Hotărârea nr. 142/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 142 din 04.05.2018 privind prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucuresti împuternicirea expresă pentru încheierea unui protocol de colaborare interinstituțională între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1, și Casa Corpului Didactic a Municipiului București, în vederea finanțării cheltuielilor prilejuite de implementarea proiectului comun ”Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ gimnazial din Sectorul 1 – EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL”.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRÂRE

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă pentru încheierea unui protocol de colaborare interinstituțională între Consiliu! Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1, și Casa Corpului Didactic a Municipiului București, în vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a cheltuielilor prilejuite de implementarea proiectului comun ”Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ gimnazial din Sectorul 1 - EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIUL UI PROFESIONAL ”

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate întocmit de Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1 avizat de Direcția Juridică din cadrul aparatului dc specialitate al primarului Sectorului 1 București;

Având in vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și Raportul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte;

Având în vedere adresa nr. 584/17.04.2018 emisă de către Casa Corpului Didactic către Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, unde a fost înregistrată sub nr. 3900/17.04.2018, prin care se solicită susținerea financiară a proiectului "Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ gimnazial din Sectorul 1- EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL” ce se va derula în perioada aprilie - decembrie 2018;

în conformitate cu dispozițiile art. 99 alin. (1) și alin. (3) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu dispozițiile art. 9 lit. j) din Regulamentul de organizare și funcționare a casei corpului didactic, aprobat prin O.M.E.C.T.S. nr. 5554/07.11.2011;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale; în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în

administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 2d/2000 privind normele de tehnică legislativă

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin (1), art. 81 alin. (2) lit. q), art. 81 alin. (3), art. 115 alin. (1) lit. b)

din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art. L- Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă pentru încheierea unui protocol dc colaboraro între Consiliul Local al Sectorului 1, prin

Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1, în calitate de partener finanțator și monitor al proiectului, și Casa Corpului Didactic a Municipiului București, în calitate de partener organizator și coodonator al proiectului, în vederea finanțării de la bugetul local al Sectorului 1 a cheltuielilor prilejuite de implementarea proiectului comun”Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ gimnazial din Sectorul 1 - EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU ’ DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL”.

Art.2.- (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Juridică și Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea Autorității executive a administrației publice locale și structurilor prevăzute la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.05.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

Oliver Leon Păiusi


Nr.: 142

Data: 04.05.2018