Hotărârea nr. 161/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 161 din 04.06.2018 prin care se solicita Consiliului General al Mnicipiului Bucuresti imputernicirea expresa in vederea incheierii unui Protocol intre Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, si S.C. Vertical Film Production S.R.L., in vederea organizarii spectacolului - eveniment "BUCURESTI - 7 ZILE DE UNIRE"

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Consiliul Loca! a! Sectorului 1 a! Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și S.C. Vertical Film Production S.R.L.,

în vederea organizării spectacolului - eveniment “BUCUREȘTI - 7 ZILE DE UNIRE”

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economic-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, respectiv al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor din Ordonanța nr. 24/2009 privind gestionarea financiară a fondurilor externe ncrambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Secorului 1, nr. 257/28.08.2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București;

Având în vedere solicitarea înaintată de S.C. Vertical Film Production S.R.L. și înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 10905/19.03.2018, prin care S.C. Vertical Film Production S.R.L. reprezentată prin Director, dl. Mihai Visinescu, formulează o solicitare pentru sprijin financiar din partea Primăriei Sectorului 1, în vederea organizării spectacolului - eveniment denumit “ BUCUREȘTI - 7 ZILE DE UNIRE”;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin, (2) lit. k), lit, q), alin. (3) și art. 115 alin. (1) lit. b), din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Sc solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1. și S.C. Vertical Film Production S.R.L., în vederea organizării spectacolului - eveniment "BUCUREȘTI - 7 ZILE DE UNIRE”.

Art.2.- (I) Primarul Sectorului 1 și Centrul Cultural al Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituției menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.06.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Nr.:    161

Data: 04.06.2018