Hotărârea nr. 170/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 170 din 04.06.2018 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. VESTEI NR. 2 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRÂRE

privind aprobarea Pian Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. VESTEINR. 2 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

-    Raportul de specialitate nr. 1247/20.04.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

-    Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 229/18.04.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București;

-    Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 10311/19.07.2017;

Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing. Costel Ștefan C. Bunghețeanu;

-    Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de arh. Elisabeta I. Vlase.

Ținând seama de prevederile:

•    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

•    P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015.

•    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.l 15 alin.(l) lit.b) din

Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRĂȘTE:

Art.l. -Se aprobă documentația de urbanism “P.U.D. - STR. VESTEI NR. 2 - SECTOR 1, BUCUREȘTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 229/18.04.2018, prezentat în anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2.

Art.2.- Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3.- Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4. -Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. -(1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.06.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Olive ’

■£
Nr.:    170

Data: 04.06.2018

ăNEXĂLAHOT/^AREACONSIUUI-U1


LO C A1 - AL 5 r;CTORULU^


uÂtit- MUTMieiPlUI. BUCUREȘTI *

® SECTORUL


-www.primari ascctorl .roi'lg-fr'A- r-f*-' 1

o || JUN 2018

pntru cetățean, pentru bunăstare


BIKDUL REGLEMENTĂRI


URE ANISTICE ȘI ARHIVĂ


Ca urmare a cererii adresate de Iordan C tud. înregistrată la nr. 21871 din 13.06.2017, completatamenajarea teritoriului șt urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ NR.    4 ■ ?G' /


n Str. Crinului nr. 20A, sector I.JJucCresffe rnrtfate cu prevederile Legii nr.35(M5t0l țJĂllVcC/o'NN

5»A


PENTRU

PUD - STR. VESTEI NR. 2 - SECTOR I Construire imobil locuință colectivă S+P+2E+M (6 apartamente)\>


GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 330,00 ntp, proprietate privată conform mențiunilor din Extrasul de Carte i'’uîtc«cl_iLC--<>^ 272361, eliberat la data de 14.02.2018.

INIȚIATOR: IORDAN CLAUD1U Șl IORDAN GEORGIANA-FLORINA

PROIECTANT: S.C. BIROU-ARHITECTURA HOBBY CONSTRUCT S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. Elisabcta I. Vlase (RUR: D, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord-Est - Str. Albuș nr. I; Sud-Est - artera de circulație Str. Vestei; Sus-Vest -Str. Vestei nr. 4; Nord-Vest - Str. Albuș nr. I.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 242/2015 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: Lla - locuințe individuale și colective miei eu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție. Se admite mansardarea clădirilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu pantă de 45 grade; suprafața nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016, sau la mai puțin de 100 m de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 302/8/V/46135 din 28.02.2017.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 45%; CUTmax.= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+IE, CUTmax.= l,3 mp ADC/ntp teren pentru P+2E; RHmax. = P+2E, Hmax. = 10 m. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.


Retragerea minimă față de aliniament - Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective.

Retragerea minimă față de față dc limitele laterale - Clădirile senti-cuplaie se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Retragerea față de limita posterioaru a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - stânga - retras minim 3,00 metri; dreapta - la limita de proprietate, cu o curte de lumină pe zona mediană (se prezintă acord notarial vecin cu încheierea de autentificare nr. 319 din 13.02.2018 - Notar Public Monica Pop).

Retrageri minime față dc limita posterioară - minim 5,00 metri.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII ȘI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Str. Vestei, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 103 11/19.07.2017.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARÂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Costel Ștefan C. Bunghețeanu.

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de arh. Elisabeta 1. Vlase.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 4/2/22.02.2018, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.


Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 302/8/V/46135 din


28.02.2017, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București Sectorului I, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura de aprobare este în vigoare.
documentației PUD în plenul Consiliului Local al robare. acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea
PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATA ISO 9001-2008 PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITÂȚII IN URMA AUDITULUI DE CtRIlFICARt DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SR EN 45012 AEROQ"


Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul l București; Ol I222 Tel. +40-21-319.IO. 13; Fax: +40-21-319.10.06

Email: i-egistratufaiaiprimarias 1 ro httt)://www.nrimariaseetorl .ro


3-


TERENUL ESTE CUPRINS INTEGRAL CONFORM PUG , IN UTR: _‘‘Lla”_

ANAUZA INDICATORI URBANISTICI EXISTENT! / PROPUȘI


Stotal taran/mp 318 00

S tarar» UTR Lla/mp 318-00

ANALIZA INDICATORI URBANISTICI

PEAMISI CF. RUG

UTR LWmpMAX, APMtS

EXISTENT

PROPUS

POT maw %

45

0.00

45

CUT (P+2)

L3

0.00

L3

RMH •

P+2E

0.00

P+2E

H max (ml

10

01»

10

ACțmp)

143.1

0.00

143.1

ADC(mp)

413L40

OJJO

413-40

SPATII VERZI 20% LA SOL - mp ■

63-60

SPATII VERZI 10% /IMENAIATE/JUIASE • mp ■

31.80

•Lla - tn cazul mansardelor, se admită o depljira a CUT proporțional cu iupllmantariift    ADC    cu    maxim    (tfc    illn    AC


inteqrat de cadastru si carte funcia

INVENTAR COORDONATE PROPRIETATE

APROBATE DE OFICIUL DE CADASTRU:

__

1

332 119.929

581 493,738

2

332 109.508

581 489,842

3

332 098,407

581 516,585

4

332 108,170

581 520,814OCPI București, B-dul Expoziției n Data 1104.2016S(Loti)=318mpLIMITELE STUDIULUI


P.U.D.

CONSTRUIRE LOCUINȚA COLECTIVA MICA "S+P+2E+M"

STR. VESTEI, NR.2, Lot1, SECT.1, BUCUREȘTI


LIMITA TERENULUI CARE A GENERAT PUD PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚA COLECTIVA MICA S+P+2E+M LIMITA DE STUDIU


FUNCȚIUNI EXISTENTE SI PROPUSEL1a ■ LOCUIRE INDIVIDUALA/ COLECTIVA MICA

M3 - FUNCȚIUNI MIXTE

ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSIUULU EDIFICABIL PROPUS LOCUINȚA S+Pf-2E+H0CAL AL SECTORULUI1


CONSTRUCȚII EXISTENTE

SUBSOL PROPUS


CIRCULAȚII EXISTENTE SI PROPUSE


CIRCULAȚII PIETONAL


Nr.


0 4 JUN 2018

I CIRCULAȚII CAROSABILE

V*

ACCES AUTO IN INCINTA;

A

-ACCES PIETONAL IN INClNSfes

CALCUL ANALITIC PENTRU ASIGURAREA NECESARULUI DE LOCURI DE PARCARE (cfm. HCGMB 66/2006): TOTAL PROPUS APARTAMENTE: 6 APARTAMENTE (cu suprafețe constr desfășurate sub 100mp) conform art.5 alin. 5.2. aL normelor de aplicare a HCGMB 66/2006:

"5.2 Subzonele locuințelor colective cu acces si lot folosit In comun:

5.2.1.Se va asigura minim 1(un) loc de parcare pentru fiecare apartament cu suprafața construita desfasurata de max 100mp;

LOCURI PARCARE NECESARE TOTAL: 6LOCURI PARCARE + 1 VIZITATOR

■IN SUBSOL: 6 LOCURI PARCARE

-LA NIVELUL SOLULUI: 1 LOC DE PARCARE


AUTORULPREÎENTCItDOCUMENTATll ESTES.C. BIROLTARHITECTURA HOBBYCONSTRUCTS.R.L


SI


|¥rb(hp'..‘ ;

----- r:rlf*Pl!l ■


VERIFICATOR

EXPERT


Semnătură


Cerința , Studiu


BOTEZ


Data


03/2017


SCARA

1:500


B I R ( U - A W l'f T E C T I R A

iioooy comun sol


Beneficiar

IORDAN CLAUDIU si IORDAN GEORGIANA-FLORINA


Proiect

I.C.V.B./17


BUCUREȘTI J40/897/2012 Tcl/Fox: (021) 66


Proiectant!


Sef proiect


Proiectat


Desenat


Nume


Arh. Elisabeta VLASE


Arh. Elisabeta VLASE


Arh. Carmen BOTEZ“V7


Proiect

W -LOCUINȚA COLECTIVA MICA S*P*2E*M


Ediția

PUD


Titlu Planșa

REGLEMENTARI URBANISTICE


Planșa nr.

PUD.07