Hotărârea nr. 217/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 217 din 31.07.2018 privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 la data de 30.06.2018

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 la data de 30.06.2018

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Management Economic;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe local și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul Legii nr. 2/2018 - legea bugetului de stat pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de art. 49 alin (12) și (13) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 37/15.02.2018 privind aprobarea bugetului general centralizat pe anul 2018, cu rectificările ulterioare;

în temeiul art.45 alin (2) litera a), art. 63 alin. (4) lit. b), art. 81 alin. (2) lit. d) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Contul de execuție al bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 30.06.2018, conform anexelor :

Venituri-buget local, conform anexei nr.l (1.1 ; 1.2);

Cheltuieli-buget local, conform anexelor nr.2; nr.2.1; 2.1,1( 2.1.1.1; 2.1.1.2 ); nr. 2.1.2 (2.1.2.1; 2.1.2.2; 2.1.2.3); nr.2.1.3 ; nr.2.1.4(2.1.4.1); nr.2.1.5 (2.1.5.1; 2.1.5.2; 2.1.5.3); nr.2.1.6(2.1.6.1;2.1.6.1.1;2.1.6.1.1.1;2.1.6.1.1.2;2.1.6.1.2 ;2.1.6.1.2.1 ; 2.1.6.1.2.2 ;2.1.6.1.2.3; 2.1.6.1.3; 2.1.6.1.4; 2.1.6.2; 2.1.6.2.1 ; 2.1.6.2.2; 2.1.6.2.3); nr.2.1,7;(2.1.7.1; 2.1.7.2; 2.1.7.3 ;2.1.7.4); nr.2.1.8(2.1.8.1; 2.1.8.2; 2.1.8.3; 2.1.8.4; 2.1.8.5; 2.1.8.6 ); nr.2.1.9(2.1.9.1; 2.1.9.2; 2.1.9.3; 2.1.9.4; 2.1.9.5); nr.2.1.10(2.1.10.1; 2.1.10.2; 2.1.10.3; 2.1.10.4; 2.1.10.5; 2.1.10.6; 2.1.10.7); nr.2.1.11(2.1.11.1; 2.1.11.2; 2.1.11.3; 2.1.11.4); nr.2.1.12(2.1.12.1 ); nr.2.1.13(2.1.13.1; 2.1.13.2; 2.1.13.3; 2.1.13.4).

Art.2. - Se aprobă Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 30.06.2018, conform anexelor :

Venituri, conform anexei nr. 3 (3.1 ; 3.2 ; 3.3) ;

Cheltuieli, conform anexelor nr. 4 ; nr. 4. 1; nr. 4.1.1 ; (4.1.1.1); nr. 4.1.2 (4.1.2.1 ) ;

Art.3. - Se aprobă Contul de execuție al bugetului creditelor externe al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 30.06.2018, conform anexei nr. 5 (5.1 ; 5.1.1 ; 5.1.1.1).

Art.4. - Se aprobă Contul de execuție al bugetului creditelor interne al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 30.06.2018, conform anexei nr. 6 (6.1 ; 6.1.1 ; 6.1.1.1).

Art.5. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Management Economic, Direcția Investiții, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, unitățile de învățământ din Sectorul 1, Poliția Locală a Sectorului 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Centrul Cultural Sector 1, Complexul Multifuncțional Caraiman Sector 1, Administrația Piețelor Sector 1, precum și serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei

hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 31.07.2018, în ședința ordinarăa Consiliului Local al Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

(CONTRASEMNEAZĂ,


dfETAR coleta Cefalan


Nr.: 217 Data: 31.07.2018