Hotărârea nr. 213/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 213 din 31.07.2018 pentru completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 5/31.01.2018 privind stabilirea salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administraţie" din cadrul Complexului Multifuncțional Caraiman

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 5/31.01.2018 privind stabilirea salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din cadrul Complexului Multifuncțional Caraiman

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate întocmit de către Complexul Multifuncțional Caraiman, respectiv Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția Management Resurse Umane, Direcția Management Economic, Direcția Juridică și Serviciul Spații cu altă Destinație decât cea de Locuință;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților din cadrul Complexului Multifuncțional Caraiman Sector 1 și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile apariției Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 492 din 28 iunie 2017;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilității fiscal - bugetare, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările si completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 privind stabilirea începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale “Administrație”, din cadrul Complexului Multifuncțional Caraiman;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 139/04.05.2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Complexului Multifuncțional Caraiman;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. - Se aprobă completarea Anexei nr. 1 a Hotătârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 5/31.01.2018 privind stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” din cadrul Complexului Multifuncțional Caraiman, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 5/31.01.2018 rămân neschimbate.

Art.HI. - (1) Primarul Sectorului 1, Complexul Multifuncțional Caraiman Sector 1 și Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 31.07.2018, în ședința ordinarăa Consiliului Local al Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nr.: 213 Data: 31.07.2018

Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 213/31.07.2018 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Oliver Leon Păiusi


SALARII DE BAZA PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI DE CONDUCERE Șl PERSONALUL CONTRACTUAL DE CONDUCERE DIN CADRUI?^'7L A

COMPLEXULUI MULTIFUNCȚIONAL CARAIMAN STABILITE CONFORM ART. 11 ALIN. (1), (2) ȘI (4) PRECUM ȘI ART. 38 ALIN. (3) LIT. E) DIN LEGEA NR. 153/2017

SALARII DE BAZA CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI ȘI IERARHIEI FUNCȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ STABILITE POTRIVIT LEGII NR. 153/2017

FUNCȚIA

NIVELUL

STUDIILOR

COEFICIENT

GRADUL I

SALARIUL

DE BAZĂ

GRADUL I

COEFICIENT

GRADUL II

SALARIUL

DE BAZĂ

GRADUL II

0

1

2

3=2*1.900 lei

4

4=3*1.900 lei

DIRECTOR

EXECUTIV

S

5,79

11001

5,99

11381

ȘEF SERVICIU

s

5,00

9500

5,20

9880

ȘEF BIROU

s

4,83

9177

5,07

9633

SALARII DE BAZĂ CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI ȘI IERARHIEI FUNCȚIILOR

CONTRACTUALE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ STABILITE POTRIVIT LEGII NR. 153/2017

DIRECTOR

ADJUNCT

s

5,20

9880

5,50

10450

ȘEF SERVICIU

s

5,00

9500

5,20

9880

ȘEF BIROU

s

4,83

9177

5,07

9633

Salariul de bază corespunzător gradului I și II se stabilește prin înmulțirea coeficienților stabiliți cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.

*Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

* Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%.