Hotărârea nr. 17/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 17 din 31.01.2018 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Acord Cadru de parteneriat instituţional între Sectorul 1 al Municipiului București, pe de o parte şi Camera de Comerţ şi Industrie a României şi S.C. Romexpo S.A., pe de altă parte, în vederea realizării unor investiţii corespunzătoare exploatării în comun a Pavilionului A (Cupola) din cadrul Centrului Expoziţional Romexpo.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Acord Cadru de parteneriat instituțional între Sectorul 1 al

Municipiului București, pe de o parte și Camera de Comerț și Industrie a României și S.C. Romexpo S.A., pe de altă parte, în vederea realizării unor investiții corespunzătoare

exploatării în comun a Pavilionului A (Cupola) din cadrul Centrului Expozițional Romexpo

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Juridice;

Având în vedere raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și raportul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte;

în conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul Hotărârii Consiliului Local nr.160 / 29.09.2016 privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Sectorul 1 al Municipiului București, pe de o parte și Camera de Comerț și Industrie a României și S.C. Romexpo S.A., pe de altă parte, în vederea desfășurării unor acțiuni culturale, sportive și recreative, în interes public local, la nivelul Sectorului 1;

Luând act de adresa Camerei de Comerț și Industrie a României, înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 30913/07.09.2016 prin care se formulează o propunere de parteneriat cu instituția noastră care să stabilească cadrul general de colaborare interinstituțională, în principal, în vederea desfășurării unor acțiuni culturale, sportive și recreative, în interes public local, la nivelul Sectorului 1;

Văzând adresa Romexpo SA, înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 30910/07.09.2016, prin care se comunicăm intenția de a parafa un acord instituțional cu Primăria Sectorului 1 a Municipiului București, în vederea realizării unor investiții corespunzătoare exploatării în comun a Pavilionului A (Cupola) din cadrul Centrului Expozițional Romexpo, prin transformarea acestuia într-un spațiu dedicat desfășurării de acțiuni culturale și sportive;

în temeiul art. 45 alin (1) , art. 81 alin. (2), lit. q) șLaUn_(3), coroborat cu art. 115 alin. 1 lit. b), din Legea nr. 215/2001 a administrației p^tblied'^fpieale, republicată, cu modificările ulterioare;


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă privind încheierea unui Acord Cadru de parteneriat interinstituțional de colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și pe de o parte și Camera de Comerț și Industrie a României și S.C. Romexpo S.A., pe de altă parte, în vederea realizării unor investiții corespunzătoare exploatării în comun a Pavilionului A (Cupola) din cadrul Centrului Expozițional Romexpo.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Juridică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost aprobată în ședință ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 31.01.2018.

Data: 31.01.2018