Hotărârea nr. 133/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 133 din 04.05.2018 privind încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 340/17.08.2009, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.505/10.12.2009 şi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 366/24.09.2009, cu modificările ulterioare.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local a! Sectorului 1 nr. 340/17.08.2009, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Consiliului Local a! Sectorului 1 nr.505/10.12.2009 și ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 366/24.09.2009,

cu modificările ulterioare

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, avizat de către Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și raportul Comisiei de sănătate și protecție socială;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 340/17.08.2009 privind darea în folosință gratuită, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, a spațiului în suprafață de 579, 94 mp (etaj I+II-Corp C) din incinta Complexului Social de Servicii Jiului, situat în București, sector 1, str. Pajurei nr. 15A și a spațiului în suprafață de 198,47 mp din incinta Centrului de Primire în Regim de Urgență Pinocchio, situat în București, sector 1, b-dul Luptărorilor nr. 40, structuri în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, către Direcția Generală de Poliție Comunitară Sector 1, în scopul desfășurării activității;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 366/24.09.2009 privind darea în folosință gratuită, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, a spațiului în suprafață de 413,57 mp (demisol+parter+etajl-Corp C) din incinta Complexului Social de Servicii Jiului, situat în București, sector 1, str. Pajurei nr. 15A, aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, către Direcția Generală de Poliție Comunitară Sector 1, în scopul desfășurării activității;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 505/10.12.2009 privind transmiterea în folosință gratuită, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, a spațiului în suprafață de 413,57 mp (demisol+parter+etajl-Corp B) din imobilul situat în București, sector 1, str. Pajurei nr. 15A, aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, către Direcția Generală de Poliție Comunitară Sector 1, în scopul desfășurării activității;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 142/25.09.2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 340/17.08.2009, respectiv a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 366/24.09.2009;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(3), art.81 alin.(l) și art.l 15 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările completării^ ulterioare,


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.- Se aprobă încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 340/17.08.2009, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 366/24.09.2009, cu modificările ulterioare și ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 505/10.12.2009.

Art.2. -(1) Primarul Sectorului 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.05.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nr.: 133

Data: 04.05.2018