Hotărârea nr. 154/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 154 din 04.06.2018 privind transmiterea fara plata a unor autovehicule din patrimoniul Politiei Locale Sector 1 in patrimoniul Administratiei Domeniului Public Sector 1 si in Patrimoniul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia copilului Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind transmiterea fără plată a unor autovehicule din patrimoniul Poliției Locale Sector 1 în patrimoniul Administrației Domeniului Public Sector 1 și în patrimoniul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Văzând expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Poliția Locală Sector 1, avizat de Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 155/2010 privind înființarea Poliției Locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de dispozițiile Codului de procedură civilă;

în baza Anexei nr. 1 privind Regulamentul cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului României nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a donemiului public și privat de interes local, cu mofificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 11/31.01.2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare a Poliției Locale Sector 1;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului I nr. 132/04.05.2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector I;

Conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 125/04.05.2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare a Administrația Domeniului Public Sector 1;

Luând în considerare adresa nr. 9046/03.04.2018 emisă de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 prin care ne solictă tranmiterea fără plată a unor autovehicule;

Văzând adresa nr. 4542/05.04.2018 emisă de Administrația Domeniului Public Sector 1 prin care ne solicită transmiterea fără plată a unor autovehicule;

Având în vedere Nota nr. 939/21.05.2018 întocmită de Serviciul Logistic și Urmărire Contracte din cadrul Poliției Locale Sector 1;

în temeiul art. 45 alin. (3), art. 81 alin (1) și art. 115 alin (1), lit ”b” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. l.-Se aprobă transmiterea fără plată din patrimoniul Poliției Locale Sector 1 în patrimoniul Administrației Domeniului Public Sector 1 a unui număr de 10 autovehicule, după cum urmează:

a.    Autovehiculul marca Chevrolet Niva cu numărul de înmatriculare B 82 DPL ale cărui caracteristici sunt prevăzute în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

b.    Autovehiculul marca Daewoo Cielo cu numărul de înmatriculare B 03 TLL ale cărui caracteristici sunt prevăzute în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

c.    Autovehiculul marca Daewoo Cielo cu numărul de înmatriculare B 47 PCY ale cărui caracteristici sunt prevăzute în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

d.    Autovehiculul marca Daewoo Cielo cu numărul de înmatriculare B 48 XLC ale cărui caracteristici sunt prevăzute în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

e.    Autovehiculul marca Daewoo Cielo cu numărul de înmatriculare B 60 PCY ale cărui caracteristici sunt prevăzute în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

f.    Autovehiculul marca Daewoo Cielo cu numărul de înmatriculare B 75 PCY ale cărui caracteristici sunt prevăzute în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

g.    Autovehiculul marca Daewoo Cielo cu numărul de înmatriculare B 76 PCY ale cărui caracteristici sunt prevăzute în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

h.    Autovehiculul marca Lada Niva cu numărul de înmatriculare B 55 PCY ale cărui caracteristici sunt prevăzute în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

i.    Autovehiculul marca Volkswagen Transporter cu numărul de înmatriculare B 01 PCY ale cărui caracteristici sunt prevăzute în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

j.    Autovehiculul marca Volkswagen Transporter cu numărul de înmatriculare B 51 PCY ale cărui caracteristici sunt prevăzute în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.-Se aprobă transmiterea fără plată din patrimoniul Poliției Locale Sector 1 în patrimoniul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 a autovehiculului marca Volkswagen Transporter cu numărul de înmatriculare B 08 PCY ale cărui carateristici sunt prevăzute în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Caracteristicile tehnice ale autovehiculelor menționate în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre se completează cu cele din Cărțile de identitate ale vehiculelor.

Art. 4. -(1) Transmiterea fără plată a autovehiculelor din patrimoniul Poliției Locale a Sectorului 1 în patrimoniul instituțiilor prevăzute la art. 1 și art. 2 se va face pe bază de proces-verbal de predare-primire aprobat de conducătorii instituțiilor în cauză.

(2)    Autovehiculele în cauză vor fi radiate din evidențele Poliției Locale Sector 1 și înmatriculate în evidențele Administraței Domeniului Public Sector 1, respectiv Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

(3)    Până la data îndeplinirii obligației de la alin. (1) taxele, impozitele, asigurările aferente autovehiculelor în cauză vor fi suportate de Poliția Locală Sector 1, după data respectivă acestea vor veni în sarcina instituțiilor prevăzute la art. 1 și art. 2.

Art. 5. -(1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, Poliția Locală Sector 1, Administrația Domeniului Public Sector 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la pct. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.06.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

Oliver Leon Păiuși


Nr.: 154 Data: 04.06.2018

Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. / &f-O&    .2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CARACTERISTICI AUTOVEHICULE

NR.

CRT.

CATEGORIA

MARCA

NUMĂR

ÎNMATRICULARE

SERIE IDENTIFICARE

SERIA CIV

CAPACITATE

CILINDRICĂ

PUTERE

NUMĂR

LOCURI

MASA MAXIMĂ AUTORIZATĂ

1

AUTOTURISM

CHEVROLET NIVA

B 82 DPL

X9L21230070181521

F714820

1690

59

5

1850

2

AUTOTURISM

DAEWOO CIELO

B 03 TLL

KLATF19Y17D082403

F585340

1498

59

5

1510

3

AUTOTURISM

DAEWOO CIELO

B 47 PCY

KLATF19Y15D070237

E475567

1498

59

5

1510

4

AUTOTURISM

DAEWOO CIELO

B 48 XLC

KLATF19Y16D074374

E850613

1498

59

5

1510

5

AUTOTURISM

DAEWOO CIELO

B 60 PCY

KLATF19Y15D073546

E596692

1498

59

5

1510

6

AUTOTURISM

DAEWOO CIELO

B 75 PCY

KLATF19Y17D082414

F585338

1498

59

5

1510

7

AUTOTURISM

DAEWOO CIELO

B 76 PCY

KLATF19Y17D082419

F585337

1498

59

5

1510

8

AUTOVEHICUL

SPECIAL

LADA-VAZ NIVA

B 55 PCY

XTA21214051779703

E602356

1690

59

3

1610

9

AUTOVEHICUL

SPECIAL

VOLKSWAGEN

TRANSPORTER

B 01 PCY

WV2ZZZ7HZ6H141389

E825669

2461

128

5

3000

10

AUTOVEHICUL

SPECIAL

VOLKSWAGEN

TRANSPORTER

B 51 PCY

WV2ZZZ7HZ6H017796

E373076

2461

128

5

3000

11

AUTOVEHICUL

SPECIAL

VOLKSWAGEN

TRANSPORTER

B 08 PCY

WV2ZZZ7HZ6H143055

E825670

2461

128

5

3000