Hotărârea nr. 166/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 166 din 04.06.2018 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) SOSEAUA BUCURESTI- TARGOVISTE NR. 11A - SECTOR 1 AL MUNICIPIULI BUCURESTI

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

ȘOSEAUA BUCUREȘTI- TÂRGOVIȘTE NR. 11A - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

-    Raportul de specialitate nr. 1250/20.04.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

-    Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 232/19.04.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București;

-    Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 5362/04.04.2018;

-    Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca Mareș;

Documentația este însoțită de studiu de însorire însușit de urb. Sorina A. Tache și ilustrare volumetrică însușită de arh. Rodica Șerbănescu.

Ținând seama de prevederile:

•    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

•    P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015.

•    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.l 15 alin.(l) lit.b) din

Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă documentația de urbanism “P.U.D. - ȘOSEAUA BUCUREȘTI -TÂRGOVIȘTE NR. 11A - SECTOR 1, BUCUREȘTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 232/19.04.2018, prezentat în anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2.

Art.2. -Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3. -Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.- (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.06.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nr.:    166

Data: 04.06.2018

MUN ICI PIUI. BUCUREȘTI

•sectorul!

www.pri mari ascctorl. ro

ANEXĂ LA HO'    '■«NȘWUl.UI

LOCALA .    .

Nt» /tM    1 pentru cetuțean,pentru bunnstare

o 4 JUN 2018 h IROUL REGLEMENTĂRI URBANISTICE ȘI ARHIVĂ

S.RîL. cu adresa în București, Str. Cetatea de Baltă nr. 1, bl.124,

Bufe

\o <


Ca urmare a cererii adresate de S.C. sc. 2, etaj 8, ap. 71, Sector I, înregistrată la nr. 41097 din 19.10.2017,completat cu nr. 14256 din 1 1.04.2018, în conlpnffrtă prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterîțjțf^^Aw

următorul:    Ah

AVIZ NR. Sa..........

PENTRU

PUD - ȘOSEAUA BUCUREȘTI - TÂRGOVIȘTE NR. 11A - SECTOR 1, BUCURFȘTt Construire locuință colectivă S+P+2E+M (12 apartamente)


GENERAT DE IMOBILUL: In suprafață de 831,00 mp, proprietate privată conform mențiunilor din Extrasul de Carte F 213326, eliberat la data de 29.03.2018.

INIȚIATOR: S.C. AVVA CONSTRUCT TRD S.R.L.

PROIECTANT: S.C. AXA PROIECT S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb. Sorina A. Tache (D, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord-Vest - artera de circulație Drumul Cavnic; Nord-Est - nr. cad. 213325; Sud-Vest-nr. cad. 212345; Sud-Est-nr. cad. 213328.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 242/2015 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: Llc -locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau enclave neconstruite. în cazul mansardelor, se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016, dar se află la mai puțin de 100 m de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 802/76/B/l 1485 din 30.05.2017.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax. = 45%; CUTmax. = 0,9 mp. ADC/mp. teren (pentru P+IE); CUTmax. = 1,3 mp. ADC/mp. teren (pentru P+2E), RHmax. = P+2E; Hmax. = 10 metri. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.

Retragerea minimă față de aliniament - Clădirile indiferent de regimul de construire, se vor retrage față de aliniament la o distanță de minim 5,00 metri pentru a permite în viitor parcarea celei de-a doua mașini în fața garajului și pentru a se permite plantarea corectă a unor arbori în grădina de fațadă tară riscul deteriorării gardurilor și a trotuarelor de protecție ale clădirilor.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale — Se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 3,00 metri.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - stânga - retras minim 6,00 metri; dreapta - retras minim 4,00 metri.

Retrageri minime față de limita posterioară - minim 5,00 metri

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Drumul Cavnic, prin drumul de acces, în conformitate cu Aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB nr. 5362/04.04.2018.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

Documentația este însoțită de studiu de însorire însușit de urb. Sorina A. Tache și ilustrare volumetrică însușită de arh. Rodica

Șerbănescu.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 4/3/22.02.2018, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.


Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 802/76/B/l 1485 din 30.05.2017, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului


Local al Sectorului I, în termenul de valabilitate al acestuia, timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.

AR

Șef birou,

Raluca Mihaela Epifan

reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta


URMA AUDITULUI DE DE CĂTRE ORGANISMUL PENTRU CERTIFICAREA


SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SREN 45012 AEROQ'


Banu Manta nr. 9, Sectorul I București; () I I222 Tel. +40-21 -319.10.13; Fax: +40-21 -3 19.10.06 Email: renistraturaiTiiprimariasl.ro http://www.primariascctor I .ro

Proiect: Construire locuința colectiva S+P+2E+M

pun

Planșa: Reglementari urbanistice

1 • LJ. LJ.FUNCȚIUNI

SuDrafata mD

Procent %

LOCUINȚA

320

45

CIRCULAȚII

2Z0

25 fe.

SPATII VERZI

233

30    >

[TOTAL

773

100


LegendaLOCAL AL SECTORULU11

Nr-


Limite

Limita teren care a generat P*UD Limita edlfioabilulul propus

Acces pletonal Incinta Acces carosabil Incinta


Zonlficare funcționala

Locuințe Individuale Locuințe colective Spatii verzi

Vegetație de aliniament


0 * JUN 2018


Circulații

Circulații carosabile Circulații pietonale Alei acces ParcariK//Z. Zona de teren ce se va ceda domeniului public (cauza de utilitate publica)


CONFORM PUG BUCUREȘTI:

Indicatori urbanistici:

POT max = 45%

CUT max = 1,3 (pentru P+2E)

CUT max = 1,3 + 60% din suprafața construita - conform RLU (pentru P+2E+M) RMH = P+2E

Propunere

Suprafața conform cadastrului = 831 mp

Suprafața ce va fi trecuta in proprietatea publica (extindere strada) = 58mp Suprafața ramasa in proprietate In urma extinderii străzii = 773mp

BILANȚ TERITORIAL

Scsol = 320mp (45%)

S desfasurata = 1.110mp S circulații = 220mp (25%)

S spatii verzi = 233mp (30%)

S TOTAL = 773mp (100%)

POT propus = 45%

CUT propus = 1,3 + 60% din suprafața construita conform RLU, reprezentând un nivel mansardat

RMH propus = S+P+2E+M Hmax cornișa =10,00m

Număr de apartamente -12 Număr locuri de parcare -14

RETRAGERI

Aliniament

7.0m fata de limita nord-vestica, respectiv 5,Om fata de profilul nou propus Drum Cavnlc; tikn'O. Retrageri laterale

-    6.0m fata de limita nord-estica;

,    4.Om fata de limita sud-vestica;

, Retrageri posterioare '•    5.Om fata de limita sud-estica;PROIECT


BUCUREȘTI Registrul Comerțului J 40 / 2488 /1993

R4911225


NUME

SEMNĂTURĂ

SEF PROIECT

Urb. Tache Sorina

PROIECTAT

Urb. Cozma Lucia Elena

\ , A.

DESENAT

Urb. Cozma Lucia Elena

Scara

1/500

Data:

12.2017


Beneficiar:SC AVVA CONSTRUCT Șoseaua Bucuresti-Targoviste, nr. 11A


Titlu proiect:

Construire locuința colectiva S+P+2E+M


Titlu planșa:


Reglementari urbanistice


Proiect nr.: 458/2017


Faza:

P.U.D


Planșa nr. 3