Hotărârea nr. 242/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 242 din 31.07.2018 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. MODESTIEI NR. 77A - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. MODESTIEI NR. 77A - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

-    Raportul de specialitate nr. 1883/05.07.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

-    Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în confonnitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 255/25.06.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București;

-    Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 5358/15.05.2018;

-    Studiu de rețele însușit de specialist ing. Costel Ștefan C. Bungețeanu;

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de arh. Aurelia-Carmen Botez.

Ținând seama de prevederile:

•    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

•    P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015.

•    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STR. MODESTIEI NR. 77A - SECTOR 1, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 255/25.06.2018, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art.2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 31.07.2018, în ședința ordinarăa Consiliului Local al Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,

StafrfETAR Daniela fflljfapleta Cefalan

Nr.: 242 Data: 31.07.2018

pentru cetățean, pentru bunăstare


BIROUL REGLEMENTĂRI URB ANISTICE ȘI ARHIV/Ă=

Ca urmare a cererii adresate de Surdeanu Daniela și Surdeanu Victor-Gabriel cu adresa înfSIfî Aiițintirii|țțr, -|5/7i5ectov\l BdiiuVfe^li',1 înregistrata la nr. 6057 din 15.02.2018, completată cu nr. 21100 din 29.05.2018, în conformitate odȚîevețlpjjțîe Legți nr.350/200! privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


' ; 3 1. IUL. 334

rțliilui    J4--

Mdastrale). proprietate/pr conform

&


AVIZ NR.

PENTRU

PUD - STR. MODESTIEI NR. 77A - SECTOR I Construire locuință individuală Sp+P+2E și garaj în umbra ga


GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 403,00 mp din acte (411,00 mp din măsurători mențiunilor din Extrasul de Carte Funciară nr. 203653, eliberat la data de 05.02.2018.

INIȚIATOR: S.C. BIROU-ARHITECTURA HOBBY CONSTRUCT S.R.L.

PROIECTANT: SURDEANU DANIELA și SURDEANU VICTOR-GABRIEL SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. Elisabeta I. Vlase (RUR: D, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - Nord-Est - Str. Modestiei nr. 77; E - Sud-Vest - Str. Modestiei nr. 79; Vest - Nord-Vest - artera de circulație Str. Modestiei.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului-București, aprobate cu HCGMB nr. 242/2015 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: LI a - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție. Se admite mansardarea clădirilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu pantă de 45 grade; suprafața nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016, și nu se află la mai puțin de 100 m de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr.

1278/120/M/24007 din 08.08.2017.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTntax.= 45%; CUTmax.= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+1E, CUTmax.= l,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E; RHmax. = P+2E, Hmax. = 10 m. Se admite un nivel mansarda! înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.

Retragerea minimă față de aliniament - Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective. Retras față de aliniament cu minim 4,00 metri pe străzi de categoria III și 5,00 metri pe străzi de categoria II și I.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - stânga - retras pe zona frontală cu minim 3,00 metri, la parter, respectiv minim 2,00 metri, cu o curte de lumină pe zona mediană, la etajele superioare; dreapta - la limita de proprietate.

Retrageri minime față de limita posterioară - minim 18,40 metri.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație’- aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Str. Modestiei, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 5358/15.05.2018.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Costel Ștefan C. Bungețeanu.

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de arh. Aurelia-Carmen Botez.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 8/4/15.05.2018, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1278/12G/M/24007 din 08.08.2017, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului I, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.

Șef birou ,

Raluca Mihaela EpifanPRIMĂRIA A FOST CERTIFICATA ISO 9001-200B PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SREN45012 AEROO'

întocmit,

AndraBd. Banu Manta nr. 9, Sectorul I București; Ol 1222 Tel. +40-21 -319.10.13; Fax: +40-21 -319.10.06 Email: rcaisuira t/ primarîasl ro http:/Âvww.primariasectorl .ro

TERENUL ESTE CUPRINS INTEGRAL CONFORM PUG, IN UTR:

"Lla"

ANALIZA INDICATORI URBANISTICI EXISTENTI / PROPUȘI

Stotal teren/mp

411.00

Steren UTR Ua/mp

411.00

ANALIZA INDICATORI URBANISTICI

PERMISI CF. PUG

UTR Lla/mp

MAX. ADMIS

EXISTENT

PROPUS

POT max %

45

0.00

44

CUT (P+2)

13

0.00

1.0

RMH*

P+2E

0.00

Sp+P+2E

H max (m)

10

0.00

10

AC(mp)

185.0

0.00

180.0

ADC(mp)

534.3

0.00

411.00

Locuri parcare/garare In Incinta Mlnadmls= 2 locuri

2 locuri

Spatii veni la sol (%)

(Steren < lOOOmp teren)

36

*se admite mansardaraa clădirilor existente cu condiția ca aceasta si nu fie o falsă mansardare d să se înscria In volumul unul acoperi; cu pantă de 45 grada; suprafața nivelului mansardei va fi da maxim 60% din aria unul nivel curentPROFIL TRANSVERSAL A-A'

(strada categoria a lll-a) conform PUG - UTR: L1a


Str. MODESTIEI sc. 1/200 SITUAȚIE EXISTENTA MENȚINUTĂ


Documentații cadastrale avizate

Construcții introduse in sistemul integrat de cadastru si carte funciara-2.50-


-7.40-

-12.20-


CALCULUL SUPRAFEȚEI TOTALE


PUNCTE PE CONȚI IR

DEN.

PCT.

X

Y

1

330994.502

582617.883

2

330983.825

582637.035

3

330975.249

582652.654

4

330966.004

582647.963

5

330977.138

582627.951

6

330985.714

582612.805


iNToetnir»

JNG. FURTUNA I.AI.IRENȚIU


LEGENDA

LIMITELE STUDIULUI


P.U.D.


CONSTRUIRE LOCUINȚA INDIVIDUALA "Sp+P+2E" si GARAJ (H=2.5m)

STR. MODESTIEI, NR.77A, SECT.1, BUCUREȘTIU ———» LIMITA TERENULUI CARE A

FUNCȚIUNI EXISTENTE SI PROPUSE

32    | LOCUIRE INDIVIDUALA

] EDIFICABIL PROPUS


EDIFICABIL ANEXA - GARAJ PROPUSA (inaltime redusa) |    J SPATII VERZI / AMENAJARE PEISAGERA


CONSTRUCȚII EXISTENTE


CIRCULAȚII EXISTENTE SI PROPUSE

CIRCULAȚII PIETONAL

CIRCULAȚII CAROSABILE


ACCES AUTO IN INCINTA


fi


ACCES PIETONAL IN INC»


SE PREVEDE PARCARE / GARARE AUTO IN INCINTA (cfm. HCGMB 66/2006): 2 AUTOTURISME

CD.


MOIUlHfTEflUIW

HOHV»UCI

ICATDR


EXPER


IMENTAT1I ESTES.C. BIROUARHITECTURA HOBBYCONSTRUCTS.R.L INE DREPTURILE EXCLUSIVE DE COPYRIGHT


Semnătură


Cerința


Studiu


Data


06X201B


SCARA

1i500


BlRSU-AnHITECTURA

IIOBBY COOTCT S.B.L.

BUCUREȘTI J40/897/2012 Tel/Fsx: (021) 667 37^9


Prolectantl


Sef proiect


Proiectat


Desenat


Nume


Semnat


Arh. Urb. Elliabeta VLASE


Arh. urb. Carmen Botei


Arh. urb. Carmen BOTEZ


Beneficiar

SURDEANU DANIELA si SURDEANU VICTOR-GABRIEL


Jta Titlu Proiect

7 ‘ -* PUD - LOCUINȚA INDIVIDUALA $p+P*2E sl Anexa Garaj


Titlu Planșa

PLAN DE REGLEMENTARI PROPUSE


Proiect

S.V.M.B./17


Ediția

PUD


Planșa nr.

PUD.09