Hotărârea nr. 222/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 222 din 31.07.2018 privind acordarea în continuare, a unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, începând cu data de 1 iulie 2018, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Armean Nadia Mioara, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind acordarea în continuare, a unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, începând cu data de 1 iulie 2018, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Armean Nadia Mioara, ca măsură de prevenire și combatere a

marginalizării sociale

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, respectiv Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Elotărârii Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 166/31.10.2013 pentru aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social și/sau aflate în risc de marginalizare socială și prevenirea riscului separării copilului de familia sa, precum și modalitățile de intervenție, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând cererea înregistrată sub nr. 32943/27.06.2018, formulată de către doamna Armean Nadia Mioara, relativ la acordarea unui ajutor financiar pentru plata chiriei;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), ale art. 81 alin. (2) lit. n) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. - Se aprobă acordarea în continuare, de către Primarul Sectorului 1 al municipiului București, a unui ajutor financiar în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, începând cu data de 1 iulie 2018, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Armean Nadia Mioara, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale.

Art. 2 - (1) Se autorizează Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 să efectueze plata ajutorului financiar, în baza actului administrativ emis de Primarul Sectorului 1, din bugetul de venituri și cheltuieli al instituției.

(2) Acordarea ajutorului financiar se va face conform procedurilor aplicabile în cazul Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 166/31.10.2013 pentru aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social și/sau aflate în risc de marginalizare socială și prevenirea riscului separării copilului de familia sa, precum și modalitățile de intervenție, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3 - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și doamna Armean Nadia Mioara și vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 31.07.2018, în ședința ordinarăa Consiliului Local al Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 222 Data: 31.07.2018