Hotărârea nr. 225/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 225 din 31.07.2018 privind aprobarea premierii elevului Ciprian-Mircea Bonciocat de la Colegiul Național de Informatică ”Tudor Vianu”, unitate de învăţământ preuniversitar aflată pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, care a obţinut medalia de argint la Olimpiada Internațională de Matematică (IMO), desfășurată la Cluj-Napoca, în perioada 3-14 iulie 2018

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea premierii elevului Ciprian-Mircea Bonciocat de la Colegiul Național de Informatică ”Tudor Vianu”, unitate de învățământ preuniversitar aflată pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București, care a obținut medalia de argint la Olimpiada Internațională de Matematică (IMO), desfășurată la Cluj-Napoca, în perioada 3-14 iulie 2018

Văzând Expunerea de motive a Grupului de consilieri USR din cadrul Consiliului Local al Sectorului 1, București, precum și Raportul de specialitate al Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și al Unităților Sanitare Publice Sector 1, respectiv Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția Management Economic, Direcția Juridică și Serviciul Spații cu altă Destinație decât cea de Locuință din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe local, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, respectiv al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 9 alin. (7), art. 12 alin. (3) și alin. (5) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu dispozițiile art. 62 lit. (oAl) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. j) precum și art. 115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă acordarea unui premiu în sumă de 5.000 lei și a unei plachete gravate, din partea Consiliului Local al Sectorului 1 elevului Ciprian-Mircea Bonciocat de la Colegiul Național de Infonnatică ”Tudor Vianu’', unitate de învățământ preuniversitar aflată pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București, care a obținut medalia de argint la Olimpiada Internațională de Matematică (IMO), desfășurată la Cluj-Napoca, în perioada 3-14 iulie 2018.

Art.2. - Directorul Colegiului Național de Informatică ”Tudor Vianu”, unitate de învățământ preuniversitar aflată pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București, va fi contactat de către Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar    și    Unităților    Sanitare Publice    Sector 1 pentru a stabili data    desfășurării

evenimentului    de premiere,    eveniment ce se    va desfășura în sala de Consiliu    a Primăriei

Sectorului 1, București, din Bulevardul Banu Manta nr. 9, Sector 1, București.

Art.3.    -    (1) Primarul Sectorului 1    și Administrația Unităților de    învățământ

Preuniversitar    și    Unităților    Sanitare Publice    Sector 1 vor duce la îndeplinire    prevederile

prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 31.07.2018, în ședința ordinarăa Consiliului Local al Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nr.: 225 Data: 31.07.2018