Hotărârea nr. 146/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 146 din 04.06.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului general centralizat pe anul 2018

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2018

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate nr. G/1734/29.05.2018 întocmit de Direcția Management Economic;

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 19 si art. 20 alin (1) lit. a) și c) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite și a modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Văzând adresa nr. 701313/2264/29.05.2018 transmisă de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, cu privire la veniturile pentru anul 2018, precum și estimările pentru anii 2019-2021;

în temeiul art.45 alin.(2) lit. a), art.81 alin. (2) lit. d) și art.115 alin.(l) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aproba majorarea veniturilor bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2018 în valoare de 1.357.060,96 mii lei cu 45,67 mii lei, devenind astfel 1.357.106,63 mii lei, conform anexei nr. 1.

Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare, se prezintă astfel:

-mii lei-

SURSA DE FINANȚARE

BUGET

RECTIFICAT

17.05.2017

BUGET

RECTIFICAT

IUNIE

INFLUENTE

VENITURILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT AL SECTORULUI 1

1.357.060,96

1.357.106,63

+45,67

Secțiunea de funcționare

1.071.751,12

1.071.746,79

-4,33

Secțiunea de dezvoltare

285.309,84

285.359,84

+50,00

VENITURILE BUGETULUI LOCAL AL SECTORULUI 1

1.118.022,57

1.118.023,07

+0,50

Secțiunea de funcționare

1.047.122,23

1.047.072,73

-49,50

Secțiunea de dezvoltare

70.900,34

70.950,34

+50,00

VENITURILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE

INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN

VENITURI PROPRII

25.117,89

25.163,06

1

/•

/ zsp» \ '1

Secțiunea de funcționare

24.628,89

24.674,06

+45,17

Secțiunea de dezvoltare

489,00

489,00

0,00

VENITURILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE

195.294,00

195.294,00

0,00

Secțiunea de funcționare

0,00

0,00

0,00

Secțiunea de dezvoltare

195.294,00

195.294,00

0,00

VENITURILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI INTERNE

18.626,50

18.626,50

0,00

Secțiunea de funcționare

0,00

0,00

0,00

Secțiunea de dezvoltare

18.626,50

18.626,50

0,00

>    Veniturile bugetului local pe anul 2018 sunt în valoare de 1.118.023,07 mii lei, conform anexei nr.1.1 (1.1.1; 1.1.2);

>    Veniturile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018 sunt în sumă de 25.165,06 mii lei, conform anexei nr. 1.3 (1.3.1);

>    Veniturile bugetului din împrumuturi externe pe anul 2018 sunt în sumă de 195.294,00 mii lei, nerectificandu-se ;

>    Veniturile bugetului din împrumuturi interne pe anul 2018 sunt în sumă de 18.626,50 mii lei nerectificandu-se.

Art. 2. Se aproba majorarea cheltuielilor bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2018 în sumă de 1.455.401,00 mii lei cu 45,67 mii lei, devenind astfel 1.455.446,67 mii lei, conform anexei nr. 1.


Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare, se prezintă astfel:

-mii lei-

SURSA DE FINANȚARE

BUGET

RECTIFICAT

17.05.2018

BUGET

RECTIFICAT

IUNIE

INFLUENTE

CHELTUIELILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT CLS 1

1.455.401,00

1.455.446,67

+45,67

Secțiunea de funcționare

1.078.816,50

1.078.812,17

-4,33

Secțiunea de dezvoltare

376.584,50

376.634,50

+50,00

CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL AL SECTORULUI 1

1.209.297,23

1.209.297,73

+0,50

Secțiunea de funcționare

1.047.122,23

1.047.072,73

-49,50

Secțiunea de dezvoltare

162.175,00

162.225,00

+50,00

CHELTUIELILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

32.183,27

32.228,44

+45,17

Secțiunea de funcționare

31.694,27

31.739,44

+45,17

Secțiunea de dezvoltare

489,00

489,00

0,00

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE

195.294,00

195.294,00

0,00

Secțiunea de funcționare

0,00

0,00

0,00

Secțiunea de dezvoltare

195.294,00

195.294,00

0,00

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI INTERNE

18.626,50

18.626,50

0,00

Secțiunea de funcționare

0,00

0,00

0,00

Secțiunea de dezvoltare

18.626,50

18.626,50

0,00

I,    Deficitul bugetului local al secțiunii de dezvoltare pe anul 2018, în valoare de/fl/î

lei, se acoperă din excedentul anilor precedenți, potrivit prevederilor art. 58, alin. 1, fiL/aV nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările VUCTraa “Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugeuir, secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele veniturtmfe

de stat (...), precum și după achitarea plăților restante se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel:

a)    ca sursă de finațare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, (...)”;

b)    Deficitul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al secțiunilor de funcționare și dezvoltare înregistrat în anul 2018 în valoare totală de 7.065,38 mii lei este finanțat din excedentul anilor precedenți, conform OMFP nr. 720/2014 de aprobare a normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor creditelor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, cu modificările si completările ulterioare, astfel:

❖    Pentru Cap. 65.10 învățământ, conform art. 57 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul

anilor precedenți în valoare de 4.119,38 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent;

❖    Pentru Cap. 70.10 Locuințe, servicii și dezvoltare publică - Administrația Piețelor Sector 1,

conform art. 20 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor precedenți în valoare de 2.946,00 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent.

Art. 2.1. Se aproba majorarea cu 0,50 mii lei a cheltuielilor bugetului local pe anul 2018 în valoare de 1.209.297,23 mii lei, devenind 1.209.297,73 mii lei, conform anexei nr. 1.2, astfel:

(1)    1.209.297,73 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform anexei nr. 1.2.1, din care:

- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 1.047.072,73 mii lei; SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 162.225,00 mii lei.

(2)    76.306,72 mii lei pentru Autorități Executive capitolul 51.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 72.149,22 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 4.157,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei nr. 1.2.1.1 (1.2.1.1.1);

(3)    46.551,00 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 45.756,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 795,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei nr. 1.2.1.2 (1.2.1.2.1);

(4)    18.178,00 mii lei pentru Tranzacții privind Datoria Publica capitolul 55.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 18.178,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 0,00 mii lei, nerectificandu-se;

(5)    1.094,00 mii lei pentru Aparare Naționala capitolul 60.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 700,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 394,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei 1.2.1.3 (1.2.1.3.1);

(6)    50.382,00 mii lei pentru Ordine Publica si Siguranța Naționala capitolul 61.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 35.026,00 mii lei;


-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 15.356,00 mii lei, nerectificai:

(7)    275.943,14 mii lei pentru învățământ capitolul 65.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 257.656,14 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 18.287,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei nr.1.2.1.4 (1.2.1.4.1 ; 1.2.1.4.1.1; 1.2.1.4.1.1.1; 1.2.1.4.1.1.2 ; 1.2.1.4.1.2; 1.2.1.4.1.2.1; 1.2.1.4.1.2.2; 1.2.1.4.1.2.3; 1.2.1.4.13; 1.2.1.4.1.4; 1.2.1.4.2 ; 1.2.1.4.2.1);

(8)    59.236,00 mii lei pentru Sanatate capitolul 66.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 39.423,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 19.813,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei 1.2.1.5 (1.2.1.5.1);

(9)    167.321,61 mii lei pentru Cultură, recreere și religie capitolul 67.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 110.021,61 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 57.300,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei 1.2.1.6 (1.2.1.6.1 ; 1.2.1.6.2 ; 1.2.1.6.3 ; 1.2.1.6.4);

(10)    221.401,00 mii lei pentru Asigurări si Asistenta Sociala capitolul 68.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 211.617,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 9.784,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei

1.2.1.7    (1.2.1.7.1 ; 1.2.1.7.2 ; 1.2.1.7.3 ; 1.2.1.7.4 ; 1.2.1.7.5);

(11)    82.352,00 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, din

care:

- Secțiunea de funcționare este în sumă de 61.710,00 mii lei;

- Secțiunea de dezvoltare este în sumă 20.427,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei

1.2.1.8    (1.2.1.8.1 ; 1.2.1.8.2);

(12)    170.599,00 mii lei pentru Protecția Mediului capitolul 74.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 163.750,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 6.849,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei nr.

1.2.1.9 (1.2.1.9.1);

(13)    40.148,76 mii Iei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 31.085,76 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 9.063,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei 1.2.1.10(1.2.1.10.1);

Art.2.2 Se aproba majorarea cu 45,17 mii lei a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018 de la 32.183,27 mii lei, devenind 32.228,44 mii lei, conform anexei nr. 1.4.

(1)    32.228,44 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.10, din care:

- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 31.739,44 mii lei;

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 489,00 mii lei, rectifîcandu-se conform anexei nr. 1.4.1;

(2)    16.059,44 mii lei pentru învățământ capitolul 65.10, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 15.879,44 mii lei,

nr. 1.4.1.1;


-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 180,00 mii lei, rectifîcandu-se conform anexei

(3)    16.169,00 mii lei pentru Locuințe, servicii și dezvoltare publică capitolul 70.10, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 15.860,00 priitei; •

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 309,00 niiZf^?j)erecțificanț|i(-se.


Art. 2.3. Bugetul din împrumuturi externe pe anul 20l^csțC îri'^umă de și este repartizat pe secțiunea de dezvoltare, după cum iirnlșSf&£\    

Vqiai

(1)    195.294,00 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.06, din care:

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 0,00 mii lei;

-    SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 195.294,00 mii lei, nerectificandu-se;

(2)    195.294,00 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuințe, servicii și dezvoltare publică.

Art. 2.4. Bugetul din împrumuturi interne pe anul 2018 este în sumă de 18.626,50 mii lei, fiind repartizat pe secțiunea de dezvoltare, după cum urmează:

(1)    18.626,50 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.07, din care:

-    SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 0,00 mii lei;

-    SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 18.626,50 mii lei, nerectificandu-se;

(2)    18.626,50 mii lei pentru capitolul 70.07 Locuințe, servicii și dezvoltare publică.

Art. 3. Se aproba cheltuielile de capital în valoare de 376.434,50 mii lei, conform programului de investiții publice, din care:

-mii lei-

SURSA DE FINANȚARE

BUGET

RECTIFICAT

17.05.2018

BUGET

RECTIFICAT

IUNIE

INFLUENTE

BUGET LOCAL AL SECTORULUI 1

161.975,00

162.225,00

+50,00

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

489,00

489,00

0.00

BUGETUL CREDITELOR EXTERNE

195.294,00

195.294,00

0,00

BUGETUL CREDITELOR INTERNE

18.626,50

18.626,50

0,00

Art. 4.

(1)    Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Unitățile de învățământ din Sectorul 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Centrul Cultural, Direcția Management Economic, precum și serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2)    Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituțiilor menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.06.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 146 Data: 04.06.2018


Unitatea administrativ-teritorială: CONSILIUL LOCAL SECTOR 1


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI I LOCAL AL SECTORULU11

I    Buget 2018

II    Estimări 2019

III    Estimări 2020

IV    Estimări 2021

BUGETUL GENERAL CENTRALIZAT AL UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL 2018 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019 - 2021 BUGET RECTIFICAT IUNIE

Cod rând

Bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții din bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii

Bugetul împrumuturilor exteme și interne

Bugetul fondurilor externe nerambursabilc

Total

Transferuri între bugete*") (se scad)

Tolal buget general

A

0

1

2

3

4

5

6=1+2+3+4+5

7

8=6-7

VENITURI TOTAL (rd.02+18+19-20+23)

01

I

II

III

IV

1.118.023,07

25.163,06

0,00

213.920,50

0,00

1.357.106,63

1.357.106,63

1 118 023.07

25 163.06

213 920.50

1.426 975,00

23 680.70

141 000,00

1.372.231,00

24.362.70

0,00

1 323 288,30

24 995,70

Venituri curente (rd,03+17)

02

I

II

III

IV

1.075.168,00

25 163,06

0.00

0,00

0.00

1 100 331,06

1 100 331,06

1 075 168,00

25 163,06

1.380.265,00

23.680,70

1.322.521.00

24.362,70

1 268 578,30

24 995,70

Venituri fiscale (rd 04+06+09+10+11 + 16)

03

I

II

III

IV

1 046.681.05

0,00

0,00

0,00

0,00

1.046 681.05

1 046 681,05

1.046.681,05

0,00

1.350.226,00

0,00

1.290.770,00

0,00

1 235.241.30

0,00

Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane juridice, din care:

04

II

III

IV

620 000,00

620.000,00

620,000,00

620.000,00

908.947.00

824.184.00

744 825,30

Impozit pe profit

05

I

II

III

IV

0,00

0,00

0,00

Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice, din care:

06

I

II

III

IV

620.000,00

620 000,00

ĂĂXx    620 000.00

620.000,00

-

908.947.00

824.184.00

744 825,30

Impozitul pe veniturile din transferul proprietarilor imobiliare din patrimoniul personal *)

07

1

II

tll

IV

0,00

0.00

z/ y/    o.oo

\\ • -*"*

_

'xx -‘S'-PpT-

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

08

t

li

ni

IV

620 00r

620.000,00

620.000.00

620.00>

908 947,00

824.184,00

744.825.30

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

09

1

HI

IV

0.00

0.00

0,00

Impozite și taxe pe proprietate

10

I

II

m

IV

271.105.89

271.105,89

271.105.89

271.105.89

286.645,00

302.984,00

318.134.00

Impozite si taxe pe bunuri si servicii (rd 12 la rd 15)

11

l

ti

iii

IV

153.230.16

0.00

0.00

0,00

0,00

153.230,16

0,00

153 230,16

153.230.16

152.155,00

160.982,00

169.531.00

Sume defalcate din TVA

12

I

II

III

IV

89 684.00

89.684,00

89 684,00

76 629.00

85.000.00

90.000,00

95.000,00

AJte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

13

1

0

m

iv

100.00

100.00

100,00

100,00

106.00

112.00

118.00

Taxe pe servicii specifice

14

I

n

in

IV

1.880,00

1 880.00

1.880.00

1.880,00

1.987,00

2.100.00

2.205.00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

15

I

M

III

IV

61.566,16

61.566,16

61 566,16

61 566.16

65 062.00

68.770.00

72 208,00

Alte impozite si taxe fiscale

16

I

II

III

IV

2.345,00

2.345.00

2.345,00

2.345.00

t ț

2 479.00

2.620,00

z \\

2.751.00

Venituri nefiscale

17

t

II

III

IV

28.486.95

25.163.06

& \ V

53.650.01

53.650,01

28.486.95

25.163.06

|| z Q(.

i

30.039.00

23.680.70

31.751,00

24 362,70

33.337.00

24,995.70

Venituri din capital

18

1

II

III

IV

60,07

0.00

60,07

60,07

60.07

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Operațiuni financiare

19

0 ■ •'l    0,00

213.920,50'

213.920.50

213.920,50

i

0.00

213.920,5l

it

0.00

141 000.00

Ml

0.00

0,00

IV

0.00

0,00

Subvenții (rd.21+22)

20

42.795,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.795.00

42.795.00

1

42.795,00

0,00

||

46.710.00

0,00

III

IV

49 710,00

6,00

54.710,00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat

21

42.795,00

42.795.00

42 795.00

1

n

hi

lv

42.795,00

46.710.00

49.710.00

54.710,00

Subvenții de la alte administrații

22

1

II

III

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

IV

0,00

Sume primite de la UE în contul plăților efectuate

23

II

III

IV

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

CHELTUIELI-TOTAL (rd.25+36+37+40+41)

24

II

III

IV

1.209.297,73

32.228,44

0,00

213.920,50

0,00

1.455.446,67

1.455.446,67

1 209.297.73

32.228.44

213.920.50

1.455 446,67

1.455 446.67

1.426.835.00

23.680,70

141.000,00

1.591 515,70

1 591 515,70

1.372.091,00

24.362,70

0.00

1.396.453,70

1 396.453.70

1 323.148,30

24.995.70

0.00

1 348 144,00

1.348 144.00

Cheltuieli curente (rd.26 la rd 35)

25

I

II

III

IV

987.900,29

30.230,44

0,00

0,00

0,00

1.018.130,73

1.018.130.73

987 900,29

30.230,44

0.00

1 018 130,73

1 018 130.73

973 882.68

23.029,70

0,00

996.912,38

996 912.38

1 065.458.00

23.029,70

0,00

1.088 487,70

1.088 487,70

1.119.930,30

23.029,70

0.00

1 142 960.00

1 142.960.00

Cheltuieli de personal

26

I

II

III

IV

205.966,90

3.514,14

209.481,04

209.481.04

205 966,90

3.514,14

209.481,04

209 481,04

207.543,00

3.127,46

210.670,46

210 670,46

208.638,00

3.127.46

211.765,46

211 765,46

211.882.00

3.127.46

215.009,46

215.009,46

Bunuri si servicii

27

|

II

III

IV

613.914,36

24.367.30

638.281,66

638.281,66

613.914.36

24.367.30

638.281,66

638.281,66

617.531,05

18.930.24

636 461.29

636.461,29

701.284,37

18 930.24

720 214,61

720.214,61

753.737.67

18 930,24

1 Ifiî^-

772.667.91

772 667.91

Dobânzi

20

1

II

III

IV

18.178,00

2.300,00

Or

20.478,00

20.478,00

18 178.00

2.300.00

z V

20 478,00

20 478.00

17.600.00

972,00

18 572,00

18.572,00

17 000,00

972,00

t

17 972,00

17 972.00

15.700,00

972,00

2 Ol \*Z

16.672.00

16.672,00

Subvenții

29

U

III

IV

0,00

0,00

.."1

0,00

0,00

0,00

■ ; /

0,00

0,00

0,00

\\ *

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.001

0,00

0,00

OOl

Fonduri de rezerva

30

50p °0

0,00

1

500,00

500,00

1

5C >

500,00

500.00

ll

500,00

500,00

500,00

iii

500,00

500,00

500,00

IV

500.00

500.00

500.00

Transferuri intre unitati ale administrației publice

31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I

0.00

0,00

0,00

0,00

II

0,00

0.00

0,00

0.00

III

0,00

0.00

0,00

0.00

IV

0.00

0.00

0,00

0,00

Alte transferuri

32

17.555,00

0,00

17.555,00

17.555,00

1

17.555,00

17 555,00

17.555,00

II

0.00

0,00

0,00

III

0.00

0.00

0.00

IV

0.00

0.00

0,00

Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile postaderare

33

200,00

0,00

200,00

200,00

1

200,00

200,00

200.00

n

0,00

0.00

o.oo

UI

0.00

0,00

0,00

IV

0.00

0.00

0,00

Asistenta sociala

34

94.347.63

10,22

94.357,85

94.357.85

1

94 347,63

10,22

94.357,85

94.357,85

IJ

105.628,63

0.00

105.628,63

105.628.63

III

112.935,63

0.00

112.935,63

112.935.63

IV

113.010,63

0.00

113.010,63

113.010.63

Alte cheltuieli

35

37.238,40

38.78

37.277,18

37.277,18

1

37.238,40

38,78

37 277.18

37 277.18

II

25.080,00

25.080.00

25080.00

III

25.100.00

25 100,00

25.100,00

IV

25.100,00

25 100,00

25 100.00

Cheltuieli de capital

36

162.025,00

489.00

213.920,50

376.434,50

376.434.50

1

162.025,00

489.00

213.920,50

376.434,50

376434,50

II

386.952.32

445,00

141.000.00

528.397.32

528 397,32

III

237.133,00

1 127,00

0.00

238260.00

238.260,00

IV

133.718,00

1 760,00

0.00

135 478,00

135.478.00

Operațiuni financiare (rd, 38+39)

37

60.000,00

1.559,00

61.559,00

61.559,00

1

60.000.00

1.559.00

61.559,00

61 559.00

II

66.000.00

206.00

66.206,00

66.206.00

III

69.500.00

206.00

69.706.00

69 706,00

IV

69 500.00

206,00

69 706.00

69 706.00

împrumuturi acordate

36

0,00

0,00

I

---■

u

in

~-

IV

LOC

Rambursări de credite externe si interne

39

60.000,00

1.559,00

\\v

61.559,00

61.559.00

I

60 000,00

1.559,00

• v

61 559,00

61.559,00

II

66.000,00

206,00

o!

66.206,00

66.206.00

III

69.500.00

206,00

y j **• /

69 706.00

69.706,00

IV

69.500.00

206,00

69 706,00

69.706.00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

40

-627,56

-50,00

w-"

1

-627,56

-50,00

II

0.00

III

0.00

//'-/re/

IV

0.00

£-1-

/

Rezerve

41

1

II

III

«V

1

'1 '

EXCEDENT(+)/DEFICIT(-) ”

(rd.01-rd.23)

42

1

II

III

IV

-91.274,66

-7.065,38

0,00

0,00

0,00

-98.340,04

0,00

-98.340,04

11 Finanlat din excedentul anilor precedent]

NOTĂ:

*) Numai restanțe din anii precedenți

") Se înscriu transferurile de sume dintre bugetele care compun bugetul general centralizat


DIRECTOR EXECUTIV,

ORTANSA FRONE - BORCEASEF SERVICIU BUGET, EXECUȚIE BUGETARA,

M ARIA IONESCU


ÎNTOCMIT,

MARIANA ISTRATE