Hotărârea nr. 173/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 173 din 11.06.2018 PRIN CARE SE SOLICITA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI imputernicirea expresa in vederea incheierii unui Protocol intre Consiliul local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, si Fundatia Academiei de Studii Economice din Bucuresti, in vederea organizarii poroiectului "ASE - 105 ANI DE PERFORMANTA ACADEMICA"

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Consiliul Local al Sectorului 1 al

Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Fundația Academiei de Studii Economice din București, în vederea organizării proiectului „ASE -105 ANI DE PERFORMANTA ACADEMICA”

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1 avizat de avizat de Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, și raportul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor din Ordonanța nr. 24/2009 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European, consolidată;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Secorului 1, nr. 257/28.08.2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București;

Având în vedere solicitarea înaintată de Fundația Academiei de Studii Economice din București și înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 20103/18.05.2018, prin care Fundația Academiei de Studii Economice din București reprezentată prin Președinte, dl. Cristian Teodor, formulează o solicitare pentru sprijin financiar din partea Primăriei Sectorului 1, în vederea organizării proiectului „ASE - 105 ANI DE PERFORMANTA ACADEMICA”, constând intr-o serie de evenimente dedicate serbării a 105 ani de existenta a Academiei de Studii Economice din București, în perioada iulie-decembrie 2018;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. k), lit. q), alin. (3) și art. 115 alin. (1) lit. b), din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Fundația Academiei de Studii Economice din București, în vederea organizării proiectului „ASE - 105 ANI DE PERFORMANTA ACADEMICA”.

Art.2.- (1) Primarul Sectorului 1 si Centrul Cultural al Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituției menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 11.06.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nr.:    173

Data: 11.06.2018