Hotărârea nr. 123/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 123 din 04.05.2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de emitere a unei hotărâri privind înscrierea imobilelor “Cinematograful Patria”, “Cinematograful Excelsior”, “Cinematograful Cotroceni” şi a “Cinematografului Grădina Parc” în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti şi administrarea Consiliului Local al Sectorului 1.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri privind înscrierea imobilelor “Cinematograful Patria”, “Cinematograful Excelsior”, “Cinematograful Cotroceni” și a “Cinematografului Grădina Parc” în inventarul bunurilor ce

alcătuiesc domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului Local al Sectorului 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul Legii nr. 213/ 1998 privind propietatea publica și regimul juridic al acesteia cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama prevederile Legii 328/2006 pentru aprobarea O.G. nr.39/2005 privind cinematografia, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Sentința civilă nr. 1246/ 15.04.2014, pronunțată de Curtea de Apel București - Secția a VIII -a Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 8128/2/2013, rămasă definitivă prin Decizia nr. 1901/2016 a înaltei Curți de Casație și Justiție;

Ținând cont de notarea Sentinței Civile nr. 1246/15.04.2014, pronunțată de Curtea de Apel, în dosarul nr. 8128/2/2013, rămasă definitivă, prin care Regia Autonomă a Distribuției și Exploatării Filmelor România Film este obligată să predea Consiliului Local al Sectorului 1 bunurile nominalizate în anexa nr. 1 a OG nr. 39/2005, în Cartea Funciară nr. 251638, respectiv nr. 251462, nr. 222505 și nr. 244458;

Văzând încheierile dispuse de Judecătoria Sectorului 1 - Secția a II- a Civilă în ședință din Camera de Consiliu din data de 21.03.2018, în dosarele nr. 7428/299/2018, nr.7433/299/2018, nr.7429/299/2018 și nr. 7431/299/2018;

Luând în considerare procesele verbale întocmite de Biroul Executor Judecătoresc Sersea Adrian-Eugen nr. 57/2018, nr. 54/ 2018, nr. 58/2018, și nr. 55/2018, privind punerea în posesie a Sectorului 1 al Municipiului București, asupra bunurilor imobile “Cinematograful Patria”, “Cinematograful Excelsior”, “Cinematograful Cotroceni”și “Cinematogffâiți\Chiă(tbt(kParc”\

în temeiul art.45 alin.(3), art. 80, art.81 alin.(2) lit. f) și j), coroborate cu art.115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE :

Art. 1.- Se solicită Consiliului General al Municipiului București înscrierea imobilelor “Cinematograful Patria”, “Cinematograful Excelsior”, “Cinematograful Cotroceni” și a “Cinematografului Grădina Parc” în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului Local al Sectorului 1.

Art. 2.- Imobilele menționate la art. 1 sunt identificate conform Anexei nr.l, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3.- Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea Primarului Sectorului 1 în vederea efectuării formalităților de publicitate imobiliară în legătură cu imobilele menționate la art. 1.

Art. 4.- (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Management Economic, Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală, Direcția Juridică și Direcția Utilități Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea Autorității executive a administrației publice locale și structurilor prevăzute la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.05.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nr.: 123

Data: 04.05.2018

Sectorul 1 al Municipiului București


Anexa nr. 1


Sos. București Ploiești 9-13


INVENTARUL

bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului București


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULU11

Nr- /


IM


0A MAY 2018


Nr.

crt.


Cod

clasificare


Denumirea

bunului

Elemente de indentificare

Elemente de identificare

descriptive

Adresa

Vecini

Tip

artera

Denumire

artera

Nr.

postai

Sector

Anul

dobândirii


Valoare

inventar


Tip act


Categoria H - Terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea Consiliul Local și Primăria, precum și instituțiile publice de interes local cum sunt: teatre, case de cultură, cămine culturale, case și palate ale copiilor, biblioteci, muzee, grădinițe, cămine, spitale, policlinici, cămine de copii, de bătrâni și pentru persoane cu handicap și alte asemenea instituțiiCinematograf

"Patria"


(teren + construcție) Nr. Cadstral 251638


Bld.


Magheru


12-14


nord - int. Bld Magheru cu str. Pictor Verona sud - curți interioare ale imobilelor

vest - bld. Magheru bloc de locuințe

est- str. pictor Verona bloc de locuințe


2018


Sentință Civilă

O.G.

Legea

Proces-verbal de punere în posesie

CF


1246/2014

39/2005

328/2006

57/2018


51638


Curtea de Apel

București

Parlament

Parlament

Birou Executor

Judecătoresc

Sersea Adrian-

Eugen

OCPI


Cinematograf

"Excelsior"


(teren + construcție) Nr. Cadstral 251462


Bld.


Ion Mihalache


174


nord- str. Dornei sud - curți interioare cartier de locuințe vest- beninăria privată est- cartier de locuințe


2018


Sentință Civilă

O.G.

Legea

Proces-verbal de punere în posesie

CF


1246/2014

39/2005

328/2006

54/2018


51462


Curtea de Apel

București

Parlament

Parlament

Birou Executor

Judecătoresc

Sersea Adrian-

Eugen

OCPI


Cinematograf

"Cotroceni"


(teren + construcție) Nr. Cadstral 222505


Șos.


Cotroceni


nord- Șos. Cotroceni sud- curte interioară locuință

vest- bloc de locuințe str. Zării

est- bloc locuințe \sos. Cotroceni


2018


Sentință Civilă

O.G.

Legea

Proces-verbal de punere în posesie

CF


1246/2014

39/2005

328/2006

58/2018


22505


Curtea de Apel

București

Parlament

Parlament

Birou Executor

Judecătoresc

Sersea Adrian-

Eugen

OCPINr.

crt.


Cod

clasificare


Denumirea

bunului

Cinematograf "Grădina Parc"

Elemente de indentificare

Elemente de identificare

descriptive

Adresa

Vecini

Tip

artera

Denumire

artera

Nr.

postai

Sector

teren

Nr. Cadastral 244458

Bld.

Poligrafiei

1

1

Anul

dobândirii

2018


Valoare

inventar


Situația juridica

Tip act

Nr/data

Emitent

Sentință Civilă

1246/2014

Curtea de Apel

București

O.G.

39/2005

Parlament

Legea

328/2006

Parlament

Proces-verbal

Birou Executor

de punere în

55/2018

Judecătoresc

posesie

Sersea Adrian-

2

Eugen

CF

44458

OCPI


PREȘEDINTE - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Iu

Daniel Tudorache

SECRETAR - Secretarul Sectorului 1 al Municipiului București

Daniela Nicoleta Cefalan
MEMBRII:    - Directorul executiv al Direcției Management Economic

Ortansa Frone Borcea-    Arhitectul Șef al Sectorului 1 al Municipiului Bucureș'

Ciobanu Oprescu Olivia Ana

-    Directorul executiv al Direcției Juridfce

Culea Alexand
- Directorul executiv al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală


Mădălina Veronica Haidemak