Hotărârea nr. 228/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 228 din 31.07.2018 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. CRISTEȘTI NR. 13 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. CRISTEȘTINR. 13 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

-    Raportul de specialitate nr. 1497/23.05.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

-    Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și dc urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 246/22.05.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București;

-    Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 22979/2958/26.02.2018;

-    Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I.Mareș;

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de urb.

Daniela A. Glinischi.

Ținând seama de prevederile:

•    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

•    P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015.

•    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STR. CRISTEȘTI NR. 13 -SECTOR 1, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 246/22.05.2018, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art.2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 31.07.2018, în ședința ordinarăa Consiliului Local al Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nr.: 228 Data: 31.07.2018

peritru ce tațean, pentru bunăstare-


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

W SECTORUL!


BIROUL REGLEMENTĂRI


URBANISTICE ȘI ARHIVA


www.primaria5cctorl .ro


Ca urmare a cererii adresate de Toea Carmen cu adresa în București, Str. Piața Alba lulia nr. 2, bl.ll, sc.B, et. 4, ap. 27, Sector 3, înregistrată la nr. 9770 din 12.Q3.2018,completat cu nr I 1272 din 21.03.2018, îu conformitate cu prevederile Legii-ftr 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, eu tpndifieările și completările ulterijoare, sectniteurmătorul:    TISILIULUI

AVIZ NR.    a

PENTRU    | |xjr


1 OCAL AL SECTORULUI 1


PUD-CRISTEȘTI NR. 13-SECTOR I, BUCUREȘTI


Construire locuință individuală P+M


-2.28

31 IUL. 2018

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 500,00 mp, proprietate privată conform mențiunilor^

222835, eliberat la data de 12.03.2018.    <0C.

1NIȚIATOR: TOEA CARMEN PROIECTANT: S.C. SDH ARHITECTURE S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb. Daniela A Glinischi (D, E, G7)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUD: Zona s învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord- artera de circulație nr. Cadastral 222688;Est - Dr. Cavnie nr.57.diată prin PLlpf tnelude jpareelele risleșli; Vest fir. cad. 22^834; Sud-


PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 242/2015 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprinMțt subzona funcțională: Llc -locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau enclave neconstruite. în cazul mansardelor, se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC și parțial in zona Via- spații verzi publice cu acces nelimitat - parcuri, grădini, scuaruri și fâșii plantate publice. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr. 1 13 din 15.02.2016, dar se află la mai puțin de 100 m de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 1002/115/C/13476 din 28.06.2017.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax. = 45%; CUTmax. = 0,9 mp. ADC/mp. teren (pentru P+IE); CUTmax. = 1,3 mp. ADC/mp. teren (pentru P+2E), RHmax. = P+2E; Hmax. = 10 metri. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.

Retragerea minimă față de aliniament - Clădirile indiferent de regimul de construire, se vor retrage față de aliniament la o distanță de minim 5,00 metri pentru a permite în viitor parcarea celei de-a doua mașini în fața garajului și pentru a se permite plantarea corectă a unor arbori în grădina de fațadă fără riscul deteriorării gardurilor și a trotuarelor de protecție ale clădirilor.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 3,00 metri.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,00 metri.


PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - stânga - minim 4,00 metri; dreapta - minim 3,00 metri.

Retrageri minime față de limita posterioară - minim 5,00 metri.

CIRCULAȚII ȘI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din str. Cristești, în conformitate cu Aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB nr. 22979/2958/26.02.2018.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă.


canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.l. Mareș.

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de urb.Daniela a. Glinischi.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 7/4/17.04.2018, sc avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.


Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism 1002/115/C/l3476 din 28.06.2017, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului


Local al Sectorului I, în termenul de valabilitate al timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.


acestuia, pixț<^t|uțtț p-ehuie reluată. După aprobare,


acesta rămâne valabil atâta


Șef birou,

Raluca Mihaela Epilâii

Cioi»iim Oprescu'Qfhia


PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATA ISO 9001-2003 PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SR EN 45012 AEROQ'


Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul I București; Ol I222 Tel. +40-21 -319.10.13; Fax: +40-21 -319.10.06

Email: regisinitunut priniariasl.ro htto://www.Drimariasector I .ro


e208410


BILANȚ

Steren = 500,00

mp

%

Sconstruita

Ssp. verde

Scirculatii

Sexpropriata

TOTAL

120,00

150,00

181,00

49,00

500,00

24,00

30,00

36,20

9,8

100%


Hpropus = 6,OOm Sdesfasurata a clădirii 242,0 Sdesfasurata totala 270,0

‘Locuința unifamiliala ‘Parcarea se va rezolva in incinta cf. HCGMB nr. 66/2006 ‘Spațiu verde 30% din care 20% va fi pe vpr


. CONSTRUIRE LOCUINȚA. ANEXE-FOISOR. STB.CRISTESTI NR.POSTAL13. S.1


V UA' P+1E+M \ \ IE2C7:

» X    '    X

Inventar dă. coordonate teren avizate de OC^I Buci ParcX (1)\    ,g 2181H2    /_X/


REGLEMENTARI URBANISTICE sc. 1/500


ANEXA A HOTAHAHLA (J‘JNî>H-IULUT

LOCAL AL SECTORULUI 1


trdonale pcl de contur


S(1)=500mp P=90 OOm


IE 2C7219


580832.90^ 580817/465 5sqp<n.8t6 580B17.260


ie 223433


Inventar de cpdfdonate akfbnei d\intersectie dintre teren si trama ^stradala taeiftform PU^4xisteht obdiuita prin suprapunere grafic^

J^troela (Suprajprfîere.slracla) \    \.    ,•* s

Coordonate pcl de contur


schema

pichetare


LEGENDA


Beneficiar: TOEA CARMEN

S. teren (cf. acte de proprietate) = 500,00mp

S. teren (cf. măsurători cadastrale) = 500,00mp


P+M

IE 222835 500mp

\L1c (443mp)

IE 223?70

P+1E+P


334600.226 W12.936 334611.028 1034308 318


58080 tZi 6 5RM7.260 >«818.791 560803.347


'ALERIU DAI


— LIMITA ZONEI STUDIATE

■ LIMITA P.U.D.

-- LIMITA U.T.R.

- LIMITE PROPRIETĂȚI

| CONSTRUCȚII EXISTENTE

I TERENURI IN CURS DE DEZVOLTARE IMOBILIARA


INDICATORI URBANISTICI

conf. P.U.D. conf. P.U.G. 27,0%    45,0%

0,55    0,9

P+M    P+1E


POT propus CUT propus RH propus


Hpropus la cornișa 6,Om

‘se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită (în cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC).


Profil transversal A-A str. Cristești - str. Costești - profil propus SCARA 1:200 C-3


7.00


TEREN REZERVAT VIITOARELOR CIRCULAȚII CAROSABILE

PROPUNERI REGLEMENTARI

r " " " ” ■ EDIFICABIL MAXIM DE IMPLEMENTARE

...... K CONSTRUCȚIEI PROPUSE

j 1 ALINIEREA CLĂDIRILOR

® (jj) RETRAGERI MINIME OBLIGATORII FATA / '    / DE LIMITELE DE PROPRIETATE

ACCES AUTO PE LOT ACCES PIETONAL PE LOT


Bd Expsz tiei T 1A, s^cicr 1, HOVâMUR ■-


î CIRCULAȚII PIETONALE PROPUSE


Proiectant General


///A SUPRAFAȚA EXPROPRIATA - 49,0MP Wote

NERESPECTAREA ÎNTOCMAI A PROIECTULUI DE CĂTRE BENEFICIAR SAU CONSTRUCTOR ABSOLVA PROIECTANTUL DE ORICE RĂSPUNDERE, ACEST DESEN SI INFORMAȚIILE CUPRINSE IN EL NU POT FI COPIATE, REPRODUSE SAU UTILIZATE, PARȚIAL SAU INTEGRAL, DECÂT CU ACORDUL SCRIS AL PROIECTANTULUI SI NU VOR FI FOLOSITE ÎNALT SCOP DECÂT IN CEL PENTRU CARE AU FOST ELABORATE


Architecture S.R.L. str. Temisana nr.19, București J40/3174/2008 - CUI 23353656 tel: 0744838406


Beneficiar: TOEA CARMEN Denumire proiect:

P.U.D. CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ANEXE-FOISOR str. CRISTEȘTI

NR.POSTAL13


PR. NR.

U26/20171


Specialitatea

URBANISM

Scara

REGLEMENTARI

URBANISTICE

Sef proiect

Urb. Daniela Glinischi

1/500

Proiectat

Urb. Daniela Glinischi

Faza PUD

PI. 04