. 1884/05.07.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

-    Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 256/25.06.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București;

-    Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 2678/12.03.2018.;

-    Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I.Mareș;

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare de arhitectură însușite de urb. Alexandra P.Ghe. Bogdan..

Ținând seama de prevederile:

•    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

•    P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 259/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015.

•    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STR. LIMPEJOAREI Nr. 13 - SECTOR 1, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 256/25.06.2018, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art.2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 31.07.2018, în ședința ordinarăa Consiliului Local al Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nr.: 243 Data: 31.07.2018

MUINICIPIUI


l. BUCUREȘTI

orulI


SECT

www.primariascctorl.ro


pentru cetățean, pentru bunăstare

BIROUL REGLEMENTĂRI URBANISTICE ȘI ARHIVĂ


Ca urmare a cererii adresate de Dinică Oana Maria cu adresa în Str. Limpejoarei nr. 13. sector J , București. înregistrată-!#-—i nr. 2313 din 22.01.2018, completată cu nr. 19388 din 15.05.2018, în conformitate cu pr^veij^'ile, LiCgii/.nt'i35()/20(')l‘ ifttWliW ( amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite urmi torul: local al SECTORUL '■ 1

AVIZ NR.    '20 & N , f

PENTRU    O 6, A'    ;

PUD-STR. LIMPEJOAREI NR. 13 -SECTOR 1

Construire consolidare, extindere și supraetajare locuință unitar lilială P+1EGENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 350,00 mp, (357,00 mp din măsurători cadastrale) proprietate pp mențiunilor din Extrasul de Carte Funciară nr. 230514, eliberat la data de 14.05.2018.

INIȚIATOR: GRECU OANA MARIA, GRECU ELENA PROIECTANT: S.C. S1LPA N 2000 SRL

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb. Alexandra P.Ghe. Bogdan (RUR: D, E, F6)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord- Str. Limpejoarei nr. 11; Sud- Str.

- artera de circulație str. Limpejoarei; Est - Str. Marșa nr. 16.    <, ■»

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism aLĂȚupicipiiJlui^.. București, aprobate cu HCGMB nr. 242/2015 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funețiotiaîîîrb2a -locuințe individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări anterioare cu P-P+2 niveluri, situate în afara zonei protejate Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.=45 %, CUTmax.= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+IE, CUTma,\.= l,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E. Se admite mansardarea clădirilor existente având o șarpanta cu panta de 45 grade, cu o suprafață de maxim 60% din aria construită la sol a clădirii. Imobilul nu sc afla pe lista cuprinzând monumente istorice publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016 sau la mai puțin de lOOm de imobile aflate pe aceasta lista conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 1215/48/L/15103 din 01.08. 2017.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 45%; CUTmax.= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+l E, CUTmax.= l ,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E; RHmax. = P+2E, Hmax. = 10 m. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.

Retragerea minimă față de aliniament - Cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Clădirile vor respecta regimul de construire propriu lotizării.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Clădirile vor respecta regimul de construire propriu lotizării.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale si posterioare ale terenului - Conform plan de reglementări anexă. Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

Se prezintă acord notarial vecin, autentificat sub nr. 2892/10.05.2018- Uniunea Notarilor Publici- Camera Notarilor Publici - Mone Gabriela Olga și Caragea Nicolae) ;

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Str. Limpejoarei, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 2678/12.03.2018

ECHIPARE TEHNICO-ED1L1TARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I.

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de urb. Alexandra P.Ghe. Bogdan.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 3/16/06.02.2018, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1215/48/L/15103 din 01.08. 2017, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului 1, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.

Șef birou ,

Raluca Mihaela

CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SR EN 1501? AEROO


Bd. Banu Manta nr. 9. ȘectiTri/l I București; Ol I222 Tel. +40-21-319.10.13; Fax: +40-21-319.10.06 Email: registnilurataiprtmariasl.ro httrx/Avww.Drimariasectorl .ro

P.U.D. Str Limpejoarei Nr. 13, sector 1, București - Consolidare, extindere, recompartimentare si supraetajare locuința unifamiliala -regim final de inaltime P+1E

REGLEMENTARI URBANISTICE scara: 1/500

OL WC


IE 235032


9 57


profil str. Limpejoarei existent sl menținut


P+1E

P+2E

7") I


r--—1


fl Vî'-


7 00


10.00


biMursUnat în Str. Limpel


IE 237383


P+3E+4R


IE 230514

Str. Limpejoarei, Nr. J.3 -


Sector 1. Bucure^


|E 23316;


P-.POD


P+1E+M

-I-


S3 (.H O


IE 226978


P+1E+M

P+1E+M

LEGENDA

LIMITE

(—' -“l Limita zona studiata I-1 Limita P.U.D.

----Limite cadastrale

FUNCȚIUNI

Locuire individuala

Locuire colectiva

I Anexe

Lot

FOND CONSTRUIT

1 J Construcții identificate in foto satelit/documentatii de urbaniism aprobate

CIRCULAȚII

Carosabil

Circulații pietonale

Aliniament

PROPUNERE

Extindere propusa [HJH Supraetajare propusa

Acces carosabil/pietonal pe lot Pubela gunoi Spațiu plantatNr- [tTiUL. 2fl«\

tam - - —

,Qt0


IE 234007


IE 226392


'6_' 1


83 -J3


BILANȚ TERITORIALPROPUS

FUNCȚIUNEA

SUPRAFAȚA (mp)

%

SUPRAFAȚA TOTALA

357.00

100

CONSTRUCȚII

160.65

45

CIRCULAȚII

89,25

25

SPAȚIU PLANTAT

107,10

30


INDICATORI URBANISTICI
Suprafața lot nr 13 str Limpejoarei: 357.0 mp (cf. extras C.F. nr. 44548) POTmax: 45%
CUTmax : 0,9 mp adc/mp teren RHmax: P+1E Hmax: 7.00 IVI la cornișa

parcarea se va realiza c.f. HCGMB 66/2006

IE 230515

IE 200888


SC SILPA flUO^Sftt \

Str. C. Brancusi, n(,/l$sectoi^bucure$ti

J4O/2816/20E& RO 1^769724    \    '

U

PROIECT: P.U.D. Str Limpejoarei Nr, 13, sector 1, București - Consolidare, extindere, recompartimentare si supraetajare locuința unifamiliala -regim final de inaltime P+l E

FAZA:

P.U.D.

PR. NR:

U1/2018

ȘEF PROIECT

URB. A. BOGDAN

BENEFICIAR: Dinica Oana Maria

DATA:

ianuarie

2018

PROIECTAT/

DESENAT

URB. A. BOGDAN

' I

'1

TITLUL PLANȘEI: REGLEMENTARI URBANISTICE

SCARA: 1/500

PL. NR:

4