Hotărârea nr. 227/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 227 din 31.07.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru realizarea investiției“Sistem de colectare selectivă a deșeurilor la nivelul Sectorului 1”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru realizarea investiției “Sistem de colectare selectivă a deșeurilor la nivelul Sectorului 1 ”

f

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate comun al Direcției Investiții, Direcția Management Economic, Direcția Utilități Publice, Direcția Juridică;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe local, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu completările și modificările ulterioare;

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 870/2013 de aprobare a Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 82/2015 privind Strategia de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 82/2017 privind aprobarea Documentul Cadru de Implementare a Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a Serviciului Public de Salubrizare în Sectorul 1 al Municipiului București;

în temeiul art. 45 alin (2), art. 81 alin (2) lit i) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrația publică locală nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă documentația tehnico-economică pentru realizarea investiției “Sistem de colectare selectivă a deșeurilor la nivelul Sectorului 1”.

Art.2. - Indicatorii aferenți documentației tehnico-economice pentru realizarea investiției “Sistem de colectare selectivă a deșeurilor la nivelul Sectorului 1” sunt cuprinși în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Management Economic Direcția Utilități Publice și Direcția Juridică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 31.07.2018, în ședința ordinară Consiliului Local al Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nr.: 227 Data: 31.07.2018

Principalii indicatori aferenți documentației tehnico-economice pentru realizarea investiției “Sistem de colectare selectivă a deșeurilor la nivelul Sectorului 1”

1.    Durata de implementare a obiectivului de investiții (în luni calendaristice)

Durata totală de realizare este de 36 de luni.

2.    Durata de execuție

Durata totală de execuție - 28 luni

CAPACITĂȚI FIZICE

J

1.    Puncte de colectare subterane

Număr puncte de colectare subterane - 1973

Număr containere de plastic 1,1 mc în puncte de colectare subterane - 7892 Suprafața de teren ocupată - 23676 mp

Capacitatea volumetrică a containelor din punctele de colectare subterane - 8681,2 mc

2.    Sistem electronic integrat

Sisteme de acces cu cârd pentru puncte de colectare de la asociațiile de proprietari

Număr sisteme de monitorizare grad de umplere - 1973

Număr CIP-uri containere / pubele - 7892 + 34700

Număr sisteme de cântărire și citire CIP - 30

Software de gestiune - 1.

3.    Unități de compostare individuale

Număr unități de compostare de 0,28 mc - 20.000

Volum unități de compostare - 0,28 mc (280 lt)

DEVIZ GENERAL - CONTAINERE 1,1 mc DIN PLASTIC

privind cheltuielile necesare realizării investiției

Sistem integrat de colectare a deșeurilor, Sector 1

Nr.

DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI

VALOARE rară TVA

TVA

VALOARE inclusiv TVA

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

TOTAL DEVIZ GENERAL

158.853.261,60

30.182.119,70

189.03538130

din care C+M

91.302.600,00

17.347.494,00

108.650.094,00

DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC Director executiv Ortansa FRONE-BORCEADIRECȚlA^WlȚȚli Director executiv

Cosniin M^jim FODOROIU i '■/

H o KNVZSTlȚn g!l

DIRECȚIA UTILITĂȚI PUBLICE Director Li liana SENTES

SERVICIUL URMĂRIRE ȘI DERULARE SERVICII Șefl Serviciu

DanielțFBALĂCEANUDIRECȚIA J URIDICĂ Director ekecutiv AlexandrinavCULEA

Pagina 2/2