Hotărârea nr. 237/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 237 din 31.07.2018 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. MUȘETEȘTI NR.24 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. MUȘETEȘTI NR.24 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. 1472/21.05.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

- Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, respectiv al

Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în confonnitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de infonnare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 238/14.05.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 9992/03.08.2016;

Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca Mareș;

adresă Administrația Națională Apele Române nr. 5942/11.09.2017;

-    Documentația este însoțită de studiu de însorire insușit de arh. Bogdan Alexandru Pintilie și ilustrare volumetrică însușită de arh. Liviu S. Dida.

Ținând seama de prevederile:

•    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

•    P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015.

•    P.U.Z. “închidere inel median de circulație la zona nord- autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii și Șoseaua Colentina” aprobat cu H.C.G.M.B. nr.294/ 28.11.2013 și Avizul Arhitectului Șef nr.27/ 12.09.2013, modificat cu H.C.G.M.B. nr.292/ 27.11.2014 și Avizul Arhitectului Șef nr.13/ 28.07.2014.

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea

Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STR. MUȘETEȘTI NR.24 -SECTOR 1, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 238/14.05.2018, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art.2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 31.07.2018, în ședința ordinarăa Consiliului Local al Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,

Nr.: 237 Data: 31.07.2018

/VIU MICI PIUI BUCUREȘTI -qj

SECTORUL!

www. pri mariasc ctor Hro


BIROUL REGLEMENTĂRI


URBANISTICE ȘI ARHIVA


Ca urmare a cererii adresate de S.C. Vorsalo S.R.L. cu adresa în Calea Dudești nr. 188, cam. I, bl.A, et.9,a|r70,§ectDr3.-Bu<;iireștir înregistrată la nr. 29164 din 24.08.2016, completată cu nr. 17427 din 03.05.2018, în conformi tâlceu preyedtțrjje Țjițgți nȚ.-350/âOOitlțiH.ilijiid amenajarea teritoriului si urbani sinul, cu modificările si completările ulterioare, se emite următori E’... .. ,    • i?ii:i)| ■

Av,ZN„.W'tar “«'

PENTRU    ' j1 IUL. 2018


PUD - STRADA MUȘETEȘTI NR.24 - SECTOR I -1 Construire imobil de locuințe colective ( 15 apartamente)— S+P+4E

Prezentul Aviz modifică Aviz nr. 226/03.04.2018, in ceea ce privește retragerea I;


i PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,

iilei^^^^^4e la.3,^HIm|fiț^0lliy>/)


GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 599,00 mp din acte de proprietate (600,00 mp dipcrnăsurători cadastf: privată conform mențiunilor din Extrasul de Carte Funciară nr.214848, eliberat la data de    I-

ipotecar - Garanti Bank S.A. nr. 142029 din 23.03.2018.

NIȚ1ATOR: S.C. VOTSALO S.R.L.    ■,    ,

PROIECTANT: B1A PINT1LIE S.R.L.    \\ rS \V_r--. /i

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. Liviu S. Dida (RUR: D, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin'VUD indude parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - artera de circulație strMfeJțftețeștî; SutL^str. Siriului nr.20; Est-str. Coculescu Nicolae, Astronom, nr.IC; Vest —str. Mușetești nr.20-22.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Imobilul este cuprins în P.U.Z. "închidere inel median de circulație la zona nord- autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii și Șoseaua Colentina” aprobat cu H.C.G.M.B. nr.294/ 28.11.2013 și Avizul Arhitectului Șef nr.27/ 12.09.2013, modificat cu H.C.G.M.B. nr.292/ 27.1 1.2014 și Avizul Arhitectului Șef nr.13/ 28.07.2014, în U.T.R. 4_53 - subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu și discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri. Indicatorii urbanistici reglementați: U.T.R. 5_31 : P.O.T.max.=60% ; C.U.T.max.2,5; H.max.=20,0m, echivalentul a P+4 niveluri. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice bucureștene, publicată în M.O. nr. I 13 din 15.02.2016, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. I036/93/M/10921 din 16.05.2016, prelungit până la data de 17.05.2018.

Retragerea minimă față de aliniament - conform planșă de reglementări PUZ.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - in cazul in care parcela se invecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire avand calcan pe limita de proprietate, iar pe cealalta latură se invecinează cu o clădire retrasa de la limita laterală a parcelei si avand pe fațada laterală ferestre, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar față de limita opusă sc va retrage obligatoriu la o distantă egală cu jumătate din inalțime, dar nu mai puțin de 3,00m.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5.00 m.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - la limita proprietății, cu curte de lumină pe zona mediană (3,00 x 5,00m conform acord notarial proprietar str. Mușetești nr. 20-22, autentificat sub nr. 1690 din 14.09.2017- BNP Simona Popescu; stânga -min.4,00m.

Retrageri minime față de limita posterioară - ruin. 5,00 m.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Str. Mușetești, in conformitate cu avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 9992/03.08.2016.

ECHIPARE TEHN1CO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș. Se prezintă adresă Administrația Națională Apele Române nr. 5942/11.09.2017.

Documentația este însoțită de studiu de însorire insușit de arh. Bogdan Alexandru Pintilie și ilustrare volumetrică însușită de arh. Liviu S. Dida. în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 16/6/14.1 1.2017, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P U D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1036/93/M/10921din 16.05.2016, prelungit pana la data de 17.05.2018, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului 1, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.


sta


I, proprietate

W'r


incitat


ARHI Ciobanii


Șef birou , Raluca Mihaela Epifn

DLITATI


PLAN DE REGLEMENTARI


’i- r


TT


20-22 A FOST DESENAT CONFORM PLANȘEI ANEXATE PROIECTULUI PENTRU AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE NR. 127 DIN 11.09.1997, IBARE DE CĂTRE DIRECȚIA GENERALA DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI DIN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI |

!■ 'ILEGENDA:

REGIM TEHNIC

LIMITE

LIMITA ZONA STUDIATA


TEREN CARE A GENERAT PUD

LIMITE PARCELE


CIRCULAȚII

CIRCULAȚIE CAROSABILA


CIRCULAȚIE PIETONALA


FUNCȚIUNI

IMOBIL LOCUINȚE PROPUS-S. CONSTR PARTER

CORP PROPUS - NR. 20-22

CORP B DEMOLAT - NR. 20-22

CONTUR PARTER

CONTUR BALCOANE ETAJ

CONTUR SUBSOL

CONTUR ETAJ TEHNIC


CURȚI SI INCINTE


■hi


Amplasamentul studiat este cuprins in UTR 4_53 a PUZ modificat: "închidere inel median de circulație la zona nord-autostrada urbana tronson cuprins intre Lacul Morii si Sos. Colentina" aprobat cu HCGMB nr. 292 din 27.11.2014, avizul Arhitectului Sef nr. 13/28.07.2014 si plan de reglementari anexat vizat spre schimbarea Teritoriului de referința 4- subzona mixta cu clădiri avand regim de construire continuu sau discontinuu si inaltimi maxime de P+4 niveluri, ce prevede:

POT max=60%; CUTmax=2.5; Hmax=20m(P+4E).


BILANȚ TERITORIAL

situația existenta    Nr. (24)

BILANȚ TERITORIAL    .Q.

si’UHSIa pfnpuaa    (f V

1.

Suprafața teren    =600.0 mp

100,0%

1.

Suprafața teren    =600.0 mp

100.0%

2.

Suprafața consirulta la 3ol    *210.0 mp

35.00%

2.

Suprafața construita la aol =360.0 mp

60.00%

3.

Suprafața desfasurata    =420.0 mp

1.00

3.

Suprafața deafaeurata    =1600.0 mp

2.60

4.

Spatii vsnl    =390.0 mp

66,00%

4.

Suprafața spatii verzi    =180.00 mp

lotaLtoron+peite subsol

30.00%

6.

Suprafața teren amenajat (platforme betonate, parcaje, °0.0 mp alei. trotuare)

0.00%

5.

Suprafața teren amenajat

(platforma betonate,    =100.00 mp

parcaj o,atei, trotuare)

10.00%

6.

TOTAL

100%

B.

TOTAL

100%

i Procent de ocupare al terenului (P,O.T.)=35%

Procent de ocupare al terenului IP.O.T.) =60.00%

! Coeficient de utilizare a terenului (C.U.T.)31.0

Coeficient de utilizare a terenului (C.U.T.) =2.60


Zona afectata de lărgirea străzii conform PUZ Inel Median

Suprafața teren afectata = 1.48mp Nr. apartamente propuse = 15 apartamente Nr. locuri de parcare propuse = 18 locuri Regim de inaltime propus = S+P+4E+Eth Inaltimea maxima propusa = 20m


A C.Ot'iSlLI'dl-I S S

I CUI s 17 a

1 <u Jk-o

-n ra


o

ro

T3 _

0) d) o

2 czj J 2!2


g

•|7| ol

~ m i o I °

I 13 I E I -


£ m (U

J 22


1,501.00 3.50


t- -1- -t

*-


■+

12.00


3.50 1.00,1.5h


-W'-


1.501.00 3.50


VERIFICATOR


secțiune 01

profit stradal conf. PUZ Inel Median sc. 1:250


B1.C.E


VERICATOR/EXPERT


NUME


SEMNĂTURĂ CERINȚA


BIROU DE ARHITECTURA PINTILIE SRL.


RC J/40/4135/2003 CU 15312922


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SEF PROIECT

arh. LIVIU DIDA

PROIECTAI—""

-""DESENAT

arh. BOGDAN PINTILIE

3LAN TOPOGRAFIC

PARUSCHI COSTEL

Scara:

1/500

Data:

11/2017


-4-

12.00


3.50 1,00,1.5?

--f T—


_b secțiune 02

profil stradal conf. PUZ Inel Median sc. 1:250


REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA


Beneficiar:


S.C. VOTSALO S.R.L.

Titlu proiect:

CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE S+P+4E+Eth, ÎMPREJMUIRE, UTILITĂȚI

București, Str. Musetesti, nr. 24 .sector 1


Titlu planșa:


PLAN DE REGLEMENTARI


Proiect nr:

230/2016


Faza:

P.U.D.


Planșa nr:

A10


PLAN URBANISTIC DE DETALIU


CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE S+P+4E+Eth, ÎMPREJMUIRE, UTILITATILEGENDA:

REGIM TEHNIC


LIMITE


■ LIMITA ZONA STUDIATA


TEREN CARE A GENERAT PUD

LIMITE PARCELE


CIRCULAȚII

CIRCULAȚIE CAROSABILA

CIRCULAȚIE PIETONALA


FUNCȚIUNI

IMOBIL LOCUINȚE PROPUSA. CC

CORP PROPUS - NR. 20-22

CORP B DEMOLAT - NR. 20-22

CONTUR PARTER


-----CONTUR BALCOANE ETAJ

CONTUR SUBSOL

CONTUR ETAJ TEHNIC


CURȚI SI INCINTE

SPAȚIU VERDE

VEGETAȚIE ÎNALTA
SPECIFICAȚIE

NUME

SEF PROIECT

arh. LIVIU DIDA

PROIECTAT^”'

--'"'“""DESENAT

arh. BOGDAN PINTIL

3LAN TOPOGRAFIC

PARUSCHI COSTE

h/l= 297/550

0.16m2)