Hotărârea nr. 156/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 156 din 04.06.2018 privind aprobarea inchirierii de pe piata libera a unui imobil necesar pentru desfasurarea activitatii Scolii Gimnaziale "Pia Bratianu"

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii de pe piața liberă a unui imobil necesar pentru desfășurarea activității Școlii Gimnaziale “Pia Brătianu”

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1 avizat de Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile din Noul Cod Civil,

Potrivit dispozițiilor Legii Educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.29 alin. (1) din Legea nr. 98 / 2016 privind achizițiile publice.

Ținând seama de adresa nr. 543/22.02.2018 a Școlii Gimnaziale “Pia Brătianu”, înregistrată cu nr. 7175/22.02.2018 la Registratura Sectorului 1 al Municipiului București și cu nr. 2158/02.03.2018 la Registratura Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Ținând seama de adresa nr. 789/22.03.2018 a Școlii Gimnaziale “Pia Brătianu”, înregistrată cu nr. 2933/22.03.2018 la Registratura Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Ținând cont de adresa nr. 6876/19.03.2018 a Inspectoratului Școlar al Municipiului București, înregistrată cu nr. 2764/19.03.2018 la Registratura Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Având în vedere raportul Comisiei de validare încheiat în data de 04.06.2018;

în temeiul art. 45 alin. (3) și alin. (5) teza a Il-a, art.80, art.81 alin.(l) și art.l 15 alin.(l) lit.”b”

din Lege administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă închirierea de pe piața liberă a unui imobil necesar pentru desfășurarea activității Școlii Gimnaziale “Pia Brătianu”.

Art. 2. -(1) Se aprobă constituirea Comisiei de identificare și evaluare a unui imobil necesar pentru desfășurarea activității Școlii Gimnaziale “Pia Brătianu”, având următoarea componență:

domnul Virgil-Adrian Suvac - consilier local; domnul Victor Zamfir - consilier local; doamna Daniela Popa - consilier local;

-    reprezentant al Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

-    reprezentant al Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

(2) Se aprobă constituirea Comisiei de negociere a prețului și condițiilor de închiriere a unui imobil necesar pentru desfășurarea activității Școlii Gimnaziale “Pia Brătianu”, având următoarea componență:

domnul Mihail Teodor Purcărea - consilier local; doamna Dorina Luminița Bănișor - consilier local; domnul Alexandru Ștefan Deaconu - consilier local;

-    reprezentant al Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

-    reprezentant al Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Art. 3.- Se împuternicește doamna Marilena Stoica, Director al Școlii Gimnaziale “Pia Brătianu”, să semneze, în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, contractul de închiriere.

Art. 4.- (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, membrii comisiilor menționate la art. 2 și Direcția Management Economic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.06.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 156 Data: 04.06.2018