Hotărârea nr. 20/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 20 din 31.01.2018 privind modificarea şi completarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 201/16.12.2013 privind aprobarea costurilor de comercializare a produselor obţinute în cadrul Atelierelor din Nazarcea Grup, aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, cu modificările şi completările ulterioare.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Anexei nr.l a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 201/16.12.2013 privind aprobarea costurilor de comercializare a produselor obținute în cadrul Atelierelor din Nazarcea Grup, aparținând Direcției Generale de Asistență Socială și

Protecția Copilului Sector 1, cu modificările și completările ulterioare

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 avizat de Direcția Juridică;

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și raportul Comisiei de sănătate și protecție socială;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama și de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 201/16.12.2013 privind aprobarea costurilor de comercializare a produselor obținute în cadrul Atelierelor din Nazarcea Grup, aparținând Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(2), ari.81 alin.(2) lit.n) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr.l a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 201/16.12.2013 privind aprobarea costurilor de comercializare a produselor obținute în cadrul Atelierelor din Nazarcea Grup, aparținând Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

• pentru serviciile prestate în cadrul Atelierului Spălătorie Textilă, se modifică următoarele costuri de comercializare:

1.

Spălare și uscare per 1 kg

4,50 lei

6,00 lei

2.

Călcare la calandru per 1 kg

2,00 lei

3,00 lei

3.

Călcare cu fierul per 1 kg

5,00 lei

8,00 lei

Nr.

crt.

Produs

Tip serviciu

Preț actual

Preț propus

1.

Cămașă    cu    mânecă

lungă/scurtă

spălat, uscat, călcat

2,5 lei

5 lei

2.

Canadiană puf scurtă/ lungă

spălat, uscat

10 lei

15 lei

3.

Palton

spălat, uscat, călcat

10 lei

15 lei

4.

Pantalon

spălat, uscat, călcat

5 lei

7 Iei

5.

Rochie de ocazie

spălat, uscat, călcat

15 lei

17 lei

6.

Huse canapea/fotoliu/scaun

spălat, uscat, călcat

5 lei/kg

6 lei/kg

7.

Draperii

spălat, uscat, călcat

3,5 lei/kg

4,5 lei/kg

8.

Pătură mare

spălat, uscat

8 lei

15 lei

9.

Pilotă

spălat, uscat

10 lei

15 lei

10.

Pernă puf

spălat, uscat

7 lei

10 lei

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 201/16.12.2013, cu modificările și completările ulterioare rămân nemodificate.

Art.III. (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 31.01.2018.Nr.: 20

Data: 31.01.2018