Hotărârea nr. 115/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 115 din 29.03.2018 privind solicitarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti a împuternicirii exprese a Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1, în vederea încheierii unui contract de comodat cu Asociația Părinților din Școala 179 București

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

privind solicitarea Consiliului General al Municipiului București a împuternicirii exprese a Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1, în vederea încheierii unui contract de comodat cu Asociația

Părinților din Școala 179 București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și raportul de specialitate întocmit de Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1 avizat de Direcția Juridică;

Având în vedere raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și raportul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte;

Având în vedere adresa Asociației Părinților din Școala 179 București din data de 26.09.2016, înregistrată la Registratura Sectorului 1 al Municipiului București sub nr. 34088/27.09.2016 și direcționată spre soluționare Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, unde a fost înregistrată sub nr. 14654/04.10.2016, prin care a solicitat permisiunea de a continua să existe în spațiul Școlii Gimnaziale nr. 179, fără condiționarea plății unei chirii și a unei cote din costurile de întreținere ale școlii;

Având în vedere adresa Asociației Părinților din Școala 179 București nr. 1/06.01.2017, înregistrată la Registratura Sectorului 1 al Municipiului București sub nr. 729/10.01.2017 și direcționată spre soluționare Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, unde a fost înregistrată sub nr. 532/13.01.2017, prin care a solicitat încheierea unui contract de comodat care să permită funcționarea asociației în spațiul situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 179, la demisol (sub sala de festivități, spațiu ce a fost renovat în cadrul unui proiect anterior de către Organizația World Vision);

în baza adresei nr. 498/14.03.2018, înregistrată la Registratura Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 sub nr. 2665/15.03.2018, prin care unitatea de învățământ - Școala Gimnazială nr. 179 - își dă acordul pentru darea în folosința gratuită a Asociației Părinților din Școala 179 București a unui spațiu în suprafață de 52,05 mp, aflat în subsolul sălii de festivități din incinta Școlii Gimnaziale nr. 179, cu acces direct din curtea școlii;

în conformitate cu art. 112 alin. (2) din Legea Educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 151/20.07.2001 privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1 - 6;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 525/22.12.2009, prin care se înființează Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 având ca atribuție administrarea patrimoniului unităților de învățământ preuniversitar de pe raza sectorului 1, preluate spre administrare de către Consiliul Local al Sectorului 1, în baza Hotărîrii Consiliului General al Municipiului București nr. 151/2001;

în temeiul art. 45 alin (1), art. 81 alin. (2) lit. f), art. 81 alin. (3), art. 115 alin. (1) lit. b) și art. 124 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.- Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă pentru încheierea unui contract de comodat între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1, în calitate de comodant, și Asociația Părinților din Școala 179 București, în calitate de comodatar, având ca obiect spațiul în suprafață de 52,05 mp, aflat în subsolul sălii de festivități a Școlii Gimnaziale nr. 179 (imobil cu sediul în București, Sector 1, strada Ardealului nr. 34, transmis în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 151/20.07.2001), pentru o durată de 10 (zece) ani, cu posibilitatea prelungirii, în condițiile legii, exclusiv în vederea funcționării și organizării activităților Asociației Părinților din Școala 179 București.

Art 2. -(1) Primarul Sectorului 1, Direcția Juridică și Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1, Direcția Juridică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 29.03.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nr.: 115

Data: 29.03.2018