Hotărârea nr. 180/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 180 din 11.06.2018 potrivit careia se solicita Consiliului General al Municipiului Bucuresti imputernicirea expresa privind infiintarea, organizarea si functionarea unei structuri sportive polisportive, respectiv "Clubul Sportiv Sector 1", institutie publica de interes local, cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, finantata din venituri proprii, alocatii de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti si din alte surse de venituri

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

potrivit căreia se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă privind înființarea, organizarea și funcționarea unei structuri sportive polisportive, respectiv “Clubul Sportiv Sector 1", instituție publică de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, finanțată din venituri proprii, alocații de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București și din alte surse de venituri

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul comun de specialitate întocmit de către Direcția Management Resurse Umane, Direcția Management Economic și Direcția Juridică;

Având în vedere Raportul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare prevederile art. 181, art. 29, art. 30 și art. 67-69 din Legea nr. 69/2000- Legea educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 - privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilității fiscal - bugetare, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

în concordanță cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000;

Având în vedere faptul că, educația fizică și sportul sunt activități de interes național sprijinite de stat și prin politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competență vizând administrația publică locală, Sectorul 1 al muncipiului București trebuie să răspundă unor noi cerințe ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuții sau îndeplinirii unor noi atribuții, de natură a asigura un serviciu public calitativ și competent orientat către cetățean și nevoile acestuia;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 80, art. 81 alin. (1), alin. (2) lit. h), alin. (3) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. -Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă privind înființarea, organizarea și funcționarea unei structuri sportive polisportive, respectiv “Clubul Sportiv Sector 1", instituție publică de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, finanțată din venituri proprii, alocații de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București și din alte surse de venituri.

Art.2.- în baza împuternicii exprese a Consiliului General al Municipiului București prevăzută la art. 1 și în temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Primarul Sectorului 1 al Municipiului București va supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 1, în condițiile legii, organigrama, statul de funcții, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare ale “Clubului Sportiv Sector 1".

Art.3.- Numărul maxim de posturi al “Clubului Sportiv Sector 1" se va stabili cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4.- Cheltuielile de personal necesare numărului maxim de posturi care va fi stabilit pentru “Clubul Sportiv Sector 1" vor respecta întocmai prevederile art. 5 din Ordonanța de urgență nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 11 și art. 38 alin. (1) și alin. (3) lit. e) și lit. f) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5. -(1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcția Management Resurse Umane, Direcția Management Economic, Direcția Juridică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate la alin. (1), Instituției Prefectului Municipiului București și Consiliului General al Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 11.06.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.    /'


CONTRASEMNEAZĂ^

SECRETAR Daniela NicoMa jCefalan