Hotărârea nr. 138/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 138 din 04.05.2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a aproba transmiterea din administrarea Administraţiei Străzilor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a unor străzi principale aflate în proprietatea publică a Municipiului Bucureşti în vederea reabilitării şi modernizării.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a aproba transmiterea din administrarea Administrației Străzilor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a unor străzi principale aflate în proprietatea publică a Municipiului București în vederea reabilitării și modernizării

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate nr. 5252/16.04.2018 al Administrației Domeniului Public Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 254/2008 privind administrarea rețelei stradale principale și a lucrărilor de artă din Municipiul București și abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.235/2005, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.45 alin. (3) art.81 alin. (2) lit. f) și alin.(4) din Legea administrației publice locale nr.215/200, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se solicită Consiliului General al Municipiului București adoptarea unei hotărâri privind transmiterea din administrarea Administrației Străzilor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, a următoarelor artere B-dul Bucureștii Noi, între Calea Griviței și Sos. București Târgoviște, B-dul Expoziției, între Strada Aviator Popișteanu și B-dul Kiseleff, precum și a străzilor Coralilor, între Sos. Străulești și Strada Natației, Pajura, între B-dul Bucureștii Noi și Aleea Pajura, Natației, între Strada Neajlovului și Strada Jiului, Caraiman, între Calea Griviței și B-dul Ion Mihalache, si Dornei, între Linia CF și Strada Aviator Popișteanu, avand datele de identificare înscrise în Anexele nr. 1 și 2 care fac parte integranta din prezenta hotărâre, în scopul reabilitării si amenajării.

Art.2.- După realizarea scopului prevăzut la art. 1, bunurile date în administrare revin, libere de orice sarcini, în administrarea Consiliului General al Municipiului București — Administrația Străzilor.

Art.3.- (1) Primarul Sectorului 1 și Administrația Domeniului Public îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea Autorității executive a administrației publice locale și structurilor prevăzute la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.05.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nr.: 138

Data: 04.05.2018

ANEXA NR. 1

la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 Nr. 138/04.05.2018 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Oliver Leon Păiuși


1.    B-dul Bucureștii Noi, între Calea Griviței și Sos. București Târgoviște

2.    B-dul Expoziției, între Strada Aviator Popișteanu și B-dul Kiseleff;

3.    Strada Coralilor, între Sos. Străulești și Strada Natației;

4.    Strada Pajura, între B-dul Bucureștii Noi și Aleea Pajura;

5.    Strada Natației, între Strada Neajlovului și Strada Jiului;

6.    Strada Caraiman, între Calea Griviței și B-dul Ion Mihalache;

7.    Strada Dornei, între Linia CF și Strada Aviator Popișteanu.